Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Et512 Pranitee Blog

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Et512 Pranitee Blog

 1. 1. 1 บล็อก (Blog) เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิลาศ เกื้อมี จัดทำาโดย น.ส.ประณิธี รัตนวิจิตร รหัส 50199050057
 2. 2. ความหมายของบล็อก (Blog) บล็อก (blog) หรือ วี-บล็อก หรือ เว็บ-ล็อก (weblog) เป็นคำาที่ใช้แทนกันได้ แต่คำาว่า บล็อก จะ เป็นที่นิยมใช้มากกว่า ซึ่งสองคำานี้ หมายถึง เว็บไซต์ที่มี รูปแบบง่าย ๆ โดยเนื้อหาในบล็อกนั้น จะแยกเป็นส่วน ย่อย ๆ วางอยู่เรียงตามลำาดับเวลาที่เขียนเนื้อหานั้น เริ่ม ต้นด้วยเนื้อหาส่วนที่อัพเดท (update) ใหม่สุด แล้วไล่ ย้อนหลังกลับไปเรื่อย ๆ (เกรียงไกร วิชระอนนท์. 2547: 18) บล็อก เป็นเว็บไซต์ที่สามารถเป็นได้หลากหลาย อย่าง แล้วแต่เจ้าของอยากให้เป็น ตั้งแต่ไดอารี่ส่วนตัว, แหล่งที่ใช้ในการทำางานร่วมกัน (collaborative work space), สภากาแฟสำาหรับคุยเรื่องการเมือง, แหล่งรวม ข่าวสารความเป็นไป, แหล่งรวมลิงค์ ไปจนถึงสมุด บันทึกความเป็นไปของโลกใบนี้ (สุพจน์ ศรีนุตพงษ์. 2
 3. 3. ความหมายของบล็อก (Blog) บล็อก หมายถึง เว็บไซต์ที่มีรูปแบบง่าย ๆ โดยข้อความใหม่ล่าสุดที่บันทึกเข้าไป จะถูก แสดงอยู่ด้านบนสุดของหน้าเว็บไซต์ ส่วน ข้อความที่บันทึกเข้าไปก่อนหน้านั้น จะอยู่ถัดลง ไปเรื่อย ๆ และสามารถบันทึกเรื่องราวใด ๆ ลง ในบล็อกก็ได้ตามความต้องการของเจ้าของ บล็อก 3
 4. 4. ลักษณะสำาคัญของบล็อก 1. แสดงเนื้อหาเป็นชุด ๆ และแต่ละชุดมีวันที่ ที่ บันทึกเนื้อหากำากับไว้อย่างชัดเจน 2. เรียงลำาดับเนื้อหาตามวันที่ 3. มีการสะสมชุดเนื้อหาย้อนหลัง ผู้อ่านสามารถ ค้นหาตามวัน เดือน ปี (archive) หรือจากคำาสำาคัญ (tag) ได้ 4. อาจอนุญาตให้ผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็น ได้ 5. อาจมีการจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาออกเป็นกลุ่ม ๆ (category) 6. อาจมี RSS Feed เพื่อให้สะดวกในการติดตาม การอัพเดทข้อมูลของบล็อกนั้น ๆ และเพื่อความสะดวก ในการอ่านบล็อกโดยที่ไม่ต้องเข้ามาอ่านที่บล็อกจริง ๆ 4
 5. 5. 5 ตัวอย่างรูปร่างหน้าตาและลักษณะสำาคัญของ บล็อก
 6. 6. 6 ตัวอย่างรูปร่างหน้าตาและลักษณะสำาคัญของ บล็อก
 7. 7. ประโยชน์ของบล็อก 1. เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ 2. เป็นแหล่งให้ข้อมูลความรู้ความบันเทิง ในเรื่องต่าง ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์ 3. เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วัตถุประสงค์ของการสร้างบล็อก 1. รายงานการท่องเว็บไซต์ 2. การแสดงความคิด 3. การถ่ายทอดประสบการณ์ 4. โน้มน้าวใจผู้อ่าน 7
 8. 8. ประเภทของบล็อก 1. Filter Blog 2. Personal Journal Blog 3. Photo Blog 4. Video Blog 5. บล็อกผสม 8
 9. 9. กายวิภาคของบล็อก > 1. ชื่อบล็อก 2. แท็กไลน์ 3. วันที่และเวลา 4. ชื่อบทความ 5. ตัวเนื้อหาบทความ 6. ชื่อผู้เขียน 7. คอมเม้นต์ 8. ลิงค์ถาวร 9. ปฏิทิน 10. บทความย้อน หลัง 11. ลิงค์ไปยังเว็บอื่น 12. RSS หรือ XML 9
 10. 10. การประยุกต์ใช้บล็อก บล็อกถูกนำามาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วย จัดการหลาย ๆ ด้าน เช่น เป็นเครื่องมือในการ ทำา KM (Knowledge Management - การ จัดการความรู้ คือ ศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรในการสร้าง ความรู้ นำาความรู้ไปใช้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้) บล็อกจะถูกนำามาใช้ในการทำา KM เพื่อการ บันทึกเรื่องเล่าแห่งความสำาเร็จ ซึ่งมักจะสอด แทรกเทคนิคและประสบการณ์ในการทำางานไว้ มากมาย (จันทวรรณ ปิยะวัฒน์. 2548: ออนไลน์) 10
 11. 11. การประยุกต์ใช้บล็อก นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำานักข่าว ก็ยังใช้ บล็อกเป็นแหล่งเผยแพร่ความคิดผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น บล็อก OK nation ของ เนชั่นกรุ๊ป เกิดขึ้นจาก ความต้องการสร้างสถานที่สำาหรับอิสระทางปัญญา ที่ทุก คนมีสิทธิเขียน เผยแพร่ความคิดผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่ง เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เนชั่ นกรุ๊ป ในฐานะสื่อที่ทำาหน้าที่ ตรงไปตรงมา ด้วยความ น่าเชื่อถือ ทันเหตุการณ์ อย่างสร้างสรรค์ ได้เปิดบริการ บล็อกสำาหรับบุคคลทั่วไป เพื่อให้สามารถมาบอกเล่า เรื่องราว สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวัน ประสบการณ์ ความรู้ ถ่ายทอดสู่ผู้อื่น และร่วมแสดงความเห็นอย่าง เสรี (บล็อก_กูรู. 2550: ออนไลน์) 11
 12. 12. การประยุกต์ใช้บล็อก - ด้านการจัดระบบงานเทคโนโลยีการศึกษา บล็อกเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูล ดังนั้นสำาหรับการจัดระบบงานเทคโนโลยีการ ศึกษา บล็อกก็จะสามารถเข้ามาช่วยจัดการ ในส่วนของงานการประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่าง ดี เพราะสามารถเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม ที่สามารถ เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ และนอกจากงานด้านการ ประชาสัมพันธ์แล้วก็สามารถใช้บล็อกเป็นแหล่ง แลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น ของบุคลากรแต่ละฝ่ายในหน่วยงานเทคโนโลยี การศึกษาได้เช่นกัน 12
 13. 13. การประยุกต์ใช้บล็อก - ด้านการเรียนการสอน 1. สำาหรับผู้เรียน - การอ่านและเขียนบล็อกที่เกี่ยวกับการ เรียนในแต่ละวัน จะเป็นการทบทวนความรู้และ ความคิดของตนเอง ช่วยให้เกิดการประเมิน ตนเอง และการประมวลความรู้ให้เป็นระบบ 2. สำาหรับผู้สอน - การอ่านและเขียนบล็อกจะช่วยในการแลก เปลี่ยนความรู้ ความคิด และช่วยให้สามารถ ติดตามความก้าวหน้าพัฒนาการในวิชาชีพ และ แลกเปลี่ยนสื่อการสอนหรือบทเรียนกันได้ 13
 14. 14. จริยธรรมในการเขียนบล็อก 1. ไม่เขียนบล็อกโดยมีจุดประสงค์เพื่อการใส่ร้าย ป้ายสี หรือกระทำาการให้บุคคลอื่นเกิดความเสียหาย 2. ไม่นำาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ มาใส่ไว้ในบล็อกของ ตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือแม้แต่ข้อมูลที่ไม่ทราบ ชัดเจนว่ามีลิขสิทธิ์หรือไม่ ก็ควรบอกแหล่งที่มาของ ข้อมูล 3. หากเป็นเรื่องที่ไม่ได้เขียนขึ้นเองจาก ประสบการณ์ตรง หรือเป็นการเรียบเรียงเรื่องนั้นขึ้นมา ใหม่ ควรให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรืออ้างอิงแหล่งที่มาของ ข้อมูล 4. ถ้าเป็นไปได้ควรบอกชื่อ นามสกุล อีเมล ฯลฯ ไว้ ในหน้าประวัติส่วนตัว เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ กับข้อมูลในบล็อกได้มากยิ่งขึ้น เพราะเป็นการยืนยันว่า ผู้เขียนบล็อกเป็นใคร และเป็นการยืนยันว่าผู้เขียนมีตัว 14
 15. 15. จบการรายงาน ขอบคุณค่ะ ท่านสามารถดาวน์โหลด ไฟล์ข้อมูลเอกสารประกอบการรายงานทั้งหมด ได้ที่ http://medet40.multiply.com/journal/item/101 ซึ่งจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้างบล็อกส่วน ตัว และ รวมลิงค์ (Links) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบล็อกส่วน ตัว 15

×