Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Icip collaboration steps

426 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Icip collaboration steps

  1. 1. This Project is funded by the Improved SME Competitiveness and European Union Innovation Project Formiranje tematske grupe za Nanotehnologiju i nove proizvodne tehnologije - Virtual/Rapid Prototyping/ Manufacturing - 04. jul 2011. godine7/4/2011 Autor: Dr. Jürgen Henke – vodja tima This Project is funded by the EU Osnovni ciljeviCiljevi: Doprinos razvoju sektora MSPP u Srbiji i unapreñenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz inovacijeSvrha: Unapreñenje dugoročnog partnerstva izmeñu institucija i preduzeća, kao i sa člnovima meñunarodne zajednice7/4/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 2
  2. 2. This Project is funded by the EU Ogledni projekat Razviti komunikaciju i saradnju izmeñu preduzeća i istraživačkih organizacija. Cilj: Da više preduzeća ima koristi od finansiranja Meta: Meñunarodni i EU istraživački programi Rezultat: preduzeća učestvuju u EU mrežama istraživanja i inovacija; uspostavljena istraživačko- inovativna partnerstva preduzeća i istraživačkih organizacija7/4/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 3 This Project is funded by the EU Ogledni projekatOgledni projekti biće usredsreñeni na odabrana tematskapolja kao što su: Informaciono – komunikacione tehnologije Eko-inovacije (npr. CIP program) Materijali i nova proizvodna tehnologija Prerada hrane/ poljoprivredaPartneri će biti: Preduzeća koja rade u okviru tematskih polja Istraživačke institucije koje daju doprinos inovacijamaPametne inovacione inicijative će biti identifikovane, azajedničke inovativne projekte podržaće ICIP projekat.7/4/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 4
  3. 3. Ciljevi radioniceNa ovom sastanku čemo posvetiti posebnu pažnju ž This Project is funded by the EU ćsledećoj tematskoj oblasti: Nanotehnologije i nove proizvodne tehnologije sa posebnim fokusom na Stvaranje zajedničkog(saradničkog) okruženja za brzi razvoj proizvoda i proizvodnju Razvoj Development of Collaborative Environment for Rapid Product Development and Manufacturing čOvo pak ne znači da su organizacije/preduzeća ć čzainteresovana za druge specifične oblasti izuzete izprocesa.Partneri će biti: WBC-VMnet projekat; Competitiveness and Innovation Project 7/4/2011 Improved SME ICIP i SECEP projekti 5 This Project is funded by the EU Koraci u radu npr. Fabrike budućnosti, IKT, vritualnaDefinisati tematska polja proizvodnja, Eko-inovacije, prerada hrane - relevantnost za preduzeća kriterijum za odabir-> - istraživačka kompetentnost u Srbiji -očekivani izvori finansiranja npr. CIP/EIP, FP7, EEN, itd. npr. info dani o programima, okrugliIdentifikovati partnere stolovi, direktni kontakti saza saradnju organizacijama i klijentima itd. - Zajednička grupa preduzeća i u cilju -> istraživačkih instituta - Uključivanje jakog istraživačkog partnera koji će predvoditi pametne inovacije7/4/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 6
  4. 4. This Project is funded by the EU Koraci u radu Primer ‘Fabrike budućnosti’: čOblasti zajedničkog • prilagodljivi proizvodni sistemi; • predvidljivo održavanje; livenje;interesa za programe • Plug-and-produce ureñaji; • planiranje i simulacija procesa; sastanak sa partnerima za - Odrediti istraživačke/inovativne saradnju u Srbiji-> oblasti za saradnju - Profil kompetentnosti za traženje partnera Primer inovativnog projekta : čSpecifične projektne ideje • Definisanje projekata za zajedničku aplikaciju - Identifikovanje relevantnih programa u cilju -> podrške - Traženje programa - Očekivani pozivi za predloge - Alternativni izvori finansiranja7/4/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 7 This Project is funded by the EU Koraci u raduIzgradnja pametnih veština u Razvoj projektnog predloga:tematskim poljima • npr. brz razvoj proizvoda • npr. alati zasnovani na znanju - Formiranje projektnih grupa za mere -> tematska polja - Uzajamno učenje u razvoju projektog predloga - Uključivanje istraživačkih kompetencija žNalaženje (meñunarodnih) Primer brzog razvoja proizvoda.:partnera • Profil istraživačko/inovacionog partnera - Naći meñunarodne partnere organizovanje aktivnosti-> - Umrežavanje sa EU partnerima - Poslovni susreti u Srbiji7/4/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 8
  5. 5. This Project is funded by the EU Koraci u radu žPridružiti se meñunarodnom Primer brzog razvoja proizvoda.:konzorcijumu • npr. EU partnerstvo u‘Fabrici budućnosti’ ili ‘prilagodljivom proizvodnom sistemu’ formulisati interese u - Doprinos u predlogu projekta okviru konzorcijuma-> - Formulisanje sopstvenih interesa u konzorcijumu - Odgovornosti partnera Primer brzog razvoja proizvoda:Projektna aplikacija • Dostavljanje predloga projekata podrška u podučavanju-> - Priprema za alternativna sredstva za projekat - Podučavanje u pripremi projekta - Kvalitativna provera aplikacije7/4/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 9 This Project is funded by the EU Ogledni projekat ICIP poziva Preduzeća koja rade u okviru tematskih polja Jake istraživačke partnere koji mogu da predvodepametne inovacione inicijative, kao npr. WBC-VMnet da se priključe oglednom projektu izgradnjepartnerstva izmeñu istraživačkog sektora i preduzeća. Molimo kontaktirajte nas lično ili putem mejla office@icip-serbia.org www.icip-serbia.org7/4/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 10
  6. 6. This Project is funded by the EU www.icip-serbia.org Zahvani za vaše sugestije i komentare.7/4/2011 Improved SME Competitiveness and Innovation Project 11

×