Uvod u inovacije i dijagnostikovanje inovacija

2,149 views

Published on

Standardizovani set usluga za MSP

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,149
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Uvod u standardizovani set usluga NARR mreže.Pregledcelokupnog paketausluga.Diferencijacijaizmeđu konsultantskih usluga i usluge obuke.Uvod u uslugu održavanjajednodnevne obuke o inovacijama.
 • Iskoristite ovaj slajd da učesnikepodsetitena „pravila“ obuke. Na ovaj način bi trebalo naglasiti i da ponašanje pojedinaca može uticati na ishode učenja drugih. Na primer:Mobilni telefoni podešeni na „tiho“.Nejavljanje na pozive (ili van prostorije u kojoj se održava obuka).Tokom obuke ne koristiti kompjutere.Učesnici bi trebalo da slušaju jedni druge i da ne pričaju u isto vreme.Individualni treneri mogu sami da odlučeo „kućnim pravilima“ tokom svoje obuke.npr. Pitanja možete postavljati u bilo kom trenutku/ Sačekajte s pitanjima do kraja sesije.Ovo je isto tako dobar momenat da se naglasi gde se nalaze izlazi za slučaj požara, toaleti, očekivane provere alarma, vreme pauza za kafu, i sl.
 • Individualni treneri mogu želeti da obave formalno predstavljanje ili da iskoriste uvodne sesije za probijanje leda. Trener mora da pokaže da poseduje kredibilitet time što će navesti koliko godina iskustva ima i, ukoliko je to moguće, na koji način je stekao to iskustvo u praktičnim okolnostima. Takođe može da istakne rad u oblasti držanja obuka ili u oblasti inovacija.Učesnike treba da podstaknete da se predstave, navedu odakle dolaze i koja su njihova očekivanja od obuke. Ovo može biti dobar momenat da upravljateočekivanjima i identifikujetespecifične oblasti koje treba naglasiti tokom četiri sesije.Može biti korisno,kako za probijanje leda tako i za kratko predstavljanje, da podstaknete učesnike da predstave osobu koja sedi pored njih. Učesnici imaju sklonost da o drugoj osobikraće pričaju, a par minuta tokom kojih bi trebalo da upoznaju osobu koja sedi do njih ublažava formalnost situacije.Trener mora da se potrudi da održi kontrolu nad grupom, naročito da bi osigurao da se učesnici međusobno slušaju i ne pričaju dok neko drugi govori.
 • Kada se završi predstavljanje, trener treba da preuzme kontrolu nad grupom i pomogne učesnicima da se ponovo fokusiraju na aktivnosti obuke.
 • Sesija počinje pregledom sadržaja koji treba obraditi.Važno je da ovaj pregled bude kratak. Izbegavajte poriv za davanjem definicija, objašnjenja ili detalja. Sačuvajte ih za pojedinačne slajdove. Iskoristite ovaj slajd da proverite da li imate punu pažnju cele grupe. U ovom trenutku nemojte da podstičete pitanja.
 • Ovo je momenat kada treba da objasnite daje vrednost moderne obuke u većoj meri povezana sa ishodima učenja nego sa sadržajem. ‘ Ja podučavam, ali samo vi možete učiti’.Objasnite da je kursdizajniran da dovede do sledećih ishodaučenja.
 • Ovaj slajd je najbolje koristiti u animiranojformi,tako da se informacije izbacuju postepeno jedna po jedna,a ne sve odjednom.Pitajte učesnike šta je za njih inovacija. Zamolite neke od učesnika da je definišu. Zapišite njihove odgovore na flip čartu.Tražite zajedničke crte i istaknite određene odgovore.Ono što treba da istaknete jeste da je inovacija nova. Da inovacija obuhvata komercijalizaciju pronalazaka. Morate da napravitevezu između inovacije i konkurentnosti.Pitajte da li inovacije mogu biti neuspešne (nemojte tražiti primere jer će primeri biti navedeni kasnije).Naglasite da se inovacija često definiše kao proces,a ne isključivo kao materijalna stvar. Podsetite učesnike da se proces može razumeti, da se njime može upravljati i da se može optimizovati. Ovakavbi mogao da bude njihov pristup inovacijama u okviru kompanije.Završite sa ovim slajdom naglašavajući ključni koncept ‘novosti’ u vezi sa inovacijama. Na ovaj način ćete ovaj slajd povezati sa narednim.
 • Koristite ovaj slajd u animiranojformi.Počnite pitanjem koliko ideja mora biti nova da bi se smatrala inovacijom.Pitajte učesnike za mišljenje.Pitajte da li ideja mora da bude u celosti nova ili nova za državu ili kompaniju.Predstavite drugi deo teksta i naglasite da međunarodne definicije inovacije prepoznaju da inovacija može biti ‘nova na tri nivoa’.
 • Ovaj slajd treba koristiti u animiranojformi i individualni treneriga mogu modifikovati.Vaš cilj je da ilustrujete različite tipove inovacija proizvoda navodeći jasne primere. Najbolje je koristiti poznate primere jer je o njima najlakše razgovarati.Savet za pamćenje treneru: Inovacija proizvoda podrazumeva lansiranje robe ili usluge koji su novi ili značajno poboljšani u pogledu svojih karakteristika ili namene. To obuhvata i značajna poboljšanja u pogledu tehničke specifikacije, komponenti i materijala, ugrađeni sofver, lakoću korišćenja i druge funkcionalne karakteristike.Počnite tako što ćete od učesnika zatražiti da navedu neke primere inovacije proizvoda. Korisno je da ih zapisujete na flip čartu.Navedite neke od svojih primera.Primeri na slajdu su podeljeni na proizvode i usluge. Pokušajte da pronađete primere sa kojima ste dobro upoznati jer ćete morati i da ih opišete i da odgovarate na pitanja sa njima u vezi.Prvi primer sa slajda (Flaša za prečišćavanje vode dobitnik Džejms Dajson nagrade za UK)predstavljen je u odeljku 6(6a) a dodatne informacije takođe možete pronaći na adresi:http://www.ideaconnection.com/open-innovation-success/Open-Innovation-that-Benefits-Humankind-00203.htmlPotom pređite na inovacije usluga. Zatražite od učesnika da navedu sopstvene primere.Ukoliko se niko ne bude javio, probajte da ih navedete na priču pitanjem koliko njih je nešto kupilo preko interneta (npr. knjige sa Amazona, avionske karte sa sajta Opodo). Pitajte ih koja inovacija usluge nam je omogućila da unesemo broj svoje kreditne kartice u kompjuter i izvršimo kupovinu preko interneta. Pitajte ih da li je iko pratio svoju kupovinu od otpreme do isporuke i pitajte kako je to moguće. Pokušajte da podstaknete diskusiju o inovacijama usluga i kako je to promenilo način na koji kupujemo hranu (barkodovi u supermarketima) i kupujemo preko interneta (verifikovala VISA).Ukoliko imate primere koji su specifični za Srbiju, modifikujte slajd.
 • Ovaj slajd se možete koristiti u animiranojformi da bi se postepeno predstavljali blokovi teksta.Cilj ovog slajda je da se istaknu prednosti i ograničenja inovacijaprocesa, posebno za MSP.Možete probati da pitate učesnike da identifikuju zašto je inovacija procesa od naročite koristi za MSP.Možda ćete morati da ih navedete (da prvi započnete) priču o koristima i ograničenjima.Završite tako što ćete naglasiti pitanjeregionalne konkurentnosti.
 • Ovu vrstu inovacija može biti najteže ilustrovati.Učesnici možda nisu u velikoj meri bili izloženi organizacionim inovacijama.Neki možda znaju da kompanije poput MICROSOFT-ai Google-aimaju krajnje ‘ravne’ rukovodeće strukture, čime se njihovim zaposlenima omogućava da sami odaberu svoje radno vreme i da rade odakle to sami žele. Fokus je na rezultatima i ishodima a ne na (ključnim) satima provedenim u sedištu firme.Važno je naglasiti da se putem organizacionih inovacijamože postićiveliko povećanje produktivnosti. Kretanje ka takvim promenama i napuštanje prilično „uobičajenog ili tradicionalnog“ načina rada može predstavljati veliki korak za MSP u kreiranju inovativnijeg okruženja i kulture.
 • Ovaj slajd prikazuje još dve dodatne varijante inovacija.Bilo bi korisno da od učesnika zatražite da smisle dodatne primere. Bilo kako bilo, ovaj slajd se uglavnom koristi da pripremi učesnike za naredni slajd.Ideje koje trener treba da preispita sa učesnicima:Električno osvetljenje je dobar primer radikalne inovacije. Da li su štedljive sijalice inkrementalna inovacija?Makaze su predstavljale radikalnu inovaciju u odnosu na nož. Da li su makaze za levoruke inkrementalna inovacija?
 • Ovaj grafikon ilustruje da se radikalna inovacija događa brzo,ali ne tako često.Inkrementalne inovacije se često dešavaju.Ali– više inkrementalnih inovacija može imati podjednako ili više finansijskih koristi za kompaniju od jedne velike radikalne inovacije. MSP treba kontinuirano da razmišljaju na koji način mogu da unaprede svoje proizvode i usluge.
 • Ovaj slajd dodatno ilustruje vremenski okvir povezan sa inovacijama.Važno je uvideti da proizvodnja novog proizvoda ili usluge obuhvata nekoliko fazakoje zahtevaju finansiranje. Stoga može biti potrebno da se sredstva pribave iz različitih izvora. Rana faza (IR) se često finansira javnim sredstvima i odigrava na univerzitetima i u istraživačkim centrima. U ovoj fazi, rizik da ideja neće biti komercijalno uspešna je veoma visok. Banke nerado ulažu u IR. Kada ideja postane prototip i kada je uspešno lansirana na tržište, banke mogu biti spremne da ponude dužnički kapital MSP. Rizik od neuspeha se smatra umanjenim, dok vrednost komercijalnih aktivnosti raste. Između dokaza koncepta i lansiranja proizvoda postoji jaz u pogledu finansiranja. Rizik od komercijalnog neuspeha je još uvek visok. Vrednost inovacije je još uvek niska. Ovaj „jaz“ u pogledu finansiranja je nekad jako teško premostiti. Ova fazase često naziva „manjak kapitala“ i za njeno finansiranje može biti potrebno da se angažuje rizični kapital od poslovnih anđela. Postojeća MSP mogu premostiti ovaj nedostatak sopstvenim sredstvima. Nove start-up kompanije se tokom ovog perioda suočavaju sa najviše problema ukoliko se trude da proizvedu inovativni proizvod. Razvoj kapitala poslovnih anđela u Srbiji može da doprinese povećanju broja novih inovativnih start-up kompanija u zemlji.
 • Ovo je još jedan slajd koji dodatno ilustruje vremenski okvir povezan sa inovacijama. (Inovacija ima životni ciklus)On takođe prikazuje tzv. ‘dolinu smrti’ između ideje i profita. Važno je naglasiti učesnicima obuke da je inovacija u velikoj meri vremenski uslovljena, te je ovim aspektom neophodno upravljati naročito pažljivo kada je reč o finansiranjurazvoja novog proizvoda.Naglasite da se vreme za izlazakna tržište razlikujeod vremena koje je potrebno za ostvarivanje profita. Dobre kompanije rade na skraćivanju i vremena potrebnog za izlazak na tržište i vremena za ostvarivanje profita. Mere se oba vremenska intervala.
 • Ovaj slajd možeteiskoristiti da podsetite učesnike da moraju razmišljati o novom proizvodu ili unapređenju pre nego postojeći proizvod dostigne kraj svog životnog ciklusa. Dobre kompanije upravljaju kako lansiranjem novog proizvoda tako I povlačenjem postojećeg.
 • Ovaj slajd i oni koji slede (označeni su) nisu obavezni. Ukoliko trener smatra da neće biti zanimljivi učesnicima mogu se preskočiti.Ovaj slajd označava početak novog aspekta obuke. Prelazimo sa definicija i primera inovacija na stavljanje inovacionih aktvnosti u širi ekonomski kontekst.Ovaj slajd možete iskoristiti da predstavite naziveodređenih važnih inicijativa i ideja.Pitajte učesnike ko je upoznat sa predstavljenim nazivima/ terminima.Kako bi ih opisali ili objasnili ostalima?Napomene za treneraWikipedia pruža dobre osnovne informacije o Lisabonskoj strategiji i strategiji Evropa 2020. Pogledajte nekeod napomena iz ovog izvora koje su navedene u tekstu ispod.Lisabonska strategija, takođe poznata i kao Lisabonska agenda ili Lisabonski proces, predstavlja akcioni plan i plan razvoja izrađen 2000. godine za privredu Evropske unije u periodu 2000-2010.Njegov cilj je da učini EU „najkonkurentnijom i najdinamičnijom ekonomijom baziranom na znanju na svetu koja je u stanju da održi ekonomski razvoj putem povećanja broja i kvaliteta radnih mesta i veće socijalne kohezije“.Evropa 2020 je desetogodišnja strategija predložena od strane Evropske komisije 3.marta 2010.za oporavak privrede Evropske unije. Njen cilj je „pametan, održiv, inkluzivni rast" uz veću koordinaciju između nacionalnih i evropske politike. Usaglašena je sa Lisabonskom strategijom za period 2000-2010.Ekonomija bazirana na znanju (definicija OECD-a): “Ekonomija bazirana na znanju” je izraz skovan da opiše trendove u naprednim ekonomijama ka većoj zavisnosti od znanja, informacija i veština visokog nivoa, i rastuću potrebu za spreman pristup svim pomenutim stavkama od strane preduzeća i javnog sektora.
 • Ovaj slajd nije obavezan. Ovaj slajd možete iskoristiti da biste ilustrovali merljivu i direktnu vezuizmeđu nivoa inovacijai prosperiteta.Prvigrafikon predstavlja ‘inovaciju’ merenu nivoom patentiranja. Drugi prikazuje jačinu i prosperitet sa njom povezanog klastera. Između ova dva grafikona postoji jasna veza.Više inovacija= veći nivo prosperiteta.
 • Ovaj slajd nije obavezan. Neke od učesnika može zanimati kakav je učinak njihove zemlje u odnosu na druge.Možete da iskoristite naredna 4 slajda da učesnicima predstavitepoređenje (benchmarking)između različitih zemalja primenom prihvaćenih indikatora. Objasnite potrebu za poređenjemučinka među različitim zemaljama.To se postiže primenom definicija izloženim u Priručniku iz Osla i putem 26 prihvaćenih ‘indikatora’. Podaci se prikupljaju svake 2-3 godine, uglavnom putem CIS (Community Innovation Survey) istraživanja.Rezultati benchmarking-ase objavljuju na „Pro-Inno Metrics“veb-sajtu.
 • Ovaj slajd nije obavezan. Ovo je primer za vrste podataka koji se mogu grafičkipredstaviti.Podaci su dostupni i za dodatnih sedam zemalja koje nisu članice EU, au cilju njihovog poređenja sa državama članicama. Od njih, Švajcarska se smatra liderom u inovacijama, Island „pratiocem“ u inovacijama, Hrvatska i Norveška „umerenim“ inovatorima, dok se Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Srbija i Turska smatraju „skromnim“ inovatorima(tačni rezultati u vreme pisanja tokom 2012.).Švajcarska je sveukupni lider u inovacijama, i daleko jeispred svih država članica. Njen učinak u pogledu rasta je takođeiznad EU27, i iznosi 3,8% u proteklih pet godina. Za Island i Norvešku, ostvareni rast iznosi blizu 1,3%.Za Hrvatsku, Srbiju i Tursku, rast u realizaciji inovacija iznosi između 3,5% i 4%, što je daleko iznad proseka EU27 tokom istog perioda. Učinak u pogledu investicija je ispod proseka EU27 samo u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji.
 • Ovaj slajd nije obavezan. Ova slika pokazuje vođstvo ili zaostatak na vertikalnoj osi i promenu u tom vođstvu ili zaostatku na horizontalnoj osi.Iz ovoga vidimo da Brazil i Kina očigledno sustižu zemlje EU27, Indija polako hvata korak sa njima, Rusija se suočava sa sve većim zaostatkom u odnosu na EU27, dok seEU27 ne približavajuni SAD ni Japanu.
 • Ovaj slajd nije obavezan. Ovaj slajd ilustruje neke od pojedinačnih indikatora i poređenja (benchmarkes) između SAD-a i Japana. Proverite http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/43-comparison-between-us-and-japanKako biste proverili ažurnost podataka.Levo: Negativne vrednosti (poluge obeležene zelenom bojom) pokazuju da su SAD ostvarile bolji učinak u odnosu na Japan; pozitivne vrednosti (poluge obeležene narandžastom bojom) pokazuju da je učinak Japana bolji od onog koji su ostvarile SAD. Desno: Relativni rast Japana u poređenju sa SAD. Narandžaste poluge pokazuju da Japan ostvaruje rast brže od SAD; dok zelene poluge pokazuju da se SAD ostvaruju rastbrže od Japana.I SAD i Japan su globalni lideri u inovacijama. Direktno poređenje ove dve zemlje pokazuje da Japan marignalno zaostaje za SAD. SAD ima bolji učinak prema 7 indikatora, a naročito kada je reč o novim doktorskim titulama, međunarodnim naučnim ko-publikacijama i najnavođenijim publikacijama. Japan je bolji prema 5 indikatora, naročito u oblasti prijavljivanja PCT patenata.Generalno gledano,SAD vodi po pitanju ostvarenog učinka, ali se ovo vođstvo smanjuje budući da Japan ostvaruje brži rast u oblasti inovacija negoSAD. SAD su povećale vođstvo na polju novih doktorskih titula, međunarodnih ko-publikacija i zajedničkih publikacija javnog i privatnog sektora, i takođe smanjile zaostatak u oblasti tercijarnog obrazovanja, javnih rashoda za IR i rashoda poslovnog sektora za IR. Japan je povećao svoje vođstvo na polju PCT patenata i izvoza srednje-visoko i visokotehnoloških proizvoda, i smanjio zaostatak kada je reč o većini najviše navođenih publikacija, izvozu usluga koje se većinski baziraju na znanju i prihodima od licenci i patenata.
 • Ovaj slajd (i slajdovi koji ga prate) predstavljaju SRŽ i NE TREBA ih izostavljati.Modeli inovacija su evoluirali.Rani modeli su bili linearni i fokusirali su se na:Technology push (razvij novu tehnologiju i iznesi je na tržište)Market Pull (tržište signalizira potrebu a inovatori na nju odgovaraju)Noviji modeli prepoznaju da postoji složen odnos između onih koji razvijaju tehnologije i tržišta, a model to reflektuje svojom složenošću i time što obuhvata ipetlje povratnih informacija.Takođe postoje i modeli koji se bave lancem vrednosti kao inicijatorom inovacija.Na kraju, “triple helix” model koji je razvio OECD sastoji se od interakcije tri ključna organizaciona tipa.Savet za trenere: Pitajte učesnike da li su upoznati sa pomenutim modelima.Pitajte ih da li misle da inovacije mogu da propadnu?U ovoj fazi nemojte trošiti vreme na diskusiju o različitim tipovima. Ilustrujte ih koristeći slajdove u nastavku. Pristup je sličan onom koji se koristi za definisanje i ilustrovanje različitih tipova inovacija.Za razmišljanje: Koji model MSP primenjuje?
 • Ovaj slajd treba koristiti u animiranoj formi i individualni treneri ga mogu modifikovati.Vaš cilj je da ilustrujete različite tipove uspešnog “technology push”-anavođenjem jasnih primera.Najbolje je koristiti poznate primere jer je o njima najlakše govoriti.Pitajte učesnike da navedu primere uspešnog “technology push”-a.Potom predložite svoje primere ili koristite primere navedene ispod:Sony walkman – generalni direktor Sony-ja ga je zamalo odbacio jer je smatrao da niko ne bi želeo da se šeta okolo sa kasetofonom pričvršćenim za pojas i slušalicama. (Pitajte učesnike koliko njih NE sluša muziku dok se kreće, šeta, vežba, itd.)SMS (Sistem kratih poruka) je ‘ ostatak’ / neiskorišćen deo ranih mobilnih telefona. Inženjeri su predložili da bi se mogao koristiti za slanje kratkih poruka ukoliko bilo ko smatra da bi kratke poruke na telefonu bile korisne …? (Pitajte učesnike da li bi im nedostajala SMS usluga ukoliko bi bila uklonjena sa njihovog telefona. Da li bi im palo na pamet da traže takvu uslugu?)Superprovodljivost je predstavljala tehnološki proboj koji je doveo do razvoja skenera za telo. Uređaj za skeniraje tela nam samima ne bi pao na pamet. Njegovom razvoju prethodio je tehnološki proboj.Ideja ličnog računara u domaćinstvima bila je prilično revolucionarna tokom 1970-ih. Koliko nas nosi svoje laptopove svuda sa sobom?Telefon je namenjen za telefonske pozive. Koja tehnologija je omogućila da se na njih postavi i kamera? Odgovor je miniturizacija. Osvrnite se na ovaj koncept na slajdu 30.
 • Ovaj slajd treba koristiti u animiranoj formi i individualni treneri ga mogu modifikovati.Vaš cilj je ilustrovanje različitih tipova uspešnog “technology push”-akroz davanje jasnih primera.Najbolje je koristiti poznate primere jer je o njima najlakše govoriti.Pitajte učesnike da navedu primere neuspešnog “technology push”-a.Potom predložite svoje primere ili koristite primere navedene ispod:BetaMax – konkurencija videu – propao je jer je VHS postao standard u industriji. DVD i Blue-Ray se sada nalaze u sličnoj situaciji. Vidite http://en.wikipedia.org/wiki/Betamaxza dodatne informacije.Synclair C5 – rana verzija električnog automobila. Njihov imidž nije bio dovoljno privlačan za javnost. Ovaj neuspeh ilustruje koliko je pored pametne tehnologije imidž važan za uspeh inovacije.Rani električni automobili– nisu uspeli jer ne postoji infrastruktura za njihovo napajanje. Sada se vraćaju u mestima kao što je London jer stanice za njihovo napajanje sad postoje na dosta mesta. Ovaj neuspeh ilustruje značaj infrastrukture.
 • Ovaj slajd se može iskoristiti da bi se ilustrovalo zašto je određeni“technology push”uspešan a ostali nisu.Mobilni telefoni u koje su ugrađeni muzički plejer i kamere koje nosimo okolo sa sobom su doživeli uspeh zbog miniturizacije tehnologije.Na sličan način, električni automobili bi mogli postati učestaliji ukoliko bi infrastruktura za njihovo korišćenje bila široko rasprostranjena kako bismo mogli lako da pronađemo mesto na kome možemo da napunimo akumulator svaki put kad parkiramo auto.
 • Ovaj slajd treba koristiti u animiranoj formi i individualni treneri ga mogu modifikovati.Vaš cilj je da ilustrujete različite tipove neuspešnog “market pull”-akroz davanje jasnih primera.Najbolje je koristiti poznate primere jer je o njima najlakše govoriti.Pitajte učesnike da navedu primere neuspešnog “market pull”-a.Potom predložite svoje primere ili koristite primere navedene ispod:Laki materijali za sektor transporta i vojnu upotrebu. Vojska predstavlja jasan primer skoro čistog “market pull”-a. Uobičajeno je da vojska izda tehničke specifikacije za novi materijal koji im je potreban. Ne znaju da li se takav materijal uopšte može napraviti. Potom objave specifikaciju i čekaju da naučnici ‘izmisle’ tehnologiju. Na isti način proizvođači aviona od naučnika traže da osmisle lakše i jače materijale za smanjenje težine aviona i samim tim, potrošnje goriva.Onlajn sigurnosni sistemi za finansijske transakcije: zahtev koji je potekao od potrošača da bi se omogućila kupovina preko interneta.Vojni uređaji- vojskaBezbednost na aerodromima. Ovaj poslednji primer ilustruje sistem koji je razvio istraživački institut iz Velike Britanije za skeniranje tela u cilju otkrivanja skrivenih uređaja. Ne koristi štetne rendgenske zrake već prirodno svetlo sa neba. Razvijen je posle događaja koji su se odigrali 11. septembra kao odgovor na “zahtev” putnika koji su želeli da se osećaju bezbednijim pri korišćenju avio- prevoza usled povećane pretnje od terorističkih napada. Više informacija o kompaniji koja je razvila ovaj skener možete pronaći na ovoj adresi: http://www.thruvision.com/Applications/BorderSecurity.htm
 • Ovaj slajd treba koristiti u animiranoj formi i individualni treneri ga mogu modifikovati.Vaš cilj je da ilustrujete različite tipove inovacija koje su proistekle iz miksa “technology push”-a i“market pull”-aputem davanja jasnih primera.Najbolje je koristiti poznate primere jer je o njima najlakše govoriti.Pitajte učesnike da navedu primere inovacija koje su proistekle iz ovog miksa.Potom predložite svoje primere ili iskoristite primere navedene ispod:Automobili sa efikasnom potrošnjom goriva (unapređena je tehnologija motora i potrošači žele da koriste jeftinije gorivo i time stvaraju manje emisija koje zagađuju životnu sredinu).Zdravstvo i razvoj lekova (tehnologija lekova za lečenje raka je donela velika poboljšanja u laboratoriji. Istovremeno, želimo da lekovi proizvode manje sporednih efekata).Prehrambeni proizvodi (Kupci žele da vide hranu koju kupuju kako bi proverili da li je sveža. Za to se obično koriste providna plastična pakovanja. U isto vreme, želimo da plastična pakovanja budu biorazgradiva kako bi se smanjila količina plastike koja se odlaže na deponije.)
 • Ovaj deo se završava predstavljanjem OECD-ovogmodela inovacija tj. “triple helix” modela.Ovaj model identifikuje tri ključna igrača koji su neophodni za stvaranje povoljnog okruženja za uspeh inovacija.Preduzeća.Baze znanjaKreatori politika (vlada)Ove tri niti se međusobno nadopunjuju u formi trostruke spirale- ‘ triple helix’.
 • Skrenite pažnju na činjenicu da ovaj model nije linearan već se oslanja na petlje povratnih informacija od kontakata iz svake od tri grupe.Treba da naglasite učesnicima da se ovaj model ponekad kritikuje jer ne uključuje individualne uspešne preduzetnike kao što je npr. Ričard Branson koji je osnovao “Virgin”lanac.Završite podsećajući učesnike da je istinski pokretač svake inovacije ekonomija.
 • Fokus ove sesije je na razvoju preduzeća da bi im se omogućilo da poboljšaju svoj pristup i upravljanje inovacijama.
 • Kada predstavljate sadržaj, skrenite pažnju učesnicima da tema ove sesije nije razvoj opreme, već razvoj pristupa kompanije inovacijama.
 • Naglasite da je ovo krajnje praktična sesija dizajnirana da omogući kompanijama da preduzmu konkretne korake ka promenama.Treneri mogu da pitaju da li kompanije već koriste neke alate za samoprocenu kao što je npr. INNOVATE.Pokušajte da ustanovite u kojoj meri je ovakav pristup nov za učesnike. Da li već imaju iskustva u oblasti upravljanja inovacijama u okviru kompanije?
 • Ovaj slajd treba da bude animiran da bi se tekst postepeno uvodio po blokovima.Predloženi pristup: krenite tako što ćete pitati učesnike da objasne razliku između inovacije i inovativnosti. Treneri treba da navedu učesnike da istaknu razlike u pogledu kulture, okruženja i pristupa između inovativnih i neinovativnih kompanija. Učesnici takođe mogu da pomenu kako inovativne kompanije razvijaju i komercijalizuju ideje.Kada je grupa završila sa davanjem predloga, trener prezentuje blokove teksta.Tekst sa leve strane odnosi se na inovacije.Tekst sa desne strane odnosi se na inovativnost.Dijagram sa strane pokazuje da su inovacije deo inovativnosti kompanije.Fokus ove druge sesije je na kulturi/ okruženju i karakteristikama inovativnih preduzeća.
 • Ovaj slajd omogućava treneru da pokreneaktivnost.U radnoj svesci nalazi se radni list (E1) za čije popunjavanje možete ili dati učesnicima nekoliko minuta da razmisle o pitanjima i pribeleže ideje u svoje radne sveske, ili trener može da iskoristi flip čart i zapisuje ideje učesnika kako ih budu iznosili, a ideje ostalih učesnika mogu da zapišu u svoje radne sveske.Ukoliko to bude moguće, naglasite učesnicima kada su ‘dali tačan odgovor’ dok budu davali predloge.Ukoliko nema predloga, onda trener mora da pomogne grupi dajući nagoveštaje koji su navedeni na sledećem slajdu. Ova vežba ne treba da traje duže od 2-3 minuta.
 • Ovaj slajd navodi primere okruženja u kojima se inovacije podstiču i neguju.Pokušajte da održite kontrolisani dijalog sa grupom. Da li su saglasni sa svim predlozima? Postoji li neki specifičan aspekt okruženja koji su prethodno već identifikovali a koji se ne nalazi na listi?
 • Ovaj slajd omogućava treneru da pokrene aktivnost.U radnoj svesci nalazi se radni list (E2) i učesnicima se može ili dati nekoliko minuta da razmisle o pitanjima i pribeleže ideje u svoje radne sveske, ili trener može da iskoristi flip čart za zaspisivanje ideja kao ih učesnici budu iznosili, a učesnici ideje drugih mogu da zapišu u svoje radne sveske.Ukoliko to bude moguće, naglasite učesnicima kada su ‘dali tačan odgovor’ dok su iznosili predloge.Ukoliko nema predloga, onda trener mora da pomogne grupi dajući im nagoveštaje koji su navedeni na sledećem slajdu. Ova vežba ne treba da traje duže od 2-3 minuta.
 • Ovaj slajd navodi primere karakteristika inovativne kompanije.Kao i u prethodnom slučaju:Pokušajte da održite kontrolisani dijalog sa grupom. Da li su saglasni sa svim predlozima? Postoji li neki specifičan aspekt okruženja koji su prethodno već identifikovali a koji se ne nalazi na listi?
 • Ovaj slajd omogućava treneru da pokrene aktivnost.U radnoj svesci nalazi se radni list (E3) i učesnicima se može ili dati nekoliko minuta da razmisle o pitanjima i pribeleže ideje u svoje radne sveske, ili trener može da iskoristi flip čart za zaspisivanje ideja kao ih učesnici budu iznosili, dok učesnici ideje drugih mogu zapisati u svoje radne sveske.Ukoliko nema predloga, onda trener mora da pomogne grupi dajući nagoveštaje koji su navedeni na sledećem slajdu. Ova vežba ne treba da traje duže od 2-3 minuta.
 • Ovaj i naredni slajd navode neke od prepreka za inovacije.Kao i ranije:Ukoliko to bude moguće, istaknite kada su učesnici identifikovali sličan primer.Pokušajte da održite kontrolisani dijalog sa grupom. Da li su saglasni sa svim predlozima? Postoji li neki specifičan aspekt okruženja koji su prethodno već identifikovali a koji se ne nalazi na listi?
 • Vidite napomene uz prethodni slajd.Pokušajte na naglasite prepreke koje nisu pomenute, kao i one koje su identifikovane.Zabeležite nove prepreke koje su identifikovane za kontekst Srbije.
 • I na kraju, pitajte grupu da li mogu navesti primere dobre prakse koji su korisni za stvaranje okruženja u kome inovacije cvetaju.Podstaknite ih da biraju primere iz kompanija za koje su radili ili koje poznaju.U radnoj svesci nalazi se radni list (E4) i učesnicima se može ili dati nekoliko minuta da razmisle o pitanjima i pribeleže ideje u svoje radne sveske, ili trener može da iskoristi flip čart za zaspisivanje ideja kao ih učesnici budu iznosili, dok učesnici ideje drugih mogu zapisati u svoje radne sveske.Ukoliko nema predloga, onda trener mora da pomogne grupi dajući im nagoveštaje koji su navedeni na sledećem slajdu. Ova vežba ne treba da traje duže od 2-3 minuta.
 • Na ovom i narednom slajdu navedeni su neki primeri dobre prakse.Trener može da odluči da iskoristi samo neke od njih i predstavi ih učesnicima.Ovaj slajd se može modifikovati.
 • Na ovom slajdu su takođe ponuđeni neki od primera dobre prakse.Trener može odlučiti da iskoristi neke od njih i predstavi ih učesnicima.Slajd se može modifikovati.
 • Ovaj slajd omogućava treneru da:Navede predloge aktivnosti koje bi MSP mogla da sprovedu posle obuke.Preispita da li se ove aktivnosti već sprovode u preduzećimaPokrene diskusiju o tome da li su pomenute aktivnosti izvodljive i koje potencijalne prepreke postoje u okviru preduzeća da bi se te aktivnosti isprobale.Ovo je poslednji slajd u prvoj grupi.Njime se privode kraju početne vežbe u malim grupama. Trener može još jednom da podvuče glavne teme:Inovativno razmišljanje i kulturaPodsticanje MSP da razmišljaju na inovativniji način.Jasna razlika između inovacija i inovativne kompanije.Trener sada treba da smiri grupu i osigura da je njihova pažnja usmerena na sledeći ishod učenja- ideje.
 • Ovaj slajd treba koristiti u animiranoj formi.Napomene trenerima:ideje treba da nastanu kao centralni princip inovacija i upravljanja idejama i od ključnog su značaja za inovativnost. Proverite da je ovo ostvareno u prethodnim pod-odeljcima kako biste mogli da napravite neutralnu i čvrstu vezu sa narednim pod-odeljkom. Tekst i komentari treba da prate format predstavljen ispod:Tradicionalno ideje dolaze od Odeljenja za istraživanje i razvoj u okviru kompanije. Ti zaposleni često imaju fakultetske diplome iz oblasti prirodnih nauka. Oni su ti koji su “zaduženi” za ideje. Mogu biti prilično posesivni vezano za ovu ulogu. Na kraju krajeva, njihov posao je da smišljaju inovacije za kompaniju!Zaposleni u proizvodnji često nemaju fakultetsko obrazovanje. Ali imaju dosta ideja za postepena poboljšanja postojećih proizvoda i često za proizvode u pripremi. Ove inkrementalne inovacije mogu biti od neprocenjivog značaja za kompaniju.Ponekad ideje za poboljšanje nastaju tako što ljudi iz proizvodnje razgovaraju sa dobavljačima (koji takođe razgovaraju sa svojim dobavljačima). Ideje za nove poluproizvode ili sirovine, nove procese i nove komponente.Zaposleni u prodaji takođe mogu imati ideje! Neke od tih ideja potiču iz razgovora sa kupcima i krajnjim korisnicima. Prodajno osoblje uviđa ideje za nove proizvode i prosleđujezahteve za unapređenjem ili novim karakteristikama.I rukovodstvo takođe ima ideje koje sebaziraju na njihovom znanju o tržištu i strateškim planovima za razvoj kompanije.Saradnici mogu biti izvanredan izvor novih ideja.Kao i konkurencija.Ukratko. Nove ideje potiču kako iz same kompanije tako i van nje i dolaze iz različitih izvora i unutar i izvan lanca nabavke.
 • Ovaj slajd treba koristiti u animiranoj formi. Može se modifikovati kako bi se reči sve zajedno pojavile na jedan klik mišem ali sa kratkim (0,5 sekundi) intervalima između pojavljivanja svake od njih.Dok se reči pojavljuju, trener treba da istakne da puko imanje ideja nije dovoljno da bi kompanija postala uspešna inovativna kompanija.Idejama se mora upravljati na sistematičan način, od njihovog nastanka do realizacije u formi uspešnih komercijalnih proizvoda i usluga.Preduzeće treba da uzme u obzir sve aspekte koji su predstavljeni na slajdu.
 • Ovaj slajd se može koristiti u animiranoj formi ili ne. Trener primenjuje pristup koji mu više odgovara.Koristite ovaj slajd da biste ukratko predstavili različite metode za generisanje ideja.Trener može da krene tako što će pitati učesnike da navedu neke od metoda za generisanje ideja i da objasne ostalima kako ta tehnika funkcioniše.Alternativno, u zavisnosti od vremena, trener može sam ukratko da navede sve načine.Detaljne napomene o različitim tehnikama koje se koriste za generisanje ideja mogu se naći u odeljku 5 ovog Priručnika (5b Generisanje ideja) .Ukoliko budete imali vremena pokušajte da zadužite nekoga iz grupe da vodi struktuirani brainstorming. Neka jedna osoba predloži problem. Grupa treba da predlaže rešenja kroz brainstorming. Zamolite zaduženu osobu da vodi grupu u diskusiji o različitim idejama kada se završi brainstorming. Vodite računa o vremenu i o tome da atmosfera bude pozitivna– u ovoj fazi brainstorming-a svi predlozi su podjednako validni. Ne dozvolite grupi da sklizne u iznošenje negativnih ocena i komentara.
 • Ovaj slajd je najbolje koristiti neanimiran.Trener može jednostavno da predstavi različite načine za procenu ideje, proveri da su svi razumeli navedeni aspekt i potom pređe na vežbu koja sledi.1. Atraktivnost tržištaObuhvata veličinu tržišta za ideju, izglede za rast tržišta, prepreke za ulazak na tržište, snagu konkurencije i uobičajene profitne marže.2. Poslovna sinergijaRazmatra da li ideja koristi postojeće veštine u okviru kompanije, da li koristi postojeće sisteme za proizvodnju/distribuciju, i da li se može prodati postojećim kupcima.3. Izvodljivost idejePreispituje složenost ideje, stepen novosti, novost tehnologije ili primene, i potrebu za zvaničnim odobrenjem za komercijalizaciju.4. Neophodni resursiObuhvata potrebu za dodatnom radnom snagom i opremom, vremenski okvir za razvoj i obim eksternog finansiranja.5. Koristi za korisnikeRazmatra ‘jedinstvenost' koristi, učinak i koristi u pogledu cene, kaoi dokaze za postojanje tražnje sa strane korisnika.6. Zaštita idejePreispituje obim zaštite ideje putem patenta, lakoću repliciranja pošto je razvijena i prilike za prodaju licence trećim licima.
 • Pošto ste predstavili 6 aspekata i svi su ih razumeli, podelite učesnike u male grupe. Svakoj od grupa dajte po JEDAN od šest aspekata. (Veličina grupe je važnija od dupliranja aktivnosti. tj. bolje je imati 2 grupe od maksimalno 4 učesnikai da obe diskutuju na istu temu nego jednu grupu od 8 ljudi).Onda od njih zatražite da razviju set indikatora.U radnoj svesci možete naći obrazac E5 -Pregled novih idejaMožda bi bilo najbolje da jedan od aspekata ne date ni jednoj grupi već da na njemu objasnite metod rada.Primeri za procenu svakog od aspekata su navedeni ispod. Ukoliko nemate vremena, možete ih i preskočiti.Važno je imati na umu da postoje različiti indikatori. Ključ je pronaći način za razmatranje različitih dimenzija koje su povezane sa svakim od aspekata.Učesnicima takođe možete naglasiti da mogu da koriste obrazac za poređenje 2 ili više ideja kako bi ustanovili koja je najatraktivnija za dalju realizaciju.Dajte im 10-15 minuta za rad i pratite i fasilitirajte napredak. Možete svakoj od grupa dati početni primer iz napomena za trenere u odeljku 4b (4b Pregled faktora rizika). Onda ih zamolite da probaju da osmisle dodatne primere koji preispituju datu dimenziju na druge načine.
 • Neki od primera za pregled faktora rizika za atraktivnost tržišta. Iskoristite ovaj slajd da ilustrujete tehniku i uporedite faktore koje je predložila grupa (grupe) koje su se bavile temom “Atraktivnost tržišta” sa onima koji su navedeni u napomenama za trenere.
 • Neki od primera za pregled faktora rizika vezano za poslovnu sinergiju.Ovaj slajd možete iskoristitipoštosu učesnici izneli svoje ideje o ovoj dimenziji.Slajd nije obavezan i koristite ga u zavisnosti od vremena koje imate na raspolaganju.
 • Neki od primera za pregled faktora rizika za izvodljivost.Ovaj slajd možete iskoristitipoštosu učesnici izneli svoje ideje o ovoj dimenziji.Slajd nije obavezan i koristite ga u zavisnosti od vremena koje imate na raspolaganju.
 • Neki od primera za pregled faktora rizika u vezi sa neohodnim resursima.Ovaj slajd možete iskoristitipoštosu učesnici izneli svoje ideje o ovoj dimenziji.Slajd nije obavezan i koristite ga u zavisnosti od vremena koje imate na raspolaganju.
 • Neki od primera za pregled faktora rizika u vezi sa koristima za korisnike.Ovaj slajd možete iskoristitipoštosu učesnici izneli svoje ideje o ovoj dimenziji.Slajd nije obavezan i koristite ga u zavisnosti od vremena koje imate na raspolaganju.
 • Neki od primera za pregled faktora rizika vezano za protektibilnost.Ovaj slajd možete iskoristitipoštosu učesnici izneli svoje ideje o ovoj dimenziji.Slajd nije obavezan i koristite ga u zavisnosti od vremena koje imate na raspolaganju.
 • Izrada alata za‘sistematski pregled’ preduzeća može biti koristan način za iniciranje i podsticanje pozitivnih promena u preduzeću. Ovi alati su naročito primenjivi u MSP.Mogu se uporediti sa jednostavnim zdravstvenim pregledima ljudi- da li se dobro hranite, spavate, vežbate, kakav vam je pritisak, itd.Preduzeća mogu razviti sopstvene “sistematske preglede” na osnovu određenog broja ključnih dimenzija. Njihova redovna primena pomaže kompaniji da se razvija.Kroz narednih nekoliko slajdova možete pomoći kompaniji da razume i razvije strukturu jednostavnog “sistematskog pregleda” za preduzeće kao primer.
 • Ovaj slajd bi u velikoj meri trebalo da je jasan sam po sebi.Naredni slajd ilustruje “sistematski pregled” za SWOT dimenziju.Drugi primeri su navedeni u odeljku 5 Priručnika za obuku (5c Predlozi za “sistematske preglede”).Ne zaboravite da postoji mnogo različitih aspekata koje kompanija može proveravati za svaku od 10 dimenzija. Učesnici mogu da uvedu nove dimenzije i da imaju dobru predstavu o pitanjima koja treba da postave. Treneri mogu da zabeleže predloge učesnika koje mogu koristiti na budućim obukama.Važno je preispitati različite stavke u okviru svake od dimenzija.U radnoj svesci se nalazi obrazac E6. “Sistematski pregled” preduzeća. Preporučljivo je da učesnici rade u malim grupama i da se svakoj grupi dodeli jedna od 6 dimenzija koju treba da obrade.Dajte im 10-15 minuta i pratite i fasilitirajte napredak. Svakoj od grupa možete dati i primer iz napomena za trenere u Aneksu. Onda od njih zatražite da pokušaju da smisle dodatne primere koji na drugačije načine istražuju datu dimenziju.
 • Ovaj slajd možete iskoristiti da biste objasnili kako se zdravstveni faktor:SWOTmože proceniti.Ukoliko bude vremena, učesnici mogu pokušati da smisle nekoliko pitanja za procenu zdravlja njihovog preduzeća u odnosu na druge aspekte.Koristite primere iz Priručnika za obuku 5c Predlozi za “sistematski pregled” kao inspiraciju za druge dimenzije.Ne zaboravite da učesnici mogu imati sopstvene ideje i predloge. Jednostavno se potrudite da osigurate da su pokrili različite aspekte u okviru svake od dimenzija npr. zaštita konkurentske prednosti. Nemojte razmišljati ISKLJUČIVO o intelektualnoj svojini, razmišljajte šire kao što je naznačeno ispod i u aneksu.Činimo sve napore da zaštitimo svoju konkurentsku prednost kroz proces kontinuiranog unapređenja.Održavamo bliske kontakte sa svojim kupcima kako bismo bili sigurni da prepoznajemo i zadovoljavamo njihove potrebe.Upoznati smo sa svim glavnim vidovima intelektualne svojine, uključujući i troškove i koristi koji su sa njima povezani.Znamo kako da odlučimo da li svoju ideju treba da zaštitimo patentom.
 • U ovoj sesiji počinjemo više da se fokusiramo na tehnološke inovacije, a ne samo na inovativnost.Ideje koje će biti predstavljene usmerene su na tehnologiju, ali se mogu primeniti na većinu, ako ne i sve, proizvode i usluge koji se baziraju na znanju.
 • Prezentacija se bavi ovim temama.
 • Kompanije bi trebalo da dobro razmotre ove teme.Za više detalja, naročito u pogledu zaštite intelektualne svojine, trener bi trebalo da uputi učesnike na Zavod za zaštitu intelektualne svojine u Beogradu.
 • Ovaj slajd učesnicima predstavlja koncept pregleda stanja tehnologije.Slajd sadrži dosta informacija. Pregled stanja tehnologije i razlozi za njegovo sprovođenje su prilično novi za većinu MSP.Najvažnija pitanja nalaze se pri kraju. Pregled stanja tehnologije obično uključuje eksterne stručnjake i treba da dovede do izrade akcionog plana, a ne inventara postojećih resursa.IS – intelektualna svojina
 • Primeri nekih od ishoda/ koristi su navedeni u nastavku.Pozicioniranje proizvoda/ tržišta za osiguravanje konkurentnog i održivog rasta kompanije. Tehnološke oblasti na koje treba obratiti pažnju: automatizacija, informacione tehnologije, biotehnologija, hemikalije, ambalaža, itd.Funkcije/ problemi opšte prirode koji zahtevaju inovativna rešenja: produktivnost, kvalitet, energija, životna sredina, fleksibilnost, itd.Sredstva za transfer tehnologija, kao što su: obuka, partnerstva za tehnološki razvoj (nacionalna i evropska), tehnička pomoć, prava intelektualne svojine, finansiranje, itd.Izvori i kanali inovacija koji se mogu iskoristiti i odnosi koji se mogu razviti: kupci, dobavljači, tehnički centri, univerziteti, istraživačke laboratorije, itd.
 • Posle prezentacije ovog slajda trener može da podstakne diskusiju o tome da li prisutni smatraju da bi njihove kompanije bile pogodne i voljne da se upuste u pregled stanja tehnologije.
 • Trener može da povede diskusiju o tome zašto su ovi uslovi neophodni za implementaciju.Može da postavi pitanje učesnicima o tome šta bi se dogodilo da ovi uslovi nisu zadovoljeni.
 • EEN Srbija nudi uslugu pregleda stanja tehnologije.Treneri treba da budu upoznati sa njom i poseduju određeno znanje o usluzi koja se pruža u Srbiji. Individualni pružaoci standardizovanih usluga mogu čak pozvati lokalnog predstavnika EEN-ada predstavi lokalnu uslugu (Beograd, Niš i Novi Sad). Pogledajte EEN na adresi: http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/branches/rs/I poseban veb-sajt za Srbiju na: http://www.een.rs/
 • Ovaj slajd se može koristiti u polu-animiranoj formi.U cilju održavanja interakcije tokom sesije, trener može prvo da predstavi koncept intelektualnih dobara i potom da od učesnika zatraži da navedu primere.Možete predstaviti 6 navedenih primera i o njima prodiskutovati sa grupom.Time stižete do naredne grupne vežbe koja se nalazi na sledećem slajdu.Potom možete pitati učesnike da li njihove kompanije mogu identifikovati specifična “sredstva/ snage” kompanije koji su povezani sa svakim od 6 tipova.
 • Možete pitati grupu da li njihove kompanije mogu da identifikuju naročita “dobra/ snage” kompanije koja su povezana sa jednim od 6 tipova.Vidi vežbu E7 Interni pregled- Profilisanje intelektualnih dobara u radnoj svesci gde možete naći primerak obrasca za svih 6 tipova intelektualnih dobara.Obrazac na sledećem slajdu možete iskoristiti za vežbu.
 • Ovo je primer obrasca za “Znanje”.Identifikovano je pet (5) vrsta znanja.Obrazac omogućava grupi da prodiskutuje da li se znanje zapravo koristi i od kakvog je značaja za kompaniju.Diskusije pri davanju povratnih informacija mogu biti usmerene na to da li je značaj vrste znanja za kompaniju promenjen tokom vremena. Da li se primenjuje na nov način? Da li se nedovoljno koristi? Ili je suvišno i treba da bude osveženo i zamenjeno?Primeri drugih tema nalaze se u Priručniku za obukuu odeljku 5 (5d Profilisanje intelektualnih dobara).Pokušajte da ih ne navodite unapred. Fokusirajte se na to da navedete učesnike da razmišljaju o problemu i razviju sopstvene ideje.Imajte na umu da ne postoje apsolutno tačni odgovori. Učesnici mogu davati sopstvene predloge.U svakom slučaju, treba da podstaknete davanje što različitijih odgovora.
 • Trener može da iskoristi ova pitanja da navede učesnike da detaljnije razmišljaju o svojim sredstvima.Učesnici obuke možda neće odreagovati na pozitivan način. Ovaj slajd se takođe može iskoristiti za aktivnosti koje tek treba sprovesti u preduzeću.Treneri treba da predlože da se vežba iznad ponovi sa više detalja i uz učešće više ljudi iz firme kada se učesnici vrate u svoja preduzeća.Na osnovu rezultata, preduzeća bi interno trebalo da prodiskutuju stavke navedene iznad i razmotre da li treba da preduzmu neke radnje u tom pogledu.
 • Treneri mogu da upute učesnike na uslugu dijagnostike IS koju pruža Zavod za intelektualnu svojinu.Ova usluga je komplementarna sa uslugom koju pruža EEN.Više informacija o samoj usluzi možete naći na veb-sajtu Zavoda za intelektualnu svojinu.Ponudite učesnicima link koji je istaknut na slajdu.
 • Koristite ovaj slajd u animiranoj formi.Treneri treba da pitaju učesnike da probaju da navedu osnovne oblike intelektualne svojine.Ili ih alternativno mogu sami jednostavno navesti.Važno je da trener naglasi da je i “know-how”intelektualno dobro. Prava licence se mogu ustupiti na isti način kao i pravo na patent ali ga je teže zaštititi. Zaštita“know-how “-a zavisi od ugovora sa zaposlenima i kupcima. U nacionalnom zakonodavstu je često prepoznato kao sredstvo.Ukolikose trener ne oseća prijatno da detaljno diskutuje o pojedinačnim vidovima intelektualne svojine, onda učesnike treba da uputi na dodatni materijal Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije.Osnovne informacije su navedene ispod.(Registrovani®) Žig™Žig je simbol identifikacije na osnovu koga se proizvodi preduzeća razlikuju od sličnih proizvoda drugih. Registracija nije neophodna, ali se njome stiče zakonski monopol. Traje sedam godina, ali se možeobnavljati nebrojeno puta.PatentiPatenti se priznaju onima koji podnesu prijavu za novi proizvod ili proizvodni proces ili za poboljšanje postojećeg proizvoda ili procesa. Patenti obezbeđuju monopol na izradu, korišćenje, stavljanje u promet ili licenciranje pronalaska na period do 20 godina. Patenti se ne mogu obnoviti posle isteka perioda od 20 godina.Registrovani dizajnRegistracija industrijskog dizajna omogućava njegovom vlasniku isključivo pravo na inicijalni period od pet godina. Ukoliko postoji želja, može se obnoviti na maksimalni period od 25 godina.Autorsko pravo©Autorsko pravo obuhvata pravo stvaralaca književnih, naučnih i umetničkih dela (drama, muzika, umetnost, snimci) i kompjuterskih programa. Time se stvaraocima omogućava kontrola eksploatacije njihovih dela. Priznaje se automatski i ne zahteva zvaničnu registraciju u većini zemalja. Njegovo trajanje blago varira u zavisnosti od teritorije, ali obično podrazumeva životni vek stvaraoca plus 70 godina. Prema Konvenciji iz Berna, autorska prava važe i preko nacionalnih granica, što znači da je tekst koji je nastao u Srbiji automatski zaštićen u većini drugih zemalja sveta. Stavljanje vašeg prava u javni domen, npr. time što ćete ga okačiti na svoj veb-sajt, ne podrazumeva da se sada može slobodno kopirati. Preduzeća treba da osiguraju da sva njihova štampana dokumenta sadrže obaveštenje o autorskim pravima koje može da glasi ovako: “Sva prava zadržana, nijedan deo ovog teksta se ne sme reprodukovati ili prenositi u bilo kom obliku ili bilo kojim sredstvima, elektronskim ili mašinskim, uključujući fotokopiranje, snimanje ili putem sistema za skladištenje i povlačenje podataka bilo ili ne u prolazu ili slučajno, za neku drugu upotrebu publikacije bez prethodne dozvole svih nosilaca autorskih prava.”Pravo na dizajnOvo pravo je slično autorskom pravu i nema zvaničnu proceduru prijave. Obezbeđuje ograničenu zaštitu od kopiranja karakteristika oblika i traje deset godina. Tokom poslednjih pet godina, drugi imaju pravo da dobiju licencu.
 • Ovo je primer vodiča za odluku o patentiranju. Preduzeća ga mogu koristiti za preispitivanje mogućnosti zaštite putem patenta pre nego odu u Zavod za intelektualnu svojinu ili kod patentnog advokata. Trener može detaljno proći kroz “vodič”, prolazeći kroz sva pitanja i moguće odgovore.Učesnici mogu pronaći primer “Vodiča za odluku o patentiranju” u odeljku 5 (5d Vodič za odluku o patentiranju) i u radnoj svesci.
 • Trener može uputiti učesnike na specijalizovanu pomoć.Zavod za intelektualnu svojinu Srbije je naročito bogat resursima u okviru svog Edukativno- informativnog centra.
 • Cij ove sesije je davanje pregleda postojećih alata za samoprocenu koje zajednica MSP može da koristi.Fokusira se na koristi i ograničenja svakog od alata.
 • Na ovom slajdu izlistan je sadržaj koji će biti obrađen.Trener može pitati učesnike da li su upoznati sa bilo kojim od navedenih alata.
 • Neophodno je naglasiti značaj odabira alata za odgovarajuću svrhu.Trener naročito treba da istakne da je za ostvarivanje koristi potrebno zaista i koristiti alate.Alat sam po sebi ne proizvodi rezultate. Onaj ko koristi alat je taj koji će ostvariti dobre ili loše rezultate.
 • Improve je alat za poređenje (benchmarking) čija je svrha da pomogne da se podstakne poboljšanje u upravljanju inovacijama.Razvijen je od strane “AT Kearney”u skladu sa ugovorom sa EU. Koristi pristup koji se naziva ‘House of Innovation’ (Kuća inovacija). To je ilustrovano na slajdu.Mogućnost poređenja prema veličini, sektoru i godinama rada sa realnim uzorkom preduzeća predstavlja najveću korist ovog alata.
 • Na kraju korišćenja IM3prove generiše se sveobuhvatan izveštaj. Izveštaj se generiše automatski, ali se ne dobija istog trenutka. Sastavlja se i prosleđuje MSP. Izveštaj je napisan na engleskom jeziku!Izveštaj koristi i ‘radar’ dijagrame i grafikone za poređenje učinka preduzeća u odnosu na odabranu grupu za poređenje. Radar dijagram prikazuje učinak preduzeća u odnosu na prosek, ali i u odnosu na “najbolje u klasi” koji se još nazivaju i “promoterima rasta” za svaku od ‘dimenzija’.
 • IMP3rove je sveobuhvatan alat, ali nije pogodan za sva preduzeća.Zahteva dosta detaljnih podataka za najmanje prethodne 3 godine.Mnoga preduzeća trenutno ne prikupljaju toliko detaljne podatke (npr. vreme do izlaska na tržište, vreme do ostvarivanja profita od pojedinačnih novih proizvoda)Preduzeća koja posluju kraće od 3 godine još uvek ne raspolažu neophodnim podacima.Jezička barijera može predstavljati značajan problem za veliki broj preduzeća.
 • Obučeni IMP3rove konsultant fasilitira tumačenje IMP3rove izveštaja i izradu akcionog plana.Moguće je dobiti i akreditaciju za IMP3rove.Ovo je relativno skup proces jer obuhvata kako samucenu obuke, tako i troškove putovanja i dnevnica za pohađanje radionice.Neke zemlje, recimo Mađarska, su omogućile praktičan pristup alatu IMPR3rove kao deo paketa podrške koji se nudi MSP.Mnogo više informacija možete naći na internetu na adresi koja je navedena na slajdu.
 • Ovaj slajd u velikoj meri objašnjava samog sebe.Innovate je alat za samoprocenu razvijen od strane dva EU projekta.Originalni excel alat je sada postavljen na internet i stavljen na raspolaganje Regionalnim razvojim agencijama.
 • Trener može da iskoristi ovaj slajd da kaže učesnicima gde mogu pronaći “Innovate”na veb-sajtu svoje lokalne Regionalne razvojne agencije, kao i da napomene da je za njegovo korišćenje dostupna podrška/ konsultantske usluge.Vredno je napomenuti da “Innovate”dobro funkcioniše u CHROME pretraživaču, iako je uspešno testiran i za sve ostale glavne pretraživače.“Innovate”poseduje jako korisnu karakteristiku– ukoliko se pokrene dok je pc/laptop povezan na internet nastaviće da radi i kada se kompjuter isključi sa interneta. Ova karakteristika ga čini vrlo mobilnim, ali ponekad nailazi na probleme ukoliko se koristi putem pretraživača Internet Explorer 9. Pretpostavlja se da će ovaj problem biti uklonjen kada bude lansiran IE 10.
 • Ovaj slajd je jasan sam po sebi.Koristi se za poređenje različitih karakteristika između INNOVATE i IMP3rove.
 • Najbolje je da ovaj slajd koristite u animiranoj formi.Trener može da pita učesnike šta misle na kom se nivou na skali od 1-4 trenutno nalazi njihovo preduzeće.
 • Ovaj slajd prikazuje onlajn ekran za unos podataka u “Innovate”.Treneri mogu i jednostavno otići na internet i pokazati alat.
 • Ovaj slajd pokazuje kako INNOVATEprezentira rezultate.‘Brzinomer’ prikazuje prosečnu poziciju preduzeća na skali od 1-4.Radar dijagrami su slični onima koji koristi IMP3rove i slični dijagnostički alati.Radar dijagrami dele dimenzije na resurse i rezultate.
 • INNOVATEje najbolje koristiti uz pomoć obučenog fasilitatora.Konsultantske usluge su sada dostupne putem mreže Nacionalne agencije za regionalni razvoj.Preduzeća mogu dobiti do 5 sati konsultantske podrškekoja se ponavlja u redovnim vremenskim intervalimakao pomoć za analizu svoje situacije, izradu i implementaciju akcionog plana.INNOVATE savetnici su obučeni kroz upotrebu INNOVATE priručnika i realnih studija slučajeva kojima je ilustrovan INNOVATE proces.
 • Ovaj slajd sadrži činjenice i jasan je sam po sebi.Dijagnostički alat “IP Score”je namenjen za upravljanje intelektualnim dobrima.Jedan je od malog broja alata koji preduzeću omogućava da izračuna finansijsku vrednost cene prava IS koristeći obračun neto sadašnje vrednosti (NPV). Ovo može biti od pomoći za licenciranje (ustanovljava vrednost sredstava) ali takođe i za donošenje strateških odluka u preduzeću o tome da li treba razvijati, održavati ili investirati u IS.
 • Ovaj slajd objašnjava IPScoreTMpristup na osnovu 5 glavnih dimenzijakoje se procenjuju i porede.Rezultati se i u ovom slučaju generišu automatski.Ako preduzeće može da prikupi potrebne i relevantne podatke može se izračunati i neto sadašnja vrednost.
 • Ovaj slajd ilustruje 4 glavne dimenzijepredstavljene u formi radar dijagrama.Pravni statusTehnologijaTržišni usloviFinansije Svaka dimenzija obuhvata određeni broj aspekata. Na primer,“Tehnologija” obuhvata 9 aspekata povezanih sa razvojem novog proizvoda ili usluge.Alat se prvenstveno koristi za poređenje različitih vrsta sredstava u portofiju preduzeća.Prikazani radardijagrami prikazuju relativni učinak dva vida IS.
 • Finalna dimenzija je strateški profil preduzeća.Ova dimenzija preispituje 8 različitih aspekata.
 • Ovo je ekran za unos podataka za izračunavanje neto sadašnje vrednosti prava intelektualne svojine koju preduzeće razvija ili poseduje.
 • IPScoreTMtakođe pozicionira različite patente u matricu rizika i mogućnosti.Četiri kvadranta, A, B, C, i D sadrže različite karakteristike:A: Visok rizik- mala mogućnostNe predstavlja naročito atraktivnu oblast. Ukoliko se patent nađe ovde, razmišljajte na dnevnoj bazi i budite zahvalni za ostvareni prihod. Nema izgleda vrednih većih ulaganja.B: Visok rizik- velika mogućnostIzazovna oblast sa velikim mogućnostima, ali i sa malo sigurnosti za uspeh patenta/projekta.Poslovanje sa visokim profitnim maržama može predstavljati rešenje.C: Nizak rizik- velika mogućnostOčigledno najatraktivnija oblastsa velikim mogućnostima i, generalno gledano, dobrim nivoom sigurnosti.D: Nizak rizik- mala mogućnostMogućnost se ovde može povezati sa zrelim ili prezasićenim tržištem. Ukoliko patent još uvek poseduje nešto što može da ponudi, ne preti mu veliki rizik. U suprotnom treba odustati od patenta, jer nema mnogo razloga za njegovo zadržavanje.
 • Ovaj slajd je najbolje koristiti u animiranoj formi.Ovaj slajd se može iskoristiti da bi se ilustrovala razlika između korišćenja “IP Score”i drugih metoda za izračunavanje monetarne vrednosti određenog prava IS.Blok teksta sa leve strane ilustruje način na koji se često izračunava jednostavna monetarna vrednost patenta.Tekst i dijagram sa desne strane pokazuju kako “IP score”omogućava kvalitativnu i višedimenzionalnu analizu određenog prava IS.
 • Sada se informacije o “IP Score”i samom alatu mogu dobiti besplatno od Evropskog patentnog zavoda na navedenoj internet adresi.
 • Trener sada može da inicira diskusiju o upravljanju intelektualnom svojinom u preduzećima.Može biti zanimljivo čuti reakcije učesnika na različite metode i da li smatraju da bi neke od njih ili sve mogle biti od značaja za razvoj njihovog preduzeća.Pošto se ovim slajdom zaključuje obuka, trener može da:Rezimira glavne tačke učenja tokom danaIstakne prateće aktivnosti koje MSP treba da sprovedeNavede dodatne resurse koji su dostupni od strane organizacija za podršku MSP koje su organizovale obukuIstakne eksterne izvore informacija i podrške (v. poslednju stranu u radnim sveskama učesnika)
 • Pošto se ovim slajdom zaključuje obuka, trener može da:Podeli upitnike za evaluacijuZabeleži bilo kakve promene koje MSP treba da sprovedu pre naredne obuke, npr. pitanja koja se tiču vremena ili korišćenja radnih svezaka, korisne ilustrativne primere koje su učesnici naveli.
 • Uvod u inovacije i dijagnostikovanje inovacija

  1. 1. This Project is funded by the Improved SME Competitiveness and European Union Innovation Project Izgradnja kapacitetaOrganizacija za podršku inovacijama
  2. 2. This Project is funded by the Improved SME Competitiveness and European Union Innovation ProjectUvod u inovacijeSesija 0: Uvod u radionicuIme treneraDatum
  3. 3. Uvod u jednodnevnu obukuThis Project is funded by the EU Improved SME Competitiveness and Innovation Project
  4. 4. MeĎusobno upoznavanjeThis Project is funded by the EU Improved SME Competitiveness and Innovation Project
  5. 5. This Project is funded by the Improved SME Competitiveness and European Union Innovation ProjectPodrška inovacijama u MSP putemobukeSesija 1: Uvod u inovacije
  6. 6. Pregled Sadržaj: • Kratak istorijat/ teorija ekonomije i ekonomski rast nacija (ekonomija znanja); • Različiti tipovi (proizvod/ usluga, proces, način poslovanja); • Različiti nivoi (inkrementalne/ radikalne/ disruptivne). • Ciklus razvoja proizvoda (IR/ideja/patent/prototip/proizvod/ osnivanje kompanije/ rast kompanije). • Kratak pregled metrike koja se koristi za praćenje i poreĎenje (benchmarking) inovacija u Evropi (npr. Pro-Inno-metrics) • PoreĎenje meĎu drţavama (Evropa/ SAD/ Japan/ Kina) • Mehanizmi i instrumenti za inovacije podrţani od strane vlade : model trostruke spirale (triple helix model)This Project is funded by the EU Improved SME Competitiveness and Innovation Project
  7. 7. Očekivani ciljevi učenja Po završetku ove sesije, učesnici će moći da:  razumeju ulogu inovacija u razvoju ekonomije znanja i kako se inovacije mere i porede.  identifikuju i ilustruju glavne tipove i nivoe inovacija i njihov značaj za inovacije u regionu i konkurentnost kompanije.  objasne različite modele inovacija i kako ih kompanija moţe realizovati, uključujući otvorene inovacije i inovacije u saradnji.This Project is funded by the EU Improved SME Competitiveness and Innovation Project
  8. 8. Polazna osnova: korisne definicije Inovacija: Uspešna eksploatacija novih ideja. Selekcija, razvoj i komercijalizacija ideja. Praktično prevođenje ideja u nove proizvode, usluge, sisteme ili društvene interakcije. “višefazni proces putem kog organizacije transformišu ideje u nove/poboljšane proizvode, usluge ili procese kako bi uspešno napredovale, takmičile se i diferencirale od drugih na svom tržištu.“ Inovacija= stvara nešto novo= dodaje vrednost= povećava konkurentnostThis Project is funded by the EU
  9. 9. Koliko novo je novo? Koliko ideja mora biti nova da bi se mogla nazvati inovacijom? Inovacija može biti: •nova za svet •nova za državu ili •nova za kompaniju.This Project is funded by the EU
  10. 10. Inovacija- različiti tipovi • Proizvod (roba/ usluga) • Proces • Marketinška/ Organizaciona • Veliki broj inovacija obuhvata nekoliko aspekata. • „Priručnik iz Osla‟ nudi smernice o tome kako razlučiti i razdvojiti različite elementeThis Project is funded by the EU
  11. 11. Ilustrovanje inovacija: davanje primera Inovacija proizvoda: roba i usluge Proizvod: tehnologija poljoprivreda biotehnologija Usluge: finansijske usluge, sigurno plaćanje, praćenje narudžbi. Verifikovala VisaThis Project is funded by the EU
  12. 12. Inovacija procesa • Primeri: investicije u nova postrojenja i opremu.  npr. CNC mašinski alati. • Just in Time (JIT) • „Lean“ proizvodnja/ „lean“ kancelarijaThis Project is funded by the EU
  13. 13. Inovacija procesa– teme za diskusiju • Koristi za male firme  Omogućava MSP da primenjuju naprednu tehnologiju koju su razvile velike firme.  Usvajanje dokazane procesne tehnologije= nizak rizik i brz povrat sredstava. • Ograničenja  Bilo koji konkurent lako moţe pratiti primer.  Novi proizvodi firmu stavljaju ispred konkurencije, dok je ulaganja u dostupnu tehnologiju procesa samo dovode u nivo sa standardom. • Regionalni razvoj- vaţno je da procesna tehnologija koju koristi lokalna industrija bude usaglašena sa odgovarajućim standardima.  U suprotnom region neće biti konkurentan u poreĎenju sa drugim regionima gde su ulaganja u najnovije tehnologije veća.This Project is funded by the EU
  14. 14. Marketinška inovacija • dizajn proizvoda • plasman proizvoda- IKEA • promocija proizvoda– poznati kao zaštitna lica • formiranje cene– avionske karte • Sezonske, redovne i druge rutinske izmene marketinških instrumenata se generalno ne smatraju marketinškim inovacijama.This Project is funded by the EU
  15. 15. Organizaciona inovacija • Definicija: implementacija nove organizacione metode u poslovnoj praksi firme, u organizaciji radnih mesta ili eksternim odnosima. • Kontekst: prva implementacija organizacionog modela koja zaposlenima u firmi daje veću autonomiju pri odlučivanju i podstiče ih da daju doprinos putem svojih ideja. • Microsoft, Google – odgovornost na zaposlenima. ITC sektor je lider u ovoj oblasti. • Najveći efekti na produktivnost potiču od organizacionih inovacija.This Project is funded by the EU
  16. 16. Stepeni inovacije • Inkrementalna inovacija– I dalje radite ono što ste radili, ali sa nešto boljim rezultatima. • Probojna inovacija (Radikalna inovacija) – Menja osnove poslovanja, kreirajući novu granu privrede i nove načine za sticanje velikog bogatstva.This Project is funded by the EU
  17. 17. Radikalna nasuprot inkrementalne inovacije Vremenski tok radikalnih i inkrementalnih poboljšanja u industriji UnapreĎenje učinka/cene Radikalna inovacija VremeThis Project is funded by the EU
  18. 18. Faze finansiranja inovacija Organizacija javnih istraţivanja Učešče u Dug/Učešće u OJI kapitalu kapitalu Risk Rizik 3-7 Years 3-7 godina Value Vrednost Finansijski Equity Gap jaz I&R Ideja/ DokazivanjePrototip/ Prvi Ulazak na Izlaz (IPO/ Post-IPO Patent koncepta Analiza proizvod trţište Trgovina/pro trţišta daja) 10/1/2012This Project is funded by the EU Improved SME Competitiveness and Innovation Project 18
  19. 19. Važne faze u životnom ciklusu inovacije Kumulativni profit Ideja Vreme Lansiranje Profit Ključni pokretači Vreme vrednosti do trţišta upravljanja Vreme do profita inovacijamaThis Project is funded by the EU
  20. 20. Dok postojeće tehnologije nestaju, nove se rađaju.. Rast Postojeća tehnologija Nova tehnologija VremeThis Project is funded by the EU
  21. 21. Zašto je inovacija toliko važna? • Lisabonska strategija • Evropa 2020 • Ekonomija bazirana na znanju: inovativne ideje i tehnička stručnost predstavljaju ključ za novi izazov za konkurentnost na globalnom nivou.This Project is funded by the EU
  22. 22. Veza između inovacije i prosperiteta Inovacija: Prosperitet:This Project is funded by the EU
  23. 23. Komparativna dinamika • Poređenja među zemljama (Evropa/ SAD/ Japan/ Kina) • Kako se meri?  Priručnik iz Osla  CIS (Community Innovation Survey- Istraživanje inovacija u zajednici) • Gde pronaći informacije?  Pro Inno MetricsThis Project is funded by the EU
  24. 24. Učinak evropskih zemalja u pogledu inovacija http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/41-comparison- member-states-other-european-countriesThis Project is funded by the EU
  25. 25. Poređenje među ključnim konkurentima http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/42-comparison- us-japan-and-bric-countriesThis Project is funded by the EU
  26. 26. Poređenje između SAD i Japana http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/43-comparison- between-us-and-japanThis Project is funded by the EU
  27. 27. Modeli inovacija • Linearni: “Technology Push” i “Market Pull” • Složen i dinamičan: petlje povratnih informacija • Lanac vrednosti • Mehanizmi i instrumenti za inovacije podržani od strane vlade: model trostruke spirale (triple helix model)This Project is funded by the EU
  28. 28. Primeri uspešnog “Technology Push”-a • Sony Walkman • SMS (sistem kratkih poruka) • Superprovodljivost • Personalni računar • Kamere na mobilnim telefonimaThis Project is funded by the EU
  29. 29. Primeri neuspešnog “Technology Push”-a • BetaMax • Synclair C5 • Električni automobiliThis Project is funded by the EU
  30. 30. “Technology Push”- faktori za uspeh? “Zaboravi, Bel – niko neće želeti mobilni telefon koji slika i svira”This Project is funded by the EU
  31. 31. Primeri “Market Pull”-a • Laki materijali za sektor transporta i vojnu upotrebu • Onlajn sigurnosni sistemi za finansijske transakcije • Bezbednost na aerodromimaThis Project is funded by the EU
  32. 32. Nelinearni modeli: primeri Primeri inovacija iz nelinearnih modela: više pokretača: • Automobili sa efikasnom potrošnjom goriva • Zdravstvo i razvoj lekova • Prehrambeni proizvodi Zakonski propisi i preference kupaca su ključni pokretači.This Project is funded by the EU
  33. 33. Inovacije: ključni igrači • Preduzeća Velike multinacionalne kompanije MSP • Baza znanja Univerziteti Istraživački instituti • Kreatori politika Nacionalne i regionalne vlastiThis Project is funded by the EU
  34. 34. Trostruka spirala inovacije OECD-a Triple Helix: Interaktivni (nelinearni model) Ponekad kritikovan jer ne uključuje preduzetnike Pokreće ga: EKONOMIJA!This Project is funded by the EU
  35. 35. This Project is funded by the Improved SME Competitiveness and European Union Innovation ProjectSESIJA 2 : Razvoj inovativnih MSP
  36. 36. Pregled Sadržaj: • Inovativno razmišljanje i kultura • Podsticanje MSP da razmišljaju na inovativniji način • Generisanje i upravljanje idejama • Upotreba alata za samoprocenu i “sistematski pregled”This Project is funded by the EU Improved SME Competitiveness and Innovation Project
  37. 37. PredviĎeni ishodi učenja Po završetku sesije, učesnici će moći da :  naprave jasnu razliku izmeĎu inovacije i inovativne kompanije.  razumeju vrednost alata i tehnika za samoprocenu.  promene način na koji razvijaju proizvode, rade/ rukovode i posluju sa svojim kupcima i dobavljačima.This Project is funded by the EU Improved SME Competitiveness and Innovation Project
  38. 38. Inovacija naspram inovativnosti • Tehnologija/ hardver • Okruženje/ kultura/ upravljanje • Patenti/Ţigovi/ Poslovne tajne/ idejama knowhow • „Ideacija‟ (generisanje ideja) • Razvoj novog proizvoda. • Evaluacija ideja • Opipljivi rezultati • Negovanje dobrih ideja • Upravljanje komercijalizacijom ideja Inovativnost: • Realizacija inovacije (vreme do •Kultura izlaska na trţište, vreme do •Okruţenje ostvarivanja profita, vreme do •Karakteristike izlaza) • Razvoj strategija za odrţavanje Inovacije konkurentske prednosti (upravljanje intelektualnim dobrima)This Project is funded by the EU
  39. 39. Koje je adekvatno okruţenje za uspeh inovacija? • Veţba • Povratne informacije i diskusijaThis Project is funded by the EU
  40. 40. Koje je adekvatno okruţenje za uspeh inovacija? • Primeri • Stimulisanje i podrška generisanju novih ideja • Spremnost za prihvatanje promene • Resursi za razvoj i sprovoĎenje inovativnih ideja • Posvećenost višeg rukovodstva • Kultura koja prihvata inovacije kao normalne i preko potrebne • Razumevanje potencijalnih rizika povezanih sa inovacijamaThis Project is funded by the EU
  41. 41. Koje su karakteristike inovativne kompanije? • Veţba • Povratne informacije i diskusijaThis Project is funded by the EU
  42. 42. Koje su karakteristike inovativne kompanije? • Primeri • Pozitivan stav prema promeni i poboljšanju • Visok prioritet dat zadovoljavanju potreba kupaca na bolji način od konkurencije • Kontinuiran napor za povećanje rentabilnosti i zadovoljstva zaposlenih • Potraga za inovativnim prilikama u svim oblastima preduzećaThis Project is funded by the EU
  43. 43. Koje su glavne kulturološke prepreke za inovacije u preduzeću? • Veţba • Povratne informacije i diskusijaThis Project is funded by the EU
  44. 44. Prepreke za inovacije u preduzeću: primeri • Misija, svrha i poslovna strategija nisu jasni ili nisu adekvatno preneseni rukovodiocima i zaposlenima. • Teško proceniti da li bi odreĎene ideje bile relevantne za kompaniju. • Rukovodstvo nema entuzijazam ili posvećenost za bilo kakvu promenu. • Rukovodioci ne ţele time da se bave jer smatraju da je budućnost izvan njihove kontrole. • Autokratski stil rukovoĎenja ne pozdravlja i ne prihvata ideje zaposlenih. • Sve ideje treba da budu prosleĎene putem „odgovarajućih kanala kojima putuju sporo, ako uopšte. • Viši rukovodioci ismevaju ideje, zbog čega drugi oklevaju da uopšte daju predloge. • Interna komunikacija je takva da ne omogućava zaposlenima da o svojim idejama razgovaraju sa odgovarajućim ljudima. • Nove ideje se smatraju zadatkom isključivo jednog odeljenja (npr. IR). • Kompanija je toliko tajnovita da zaposleni nemaju svest o oblastimaThis Project is funded by themogli da doprinesu svojim idejama. kojima bi EU
  45. 45. Prepreke za inovacije u preduzeću: primeri • Organizaciona struktura je toliko rigidna da ne stvara prilike za saradnju izmeĎu odeljenja. • Postoji opiranje prihvatanju bilo kakvih promena, u uverenju da će to dovesti do gubitka radnog mesta ili povećanja opterećenja poslom. • Rukovodstvo ne saoseća sa zaposlenima koji su zabrinuti zbog posledica promene. • Zaposleni smatraju da nisu upoznati sa većinom aktivnosti kompanije. • Izgledi za unapreĎenje zaposlenih koji su bili uključeni u bilo kakav projekat koji je „propao su narušeni, iako su efikasno radili. • Nedovoljan kontakt sa kupcima i kao posledica toga, neuviĎanje potreba za promenom. • Organizacija je prezauzeta rešavanjem tekućih problema da bi razvijala nove ideje. • Pristup novim idejama izvan kompanije ili organizacije je vrlo ograničen ili ne postoji. • Nedovoljni raspoloţivi resursi za razvoj i eksploataciju ideja.This Project is funded by the EU
  46. 46. Kreiranje adekvatnog okruţenja– primeri dobre prakse • Veţba • Povratne informacije i diskusijaThis Project is funded by the EU
  47. 47. Kreiranje adekvatnog okruţenja– primeri dobre prakse • Rukovodstvo i zaposleni su upoznati sa misijom kompanije koja se shvata kao smislena. • Naglašen je značaj „inovacije u svim aspektima poslovanja kompanije. • Strategija rukovodstva uključuje posvećenost kontinuiranom unapreĎenju i zadovoljstvu kupaca. • Čini se napor za stvaranje „otvorene‟ atmosfere u kojoj je rukovodstvo prijemčivo kako za ideje tako i za kritike. • Zaposleni imaju dosta mogućnosti da se susretnu sa rukovodiocima, uče o razvojima i razgovaraju o poslu. • Odrţavaju se društveni dogaĎaji za jačanje kontakata izmeĎu rukovodstva i zaposlenih. • Kad god je to moguće zaposleni se osnaţuju da izbegavaju nepotrebnu birokratiju.This Project is funded by the EU
  48. 48. Kreiranje adekvatnog okruţenja– primeri dobre prakse • Zaposlenima se omogućava da preuzmu nove odgovornosti u okviru svojih sposobnosti. • Izbegavaju se sloţene organizacione strukture i podstiču radni kontakti izmeĎu zaposlenih. • Razvojima i problemima se bavi putem formiranja najadekvatnijih multidisciplinarnih timova. • Preduzeće čini sve naprore da razume postojeće i potencijalne potrebe svojih kupaca. • Podstiče se lični razvoj, kako bi zaposleni mogli da imaju koristi od promene. • Preduzeće obezbeĎuje resurse koji su raspoloţivi za evaluaciju, razvoj i eksploataciju inovativnih ideja. • Preduzeće konitnuirano traţi prilike za širenje i unapreĎenje poslovanja.This Project is funded by the EU
  49. 49. Isprobajte: predlozi za MSP • Preispitajte izjavu o misiji svoje organizacije i razmislite o tome kako se moţe poboljšati. • Pokušajte da osmislite izjavu koja zadovoljava sledeće kriterijume:  Opisuje proizvode i usluge iz ponude.  Pomaţe u odlučivanju time što razjašnjava svrhu organizacije kupcima, zaposlenima i dobavljačima.  Koncizno je napisana u najviše dve rečenice. • Razmislite o situacijama u kojima zaposleni imaju priliku da uče o aktivnostima i brigama organizacije i iznesu svoja viĎenja. Smislite načine za poboljšanje te situacije- moţda seminar tokom pauze za ručak gde biste objasnili proizvode i planove kompanije. • Preispitajte koja poboljšanja biste mogli da uvedete da biste osigurali da članovi organizacije (i) ne rade ispod svojih sposobnosti i (ii) odrţavaju nivo stečenih veština. • Razmislite o načinima na koje bi se celokupan spektar raspoloţivih veština u okviru vaše organizacije mogao bolje iskoristiti za rešavanjeThis Project is funded by the EU sprovoĎenje projekata. problema i
  50. 50. Generisanje i upravljanje novim idejama • Odakle dolaze ideje? Saradnici Zaposleni na IR Strategija KulturaDobavljači Dobavljači Proizvodnja Prodaja Kupci Krajnji korisnici Okruženje Rukovodstvo Konkurenti •Dobre ideje dolaze sa svih strana!This Project is funded by the EU
  51. 51. Upravljanje idejamaThis Project is funded by the EU
  52. 52. Ideacija (generisanje ideja) • Šeme za prikupljanje predloga • Metode nabrajanja Interno • Pitanja pokretači • Struktuirani „brainstorming“ • Pregled lanca nabavke • Dobavljači • Kupci • Krajnji korisnici • Saradnici Eksterno • (Konkurenti)This Project is funded by the EU
  53. 53. Pregled novih ideja 1. Atraktivnost trţišta 2. Poslovna sinergija 3. Izvodljivost ideje 4. Neophodni resursi 5. Koristi za korisnike 6. Protektibilnost (mogućnost zaštite)This Project is funded by the EU
  54. 54. Grupna aktivnost za MSP • Razvijte pozitivne i negativne indikatore za svaki od dvadeset šest redova matrice za pregled. • Odlučite da li izjave predstavljaju ideje ili je adekvatnije nešto izmeĎu. • Ocenite ih bodovima u rasponu od +2 (za jak pozitivni indikator) do –2 (za jak negativni indikator).This Project is funded by the EU
  55. 55. Primer: Atraktivnost trţišta Pregled faktora rizika Rezultat IDEJA IDEJA Pozitivan indikator Negativni indikator 1 2 Postoje dobre trţišne prilike za Trţište za ideju je premalo ideju. da bi se nastavilo sa njom. Ovaj trţišni sektor je Ovaj trţišni sektor brzo raste. statičan ili u opadanju. Prisutne su značajne Biće relativno lako ući na ovo prepreke za ulazak na ovo trţište. trţište. Konkurencija je slaba i ne moţe Lideri na trţištu su velike se organizovati protiv novog organizacije sa značajnim igrača. sredstvima. Poznato je da su profitne marţe u Jaka konkurencija u ovom ovom sektoru dobre. sektoru smanjuje profit.This Project is funded by the EU
  56. 56. Primer: Poslovna sinergija Pregled faktora rizika Rezultat IDEJA IDEJA Pozitivni indikator Negativni indikator 1 2 Inovacija se dobro uklapa u Ideja otvara prilike za misiju kompanije. diversifikaciju. Ideja se moţe ponuditi Za ovu ideju mora se postojećim kupcima. raziviti nova baza kupaca. Nisu neophodne nove Kompanija mora da stekne veštine za razvoj i nove veštine za realizaciju eksploataciju ideje. ideje. Za eksploataciju će se Za eksploataciju ćemo koristiti postojeći sistemi u morati da razvijemo nove okviru kompanije. sisteme u kompaniji.This Project is funded by the EU
  57. 57. Primer: Izvodljivost Pregled faktora rizika Rezultat IDEJA IDEJA Pozitivni indikator Negativni indikator 1 2 Tehnologija za ideju je Ideja se bazira na novom dokazana i shvaćena. konceptu. Ideja predstavlja novu primenu Ideja zahteva nove koncepte postojećeg proizvoda ili proizvoda ili procesa. procesa. Uspeh ne zavisi od drugih Inovacija zavisi od drugog razvoja. razvoja. Inovacija ne podrazumeva Nekoliko sloţenih sistema će sloţene i nepoznate biti integrisano da bi se podsisteme. proizvela inovacija. Potrebno je regulatorno Za eksploataciju nisu potrebna odobrenje za eksploataciju odobrenja i dozvole. ideje.This Project is funded by the EU
  58. 58. Primer: Neophodni resursi Pregled faktora rizika Rezultat IDEJA IDEJA Pozitivni indikator Negativni indikator 1 2 Nisu neophodni dodatni Neophodna su dodatna resursi za eksploataciju sredstva da za eksploataciju ideje. ideje. Potrebno je dosta vremena Ideja se moţe brzo razviti i da bi se ideja razvila i implementirati. eksploatisala. Za razvoj ideje dostupna su Razvoj u potpunosti zavisi eksterna sredstva/ grantovi. od sopstvenih sredstava. Postojeći zaposleni su Neophodno je zaposliti nove dovoljni za razvoj i ljude za razvoj i eksploataciju ideje. eksploataciju ideje.This Project is funded by the EU
  59. 59. Primer: Koristi za korisnike Pregled faktora rizika Rezultat IDEJA IDEJA Pozitivni indikator Negativni indikator 1 2 Ideja će korisnicima doneti Ideja korisnicima ne donosi jedinstvene koristi. nikakve jedinstvene koristi. Ideja će korisnicima ponuditi bolje Performanse su slične performanse proizvoda. postojećim proizvodima. Nova ideja ne donosi Ovaj proizvod donosi velike nikakve prednosti u pogledu prednosti u pogledu cene. cene. Neophodno je uloţiti napor Ideja će imati povoljan uticaj na za smanjenje uticaja na ţivotnu sredinu. ţivotnu sredinu. Postoji jasna traţnja za koristima Ne postoji dokaz da korisnici koje donosi ova ideja. ţele koristi koje im se nude.This Project is funded by the EU
  60. 60. Primer: Protektibilnost Pregled faktora rizika Rezultat IDEJA IDEJA Pozitivni indikator Negativni indikator 1 2 Drugi će moći da Drugim kompanijama će kopiraju ideju kada biti teško da kopiraju bude stavljena u ideju. promet. Verovatno će biti dobijen Izgledi za dobijanje patent za zaštitu ove patentne zaštite su ideje. mali. Prihod od Dodatni prihod se moţe licenciranja teško da ostvariti ustupanjem moţe da pokrije licence trećim licima. troškove.This Project is funded by the EU
  61. 61. Razvoj alata za “sistematski pregled” preduzeća • Kome je namenjen? • Kako će mi pomoći? • Kako da koristim upitnik? • Pregled.This Project is funded by the EU
  62. 62. Grupna veţba: Konstruisanje “sistematskog pregleda” Osmislite 4 pitanja da biste podstakli pozitivnu promenu na sledeće teme: 1. Kreiranje odgovarajućeg okruţenja 2. Generisanje novih ideja 3. Razumevanje poslovnog okruţenja 4. Odrţavanje svesti 5. Procena konkurencije 6. SWOT analiza 7. Procena mogućnosti za inovacije 8. Upravljanje rizikom 9. Zaštita konkurentske prednosti 10. Dostizanje formule za uspehThis Project is funded by the EU
  63. 63. Primer: SWOT 2 = Slaţem se 1 = Delimično se slaţem/ Nisam siguran/- na 0 = Ne slaţem se Rezultat Često preispitujemo snage i slabosti svoje kompanije, kao i potencijalne mogućnosti i pretnje. Moja kompanija je upoznata sa faktorima koje treba uzeti u obzir pri vršenju SWOT analize. Redovno traţimo eksterno mišljenje o poslovnim prilikama za našu kompaniju. Naš biznis plan identifikuje slabosti i pretnje i ilustruje način za njihovo prevazilaţenje.This Project is funded by the EU
  64. 64. This Project is funded by the Improved SME Competitiveness and European Union Innovation ProjectSesija 3: Jačanje aktivnosti zatehnološke inovacije Author: Dr. Lisa Cowey KE3
  65. 65. Pregled Sadržaj • Pregled stanja tehnologije– obrazloţenje, metodi i pristup • Intelektualna dobra– vrste, vrednost, procesi i odlučivanje • Korisni resursi za MSPThis Project is funded by the EU Improved SME Competitiveness and Innovation Project
  66. 66. PredviĎeni ishodi učenja Po završetku ove sesije, učesnici će moći da:  objasne kako MSP mogu koristiti pregled stanja tehnologije za identifikovanje prilika za generisanje dodatnog prihoda na osnovu raspoloţive tehnologije, opreme i stručnosti.  objasne glavne vidove intelektualne svojine, uključujući industrijsku svojinu, ţigove, know-how i poslovne tajne  koriste Vodič za odluku o patentiranju kao pomoć MSP pri donošenju razumnih odluka o zaštiti putem patenta.  se upoznaju sa eksternim resursima za podršku ovoj temi.This Project is funded by the EU Improved SME Competitiveness and Innovation Project
  67. 67. Pregled stanja tehnologije • Šta je to? Sistematska procena  tehnološkog kapaciteta  procedura i potreba MSP • Zašto se sprovodi? Za identifikovanje  prilika za ostvarivanje dodatnog prihoda od raspoloţive tehnologije, opreme i stručnosti;  sredstava koja se bolje mogu zaštititi pravima IS;  trenutnih snaga i slabosti firme. • Kako se vrši?  eksterni konsultanti u bliskoj saradnji sa rukovodstvom i zaposlenima • Šta treba da iznedri? Konkretan akcioni plan!This Project is funded by the EU
  68. 68. Ciljevi pregleda stanja tehnologije Opšta svrha: proceniti kapacitet preduzeća i organizacija za:  integrisanje novih tehnologija,  rad sa tehnološkim partnerima i  bolje definisanje onoga što im je potrebno da bi uspešno integrisali ove tehnologije u preduzeće. Specifično: pregled stanja tehnologije mora da omogući karakterisanje potreba MSP u pogledu inovacija sa različitih stanovišta.This Project is funded by the EU
  69. 69. Očekivani rezultati/ korist • Sveobuhvatna analiza i evaluacija zahteva firme za njen održivi razvoj. • Kroz nepristrasnu SWOT analizu (snage, slabosti, mogućnosti, pretnje) koju sprovodi iskusni stručnjak. • Uočavanje prilika za nove proizvode/ usluge/ tehnologije/ trţišta. • Umrežavanje sa dobavljačima tehnologija, tehnološkim izvorima, drugim kompanijama. • Moguća procena tehnološkog portfolija, prava intelektualne svojine. • Istraţivanje i identifikovanje potencijalnih mehanizama za finansiranje. • Pridruživanje mreţama za tehnologiju i tehnološki transfer u cilju tehnološkog razvoja kroz saradnju u okviru evropskih i nacionalnih programa za istraţivanje i razvoj. • Predstavljanje novih izvora finansiranja.This Project is funded by the EU
  70. 70. Karakteristike pogodnog preduzeća • Generalno gledano, pregled stanja tehnologije se moţe sprovesti u svim preduzećima. • Za najbolje rezultate i optimalan odnos troškova i koristi, preduzeće bi trebalo da:  poseduje istinsku ţelju i motivaciju za inoviranjem  poseduje u najmanju ruku minimalni kapacitet (u pogledu veličine- zaposleni i obrt) i dovoljno solidnu internu organizaciju koja omogućava MSP da realizuje inovativni projekat (tj. sprovede akcioni plan)  bude spremno da učestvuje u kampanji pregleda stanja sa finansijskim sredstvima koja zavise od toga da li postoji program (nacionalni ili evropski) za sufinansiranje pregleda.This Project is funded by the EU
  71. 71. Uslovi za optimalnu implementaciju Preduzeće • odluka firme (preduzeća) da sprovede pregled stanja • treba da bude otvoreno i saraĎuje sa ekspertom • posvećeno sprovoĎenju akcionog plana Eksperti • treba da budu sposobni da zadobiju poverenje rukovodstva kompanije • mogu imati sopstvenu metodologiju, ali svejedno moraju pratiti osnovne korake.This Project is funded by the EU
  72. 72. Pregled stanja tehnologije u Srbiji: usluga EEN-a http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/about/branches/rs/This Project is funded by the EU Improved SME Competitiveness and Innovation Project
  73. 73. Interni pregled- Profilisanje intelektualnih dobara Nematerijalna sredstva koja su i. vaţna za poslovanje ii. bazirana na kapacitetu organizacije za razumevanje, razmišljanje i rasuĎivanje 1.Intelektualna svojina 2.Znanje 3.Kapaciteti 4.Reputacija 5.Informacije 6.SoftverThis Project is funded by the EU
  74. 74. Grupna veţba za MSP • Odaberite jednu od 6 prethodnih tema • Navedite glavne vidove sredstava u vezi sa njom • Struktuirajte jednostavne kontrolne liste da biste proverili da li se sredstvo koristi i koji je njegov značaj za kompaniju.This Project is funded by the EU
  75. 75. Primer: Znanje Znanje Koristi se Značaj Ne/ Da mali srednji veliki Znanje o kupcima Tehničko znanje Znanje o procesu Znanje o trţištu Drugo specijalizovano znanjeThis Project is funded by the EU
  76. 76. Stavke koje MSP treba da promisle i usvoje 1. Da li ste zaštitili svoja ključna intelektualna dobra? 2. Koje okolnosti mogu imati naročito negativan efekat na vaša dobra? (npr. gubljenje podataka kroz odlazak zaposlenih ili kvar opreme?) 3. Da li su sve baze podatka, dokumenta i poverljivi izveštaji zaštićeni od neovlašćenog pristupa? 4. Da li ključna dobra prosleĎujete kupcima? (Ovo moţe značiti da im u budućnosti neće biti potrebna pomoć kompanije?) 5. Na koj način biste mogli efektivnije da zaštitite sredstva kompanije? 6. Moţete li da eksploatišete sredstva kompanije na drugačiji način? (Ovde od koristi moţe biti obrazac za proizvod/ znanje) 7. Da li bi bilo korisno da se izvrši dijagnostika intelektualne svojine sa eksternim ekspertima?This Project is funded by the EU
  77. 77. Dijagnostika intelektualne svojine u Srbiji: Zavod za intelektualnu svojinu • Potencijal intelektualne svojine “Dijagnostika intelektualne svojine pomaţe preduzećima da steknu jasan uvid u snage i slabosti u vezi sa intelektualnom svojinom. Potencijal IS stavlja se u kontekst poslovanja i razmatra se iz strateške perspektive. Analiza dijagnostike intelektualne svojine pruţa preduzeću vodič za razvoj strategije IS i njeno uključivanje u strategiju na korporativnom nivou Usluga Dijagnostike intelektualne svojine je potpuno besplatna za sva preduzeća u Srbiji.” http://www.zis.gov.rs/ip-for-business/ip-pre-diagnosis.414.htmlThis Project is funded by the EU
  78. 78. Prava intelektualne svojine • Know-how • Poslovne tajne • Ţigovi • Patenti • Registrovani dizajn • Autorska prava • Prava na dizajnThis Project is funded by the EU
  79. 79. Korišćenje „Vodiča za odluku o patentiranju‟This Project is funded by the EU
  80. 80. Dodatni resursi o IS • Edukativno-informativni centar Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije (Dosta dobrih resursa i pomoći!)  http://www.zis.gov.rs • IPeuropeAware (korisno ako se podrška pruţa klasteru)  http://www.ipeuropaware.eu/activities.html • WIPO- Svetski zavod za intelektualnu svojinu • (uključuje i studije slučajeva)  http://www.wipo.int/sme/en/This Project is funded by the EU
  81. 81. This Project is funded by the Improved SME Competitiveness and European Union Innovation ProjectSesija 4 : Pregled postojećih alata zasamoprocenu upravljanja inovacijamadostupnih MSP Author: Dr. Lisa Cowey KE3
  82. 82. Pregled Sadržaj • IMP3rove –Kvalitativni/ kvantitativni dijagnostički alat za poreĎenje (benchmarking) u upravljanju inovacijama u EU • INNOVATE - (Kvalitativni) dijagnostički alat za poreĎenje (benchmarking) u upravljanju inovacijama razvijen od strane projekta ICIP • IPScoreTM – Upravljanje ISThis Project is funded by the EU Improved SME Competitiveness and Innovation Project
  83. 83. PredviĎeni ishodi učenja Po završetku ove sesije, učesnici će moći da: identifikuju različite resurse koji su trenutno dostupni MSP. razumeju koristi i ograničenja svakog od alata za samoprocenu. prepoznaju koji naredni koraci, resursi ili nivoi posvećenosti su neophodni da bi se od alata izvukla maksimalna korist.This Project is funded by the EU Improved SME Competitiveness and Innovation Project
  84. 84. IMP3rove • Šta je to?  EU nivo, onlajn alat za poreĎenje (benchmarking) upravljanja inovacijama. Ino- vaciona strategija  Zasnovan na AT Kearney‟s Organizacija i kultura House of Innovation inovacija • Koristi? Upravljanje životnim ciklusom inovacija  Poredi MSP sa preduzećima slične starosti, veličine i Menadžment ideja Razvoj proizvoda/procesa Lansiranje/ stalno unapređenje sektora u Evropi Podsticajni faktori, kao što su Upravljanje ljudskim resursima, Upravljanje znanjem, Upravljanje projektima i  Pruţa detaljan izveštaj koji programima, Kontrola i IT konsultant moţe iskoristiti za Source: A.T. Kearney,2006 izradu akcionog plana.This Project is funded by the EU
  85. 85. HomeSAT User name | My Profile | logout HomeExcellence inInnovation Main Screen of SATManagement Please fill the Benchmarking assessment questionnaire. Take your time for reading the instructions as well as for filling out the benchmark questionnaire. ?IMC services According to our experience it will take you approximately 30 minutes for the benchmark assessment.Competence network It is important for you that you fill in ALL questions. Please rely on your experience and your spontaneous judgment if you are hesitant in answering the questions.and contactsValuable links andreferences Information Action State Help 1) Benchmarking The benchmark assessment allows you to compare your own Innovation Fill in ?Contacts assessment Management performance with other SME users of your size and in your questionnaire sector 2) In-depth The in-depth assessment will help you to create more transparency and to get a deeper insight on your own activities in Innovation Management. assessment ? 3) Selection of In this phase, based on your assessment results, presented in the report, consultant you can select the most suitable Innovation Management consultancy. ? 4) Download report The report with the results of the benchmarking and In-depth assessment is ready for downloading. ? 5) Feedback In order to be able to measure the quality and impact of the Innovation process Management recommendations and services provided, you are kindly ? asked to fill out a feedback form Ubacivanje podatakaThis Project is funded by the EU
  86. 86. Rezultati PoreĎenje pojedinačnih dimenzija Radar dijagrami innovation strategy 100% 80% 60% innovation 40% organisation and management 20% culture success 0% enabling factors life cycle Y o ur co m pa ny Gro wth cham pio ns Ave rageThis Project is funded by the EU
  87. 87. IMP3rove • Mane/ ograničenja  Zahteva dosta detaljnih kvantitativnih podataka (finansijskih) za period od preko 3 godine.  Interfejs nije na srpskom jeziku. Finalni izveštaj je na engleskom jeziku. • Korisan za:  MSP > koja posluju najmanje 3 godine i koja su ambiciozna i ţele da se takmiče na evropskom trţištu.  Preduzeća koja upravljanje inovacijama shvataju ozbiljno.This Project is funded by the EU
  88. 88. IMP3rove za konsultante • Troškovi: besplatan za korišćenje. • Obuka: Da. 2 dana. • Sertifikacija: Da, na različitim nivoima. • Cena po kursu: €1,250.00* po osobi • Cena sertifikata: €50.00* po osobi • Neke zemlje su usvojile IMP3rove na nacionalnom nivou (MaĎarska) • Više informacija na https://www.improve-innovation.eu/This Project is funded by the EU
  89. 89. NNOVATE! • INNOVATE je dijagnostički alat koji podstiče preduzeća u Srbiji da poboljšaju upravljanje inovacijama i tako unaprede svoju konkurentnost. Razvijen u okviru projekata ICIP i SECEP. • INNOVATE se oslanja na postojeće dokazane dijagnostičke alate za inovacije i komplementaran je sličnim alatima, uključujući i dijagnostički alat za poreĎenje (benchmarking) IMP3rove koji se koristi u EU. • INNOVATE originalno koristi Microsoft Excel. • INNOVATE je sada dostupan kao onlajn alat i postavljen je na raznim veb-sajtovima u Srbiji.This Project is funded by the EU
  90. 90. “Innovate” na internetuThis Project is funded by the EU Improved SME Competitiveness and Innovation Project
  91. 91. Zašto koristiti INNOVATE? • Primenjiv na preduzeća svih godina postojanja i veličina  mikro-preduzeća  start-up kompanije • Moţe se koristiti sa ili bez eksterne pomoći. • Za razliku od drugih alata za poreĎenje poput IMP3rove, INNOVATE ne zahteva da preduzeća poseduju detaljne kvantitativne podatke.This Project is funded by the EU
  92. 92. Kako funkcioniše? 1. Koristi 21 dimenziju 2. Podeljene na Resurse i Rezultate (EFQM pristup) 3. Koristi „simptomatično ponašanje‟ da bi pozicionirao preduzeće na jedan od 4 nivoa u okviru dimenzije Nivo „4‟ Inovativna preduzeća sa međunarodnom perspektivom Nivo „3‟ Preduzeća koja strateški posmatraju svoje poslovanje Nivo „2‟ Preduzeća koja prihvataju eksterni savet i potrebu za planiranjem Nivo „1‟ Preduzeće sa niskim nivoom inovativnostiThis Project is funded by the EU
  93. 93. Unos podatakaThis Project is funded by the EU
  94. 94. Dijagnostički rezultat L2 L3This Project is funded by the EU
  95. 95. Podrška u primeni Priručnik na srpskom jeziku Studije slučajeva Obrasci • Strateška mapa puta • Akcioni plan • Identifikacija resursa • SWOT analiza • Evidencioni list za konsultantaThis Project is funded by the EU
  96. 96. IPscore™ • Pomaţe u upravljanju intelektualnim dobrima preduzeća na najbolji način (efekat poluge). • Pruţa monetarno vrednovanje prava IS na osnovu neto sadašnje vrednosti. • Omogućava poreĎenje/ benchmarking različitih sredstava čime se omogućava strateško i dobro utemeljeno odlučivanje. • Korisno za: srednja preduzeća čiji se poslovni model bazira na intelektualnim dobrima i/ili mala preduzeća koje poseduju dosta prava IS. • Razvijen od strane danskog Zavoda za patente; licenciran od strane EPO • Besplatan! • Zahteva odreĎene veštine i procene da bi se koristio • Koriste ga preduzeća istraţivački instituti konsultanti.This Project is funded by the EU
  97. 97. IPScore pristup: analiza kvalitativnog profila • Koristi se na laptopu i preispituje:  Pravni status  Tehnologiju  Trţišne uslove  Finansije  Strategiju • IPscore® koristi ekrane za unos podataka i proizvodi radar dijagrame kao rezultat • IPscore® automatski obračunava NSV na osnovu 5 faktora iz ulaznih podataka i odabrane diskontne stope.This Project is funded by the EU
  98. 98. Radar dijagrami iz IPscore®This Project is funded by the EU
  99. 99. Strateški profilThis Project is funded by the EU
  100. 100. Neto sadašnja vrednostThis Project is funded by the EU
  101. 101. Matrica rizika i mogućnosti Mogućnost Nizak rizik Nizak rizik Mala Velika mogućnost mogućnost Rizik Visok rizik Mala Visok rizik mogućnost Velika mogućnost Veličina “mehura” odslikava značaj patentirane tehnologije u odnosu naprofit kompanije. Tako se na grafiku takođe može videti da li je patent malo T3I ili veoma značajan za kompaniju.This Project is funded by the EU
  102. 102. IPScore naspram drugih metoda za procenu patenta • Kvalitativna (monetarna) Kvalitativna (višedimenzionalna)  Neto sadašnja vrednost  Trţišna vrednost (analogija licenciranja) Strategija  Troškovi  Kompjuterski generisane procene “Ovaj patent štiti tehnologiju od • “Ovaj patent vredi 50.000 strateškog značaja za atraktivno tržište, može se efikasno EUR “ sprovesti ali su ipak neophodna značajna ulaganja”.This Project is funded by the EU
  103. 103. Dostupno od • European Patent Office (Evropski patentni zavod) • http://www.epo.org/searching/free/ipscore.html • Obuka: Da. U EPO. • Cena 500 EUR za 2 dana.This Project is funded by the EU
  104. 104. Rezime • Glavne tačke učenja • Naredne aktivnosti • Dodatni resursiThis Project is funded by the EU Improved SME Competitiveness and Innovation Project
  105. 105. Pitanja i komentari • Kontakt detalji treneraThis Project is funded by the EU Improved SME Competitiveness and Innovation Project

  ×