Company registration, conduction and renewal

429 views

Published on

Presentation prepared by Advocate Bimal Sapkota for the second session of Mobile Monday Kathmandu.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
429
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Company registration, conduction and renewal

 1. 1. कम्ऩनन दर्ता, संचतरन र्थत नविकयण (Company registration, Conduction and Renewal ) Advocate Bimal Sapkota Email: bimal.lawyer@gmail.com Mob. 9851092380 Date: 2070/05/22
 2. 2. सोच (Idea) बफजनेस / ब्मफसतम (Transactions) कम्ऩनी दर्ता (Company Registration)
 3. 3. आज हेरयने कु यतहरु • प्रा.लर. कम्ऩनीको ऩरयबाषा (Definition) • कम्ऩनी दतााको रागि आवस्मक कािजातहरु (Documents) • प्राईबेट लरलभटेड कम्ऩनीका उद्धेस्महरु (Objectives) • शेमयधनी फाहेक कु नै ऩनन कम्ऩनी चराउनको रागि अऩरयहामा ब्मक्ततहरु (Legal Advisor / Auditor) • कम्ऩनी दताा िदाा राग्ने याजश्व (Tax) • कम्ऩनी दताा ऩश्चात लरनु ऩने इजाजत तथा आवस्मक तरयका य कािजऩत्रहरु (PAN / Vat & permissions from concern regulatory)
 4. 4. १. कम्ऩनन: कु नै ऩनन व्मक्ततरे भुनापाको उद्देश्म लरई कु नै ब्मफसाम िनाचाहेभा एतरै वा सभुहभा प्रफन्धऩत्रभा उल्रेखित एक वा एकबन्दा फढी उद्देश्म प्राक्ततको रागि कम्ऩनन दताा िना सतनेछ l २. एकर कम्ऩनी: एक जना व्मक्तत भात्ररे ब्मफसाम सॊचारन िना सतने कम्ऩनीराई एकर कम्ऩनन बननन्छ l ३. फहुर कम्ऩनी: दुइ वा सो बन्दा फढी व्मक्ततहरु लभरी ब्मफसाम सॊचारन िना सतने कम्ऩनीराई फहुर कम्ऩनी बननन्छ l ४. भुनतपत विर्यण नगने कम्ऩनी: कक्म्तभा ऩाॉच जना शेमय सदस्महरु लभरी आक्जात भुनापा वा फचतको यकभफाट राबाॊस वा अन्म कु नै यकभ सदस्महरुराई ववतयण िना वा बुततानी िना नऩाउने कम्ऩनी दताा िना सतनेछन् l प्रतइबेट लरलभटेड कम्ऩनीको ऩरयबतषत:
 5. 5. १.नाियीकताको प्रभाणीत प्रनतलरऩी (Verified copy of Citizenship Certificate) क.कम्ऩनीको नाभ (Name of the company) ि.कम्ऩनी ठेिाना (Address of the company) ि.कम्ऩनीरे िने कामा / उद्देश्महरु (Objectives) घ.कम्ऩनी ऩुॉजी ङ.रिानीकतााको नाभ (Shareholders’ Name) च.रिानीकतााको रिानी प्रनतशत (Share Percentage) २.कम्ऩनीको प्रवन्धऩत्र ३.कम्ऩनीको ननमभावरी प्रतईबेट लरलभटेड कम्ऩनी दर्ताको रतगग आिस्मक कतगजतर्हरु:
 6. 6. १)स्वीकृ नत लरनु ऩनेभा स्वीकृ नत लरई नेऩार सयकायरे छु ट ददएका ववलबन्न कम्तमुटय, कम्तमुटय सबाय सलबास, सफ्टवेमय डेबरऩभेन्ट, इ–कभशा, डाटा प्रशोधन, डाटावेश, कम्तमुटय हाडावेमय, इन्टयनेट, आई.टी.सॊि सम्वक्न्धत ऩयाभशा सेवा, कम्तमुटय नेटवर्का ङ्ि तथा इन्टयनेट सॊि सम्वक्न्धत ऩयाभशा, िरयद बफर्ि तथा सो सॊि सम्वक्न्धत सम्ऩुणा सेवा उऩरब्ध ियाउने । २) कम्तमुटयको सफ्टवेमय, हाडावेमय, सेके ण्ड हेण्डका साभानहरु, आई.टी.टेतनोरोजी सॊि सम्वक्न्धत ऩयाभशा सेवा प्रदान िनुाका साथै भभात सॊबाय तथा बफर्ि ववतयण ियाउने । ३)डाटा फेश जस्तैैः (आगथाक, तथमाॊक, कम्तमुटय आकडा, डाटा प्रशोधन य डाटा वेस सम्वक्न्ध र्िमाकराऩहरु) य अन्मत्र वगिाकयणभा नऩयेका कम्तमुटय सम्वक्न्ध कृ माकराऩ सम्वक्न्ध सेवा उऩरब्ध ियाउने । ४)कम्तमुटय हाडावेमय, सफ्टवेमय िरयद बफर्ि तथा ऩयाभशा सेवा प्रदान िने । तथा टेतनोरोजी लसस्टभ भभात जस्तैैः (कम्तमुटय, सबाय, याउटय, डडक्जटर स्वीच, स्तमाननङ्ि उऩकयण आदद भभात सम्वक्न्ध कामा िने ियाउने । ५) कम्तमुटय सफ्टवेमय, वेफसाइट ननभााण, भोफाइर सफ्टवेमय ननभााण ियी बफिीववतयण िने । कम्ऩनीरे जे-जे कतमा गने हो नर् कतमाहरु स्ऩस्ट खुल्ने गरय रेख्नु ऩने हुन्छ । आफ्नो उद्देश्मभत नरेखखएकत कतमा गयेको ऩहहएभत कतनुन फफोजजभ कतमाितही गरयने ननमभ छ। कम््मुटय हतडािेमय र्थत सफ्टिेमय संग सम्िजन्ध प्रतईबेट लरलभटेड कम्ऩनीको उद्धेस्महरु:
 7. 7. कम्ऩनीको सॊचारक शेमयधनीहरुरे आपु रे जनत सतमो कम्ऩनी भुनापाभा राने काभ िनुा ऩयेकोरे ननजहरुराई कम्ऩनी नवीकयण तथा कम्ऩनीको दहसाव र्कतावको फायेभा कामा िना सभम नबएको हुन सतछ त्मसैरे १. कम्ऩनी कतनून संग सम्िजन्ध कतनून ब्मिसतमी (िककर) र्कनबने उसराई कम्ऩनी दताा ऩश्चात के कस्तो कािजातहरु कु न कु न कामाारमभा वुझाउनु ऩदाछ बन्ने कु या, कम्ऩनी नवीकयण तथा अन्म कानूनी कु याहरुको फायेभा सक्जरो हुन्छ । २.रेखत ऩयीऺण प्रनर्िेदन र्मतय गनाको रतगग रेखत ऩरयऺक (अडडटय) र्कनबने कम्ऩनी दताा ऩश्चात के कसयी कम्ऩनीको दहसाव र्कताव कसयी याख्ने फायेभा सक्जरो हुन्छ । शेमयधनी फतहेक कु नै ऩनन कम्ऩनी चरतउनको रतगग अऩरयहतमा ब्मजतर्हरु:
 8. 8. १. १ राि सम्भ १००० २. १ राि १ देिी ५ राि सम्भ ४५०० ३. ५ राि १ देिी २५ राि सम्भ ९५०० ४. २५ राि १ देिी १ कयोड सम्भ १६००० ५. १ कयोड देिी भागथ प्रत्मेक १ रािको ३० रुऩैमा कम्ऩनी दर्ता गदता रतग्ने यतजश्िः
 9. 9. १.सम्वक्न्धत आन्तयीक याजश्व कामाारमवाट स्थामी रेिा नॊ. ऩेन/भ्माट नॊ. लरनु ऩने २.कम्ऩनीको कामा हेयी सम्वक्न्धत ननकामवाट इजाजत लरनुऩने सफ्टिेमय उत्ऩतदन गने कम्ऩनीरे घयेरु र्थत सतनत उद्मोग कतमतारमितट इजतजर् ित अनुभनर् लरनु ऩदाछ कम्ऩनी दर्ता ऩश्चतर् लरनु ऩने इजतजर् र्थत आिस्मक र्रयकत य कतगजऩत्रहरु:
 10. 10. Questions ?

×