Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า

12,750 views

Published on

วงจรไฟฟ้าเบื่องต้น

Published in: Education
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า

 1. 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้าวงจรไฟฟ้า ไฟฟ้าประกอบด้วยไฟฟ้าประกอบด้วย อะไรอะไร?? วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.1/9 ความรู้พื้นฐานฯ นิวตร อน + + - - อิเล็กต รอน โปร ตรอน นิวเคลี ยส โครงสร้างของโครงสร้างของ อะตอมอะตอม
 2. 2. ตัวนำาไฟฟ้ามีโครงสร้างตัวนำาไฟฟ้ามีโครงสร้าง ของอะตอมเป็นอย่างไรของอะตอมเป็นอย่างไร?? ภาพแสดงโครงสร้างอะตอมภาพแสดงโครงสร้างอะตอม ของทองแดงของทองแดง วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.2/9 ความรู้พื้นฐานฯ
 3. 3. ไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้ไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้ อย่างไรอย่างไร??- - - - - - - - + + + + + + + + +- ความ ต่าง ศักย์ความต่างศักย์ไฟฟ้า หรือความต่างศักย์ไฟฟ้า หรือ แรงเคลื่อนไฟฟ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้า E =E = แรงดันไฟฟ้า มีหน่วยแรงดันไฟฟ้า มีหน่วย เป็น โวลท์เป็น โวลท์ ( Volt ; V )( Volt ; V ) W =W = งานที่เกิดจากกการงานที่เกิดจากกการ เคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า มีหน่วยเป็นจูลมีหน่วยเป็นจูล ( Joules( Joules ; J ); J ) Q =Q = ขนาดของประจุไฟฟ้า มีขนาดของประจุไฟฟ้า มี หน่วยเป็น คูลอมบ์หน่วยเป็น คูลอมบ์ ( Coulomb ; C )( Coulomb ; C ) EE == WW//QQ วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.3/9 ความรู้พื้นฐานฯ
 4. 4. กระแสไฟฟ้าคืออะไรกระแสไฟฟ้าคืออะไร?? การเคลื่อนตัวของการเคลื่อนตัวของ อิเล็กตรอนอิสระทำาให้อิเล็กตรอนอิสระทำาให้ เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในเกิดกระแสไฟฟ้าไหลใน เส้นลวดได้เส้นลวดได้I = Q/tI = กระแสไฟฟ้า มี หน่วยเป็น แอมแปร์ ( A ) หรือ คูลอมบ์/วินาที Q = ประจุไฟฟ้า มี หน่วยเป็น คูลอมบ์ ( C ) วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.4/9 ความรู้พื้นฐานฯ
 5. 5. ตัวนำาและฉนวนไฟฟ้าตัวนำาและฉนวนไฟฟ้า ต่างกันอย่างไรต่างกันอย่างไร ตัวนำาไฟฟ้า หมายถึง วัตถุที่ยอมให้ ประจุไฟฟ้าไหลผ่านได้ วัตถุที่มีจำานวน อิเล็กตรอนอิสระมาก แสดงว่าเป็นตัวนำาไฟฟ้า ที่ดี ฉนวนไฟฟ้า หมายถึง วัตถุที่ไม่ยอมให้ ประจุไฟฟ้าไหลผ่านได้ ฉนวนไฟฟ้าที่ดีไม่ควรมี อิเล็กตรอนอิสระ วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.5/9 ความรู้พื้นฐานฯ
 6. 6. ความต้านทาน และ ตัวนำาไฟฟ้า ต่างกันอย่างไรความต้านทานไฟฟ้าความต้านทานไฟฟ้า เป็นการต้านการไหลของเป็นการต้านการไหลของ อิเล็กตรอนอิสระ หรือการอิเล็กตรอนอิสระ หรือการ ไหลของกระแสไฟฟ้าไหลของกระแสไฟฟ้า ปริมาณกระแสไฟฟ้าไหลในปริมาณกระแสไฟฟ้าไหลใน ขดลวดทองแดง อิเล็กตรอนขดลวดทองแดง อิเล็กตรอน อิสระไม่เพียงแต่ปะทะซึ่งกันอิสระไม่เพียงแต่ปะทะซึ่งกัน และกันเท่านั้น แต่ยังไปและกันเท่านั้น แต่ยังไป กระทบกับอิเล็กตรอนในกระทบกับอิเล็กตรอนใน อะตอมที่ไม่มีการเคลื่อนตัวอะตอมที่ไม่มีการเคลื่อนตัว ของลวดทองแดงอีกด้วยของลวดทองแดงอีกด้วย ทำาให้เกิดการต้านการไหลทำาให้เกิดการต้านการไหล ของอิเล็กตรอนอิสระหรือของอิเล็กตรอนอิสระหรือ การไหลของกระแสไฟฟ้าการไหลของกระแสไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.6/9 ความรู้พื้นฐานฯ
 7. 7. ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลปัจจัยอะไรบ้างที่มีผล ต่อความต้านทานไฟฟ้าต่อความต้านทานไฟฟ้า ของตัวนำาไฟฟ้าของตัวนำาไฟฟ้า (a) (b) (C) วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.7/9 ความรู้พื้นฐานฯ
 8. 8. วงจรไฟฟ้าประกอบ ด้วยอะไรบ้าง? ในวงจรไฟฟ้าทั่ว ๆ ไปนั้น จะในวงจรไฟฟ้าทั่ว ๆ ไปนั้น จะ ประกอบด้วยส่วนของไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนของไฟฟ้า 33 ส่วน คือ แรงดันไฟฟ้า กระแสส่วน คือ แรงดันไฟฟ้า กระแส ไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า และความต้านทาน ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ให้แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ให้แรงดัน ไฟฟ้า คือแหล่งจ่ายไฟไฟฟ้า คือแหล่งจ่ายไฟ (Sourc(Sourc e)e) จะเป็นแบตเตอรี่ หรือเครื่องจะเป็นแบตเตอรี่ หรือเครื่อง กำาเนิดไฟฟ้า ส่วนของวงจรที่กำาเนิดไฟฟ้า ส่วนของวงจรที่ จะนำากระแสไฟฟ้าไหลในจะนำากระแสไฟฟ้าไหลใน วงจรได้แก่ สายไฟวงจรได้แก่ สายไฟ (Conduct(Conduct or)or) และส่วนของวงจรที่ต้านและส่วนของวงจรที่ต้าน การไหลของกระแสไฟก็คือการไหลของกระแสไฟก็คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า โหลดโหลด (Load)(Load) วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.8/9 ความรู้พื้นฐานฯ
 9. 9. GG แหล่งจ่ายแหล่งจ่าย ไฟฟ้าไฟฟ้า ตัวนำาตัวนำา ไฟฟ้าไฟฟ้า ภาระภาระ ไฟฟ้าไฟฟ้า ภาพแสดงส่วนภาพแสดงส่วน ประกอบวงจรไฟฟ้าประกอบวงจรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ามีลักษณะวงจรไฟฟ้ามีลักษณะ เป็นอย่างไรเป็นอย่างไร?? วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.9/9 ความรู้พื้นฐานฯ
 10. 10. GG แหล่งจ่ายแหล่งจ่าย ไฟฟ้าไฟฟ้า ตัวนำาตัวนำา ไฟฟ้าไฟฟ้า ภาระภาระ ไฟฟ้าไฟฟ้า ภาพแสดงส่วนภาพแสดงส่วน ประกอบวงจรไฟฟ้าประกอบวงจรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ามีลักษณะวงจรไฟฟ้ามีลักษณะ เป็นอย่างไรเป็นอย่างไร?? วงจรไฟฟ้า 1 หน่วยที่ 1 แผ่นที่ 1.9/9 ความรู้พื้นฐานฯ

×