บทที่3

1,084 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,084
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
746
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่3

 1. 1. บทที่ 3การจัดองค์ การและการบริหาร
 2. 2. ความหมายของการจัดองค์ การและการบริหาร ความหมายของการจัดองค์ การ การจั ด องค์ ก าร คื อ การจั ด ระเบี ย บ กิจกรรมในองค์ การ โดยการแบ่ งกิจกรรมภายใน องค์ การออกเป็ นกลุ่ม ๆ พร้ อมทั้งกาหนดอานาจ หน้ าที่ ความรั บผิดชอบ และความสั มพันธ์ ของ แต่ ละกลุ่มไว้ อย่ างชั ดเจน เพื่อให้ การดาเนินงาน ขององค์ การบรรลุเป้ าหมายทีวางไว้ ่
 3. 3. ความหมายของการบริหาร คาว่ า “การบริ หาร หรื อ การจัดการ” นั้นมีคาที่ใช้ ในภาษาอังกฤษอยู่ 2 คา คือ ADMINISTRATION และ MANAGEMENT นักวิชาการบางท่ า นมี ค วามเห็ น ว่ า ทั้ ง สองค ามี ค วามหมายแตกต่ า งกั น คื อ จะใช้ ค าว่ าAdministration กับการบริ หารซึ่ งเป็ นกระบวนการที่ผู้บริ หารระดับสู งกาหนดนโยบายและแผน ตลอดจนการก ากับดู แ ลเพื่อ ให้ แ น่ ใ จว่ า การน านโยบายหรือแผนไปทานั้นเกิดผลสาเร็จสอดคล้ องกับนโยบายและแผนที่วางไว้ ส่ วนคาว่ า Management จะใช้ กับการจัดการ ซึ่งเป็ นประบวนการของผู้บริ หารในระดับล่ างนานโยบายและแผนที่ถูกวางไว้ โดยผู้บริ หารระดับสู งไปปฏิบตให้ บรรลุตามเปาหมายทีกาหนดไว้ ั ิ ้ ่
 4. 4. 1. ความสาคัญของการจัดองค์ การ องค์ ก ารเป็ นที่รวมของคนและเป็ นที่รวมของงานต่ าง ๆ เพื่อ ให้พนั กงานขององค์ การปฏิบัติง านได้ อ ย่ างเต็มที่และเต็มความสามารถจึ งจ าเป็ นต้ องจั ด แบ่ ง หน้ าที่ กั น ท า และมอบอ านาจให้ รั บ ผิ ด ชอบตามความสามารถและความถนัด ดังนั้นจะเห็นได้ ว่าการจัดตั้งองค์ การมีความจาเป็ นและก่ อให้ เกิดประโยชน์ หลายด้ าน ดังนี้
 5. 5. 1.1 ประโยชน์ ต่อองค์ การ ทาให้ องค์ การบรรลุวตถุประสงค์ และเจริญก้ าวหน้ าขึนเรื่อย ๆ อีก ั ้ทั้ ง ยั ง ท าให้ ง านไม่ ซั บ ซ้ อนและองค์ ก ารก็ ยั ง สามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บสภาพแวดล้ อมทีเ่ ปลียนไปได้ ง่ายอีกด้ วย ่1.2 ประโยชน์ ต่อผู้บริหาร การบริ หารง่ ายทาได้ สะดวก รู้ ว่าใครทาอะไรและมีหน้ าที่ท าอะไร แก้ ปัญหาการทางานที่ซ้าซ้ อนได้ ง่ายขึน ติดตามแกไขได้ ง่าย การ ้มอบอ านาจก็ ท าได้ ง่ า ยขจั ด ปั ญ หาการเกี่ย วกั น ท างานหรื อ ปั ด ความรับผิดชอบ
 6. 6. 1.3 ประโยชน์ ต่อผู้ปฏิบัติงาน ทาให้ ร้ ู อานาจและหน้ าที่ขอบข่ ายการทางานของตนเอง การแบ่ งงานให้พนักงานได้ อย่ างเหมาะสม ช่ วยให้ พนักงานมีความพึงพอใจ และเกิดความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ เมือพนักงานรู้ อานาจหน้ าทีของตนเอง ่ ่
 7. 7. 2. ความสาคัญของการบริหาร 2.1 ช่ วยให้ องค์ การบรรลุเป้ าหมายนั่นคือผลกาไร 2.2 การบริหารช่ วยให้ เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล 2.3 ช่ วยพยุงและส่ งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของชาติ 2.4 เป็ นเครื่องชี้ถึงความเสื่ อมหรือความเจริญขององค์ การและของสั งคมในอนาคต 2.5 เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่ งขันมากขึนจึงต้ องอาศัยหลักการ ้บริหารใช้ ปรับปรุ งงานให้ มประสิ ทธิภาพมากทีสุด ี ่
 8. 8. หลักการบริหาร1. หลักการประหยัด (Economy) การประหยัดมิใช่ ม่ ุงแต่ เพียงการระมัดระวังในการใช้ สอยเงินทองเท่ านั้นแต่ หมายความรวมถึงการแสวงหาวิธีการทีจะใช้ จ่ายเงินด้ วยความรอบคอบ โดย ่พยายามใช้ ทรัพยากรให้ น้อยทีสุด แต่ ให้ เกิดประโยชน์ หรือผลตอบแทนสู งสุ ด ่2. ประสิ ทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การทางานทีให้ ได้ รับผลประโยชน์ ตอบแทนสู งสุ ด ประสิ ทธิภาพ ่ของการบริหารงานยังมีส่วนสั มพันธ์ กบเงิน แรงงาน กาลังใจ ซึ่งจะก่ อให้ เกิดมูลค่ า ัเป็ นความพึงพอใจตลอดจนมีการส่ งเสริมให้ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
 9. 9. 3. ประสิ ทธิผล (Effectively) หมายถึง ผลการท างานที่สาเร็ จลุล่ วงตามวัต ถุ ป ระสงค์ หรื อเป้ าหมายที่ได้ ทาการกาหนดไว้ เป็ นการพิจารณาผลของการทางานที่สาเร็จตามเปาหมายทีคาดหวังไว้ งานที่สาเร็จอย่ างมีประสิ ทธิภาพนี้ อาจ ้ ่เกิดจากการปฏิบัติงานที่ไม่ ได้ ประหยัด และเป็ นงานที่ไม่ มีประสิ ทธิภาพก็ ไ ด้ ดั ง นั้ น ผลงานที่ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี น้ั น ควรเป็ นผลงานที่ มีประสิ ทธิผลทีเ่ กิดจากการประหยัดและมีประสิ ทธิภาพด้ วย
 10. 10. 4 . ความเป็ นธรรม (Equity) การทางานร่ วมกันอย่ างมีความสุ ขและงานทีออกมามีประสิ ทธิภาพ ่นั้นจะต้ องยึดหลักความเป็ นธรรม คือ ผู้ใหญ่ จะต้ องยึดหลักความเป็ นธรรมต่ อผู้น้อย เพือไม่ ให้ เกิดความเหลือมลาตาสู งในการทางาน และงานก็จะบรรลุ ่ ่ ้ ่ประสิ ทธิผลทีดด้วย ่ ี5. ความซื่อสั ตย์ (Honesty) หลักข้ อนีมีความสาคัญมาก การทางานด้ วยความซื่อสั ตย์จริงใจจ่ อ ้กันจะส่ งผลถึงการสร้ างมิตรไมตรีอนดี และมีระเบียบแบบแผนในการทางาน ัเป็ นการปฏิบัตในสิ่ งทีถูกทีชอบ และความมีเกียรติกจะเป็ นผลตามมา ิ ่ ่ ็
 11. 11. หลักการเบืองต้ นของการจัดองค์ การ ้
 12. 12. การกาหนดส่ วนของงานและแบ่ งงาน
 13. 13. การกาหนดอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ 1. อานาจหน้ าที่ หมายถึง สิ ทธิที่จะบัญชาหรื ออานาจที่จะสั่ งให้ ผู้ อื่นปฏิบัติตามเป็ นอานาจที่เกิดจากตาแหน่ งหน้ าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผน 2. การจัดแผนกงาน เป็ นการจุ ดหมวดหมู่ ของงานออกเป็ นประเภทเพือแบ่ งงานกันทาตามความเหมาะสม ่
 14. 14. 3. การแบ่ งประเภทหน่ วยงาน บางหน่ วยงานก็ทาหน้ าที่ตรงกับวัตถุประสงค์ แต่ บางหน่ วยงานก็ทาหน้ าที่ปรึ กษาให้ คาแนะนา เพื่อให้ งานต่ าง ๆ ในองค์ การดาเนินไปได้ ด้วยสะดวก งานต่ าง ๆ ในองค์ การแบ่ งเป็ น 3ลักษณะ คือ 3.1 หน่ วยงานหลัก คือหน่ วยงานทีขนตรงต่ อวัตถุประสงค์ ่ ึ้ 3.2 หน่ วยงานที่ปรึ กษา เป็ นหน่ วยงานที่คอยให้ คาแนะนาในการวางแผนการกาหนดนโยบาย 3.3 หน่ วยงานช่ วยเหลือ เป็ นหน่ ว ยงานที่ใ ห้ ค วามช่ วยเหลือ ต่ อหน่ วยงานหลักและหน่ วยงานทีปรึกษาให้ ดาเนินงานไปได้ ด้วยดี ่
 15. 15. ปัจจัยพืนฐานของธุรกิจ ้
 16. 16. ลาดับขั้นของการบริหาร (Level of Management) 1. การบริหารระดับสู ง (Top Management) ทาหน้ าทีในการ ่กาหนดนโยบายและการวางแผนในการดาเนินงานของธุรกิจ 2. การบริหารระดับกลาง (Top Management) ทาหน้ าทีในการ ่กาหนดวิธีการปฏิบัตงานขององค์ การ ิ 3. การบริหารระดับต้ น (Supervisory Management) ทาหน้ าทีใน ่การปฏิบตงานตามทีผู้บริหารระดับกลางกาหนดขึน ั ิ ่ ้
 17. 17. หน้ าทีการบริหารธุรกิจ ่หน้ าทีเ่ บืองต้ นทีสาคัญของผู้บริหาร 5 ประการ คือ ้ ่1. การวางแผน (Planning)2. การจัดองค์ การ (Organizing)3. การจัดคนเข้ าทางาน (Staffing)4. การสั่ งการ (Directing)5. การควบคุม (Controlling)
 18. 18. การวางแผน ธุ ร กิ จ จ ะ ป ร ะ ส บความส าเร็ จ ได้ น้ั น จะต้ อ งมี ก ารวางแผนเพื่อ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานสู่ เปาหมายขององค์ การ ้เช่ น การวางแผนนโยบาย การวางแผนกาลังคน การวางแผนทางการเงิน การวางแผนการผลิต เป็ นต้ น
 19. 19. การจัดองค์ การ องค์ ก ารถื อ ได้ ว่ า มี ค วามส าคั ญ เป็ นอย่ า งมากวั น หนึ่ ง ๆบุคคลต้ องใช้ ชีวตในองค์ การที่ตนสั งกัดอยู่ตามกฎหมายไม่ ต่ากว่ า ิ8 ชั่ ว โมง ดั ง นั้ นบุ ค คลในองค์ การจึ ง จ าเป็ นที่ จ ะต้ องให้ความสาคัญต่ อองค์ การ การจัดองค์ การ คือ การกาหนดโครงสร้ างขององค์ การ การกาหนดอานาจหน้ าที่ ความรั บผิดชอบ ตลอดจนสายการบังคับบัญชา เพือให้ ดาเนินงานเกิดประโยชน์ สูงสุ ด ่
 20. 20. การจัดคนเข้ าทางาน การจั ด การงานบุ ค คลหรื อ การบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษย์ เป็ นหน้ าที่ส่วนหนึ่งที่สาคัญของผู้ จั ด การ คื อ จะท าอย่ า งไรจึ ง จะจั ด หาบุคคลที่เหมาะสมกับงาน ( PUT THERIGHT MAN ON THE RIGHT JOB )และรั ก ษาบุ ค คลเหล่ า นั้ นให้ ท างานอยู่ กั บองค์ การให้ นานทีสุด ่
 21. 21. การสั่ งการ ภายหลังจากที่ผู้บริ หารได้ ใช้ สติปัญญาในการวางแผนและการจัดองค์ การแล้ วนั้นจะต้ องมีการสั่ งการให้ เกิดเป็ นรู ปธรรมในทางปฏิบตเิ พือให้ บรรลุวตถุประสงค์ ขององค์ การทีได้ มีการตั้งเปาหมายไว้ ั ่ ั ่ ้ การสั่ งการ หมายถึง การที่ผู้บริ หารระดับสู งใช้ อานาจห้ าที่ตามสายการบังคับบัญชาให้ ผู้ ที่อยู่ ในระดับต่ากว่ าปฏิบัติตามคาสั่ งหรือคาชี้แนะ เพือให้ การดาเนินงานบรรลุวตถุประสงค์ ขององค์ การ ่ ั
 22. 22. การควบคุม ผู้บริ หารนอกจากจะมีหน้ าที่วางแผน การจัดองค์ การ และการสั่ งการแล้ ว จะต้ องมีหน้ าที่ในการควบคุมเพือให้ ผลงานที่ออกมา ่มีคุณภาพและค้ นหาจุดบกพร่ องเพื่อนาไปแก้ ไขให้ ดียิ่งขึนโดยมีการ ้กาหนดมาตรฐานของการทางานในแต่ ละด้ านไว้ อย่ างชัดเจน การควบคุมงาน หมายถึง การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ การ
 23. 23. ทักษะของผู้บริหาร 1. ทักษะทางด้ านเทคนิค (Technical Skills) คือ ความสามารถในการใช้ วิธีการอุปกรณ์ และเทคนิคต่ าง ๆ สาหรั บการปฏิบัติงานอย่ างใดอย่ างหนึ่ง 2. ทักษะทางด้ านมนุษย์ (Human Skills) คือ ความสามารถเกียวพันกับคนอย่ างมีประสิ ทธิภาพ นับได้ ว่าเป็ นทักษะที่มีความสาคัญมาก ่ทีสุดอย่ างหนึ่งของผู้บริหาร ่
 24. 24. 3. ทักษะทางด้ า นความคิด (Conceptual Skills) คือความสามารถของผู้ บริ หารในการมองเห็นองค์ การธุ รกิจโดยส่ วนรวมส่ วนต่ าง ๆ ขององค์ การธุรกิจขึนอยู่ระหว่ างกันอย่ างไร ้
 25. 25. สรุป องค์ การจะประสบความสาเร็จหรือบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ น้ันจะต้ องมีการบริหารและการจัดองค์ การที่ดี ตลอดจนผู้บริหารเองต้ องมีหน้ าที่ในการบริ หารงานอย่ างมีประสิ ทธิภาพ ดาเนินงานให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์ การไม่ ว่าจะเป็ นการวางแผน การจัดองค์ การการจัดบุคคลเข้ าทางาน การสั่ งการ และการควบคุม นอกจากนี้ยังจะต้ อ งค านึ ง ถึ ง ทรั พ ยากรพื้น ฐาน 4 ประการอั น ส าคัญ ได้ แ ก่ คนเงินทุน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ
 26. 26. จบการนาเสนอ

×