Successfully reported this slideshow.

Secep icip workshop 2 innovate

663 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Secep icip workshop 2 innovate

 1. 1. Republika Srbija MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJAUnapre ivanje inovacije Beograd, 30. mart 2011. Finansira Evropska unija
 2. 2. Republika Srbija MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA Sesija 4 Unapre ivanje inovacionog menad menta: uvod u novi alat za dijagnostiku INNOVATEDr Lisa CoweyEkspert iz oblasti inovativnosti i konkurentnostiProjekat za unapre enje inovativnosti i konkurentnosti MSP Finansira Evropska unija
 3. 3. PregledUvod u INNOVATERazumevanje ovog alata (online ve ba)Interpretacija rezultata (Studije slu aja)Rad sa MSPØSWOTØStrate ka Mapa putaØAkcioni planØIdentifikacija resursa Finansira Evropska unija
 4. 4. NNOVATE!NNOVATE je alat za dijagnostiku koji podsti e srpskapreduze a da unaprede svoj inovacioni menad ment kome e slediti pobolj anje njihove konkurentnosti. Nastao je uzpodr ku projekata ICIP i SECEP finansiranih od straneEvropske unije.INNOVATE je nastao na bazi postoje ih i ve dokazanihalata za inovacionu dijagnostiku, i predvi eno je da sekoristi kao dopuna sli nim alatima kao to je IMP3rove. INNOVATE se mo e koristiti uz upotrebu programaMicrosoft Excel. Tako e se nadamo da e INNOVATE bitidostupan na poslovnom portalu NARR-a. Finansira Evropska unija
 5. 5. Za to INNOVATE?· Primenljiv je na kompanije svih veli ina i razvojnih doba Ø mikro-preduze a Ø start-up-ove· Mo e se koristiti sa ili bez eksterne pomo i· Za razliku od drugih alata ove vrste kao to je IMP3rove, INNOVATE ne zahteva detaljne broj ane podatke firme. Finansira Evropska unija
 6. 6. Nivoi inovacionog menad menta Inovativne kompanije sa Nivo 3 me unarodnom perspektivom Kompanije koje imaju strate ki Nivo 2 pogled na poslovanje Kompanije koje prihvataju eksterne savete i Nivo 1 potrebu za planiranjemNivo 0 Neinovativne tradicionalne kompanije Finansira Evropska unija
 7. 7. Dimenzije INNOVATE-aInovaciona strategija Dono enje odlukaUpravljanje idejama Sistemi upravljanja i IKTStav prema promeni Eksterni savetiRazvoj proizvoda (R) Interno investiranje u inovacijeUpotreba tehnologije (R) Finansiranje rastaPrava intelektualne svojine Kvalifikacije zaposlenihBaza klijenata I proizvoda Obuke zaposlenihTr i ni horizont Veze sa akademskim okru enjemO ekivanja u vezi rasta (R) Poslovno umre avanjeSvest o tr i tu Reputacija (R)Mogu nost planiranja Finansira Evropska unija
 8. 8. Simptomati ne osobine1. Inovaciona strategijaa) Inovaciona strategija je sastavni deo ukupne 3 strategije kompanije, i o njoj jasnu sliku imaju zaposleni, kupci i dobavlja i.b) Imamo inovacionu strategiju koju razume na e 2 rukovodstvo.c) Potrebno je da uvedemo inovaciju kao deo 1 strategije kompanije.d) Nemamo inovacionu strategiju. 0 Finansira Evropska unija
 9. 9. Unos podatakaFinansira Evropska unija
 10. 10. Rezultat dijagnostike: ResursiKriterijum Resursi ozna ava ono to neka organizacija radi. Dimenzije inovativnog menad menta Resursi Baza klijenata I proizvoda Sistemi upravljanja 3 Tr i ni horizont Finansiranje rasta Tr i na svest 2 Interno investiranje u inovaciju Prava intelektualne svojine Feedback od krajnjeg 1 Dono enje odluka korisnika Predlozi dobavlja a 0 Planiranje Upravljanje idejama Kvalifikacije zaposlenih Strategije u inovaciji KT Eksterni saveti Odnos prema promeni Obuke zaposlenih Veze sa akademijom Poslovno umre avanje Va a kompanija Vrhunski inovatori Finansira Evropska unija
 11. 11. Diagnostic Output: RezultatiKriterijum Rezultati ozna ava ono to ta organizacija posti e. Dimenzije inovativnogmenad menta Rezultati O ekivanja u vezi rasta 3 2 1 Razvoj proizvoda 0 Kori enje tehnologije Va a ko mpanija Vrhunski ino vato ri Reputacija Finansira Evropska unija
 12. 12. Ukupan nivo inovacionog menad menta Kompanije koje prihvataju Kompanije koje eksterne savete I imaju strate ki potrebu za pogled na planiranjem poslovanje L1 L2 Neinovativne tradicionalne Inovativne kompanije sa kompanije L0 L3 me unarodnom perspektivom Finansira Evropska unija
 13. 13. Uklju uje korisne abloneSWOT · Vodi naStrate ka Mapa puta srpskom jezikuAkcioni planIdentifikacija resursaZapisnik konsultanta Finansira Evropska unija
 14. 14. Probajte!Finansira Evropska unija
 15. 15. Interpretacija rezultataStudije slu ajaKompanija 1: Hot PolymerKompanija 2: YourIPAssetTM Finansira Evropska unija
 16. 16. Resursi Hot Polymer YourIPAssetTM Companies Companies Companies Companies that accept that take a that accept that take a external strategic view external advice strategic view advice and of their and the need of their the need for business for planning business planning A non- Innovativeinnovative companies with an Innovativetraditional A non- international companies company innovative with an perspective traditional international company perspective Finansira Evropska unija
 17. 17. Resursi Innovation Management Dimensions Innovation Management Dimensions Enablers Enablers YourIPAssetTM Customer and Product Base Customer and Product Management Systems 3 Market Horizon Base Growth finance Market Awareness Management Systems 3 Market Horizon Growth finance Market AwarenessInternal investment in 2 IPR Internal investment in 2 innovation IPR innovationEnd user feedback 1 Decision Making End user feedback 1 Decision Making Supplier inputs 0 Planning Perspective Supplier inputs 0 Planning PerspectiveIdeas Management Staff Qualifications Ideas Management Staff Qualifications Information & Innovation Strategy Innovation Strategy Communications Technology External Advice Attitude to Change External Advice Attitude to Change Staff Training Academic Links Staff Training Academic Links Business Networking Business Networking Your company Your company Top Innovators Top Innovators Finansira Evropska unija
 18. 18. Rezultati Hot Polymer YourIPAssetTM Innovation Management Dimensions Innovation Management Dimensions Results Results Growth Growth Expectations Expectations 3 3 2 2 1 1 Product Technology Product Technology 0 0 Development UsageDevelopment Usage Reputation Your company Reputation Top Innovators Your company Top Innovators Finansira Evropska unija
 19. 19. INNOVATE uz eksternu pomo Unosi kompanije Zaklju ci konsultanta Zaklju ak iz interpretacije INNOVATE rezultata dobijene Unos u alat za dijagnostiku dijagnostika dijagnostikom ê Osnovni zaklju ci Analiza Preporuke kompanije Dodatne sugestije ê Komentari kompanije i Odgovor diskusija Kompanije ê Dogovor u vezi plana Ambiciozni plan koji se Akcioni Zadaci i odgovornosti odnosi na klju ne rezultate Plan ê Implementacija Akcionog plana ê Procena benefita Pregled rezultata Pra enje Dodatne sugestije Finansira Evropska unija
 20. 20. Formulisanje Akcionog plana za MSP· Klju za unapre enje inovacionog menad menta je formulisanje jasnog i dobro promi ljenog Akcionog plana.· Ovaj plan treba da uklju uje: - Jasnu specifikaciju svih projektnih zadataka - Vremenski raspored tih zadataka - Jasno podeljene odgovornosti za svaki projektni zadatak Finansira Evropska unija
 21. 21. 3. Koraci u formulisanju Akcionog plana Korak 1. Uradite INNOVATE analizu · Razgovarajte o rezultatima (izvedite zajedni ki zaklju ak!) · Zamolite MSP da identifikuje najmanje 3 osobine koje bi eleli da promene u cilju unapre enja svog inovacionog menad menta. · Vodite ra una da su ove promene od koristi za kompaniju! Finansira Evropska unija
 22. 22. Pra enje napretka:YourIPAssetTM· Da li mislite da rezultat ta no opisuje Va u kompaniju? (Da/Ne)· Identifikujte 3 promene koje biste mogli da primenite 1. Finansiranje pozajmica ili investicija ili grantovi. 2. Ve a saradnja sa klijentima u razvoju novih proizvoda. 3. Ve a dostupnost stru nim konsultantima, npr. u tehni kom sektoru, marketingu, prodaji. Finansira Evropska unija
 23. 23. 4. Koraci u formulisanju Akcionog plana Korak 2. Uradite SWOT analizu · SWOT analiza je tehnika koja je u irokoj upotrebi kao osnova planiranja tr i ta i poslovanja. Obuhvata procenu jakih strana (Strenghts), slabosti (Weaknesses), mogu nosti (Opportunities) i pretnji (Threats) koje su vezane za odre ene specifi ne aktivnosti. · Najve a vrednost SWOT analize je u tome to ukazuje na oblasti koje treba uklju iti u plan poslovanja, ili na neki drugi na in na njih obratiti pa nju u poslovanju. Finansira Evropska unija
 24. 24. 4. Koraci u formulisanju Akcionog plana Korak 3. Napravite Strate ku Mapu puta Efikasan na in da se obuhvate klju ni strate ki ciljevi poslovanja Pokazuje na koji na in kompanija planira da postigne te ciljeve Kada se napravi strate ka Mapa puta, treba identifikovati izvore podr ke koji e preduze u pomo i u implementaciji plana. Finansira Evropska unija
 25. 25. SWOT analiza: osvrt na poziciju kompanije· U irokoj upotrebi u raznim oblastima· Jake strane (Strengths), Slabosti (Weaknesses), Mogu nosti (Opportunities) i Pretnje (Threats) vezane za poslovanje· Sastoji se od etiri koraka· Poma e u sagledavanju nedostataka i planova za budu nost· Najbolje rezultate daje kada se radi redovno i kada se prate rezultati Finansira Evropska unija
 26. 26. SWOT analiza: koraci 1 i 2 Napravite 4 liste po jednu za svaku odKorak 1 Jakih strana, Slabosti, Mogu nosti i Pretnji koje su vezane za kompaniju Pore ajte liste po zna aju za kompanijuKorak 2 (visok, srednji, ili nizak) i detalje prenesite u SWOT ablon Finansira Evropska unija
 27. 27. SWOT analiza: koraci 3 i 4 Zamolite kompaniju da razmotri analizu sa kolegama i da je prema tome dopuni.Korak 3 Poku ajte da na ete verziju sa kojom e se usaglasiti sve strane.Korak 4 Prenesite ovo u zapisnik (vodi ) Finansira Evropska unija
 28. 28. Faktori Jake strane i slabosti· Glavni fokus bi Mogu nosti finansiranja Obrt kompanije ovde trebalo da Klijentska baza Klijentski servisi bude na internim Mogu nosti dizajniranja Mogu nosti razvoja mogu nostima Mogu nosti in enjeringa Generisanje ideja firme Rukovodstvena kompetentnost Tr i na reputacija Razumevanje tr i ta Za tita patenata Proizvodni kapaciteti Karakteristike proizvoda Kvalitet proizvoda Opseg proizvodnje Tro kovi proizvodnje Proizvodna oprema Rentabilnost Regulativna odobrenja Prodajna mre a Strate ki partneri Finansira Evropska unija
 29. 29. Faktori Mogu nosti i pretnje· Glavni fokus bi ovde Promene u potrebama kupaca Poslovni izgledi kupaca trebalo da bude na Demografski trendovi Ekonomski trendovi spoljnim Politika Vlade Inicijative Vlade uticajima na kompaniju Materijali Dobavlja i materijala koji bi mogli Nova konkurencija Novi kupci da uti u na Novi proizvodi Novi propisi njenu budu nost Nova tehnologija Pritisci raznih grupa Pod-izvo a i Trgovinske barijere Finansira Evropska unija
 30. 30. SWOT pra enje· Najve a vrednost SWOT analize ukazuje na oblasti koje treba da su: - deo plana poslovanja ili - na neki drugi na in obra ene u poslovanju Finansira Evropska unija
 31. 31. SWOT pra enje(2)· Efikasno pra enje napredka e obratiti pa nju na slede e: - Mogu nosti koje nastaju iz jakih strana preduze a - Na ini da se prevazi u ili izbegnu najve e slabosti - Na ini na koje se nositi sa ili izbe i najja e pretnje - Slabosti zbog kojih je kompanija podlo na zna ajnim pretnjama - Slabosti koje spre avaju iskori avanje mogu nosti - Jake strane koje mogu biti oslabljene pretnjam3a Finansira Evropska unija
 32. 32. Primer SWOT: Hot Polymer JAKE STRANE SLABOSTI Prioritet · Zbog malog tima na kompaniju · Vlasnik ima veliko iskustvo i negativno uti e svaka bolest ili visoko je stru an u vezi HTP VISOK nezgoda. polimera. · Znanje se ne prenosi ostalima u · Rano prijavljivanje patenata i kompaniji koji bi mogli da budu odgovor pravnih savetnika. podr ka ili rezerva. · Postoje i ugovori o razvoju generi u prihod i dozvoljavaju · Ograni ena postrojenja koja SREDNJI finansiranje razvoja proizvoda. ograni avaju brzinu proizvodnje · Razvoj portfolia patenata ini i prerade materijala. bazu Prava intelektualne svojine. · Me unarodne poslovne veze · Postoje samo ugovori o razvoju NIZAK sa nekoliko velikih igra a iz koji ne obezbe uju dugoro nu razli itih delova lanca sigurnost. vrednosti. Finansira Evropska unija
 33. 33. Primer SWOT : Hot Polymer MOGU NOSTI PRETNJE Prioritet · Razmatraju se novi ugovori o · Komercijalni rokovi i planirane VISOK razvoju sa potencijalnim isporuke su zasnovani na klijentima i vlasnicima licence. spekulativnoj tehnologiji. · Interesovanje od strane investitora razvojnog kapitala. · Nova konkurencija koja se javlja SREDNJI · Napredak na lancu dobavlja a kao rezultat objavljivanja od razvoja materijala do patenata. proizvodnje. · Izazov za nova PIS sa stranih teritorija ili od postoje ih · Novi tr i ni sektori, naro ito za proizvo a a materijala. NIZAK finalne i polu-finalne ure aje. · Ograni ena sredstva za zapo ljavanje ve eg tima i nove izume Finansira Evropska unija
 34. 34. Strate ka Mapa puta· Izrada strate ke Mape puta je izuzetno efikasan na in da se obuhvate klju ni strate ki ciljevi poslovanja, a u isto vreme prika e na in na koji kompanija namerava da postigne te ciljeve.· Osnovni deo Mape puta je ablon sa etiri prozora koji povezuje klju ne elemente pod slede im nazivima : - odredi te - opasnosti - alati - po etni pravac Finansira Evropska unija
 35. 35. Strate ka Mapa puta: odredi teProzor odredi te treba da prika e klju ne strate ke ciljeve (ilidugoro ne ciljeve) preduze a, u vremenskom periodu od 5 godina.Ove ciljeve treba nabrojati, a mogu se odnositi (na primer) nafinansije, tr i te, proizvode i tehnolo ke faktore.Primeri strate kih ciljeva kompanije treba da prate slede i format: Ø Da je razvijen Ø Da je obrt pove an na . Ø Da smo lideri na tr i tu u . Ø Da generi emo X% poslovanja od . Ø Da se na e deonice prodaju na . Ø Da nas prepoznaju kao .Treba nabrojati izme u tri i pet strate kih ciljeva. Finansira Evropska unija
 36. 36. Primer odredi ta: Hot Polymer Odredi te (Strate ki ciljevi) Li ni portfolio za ti enih patenata. Vlasnik e preneti svoje znanje tehnolozima u kompaniji, koji e toznanje preto iti u kapital i obezbediti budu nost kompanije Dokazati komercijalnu celishodnost ovih polimera za vi e namena (cilj jepet), preko prodaje koli ina preko 100kg godi nje po aplikaciji. Identifikovati vi estruke potencijalne budu e primene materijala (cilj jedeset), koje e biti dalje procenjivane, testirane ili e posti i dovoljanobim proizvodnje. Rad proizvodnog postrojenja malog obima pri emu e svaki od dvaprocesa ("cevi" i "disperzija") proizvoditi do 5 tona polimera godi nje. Rad R&D odeljenja koje e mo i da pordr i razvoj i marketing postoje ihmaterijala i da generi e dalju intelektualnu svojinu. Dogovoriti uslove sa jednom ili dve multi nacionalne kompanije koje elicencirati tehnologiju ove kompanije za veliki obim (>100 tona godi nje) uproizvodnji makar jednog materijala. Finansira Evropska unija
 37. 37. Opasnosti (Konkurencija i ograni enja)l Potrebno je odrediti i uneti u ovaj prozor najve e pretnje i prepreke koje kompaniju mogu spre iti da postigne svoje strate ke ciljeve.l Ovde mogu biti uklju ene aktivnosti konkurencije, novi propisi, promene na tr i tu i nove tehnologije itd. Primeri: l Pove ana konkurencija od . l Smanjenje bud eta koje uti e na . l Nedovoljne tehni ke mogu nosti u . l Niski tro kovi uvoza iz l Novi propisi koji zahtevaju .Treba nabrojati tri ili vi e opasnosti . Finansira Evropska unija
 38. 38. Primer opasnosti: Hot PolymerOpasnosti (Konkurencija i ograni enja) Sloboda rada sa novim patentima Povreda patenata od proizvo a a izinostranstva Obezbe ivanje finansiranja za pro irenje Agresivan odgovor sli nih kompanija î Finansira Evropska unija
 39. 39. Alati (tr i ta i partneri)l Prozor alati bi trebalo da sadr i informacije o sektorima na tr i tu kojima e kompanija da se bavi, i ako je primenljivo potencijalne partnere koje e preduze e ste i da bi postiglo svoje ciljeve i prevazi lo opasnosti za koje je utvrdilo da mu prete.l Primeri alata mogu uklju ivati: l Evropsko tr i te za . l Specijalizacija u . l Zajedni ki poduhvat sa proizvo a ima . l Bliska saradnja sa . mre om l Podr ka od strane .i . l Nove tr i ne mogu nosti u .Treba nabrojati tri ili vi e alata . Finansira Evropska unija
 40. 40. Primer alata: Hot Polymer Alati (Tr i ta i partneri) Partnerstvo sa nekoliko univerziteta Poslovne veze sa me unarodnimproizvo a ima materijala ONIO/IAN (Mre e Poslovnih an ela ) Veze sa krajnjim korisnicima Biv i zaposleni u prvobitnoj kompaniji Finansira Evropska unija
 41. 41. Po etni pravac (Kratkoro ni ciljevi)l Zavr ni deo Mape puta zahteva da se jasno vidi po etni pravac kojim e kompanija krenuti da bi stigla do svog dugoro nog odredi ta .l Ovo zahteva makar pet klju nih kratkoro nih ciljeva, koji su u skladu sa dugoro nim strate kim ciljevima, i koji se odnose na neka od pitanja nazna ena pod opasnostima i alatima .l Kratkoro ni ciljevi obi no imaju vremenski rok izme u jedne i dve godine. Finansira Evropska unija
 42. 42. Po etni pravac (Kratkoro ni ciljevi)Kratkoro ni ciljevi mogu uklju ivati aktivnosti kao to su:Ø Modernizovati asortiman .Ø Po eti poslovanje sa .Ø Uvesti standarde kvaliteta u ..Ø Udvostru iti prodaju .Ø Obezbediti finansiranje za .Ø Oja ati tehni ke mogu nosti u .Ø Razviti novi proizvod .Ø Uspostaviti marketin ko partnerstvo .Najmanje pet kratkoro nih ciljeva treba nabrojati u prozoru po etni pravac . Finansira Evropska unija
 43. 43. Po etni pravac (Primer)Po etni pravac (Kratkoro ni ciljevi) Zavr etak drugog kruga investicija. Zapo ljavanje 4 nau na radnika i generalnog direktora Preseljenje u ve e prostorije Dostava probnih materijala novim kupcima Potpisivanje druge faze ugovora o razvoju sa postoje im kupcima Nacrt, izgradnja, i stavljanje u pogon novog postrojenja zapolietilenske cevi Izgradnja proizvodnog postrojenja za nove proizvode Pobolj ati nivo proizvodnje Patentirati vi e proizvoda Zapo eti diskusiju i zaklju iti prvi ugovor o licenciranju Definisati interne ciljeve proizvodnje i zapo eti razvoj materijala Finansira Evropska unija
 44. 44. Strate ka Mapa puta: Fokus i pravac· Napomena: Pri izradi strate ke Mape puta neophodno je biti sa et i jasan.· Svaka stavka mora predstavljati zna ajan faktor koji uti e na kompaniju i njen razvoj.· Obratite pa nju da to budu izazovi, ali realni. Finansira Evropska unija
 45. 45. Identifikacija izvora podr ke· Da bi se implementirao plan, kompanija e mo da morati da identifikuje pogodne izvore podr ke.· Npr. nov ana sredstva (MERR/ NARR/ MNTR), obuke, konsultantska pomo .· Pomo : Priru nik sa postoje im emama podr ke Finansira Evropska unija
 46. 46. Oblasti podr keSubvencije bespovratna sredstvaKreditiGarancijeEdukacijaInformisanjeProgram stru na praksaMentoring i specijalisti ke obukeEvropska mre a preduzetni tvaBiznis an eli Finansira Evropska unija
 47. 47. Bro ura u saradnji sa MERR i NARR-om Vi e od 40 programa podr ke finansijske i nefinansijske Programi ce biti razvrstani po svrsi, a ne po insitucijama koje podr ku pruzaju Uz bro uru bi e tampan i sa etak svih programa, uz kratak opis svakog programa i obja njenje kome je namenjen Bro ura e biti dostupna u tampanom i elektronskom obliku i distribuirana preko RDA i svih institucija iji e se programi u njoj naci Bi e postavljena na sajtove MERR, NARR, ICIP Finansira Evropska unija
 48. 48. Akcioni plan !· Cilj· Planirani zadaci· Odgovornost za akcije· Vremenski rok· Pra enje i pregled napretka u ostvarenju ciljeva· Korekcije (po potrebi) Finansira Evropska unija
 49. 49. Primeri zadataka projektnog plana· Projektni plan mo e da sadr i: - Ispitivanje tr i ta (za inovativne proizvode) - Pomo u razvoju planova poslovanja ili marketinga - Pristup eksternom finansiranju (grantovi, investicije poslovnih an ela) - Uspostavljanje veza sa tehnolo kom bazom i licenciranje nove tehnologije Finansira Evropska unija
 50. 50. Akcioni plan: Hot PolymerRazvoj izvanredne termoplastike visokih performansi koja je u skladu sa, ili prevazilazi, zahteve i o ekivanja klijenata. MesecZadatak Odg. 1 2 3 4 5 6 7 8· Preseljenje u ve i Osniva objekat· Zapo ljavanje jo Osniva 4 nau na radnika· Nacrt, izgradnja i Nau nik 1 stavljanje u pogon nove fabrike cevi· Izgradnja Nau nici 1/2 proizvodnog 3 / pogona za nove proizvode· Pobolj ati nivo proizvodnje Nau nici Finansira Evropska unija
 51. 51. DiskusijaUpotreba INNOVATE-a sa Va imklijentima . Finansira Evropska unija
 52. 52. Kontaktschafernaker@secep.rsaleksa.nevoljica@gmail.comlisa.cowey@icip-serbia.orgwww.secep.rswww.icip-serbia.org Finansira Evropska unija

×