Successfully reported this slideshow.

D1 s4 venture finace

696 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

D1 s4 venture finace

 1. 1. This Project is funded by the Improved SME Competitiveness and European Union Innovation Project Rizični kapital i Poslovni anđeliMilan Zelovic MScIBA, Long Term ExpertDate 28.02.2012 Author: Milan Zelovic
 2. 2. Sadržaj • Rizični kapital i Poslovni anĎeli • Situacija u Srbiji • Faze razvoja i vrednost investicije • Poslovni anĎeli – karakteristike • Mreže poslovnih anĎela • Mreža Poslovnih AnĎela Srbije - SBAN • Mreže poslovnih anĎela u svetu (SAD, EU, region) • Pitanja i odgovoriThis Project is funded by the EU
 3. 3. Rizični kapital i Poslovni anĎeli • Rizični (Venture) kapital  Veći iznos, pretežno profesionalne firme ulažu u ekspanziju preduzeća  Poslovni anĎeli  Manji iznos, pretežno pojedinci ulažu u početnike • Umesto zajma – udeo u kapitalu i učešće u upravljanju • Realizacija investicije – obično 5 godina • Poslovni “demoni” • Učešće u upravljanju, kontakti, mentorstvoThis Project is funded by the EU
 4. 4. Situacija u Srbiji • Srbija: postoji Zakon o investicionim fondovima iz 2006. • Otvoreni i zatvoreni • Aktivni su strani fondovi  Izvori kapitala: FFF, bankarski krediti, VC fondovi • FFF obično ne mogu da obezbede dovoljan iznos kapitala • Bankarski krediti teško dostupni, rirzični, skupi • Venture capital fondovi teže većim investicijama u kasnijoj fazi poslovanja • Mala i srednja preduzeća oslonac ekonomije EU  > 23 miliona MSP-a u EU (uključeni u 99% svih poslova)  Zapošljavaju 2/3 privatnog sektora  Glavni problem razvoja – nedostatak investicionog kapitala u početnoj fazi  Nedostatak iskustva u sektorskoj privredi, finansijama, nedostatak kontakataThis Project is funded by the EU
 5. 5. Faze razvoja i vrednost investicije Poslovni anĎeli popunjavaju prazninu na tržištu kapitala izmeĎu ličnih sredstava preduzetnika i velikih VC fondova VREDNOST INVESTICIJE RAST VISOK RIZIK Venture Capital Poslovni anđeli osnivači, NIZAK porodica, RIZIK prijatelji (FFF) FAZA RAZVOJA SEED START-UP RANA FAZA RASTA ODRŽIVI RASTThis Project is funded by the EU
 6. 6. Poslovni anĎeli - karakteristike • Investitori, uglavnom fizička lica, dokazani preduzetnici koji finansiraju kompanije u početnoj fazi razvoja, start-up projekte visokog rizika, ideje koje neki preduzetnik može da ima • Neformalni investitori – ulažu sopstvena sredstva, brzo dolazi do dogovora, fleksibilni • Vlasnički udeo u firmi ili procenat dobiti po realizaciji projekta • Atraktivnost investiranja u ranoj fazi (povrat investiranih sredstava 3-10x (za 3-6 godina) • Razlozi investiranja za poslovne anĎele prevazilaze samu finansijku dobitThis Project is funded by the EU
 7. 7. Dodatna vrednost • “Pametan novac” • Povećanje kredibiliteta kompanije • Strateški i poslovni konsalting • Pristup novim klijentima/tržištima • Pomoć pri zaključivanju posla • Kontakti kod potencijalnih strateških partnera • Organizacija poslovanja • HR kontakti • Dodatna finansiranja (“follow-on funding”) • Definisanje izlazne strategije (“exit”)This Project is funded by the EU
 8. 8. Investicije • Ne postoji sektorska preferenca za ulaganje • Uglavnom ulažu u sektore koje poznaju, u kojima imaju iskustva  ICT/Internet/E-commerce : 35%  Industrija : 20%  Biotehnologija : 15%  Ostalo(graĎevina, medicina, consulting, turizam,štampa...) : 30% • Više manjih investicija smanjuje rizik • Zajednička/sindikalna ulaganja • Lakše se dolazi do dododatnog finansiranja (“follow-on funding”) • Visina ulaganja po jednom investicionom krugu u EU:  Prosečno u EU : 165,000 EUR  Prosečno u UK : 327,628 EUR  Investicije do 1M EURThis Project is funded by the EU
 9. 9. Učešće poslovnih anĎela u projektu EU: USA:This Project is funded by the EU
 10. 10. Mreže poslovnih anĎela • Direktan kontakt izmeĎu preduzetnika sa kapitalom i investitora sa idejom • Zaštita privatnosti i mogućnost izbora • Ulazak u investiciju i dalji tok projekta dogovaraju sam preduzetnik i investitor, bez posredstva mreže • Bolji “deal-flow”  Više mogućih projekata  Pre-selekcija “screening” projekata • Kvalitetniji poslovni planovi i pripremljeni preduzetnici  Edukacija preduzetnika • Sindikalna ulaganja (podela rizika, ulaganje u više različitih sektora) • Pomoć oko administrativnih stvari, NetworkingThis Project is funded by the EU
 11. 11. Mreža Poslovnih AnĎela Srbije “Serbian Business Angels Network - SBAN” • Osnovana početkom 2010. • Podrška GIZ, SIEPA • Saradnja sa BITF • Podrška uticajnih preduzetnika • Saradnja sa mrežama iz regiona, UK, USA • Članstvo u EBAN (uskoro) • Ciljevi:  Potsticanje i razvoj inovativnog preduzetništva, inovacija, izvoza i investicija  UnapreĎenje zakonskih okvira u pogledu investiranja u start-up faziThis Project is funded by the EU
 12. 12. Aktivnosti SBAN-a • Saradnja sa stranim mrežama poslovnih anĎela (region, EU, SAD), dijasporom • Saradnja sa institucijama zainteresovanim za podsticanje razvoja MSP i start-up preduzeća • Lobiranje preko članova mreže  UnapreĎenje zakonskih okvira  Poslovno lobiranje (tržište, izvori kapitala, pristup novim tehnologijama, fondovima, itd.) • Poslovni konsalting (saradnici, partneri, članovi mreže)  “Fund raising” konsalting (grantovi, krediti, equity finansiranje (VC), itd.)  Izrada poslovnog plana • SBAN klub  Networking  Sindikalna ulaganjaThis Project is funded by the EU
 13. 13. Način funkcionisanja • Web portal kao “match-making” platforma • Identifikacija, selekcija i evaluacija projekata • Edukacija preduzetnika:  Konferencije za poslovne anĎele, investicione konferencije (“matchmaking events”) • Registracija preduzetnika i prijava projekta na SBAN web portal:  Opis projekta  Realna evaluacija izvodljivosti i tržišnog potencijala projekta  Opis kompanije i/ili biografije nosioca projekta i članova projektog tima • Evaluacija projekta i klasifikacija od strane SBAN tima • Edukacija preduzetnika • Potpisivanje ugovora sa SBAN-om • Sastanak sa investitorom / investiciona konferencija • Realizacija investicijeThis Project is funded by the EU
 14. 14. Iskustva iz sveta • Investicije poslovnih anĎela daleko razvijenije u USA u odnosu na EU • Godišnje investicije: USA ( 20 mlrd EUR) , EU ( 3-5 mlrd EUR ) • Broj aktivnih poslovnih anĎela: USA ( 250,000 ) , EU ( 75,000 ) • Prosečna vrednost početne investicije : USA ( 210,500 EUR ) , EU (165,000 EUR ) • Prosečan period realizacije projekta i povrata investicije: • Učešće poslovnog anĎela u projektu – 4 god • Investicije koje ne donose dobit (potpuni gubitak ili povraćaj investranog kapitala) – 2 god • Najuspešnije investicije – 4 god (povrat investicije 10x ili veći ostvari se na 10% projekata) • Prosečno uspešne investicije (povrat investicije 3-6x) 4-6 god • Primeri poznatih kompanija koje su se razvili zahvaljući investiciji poslovnih anĎela: Amazon.com , Apple, BodyShop, VISTAPRINT, XING, STARBUCKS, Facebook, Twitter, ...This Project is funded by the EU
 15. 15. Podršku razvoju prezentacije su pružili: • Jürgen Kappenmann, konsultant GIZ • Aleksandar Čabrilo, direktor SBANThis Project is funded by the EU Improved SME Competitiveness and Innovation Project

×