D1 s4 supporting start up and spinout in serbia- the experience in ns

544 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
544
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

D1 s4 supporting start up and spinout in serbia- the experience in ns

 1. 1. Supporting Start-up and spinout in Serbia – the experience of Novi SadНпви Сад, 28.02.2012.Весна Рашкпвић Депалпв
 2. 2. Универзитет и бизнисУниверзитет не впли Бизнис не впли бизнис универзитет 2
 3. 3. А сада малп хпкус-ппкус Впду заменимп А уље заменимпазптнпм киселинпм глицеринпм 3
 4. 4. И дпбијемп 4
 5. 5. Нп, тп се јпш мпра прилагпдити тржишту 5
 6. 6. Мпже тп и креативније 6
 7. 7. А пвп се јаје разликује... 7
 8. 8. Кад се пва јаја ставе у инкубатпр 8
 9. 9. И кад се излегу пилићи 9
 10. 10. Наше ће се златно јаје претворити у 10
 11. 11. Какп пвп пстварити?• Ствараоем културе• Обукпм• Физичким смештајем на истпм месту• Финансираоем• Кпнсултацијама• Прпмпцијпм• ... и с малп среће 11
 12. 12. Одакле смп кренули• Одржаваоем/ствараоем културе –Обукпм ФИЗИЧКОГ –Кпнсултацијама ПРОСТОРА –Прпмпцијпм 12
 13. 13. Искуствп у Нпвпм Саду 63 спин аут предузећа (6 престалп са радпм) 2000 заппслених 40.79 милиона евра укупан прихпд у 2010. гпдини 13
 14. 14. Искуствп у Нпвпм Саду60 900 80050 70040 600 Osnovanih 500 Kumulativno30 400 Prihod Zaposleni20 300 20010 1000 0 1990. 1991. 1992. 1993. 1995. 1997. 1998. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 14
 15. 15. Примери спин аут кпмпанија 15
 16. 16. Физички смештај 16
 17. 17. 1. Ппслпвни инкубатпр Нпви Сад 17
 18. 18. 2. Научнп – технплпшки парк УНС/ФТН• Садашое стаое пбјекта 18
 19. 19. 2. Научнп – технплпшки парк УНС/ФТН• Будући изглед пбјекта 19
 20. 20. 2. Научнп – технплпшки парк УНС/ФТН• Унутрашопст пбјекта 20
 21. 21. Оснпвна идеја 21
 22. 22. 22
 23. 23. КпнтактиВесна Рашкпвић Депалпв• e-mail: raskovicv@uns.ac.rs• Mob: +381 63 89 25 825• Skype: vesna.raskovic 23

×