Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sesija 4 imp3rove upitnik

519 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sesija 4 imp3rove upitnik

 1. 1. Republika Srbija MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA IMP3rove upitnikPoznata i nagradjivana metodologija proceneP t dji t d l ij “Kuća inovacija” firme A.T. Kearney Šte je to? Na koga se odnosi? Na koji način funkcioniše? Šta IMP3rove nudi? Finansira Evropska unija
 2. 2. A T Kearney – “Kuća inovacija” – 5 aspekata inovacija Sveobuhvatan pristup upravljanju inovacijama Ino- vaciona strategija Uticaj na poslovanje Organizacija i O i ij kultura  Uspešniji i efikasniji inovacija razvoj proizvoda i procesa Upravljanje životnim ciklusom inovacija Razvoj Lansiranje/  Povećan profit i rast Menadžment proizvoda/procesa stalno ideja unapređenje Podsticajni faktori, kao što su Upravljanje ljudskim resursima, Upravljanje znanjem, Upravljanje projektima i programima, Kontrola i ITSource: A.T. Kearney,2006 Finansira Evropska unija
 3. 3. Radionica “Upravljanje inovacijama” p j j j PRVI DEO VIZIJA I S STRATEGIJA INOVACIJA G O C U VAŠEM PREDUZEĆU Finansira Evropska unija
 4. 4. A T Kearney – “Kuća inovacija” Organizacioni principi g p p Ino- vaciona strategija Uticaj na poslovanje Organizacija i O i ij kultura  Uspešniji i efikasniji inovacija razvoj proizvoda i procesa Upravljanje životnim ciklusom inovacija Razvoj Lansiranje/  Povećan profit i rast Menadžment proizvoda/procesa stalno ideja unapređenje Podsticajni faktori, kao što su Upravljanje ljudskim resursima, Upravljanje znanjem, Upravljanje projektima i programima, Kontrola i ITSource: A.T. Kearney,2006 Finansira Evropska unija
 5. 5. Definicije i objašnjenja j j j jŠta je vizija?Vizija je kada danas vidite kako želite da sutra izgledaŠta je strategija? j gjStrategija je formulacija koja opisuje KAKO će sevizija ostvariti i ij t iti Finansira Evropska unija
 6. 6. Prvi deo: Pitanja se odnose na j1: Ukupan opis strategije: - inkrementalne / značajne / radikalne inovacije2: Viziju koju imate za svoje preduzeće i ulogu koju će inovacije imati u ostvarivanju te vizije3: Karakteristike vaše strategije inovacija gj j4: Komunikacija i širenje informacija o vašoj strategiji5: Da li je strukturisana i sistematska p j procena deo vaše strategije inovacija6: Da li razmišljate o “održivosti” – ekonomskoj, ekološkoj, j j, j, društvenoj - u procesu odabira ideja7: Načine komercijalizacije vaših ideja Finansira Evropska unija
 7. 7. Radionica “Upravljanje inovacijama” p j j j DRUGI DEO ORGANIZACIJA I KULTURA INOVACIJA U VAŠEM PREDUZEĆU Finansira Evropska unija
 8. 8. A T Kearney – “Kuća inovacija” Organizacioni principi g p p Ino- vaciona strategija Uticaj na poslovanje Organizacija O i ij i kultura  Uspešniji i efikasniji inovacija razvoj proizvoda i procesa Upravljanje životnim ciklusom inovacija Razvoj Lansiranje/  Povećan profit i rast Menadžment proizvoda/procesa stalno ideja unapređenje Podsticajni faktori, kao što su Upravljanje ljudskim resursima, Upravljanje znanjem, Upravljanje projektima i programima, Kontrola i ITSource: A.T. Kearney,2006 Finansira Evropska unija
 9. 9. Definicije i objašnjenja j j j jKultura inovacijaKultura se često definiše kao “način kako ovde radimo”KolikoK lik su iinovacije d “ či rada” u vašem preduzeću? ij deo “načina d ” š d ć ?Da li su one deo “DNK” firme, ili su periferalne i ad hoc?Organizacija inovacijaKoliko ste organizovani, sistematični i sposobni da kreirate ikoristite partnerske odnose (formalne i neformalne) imogućnosti za saradnju sa spoljnim partnerima kako bistepoboljšali stanje inovacija u vašem preduzeću Finansira Evropska unija
 10. 10. Drugi deo: Pitanja se odnose na g j1: Stanje svesti osoblja i njihov odnos p j j j prema inovacijama j2: Unutrašnji kapacitet vašeg preduzeća za inovacije3: Stepen saradnje sa drugima (izvan firme) kako biste poboljšali inovativnost4: Intenzitet ovih inovacionih partnerstava brojke ljude partnerstava, brojke, ljude, angažman, itd.5: Ulogu i uticaj neformalnih odnosa u vašim inovacionim aktivnostima6: Vaše poznavanje jezika – preduslov za međunarodnu saradnju7: Jezike koji se govore na tržištima koja pokrivate Finansira Evropska unija
 11. 11. Radionica “Upravljanje inovacijama” TREĆI DEO PROCESI ŽIVOTNOG CIKLUSA INOVACIJA U VAŠEM PREDUZEĆU Finansira Evropska unija
 12. 12. A T Kearney – “Kuća inovacija” Organizacioni principi g p p Ino- vaciona strategija Uticaj na poslovanje Organizacija i kultura  Uspešniji i efikasniji inovacija razvoj proizvoda i procesa Upravljanje životnim ciklusom Upravljanje životnim ciklusom inovacija inovacija Menadžment Razvoj Lansiranje/  Povećan profit i rast proizvoda/ stalno ideja procesa unapređenje Podsticajni faktori, kao što su Upravljanje ljudskim resursima, Upravljanje znanjem, Upravljanje projektima i programima, Kontrola i ITSource: A.T. Kearney,2006 Finansira Evropska unija
 13. 13. Definicije i objašnjenja! j j j j Procesi životnog ciklusa gU ovom delu procenjujemo obim i efikasnost internihsistema, procesa i procedura koje koristite u vašempreduzeću, kako biste nadgledali i upravljaliinovacionim aktivnostima i svoje ideje sproveli od“koncepta do prihoda” Finansira Evropska unija
 14. 14. Treći deo: Pitanja se odnose na j1: Kako merite životni ciklus svog proizvoda / usluge – od gp g početka do kraja2: Koliko je potrebno vremena dok ideja stigne na tržište – od stvaranja ideje do police u radnji3: Koliko je vremena potrebno da se stigne do pozitivne nule i da se počne zaradjivati4: Merenje inkrementalnih inovacija – kako merite učinak inkrementalnih inicijativa kreiranih da poboljšaju i k t l ih i i ij ti k i ih d b ljš j proizvod /uslugu/ proces/ organizaciju/ model poslovanja5: Radikalne inovacije – kako merite učinak inicijativa koje dovode do “ogromnih skokova” – novi proizvodi / usluge / procesi/ organizacija/ model poslovanja Finansira Evropska unija
 15. 15. Pitanja treći deo ( j (Nastavak) )6: Menadžment ideja - generisanje, procena, odabir, odobrenje i lansiranje ideja l i j id j • izvori ideja – sa raznih strana ili od jedne osobe? • pristup stvaranju ideja– struktuirani ili ad-hoc ideja ad hoc • procena i odabir ideja – kako, koji je kriterijum? • upotreba ideja – interno razvijene ili kupljene/zakupljene • vremenski rokovi za usvajanje ideja • procesi gajenja i razvoja7: Postavljanje ilj7 P t lj j ciljeva učinka inovacija – u k j j meri vaše preduzeće či k i ij kojoj i š d ć postavlja specifične ciljeve u pogledu učinka inovacionih inicijativa8: Povratna informacija – osluškivanje potrošača i reakcija na njihove j j p j j povratne informacije9: Metrika – praćenje (kontinuirano) poboljšanja u upravljanju inovacijama Finansira Evropska unija
 16. 16. Radionica “Upravljanje inovacijama” ČETVRTI DEO PODSTICAJNI FAKTORI ZA INOVACIJE U VAŠEM PREDUZEĆU Finansira Evropska unija
 17. 17. A T Kearney – “Kuća inovacija” Organizacioni principi g p p Ino- vaciona strategija Uticaj na poslovanje Organizacija I kultura  Uspešniji i efikasniji Inovacija razvoj proizvoda i procesa Upravljanje životnim ciklusom inovacija Razvoj Lansiranje/  Povećan profit i rast Menadžment proizvoda/procesa stalno ideja unapređenje Podsticajni faktori, kao št su U P d ti j i f kt i k što Upravljanje lj d ki resursima, lj j ljudskim i Upravljanje znanjem, Upravljanje projektima i programima, Kontrola i ITSource: A.T. Kearney,2006 Finansira Evropska unija
 18. 18. Definicije i objašnjenja! j j j j Podsticajni faktoriPodsticajni činioci su oni koji imaju uticaja, tako dausmeravaju i/ili podstiču inovacijeKako najbolje koristiti ove podsticajne faktore da bise omogućila i unapredila inovativnost u vašempreduzeću?Jesu li ovi činioci do sada primenjivani na način daje maksimalno iskorišćen njihov uticaj i mogućnosti? Finansira Evropska unija
 19. 19. Četvrti deo: Pitanja se odnose na1: Vaše ljudske resurse - načine primene podsticaja i nagrađivanja inovativnosti zaposlenih2: Zaštitu intelektualne svojine kroz upotrebu patenata i licenci3: Način prenošenja raspoloživog znanja za unapređenje inovacija u okviru vaše firme4: Primenu projektnog pristupa u upravljanju inovacijama5: Upotrebu dizajna – oblikovanja proizvoda i procesa, kao procesa sredstva koje pokreće inovativnost i doprinosi ostvarenju rezultata6: Stepen korišćenja stečenih iskustava i znanja, kao činilaca koji p j pokreću i usmeravaju p j promene i rađanje novih ideja j j Finansira Evropska unija
 20. 20. Radionica “Upravljanje inovacijama” p j j j PETI DEO MERENJE EFEKTA INOVACIJA NA POSLOVANJE Finansira Evropska unija
 21. 21. A T Kearney – “Kuća inovacija” Organizacioni principi Ino- vaciona strategija Uticaj na poslovanje Organizacija i O i ij kultura  Uspešniji i efikasniji inovacija razvoj proizvoda i procesa Upravljanje životnim ciklusom inovacija Razvoj Lansiranje/  Povećan profit i rast Menadžment proizvoda/procesa stalno ideja unapređenje Podsticajni faktori, kao što su Upravljanje ljudskim resursima, Upravljanje znanjem, Upravljanje projektima i programima, Kontrola i ITSource: A.T. Kearney,2006 Finansira Evropska unija
 22. 22. Definicije i objašnjenja! j j j j Uticaj Uti j i rezultati inovacija lt ti i ijSvrha inovacija je da se poboljša učinak rezultat i učinak,konkurentnost.Saznanje koliko su vaše inovacione inicijative doprinosile ilidoprinose (ako je to uopšte slučaj) vašim prihodima iprofitabilnosti j važan prvi k k fit bil ti je ž i korak.Samo sa tačnim podacima o rastu vrednosti možete na pravinačin usmeriti svoje odluke o inovacijama i uporediti se sašampionima rasta. Finansira Evropska unija
 23. 23. Peti deo: Pitanja se odnose na j1: Prihod – deo od inovacija (novi proizvodi / usluge) j ( p g )2: Troškovi – deo za inovacije (personal, oprema, istraživanje, spoljni saradnici)3: Dobit3 D bit u poslovanju i procenat koji je dobijen od inovacionog miksa l j t k ji j d bij di i ik4: Doprinos smanjenju troškova koji je postignut putem inovacija5.5 Povećanje broja zaposlenih zbog inovacija6: Procena efekta upravljanja inovacijama na sadašnji i budući učinak preduzeća7: Vaša procena potencijala na poboljšanje upravljanja inovacijama u vašem preduzeću8: Koji8 K ji su vaši razvojni i inovacioni prioriteti u narednih 12 meseci – ši j i i i i i it ti d ih i na koji način bi SECEP i ICIP stručnjaci mogli da vam pruže merljivu pomoć u ostvarivanju ovih ciljeva j p j j Finansira Evropska unija
 24. 24. Radionica “Upravljanje inovacijama” p j j j ŠESTI DEO POVRATNE INFORMACIJE I TUMAČENJE REZULTATA Finansira Evropska unija
 25. 25. Definicije i objašnjenja! j j j j Tumačenje povratnih informacija i rezultataOvaj deo će vam pružiti objašnjenje na koji načinće vam rezultati biti prezentovani i kako datumačite te rezultate u kontekstu vašeg preduzeća Finansira Evropska unija
 26. 26. Ukupni rezultati - rezime p Finansira Evropska unija
 27. 27. Rezultati po dimenzijama – rezime Finansira Evropska unija
 28. 28. Inovaciona strategija – ukupan rezultat gj p Finansira Evropska unija
 29. 29. Inovaciona strategija – rezultati u okviru dimenzije Finansira Evropska unija
 30. 30. Organizacija i kultura inovacija – ukupan rezultat Finansira Evropska unija
 31. 31. Organizacija i kultura inovacija – rezultati u okviru dimenzije Finansira Evropska unija
 32. 32. Procesi životnog ciklusa inovacija – ukupan rezultat Finansira Evropska unija
 33. 33. Rezultati u okviru dimenzijeUpravljanje životnim ciklusom Finansira Evropska unija
 34. 34. Rezultati u okviru dimenzije Menadžment ideja Finansira Evropska unija
 35. 35. Rezultati u okviru dimenzijeRazvoj proizvoda/usluga/procesa Finansira Evropska unija
 36. 36. Rezultati u okviru dimenzijeLansiranje i stalno unapređenje Finansira Evropska unija
 37. 37. Podsticajni faktori – ukupan rezultat j p Finansira Evropska unija
 38. 38. Podsticajni faktori – rezultati u okviru dimenzije Finansira Evropska unija
 39. 39. Rezultati inovacija – ukupan rezultat j p Finansira Evropska unija
 40. 40. Rezultati inovacija – rezultati u okviru dimenzije Finansira Evropska unija
 41. 41. PITANJA I KOMENTARI Aleksa Nevoljica Ekspert za Inovacije i razvoj klasteraSECEP “Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza" Dositejeva 26 11000 B l d S bij D it j 26, Belgrade, Srbija Tel: +381 11 2626 966, 2622 620 Fax: + 381 11 2626 478 Mob: +381 65 8855550 E-mail: aleksa.nevoljica@gmail.com www.secep.rs Finansira Evropska unija

×