Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Women in Innovation Management and International Networks - Žene i upravljanje inovacijama

447 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Women in Innovation Management and International Networks - Žene i upravljanje inovacijama

 1. 1. Preduzetnice i inovativnost u SrbijiMr Sanja Popovid-Pantid, Predsednica Udruzenja poslovnihžena Srbije
 2. 2. Statističko pradenjeNema sistemskog pradenja ženskog preduzetništva pa ni inovativnosti ženskih preduzedaIzvor podataka o inovativnosti MSP je European Innovation Scoreboard za 2009. godinu (uzorak 3.000 MSP) ali ne i po rodnoj strukturiUvidi o inovativnosti ženskih preduzeda su raspoloživi u nekim istraživanjima UPŽ ograničenog obima
 3. 3. Istraživanja o inovativnosti ženskihpreduzedaIstraživanje iz 2007. i 2010.Istraživanje po IMPROve metodologji iz 2011.Istraživanje iz 2007.Uzorak: 52 iskusne preduzetnice iz Beograda, Novog Sada i Niša koje su preduzeda osnovale pre 2002. godine pri čemu nisu pohađale obuku na temu preduzetništva.- Najvedi broj inovacija je u oblasti transfera tehnologija (nabavka mašina, softvera) i pratedeg know-how. Sledi poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga uglavnom motivisano zadovoljavanjem važedih standarda kvaliteta.
 4. 4. Nalazi istraživanja iz 2007. i 2010.Izdvajanja za inovacije su planska i kredu se od 5-60%Od vrsta inovacionih usluga najmanje se koriste konsultantske usluge ali se istovremeno najviše i traže. Slede istraživanje i analiza tržišta i finansiranje inovacionih projekataSlaba povezanost za I&R institucijama, privatnim laboratorijama, univerzitetimaNajvažniji izvori inovacija su klijenti, kupci, dobavljači, konferencije, naučni i stručni časopisi, sajmoviPlasman pretežno na domadem tržištu, dok 44% plasira na evropsko tržište
 5. 5. Nalazi istraživanja po IMPROve metodologijiI Osnovni podaci o preduzedimaII Inovaciona strategijaIII Organizacija i kultura inovacijaIV Podsticajni faktoriV Rezultati inovacija
 6. 6. Deo 1.Osnovni podaci o preduzedima
 7. 7. Delatnost preduzeda Posmatrana preduzeda posluju u različitim delatnostima. U uzorku se kao grupacija sličnih delatnosti izdvaja 7 preduzeda koja se bave proizvodnjom (uglavnom prehrambrenih proizvoda), 2 preduzeda koja se bave informacionim tehnologijama i 2 iz proizvodnje i prodaje farmaceutskih proizvoda.
 8. 8. Broj zaposlenih Preko 100 zaposlenih 1 firma Sve firme imaju najmanje 3Od 50 do 100 zaposlenih 7 firmi zaposlena, 7 firmi ima čak 50 do 100 zaposlenih i jedna firma ima preko 100 zaposlenih (tačnije 113 Od 20 do 50 zaposlenih 5 firmi zaposlenih). Od 10 do 20 zaposlenih 3 firme Od 3 do 10 zaposlenih 6 firmi N=22 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 %
 9. 9. Godina osnivanja preduzeda Od 2010.god 0 firmi Vedina firmi je osnovano u periodu od 1990 do 1999. godine, zatim slede firme osnivane od 2000 do 2009.2000-2009.god 8 firmi godine. U posmatranom uzorku ni jedna firma nije osnovana nakon 2009.godine.1990-1999.god 12 firmi1948-1989.god 2 firme N=22 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 %
 10. 10. Pozicija u preduzedu Sve ispitanice se nalaze na pozicijama donosioca odluka. Vedina ispitanica je na poziciji direktora i direktora-vlasnika.
 11. 11. Organizacija i inovacije Koja od navedenih konstatacija najbolje opisuje vaš pristup inovacijama? Vedina preduzeda nastoji da uvede Bez odgovora bitne izmene u model poslovanja ili 2 firme postojedu tehnologiju. Borimo se za radikalne inovacije unosedi značajne promene u poslovni model i 5 firmi 5 preduzeda se bori za radikalne proizvode, usluge, procese inovacije unosedi značajne promene u poslovni model, proizvode/usluge iNastojimo da uvedemo bitne izmene u model 13 firmi procese. poslovanja ili u tehnologiju 2 firme ne preduzimaju rizičneMi ne preduzimamo rizične korake; nastojimo da realizujemo manje korake na postojecim 2 firme korake, ved nastoje da realizuju proizvodima, procesima N=22 manje korake na postojedim proizvodima i procesima 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 %
 12. 12. Deo 2.Inovaciona strategija
 13. 13. Vizija inovacija Vizija u vašem preduzedu je... Sva preduzeda imaju jasnu viziju Mogude više odgovora bududeg poslovanja.Dobro shvadena od strane partnera na inovacijama U skoro svim preduzedima vizija je jasno povezana sa inovacionom Dobro shvadena od strane vaših potrošača/kupaca i dobavljača delatnošdu. U vedini preduzeda vizija je Jasno povezana sa inovacionom delatnošdu dokumentovana i dostupna svim zaposlenima, dobro shvaena od strane potrošača/kupaca/dobavljača Dokumentovana i dostupna svim zaposlenima i inovacionih partnera. N=22 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 %
 14. 14. Karakteristike inovacione strategije Da li inovaciona strategija postoji? 1 firma Samo jedno preduzede nema inovacionu strategiju, dok ostalih 21 preduzeda imaju inovacionu 21 firma strategiju. N=22 Inovaciona strategija u vašem preduzedu... Da Ne Mogude više odgovora Fokusirana je na razvoj vaših inovacionih N=21 sposobnosti U skoro svim preduzedima inovaciona strategija je usmerena na unapređenje Pruža osnovu za org. promene i razvoj poslovnog modelapostojedih proizvoda/usluga ili procesa i ona je nastala iz analize potencijalnih Usmerava unapređenje postojedeg proizv./usluge ili razvoj procesa oblasti za uvođenje inovacija u bududnosti. Definiše ciljeve upravljanja projektom u svakom inov.projektuViše od polovine preduzeda inovacionom strategijom postavlja jasne ciljeve Usmerava vaš menadžment ideja aktivnosti u domenu menadžmenta inovacija, fokusira razvoj inovacionih Postavlja jasne ciljeve vaših aktivnosti u domenu men.inovacija sposobnosti, pruža osnovu za razvoj Nastala je iz analize potencijalnih oblasti za organizacionih promena i razvoj uvođenje inov. u bududnosti poslovnog modela. 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 %
 15. 15. Informisanje o inovacionoj strategiji U kojoj meri je vaša inovaciona strategija objašnjena, shvadena i primenjena na različitim hijerarhijskim nivoima (skala od 1-nimalo do 7-u potpunosti)? U svim preduzedima inovaciona strategija je skoro u potpunosti 6.6 objašnjena, shvadena i primenjena Primenjena na odgovarajudem 6.2 hijerarhijskom nivou 4.7 od strane najvišeg rukovodstva 5.8 (prosečne ocene od 6.6 do 6.8) i veoma objašnjena, shvadena i 6.7 primenjena od strane nivoa ispodPotpuno shvadena na odgovarajudem 6.3 rukovodedeg (srednje ocene od 6.2 hijerarhijskom nivou 4.7 6.0 do 6.4). 6.8 Na nivou zaposlenih prosečne oceneInformisan odgovarajudi hijerarhijski 6.4 su malo niže od viših hijerarhijskih nivo 5.0 nivoa, i kredu se u rasponu od 4.7 do 6.3 5.0. 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Najviše rukovodstvo (N=21) Nivo ispod najvišeg rukovodstva (N=18) Zaposleni (N=21) Spoljni saradnici (N=4)
 16. 16. Inovacioni projektiDa li se inovacioni projekti ocenjuju U kojoj meri dati atributi važe za vaše inovacione projekte sistematski? (korišdena skala od 1-nimalo do 7-u potpunosti)? N=19 3 firme Postoji balans između niskih i visokih troškova 5.8 Postoji balans između dugoročnih i 5.6 kratkoročnih perspektiva 19 firmi Postoji balans između rizika i zarade 5.2 N=22 Postoji balans između inkrementalnih i Da Ne 5.2 radikalnih inovacija U odnosu na vašu inovacionu strategiju 5.6 U vedini preduzeda se inovacioni projekti ocenjuju sistematski (19 firmi). 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 U preduzedima u kojima se inovacioni projekti ocenjuju sistematski, u velikoj meri postoji balans između niskih i visokih troškova, dugoročnih i kratkoročnih perspektiva, rizika i zarade, inkrementalnih i radikalnih Inovacija .
 17. 17. Održivost Koliko prilikom kreiranja strategije inovacija razmatrate relevantne aspekte održivog razvoja (korišdena skala od 1-nimalo do 7-u velikoj meri)?Metode primene koje su u potpunosti ekološki 5.9 i društveno održive (N=21) Prilikom kreiranja strategije inovacija, u preduzedima se u velikoj meri razmatraju ekonomska održivost, društveno održive Proizvodne metode koje su u potpunosti proizvodne metode i metode 5.9 ekološki i društveno održive (N=21) primene. Ekonomska održivost (N=22) 6.6 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
 18. 18. Komercijalizacija ideja unutar preduzeda U kojoj meri komercijalizujete svoje ideje, koncepte i proizvode (korišdena skala od 1-nimalo do 7-u velikoj meri)? Preduzeda u velikoj meri Prodaja gotovih proizvoda/usluga kupcima komercijalizuju gotove 6.7 proizvode/usluge (prosečna ocena (N=22) 6.7). Sa druge strane preduzeda nimalo ne prodaju patente i robne marke (prosečna ocena 1.6). Prodaja patenata i robnih marki (N=20) 1.6 Prodaja integrisanih ideja/koncepata ili ustupanje pravaProdaja interno generisanih ideja ili koncepata na njihovo korišdenje u vedini 2.3 (N=20) preduzeda se skoro nimalo ne praktikuje (prosečne ocene od 2.3 do 2.6 ). Ustupanje prava na korišdenje interno 2.6 generisanih ideja ili koncepata (N=20) 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
 19. 19. Deo 3.Organizacija i kultura inovacija
 20. 20. Spremnost za inovacije Ocena odnosa zaposlenih prema inovacijama (skala od 1-nimalo do 7-u potpunosti) Vedina zaposlenih na pozicijama Fokusirani na efekte inovacija na 6.5 poslovanje 5.7 najvišeg rukovodstva u potpunosti 4.2 podržava inovacije – zainteresovani Sposobni da „prodaju“ ideje unutar 6.3 5.1 su za inovacije, otvoreni su prema firme 3.6 njima, sposobni su za kreativno Odbojnost prema uvođenju novih 2.7 mišljenje, maštoviti, sposobni da 2.5 metoda 3.3 svoje ideje podele i fokusirani su na 6.5 efekte inovacija (prosečne ocene od Maštoviti 5.5 4.3 6.3 do 6.5). 6.4 Nivo ispod najvišeg rukovodstva Sposobni za kreativno razmišljanje 5.6 4.1 takođe u velikoj meri podržavaOtvoreni, a ne skeptièni prema novim 5.7 6.5 inovacije (prosečne ocene od 5.1 do neobiènim idejama 4.7 5.7), dok zaposleni, sa prosečnim 6.5 ocenama od 3.5 do 4.7 pokazuju Izuzetno zainteresovani za inovacije 5.6 4.1 osrednju spremnost za inovacije. 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Sve tri grupe zaposlenih nemaju Najviše rukovodstvo (N=22) Nivo ispod najvišeg rukovodstva (N=19) Zaposleni (N=22) odbojnost prema uvođenju novih metoda.
 21. 21. Kapacitet za inovacije Da li drugi imaju percepciju inovacionog kapaciteta vašeg preduzeda (skala od 1- veoma nizak do 7-veoma visok)? N=22 Vedina ispitanica smatra da dobavljači, konkurenti i Vaši dobavljači 6.0 potrošači/kupci imaju visoku ili veoma visoku percepciju inovacionog kapaciteta preduzeda (prosečne ocene od 5.5 do 6.0). Vaša konkurencija 5.5Vaši potrošači/kupci 6.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
 22. 22. Spoljna saradnjaKorisnost partnerskih odnosa može da se U kojoj meri partnerstva pomažu i unapređuju svaku proceni fazu celokupnog životnog ciklusa inovacija 2 firme (skala od 1-nimalo do 7-veoma mnogo)? N=20 Lansiranje i stalno unapređenje 5.3 20 firmi Razvoj proizvoda/ usluga/ procesa/ 5.8 organizacije ili modela poslovanja N=22 Da Ne Menadžment ideja 5.2 Korisnost partnerskih odnosa u skoro 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 svim preduzedima može da se oceni (samo u 2 preduzeda se ne može oceniti). Partnerstva u velikoj meri pomažu i unapređuju faze životnog ciklusa inovacija – od menadžmenta ideja, razvoja proizvoda/usluga/ modela do lansiranja i unapređenja.
 23. 23. Intenzitet partnerstva Navedite brojke u slededim kategorijama: Broj zaposlenih koji rade na N=22 inovacijama sa spoljnim partnerima Broj zaposlenih koji rade na inovacijama sa se u vedini preduzeda krede od 1 do 5. spoljnim partnerima Isti interval je najčešdi kada je reč o broju partnera sa kojima je preduzede radilo u poslednje 3 godine i brojuPartneri sa kojima ste radili na barem jednom drugih partnera od kojih preduzede inovacionom projektu u poslednje 3 godine pribavlja informacije. Kada je reč o broju inovacionih partnera sa kojima preduzede redovnoDrugi partneri od kojih pribavljate informacije razmenjuje informacije, taj broj se u vezi sa inovacijama krede podjednako u rasponu od 1 do 5 i 6 do 10 partnera. Inovacioni partneri sa kojima redovno razmenjujete informacije i znanje 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 % Preko 50 Od 21 do 50 Od 11 do 20 Od 6 do 10 Od 1 do 5 Nijedan
 24. 24. Korišdenje spoljnih izvora putem neformalnih odnosa Ocena uticaja neformalnih veza sa spoljnim izvorima na unapređenje faza životnog ciklusa inovacija (skala od 1-nimalo do 7-veoma mnogo) N=22 Lansiranje i stalno unapređenje 5.3 U svim preduzedima korisnost neformalnih odnosa može da se oceni i prosečne ocene se kredu uRazvoj proizvoda/ usluga/ procesa/ organizacije ili modela poslovanja 5.5 rasponu od 5.3 do 5.6. Menadžment ideja 5.6 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
 25. 25. Jezici koji se koriste unutar i izvan preduzeda Jezici koje tečno govori rukovodedi tim preduzeda : Mađarski Mogude više odgovora N=22 Pored Srpskog/Hrvatskog jezika koji Makedonski govore rukovodioci u svim preduzedima, Engleski jezik je Grcki zastupljen u vedini preduzeda. Potom Ruski se govore Nemački i Ruski jezik,Srpski ili Hrvatski Italijanski i Makedonski. Španski Italijanski Nemački Jezici koji se govore na tržištima na koja preduzeda izvoze ili od Francuski strane inovacionih partnera: Slovački Mogude više odgovora N=22 Engleski Albanski Mađarski 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 % Slovenački Bugarski Makedonski Grčki Ruski Što se tiče jezika koji se govore na Švedski Japanski tržištima na koja preduzeda izvoze ili Srpski ili Hrvatski od strane inovacionih partnera, Španski Srpski/Hrvatski i Engleski jezici su Italijanski najzastupljeniji. Nemački Francuski Engleski 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 %
 26. 26. Deo 4.Podsticajni faktori
 27. 27. Stimulacije i nagrade Da li nudite neku vrstu stimulacije za inovativnost zaposlenih? Mogude više odgovora N=21 U najvedem broju preduzeda Karte za umetnicke perfomanse stimulacije i nagrade za inovativnost Putovanja daju se u vidu priznanja od strane pretpostavljenih, zatim mogudnosti Trinaesta plata zaposlenih da koriste raspoložive kapacitete preduzeda za razvoj ideja Sportske aktivnosti i novčane stimulacije. Placeni odmor Kao stimulansi za inovativnost se Seminari, obuke, kursevi treninzi najmanje koriste karte za umetnička dešavanja, pladeni odmori i trinaesta Poseta sajmova plata. Pružanje admin. podrške za dobijanje finan.sred. Iz javnih izvoraPružanje zap. da bespl. koriste raspoložive kap.pred. za razvoj sopstvenih ideja Direktno priznanje od pretpostavljenih Novčana 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 %
 28. 28. Deo 5.Prioriteti u razvoju inovacija
 29. 29. Prioriteti u pogledu razvoja Šta su prioriteti po pitanju razvoja za vašu firmu, za period od narednih godinu dana do tri godine? Za vedinu preduzeda marketing i N=21 prodaja, ljudski resursi i veštine i Ljudski resursi i veštine razvoj novih proizvoda/usluga su prioriteti. Razvoj organizacije U narednom periodu za preduzeda su Razvijanje ili unapređenje novih poslovnih najmanje relevantni obezbeđenje modela kvaliteta i sticanje sertifikata, unapređenje postojedih Razmišljanje i razvoj novih proizvoda/usluga proizvoda/usluga i unapređenje novih poslovnih modela.Razvijanje ili unapređenje postojedih proizvoda i usluga Obezbeđenje kvaliteta i sticanje sertifikata Proizvodnja – unapređenja postojedih ili uvođenje novih procesa Marketing i prodaja 0% 20% 40% 60% 80% 100% Relevantno Nije relevantno
 30. 30. Poredjenje 2007. ,2010., i 2011prioriteti razvoja 2007. i 2010. isti, jer su preduzeda iz uzorka (52) iz perioda pre krize, takodje naveli kao svoje prioritete medju inovacionim aktivnostima, razvoj novih proizvoda i usluga a onda i poboljšanje kvaliteta proizvoda i pruženih usluga. Prioritet je ostao nepromenjen ali takođe, najčešde su preduzimali inovacije u pogledu nabavke novih mašina, opreme i softvera. u 2011. prioriteti iz prethodnih godina se drastično menjaju i postaju najmanje relevantni! Uzrok je najverovatnije u vedem uticaju krize...
 31. 31. Programi podrške inovativnosti –rodniaspekt ne vodi se rodna analiza korisnika ovih programaNa osnovu istraživanja o korišdenju ovih programa iz rodne perspektive 2012., utvrdjeno je da žene više koriste program državne podrške za samozapošljavanje a ne za razvoj konkurentnosti i inovativnosti. Verovatno jer oni postavljaju uslov sufinansiranja od 50%...

×