Êòé Èâ¨å     À°åºå¾º¨ ÌÄå°Éå¼û °¾Ç°ïÆà     ò  à èò         ÀåÚÈºÉ            è  à ë  ...
2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º          1    [Ìͺø¨Æ Ì´Í¾à ¨ïÎà 2007 °ìÈè ÄÌ 09 ɾ ¼ú¾]¦Èà . œ.— . 72/2000....
2    2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º                       I ɾ ï¨å´Ì             ...
2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º            3ÀæÍæ¼úÈè ¨ø×Ä 1- (¡) ïؼïÆà ¨åÚÆÆ Ì¿Íå ÀÖª¸¨Æ¨à ¨òèÆåºàĨ ¨ø×Ä ¡åÇ...
4     2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º           ÀæÍæ¼úÈè ¨ø×Ä-¢Íº (¡) Ìè´ (¡ç) ¼¨àÉå Éì ïؼÉÈ ¨åÚÆ Ì¿Íå ¦Íú ...
2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º              5  (¡æ) ¦¨à ¡å®Æ¾ ¤À¨òÄƨø¾à ïɾºà ¦¨¨´ ÄåÇæ ¨Ç¾,    —ÊåÈ ...
6    2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º              (¡) ÀÖª¸¨ ïÍåà ÀÖª¸¨ Éæ¶Ì´Í¾à ¡æºëÝÉ ÆŠ ÀÖª¸¨     ...
2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º           7  (¡) ¡¾êÂÈ ¼ûïŠ ÀòºøÁÈƨà ïÈÌ ¡¾êÂÈ ó¾à ÉǼ Ìèó ¨Ç¾ê    Èæ ¡æ...
8    2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º            (2) “¨ëľàºò¸Æ ” ƾ ïÆóÄ´ ¼¸à¶ ¾ùºø ÌâªòÍïÆà (19 ɾ    ...
2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º         9 (4) (1) ɾ ¤Àɪ¾àºøÆ Æ´ïºà ɾ ¾øïÆåàªÆ¨ø¾à, ¨øÌèƊºæ¾æºàº¨ë´ ïÍåà ¡åƺ¾...
10    2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º     ¦ïÌà ÉêÉ ¼, ¢Íº (¡) ÌÍ (¡å) Æ´ïºà —ïÊà˳ƨë Íß¾å     ªæ¾ùÄ´ ï¾åÍæ¨...
2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º         11  (5) Äê¼Èà —ËÆÆ ÃåÇ ¡ÄåºñÉÇÆå —ÄÌå ¡ÄåºñÉÇÆå —Ìè¾à¾øÊà®Æ ¨Ç¾ê Èæ”Æ Íæ...
12    2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º              (¡æ) —ÄÚÊ¾Æ ÌŠÂ¾à½ïƾà ÇÍÌñÃåÉÆ ¡åǨàËå ¨Ç ªæ¾ùïŠ   ...
2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º        13  (¡) ¦à ÀÖª¸¨Æ ïÍåà ÀÖª¸¨ À¼à½ºøÆ ¦Íú ï¨å´Ì ÀèÍú´å    ºøï¾ ÀÖÊòïÆ...
14    2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾ºïÀåÈèÌà ¾øȽÇÆ¨ë   22. (1) —ÄÚʾ ¨òÆåÉÈèƨ ¼û Ɗ ¡ÆúºÄ ïÍåà ¼ºàº ºÍ¾Ä´     ...
2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º         15 (2) ¨øÌƊ ïºåǺëǨà, ÌÀƾ ïÈÌ ¢ÈàÈå ¡æºø ïÍåà ÈÂå ¼û ¡æºø     èÌç...
16    2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º            (2) ïŠ Éª¾àºøïÆà ¨åÚÆÆ Ì¿Íå —            “ïÈà...
2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º          17  (¡æ) ÉñåÀåÇ ¡åƺ¾Æ¨à ï¾åɾ ÌâÌà»åªº ï¾å¨Î ÌÄåªÄ¨à    ¾Š, ¦Íú ¨Î...
18     2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º             (4) ¾øïÆåàªÆ¨à ¦ïÌà ÀփҾྠÉì ïÈÌ ÌæÈ慨 ¼ú¾Æ ÀèÎè¿ ...
2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º         19  (2) ¢Íº ¨ù À¾ïºà 2 ɾ ɪ¾àºøÆ Æ´ïºà ¾øÆÄƨà Īú¾à¡ÄåºñÉÇÆå —Ì¾à ̿;...
20     2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º   “ÀÖª¸¨ À¼à½ºøÆ” ƾàï¾¾à, ÀÖª¸¨Æ¨à ïÍåà ¡¾àºÚ°åÈÆ    ¡æºëÝÉ ¡¾àºÚ ̊¾à“...
ÀåÚÈè ï Š¾à º ë ï Œ Ìè â ÍÈ À¾ºà ï¨´ê Š Àºà É È ÌÍ À¾ºà É È ÉåÚËè ¨ ¼åƨ •Î (ï¼à Ê û Æ ) Çæ. 870 ¨ø .(—ï¼à Ê û Æ ) Çæ. 1,1...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Computer crimes act_no_24_of_2007(s) Sri Lanka

559 views

Published on

ශ්‍රී ලංකාවේ පරිගණක අපරාධ පනත

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
559
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Computer crimes act_no_24_of_2007(s) Sri Lanka

 1. 1. Êòé Èâ¨å À°åºå¾º¨ ÌÄå°Éå¼û °¾Ç°ïÆà ò à èò ÀåÚÈºÉ è à ë 2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º [Ìͺø¨Æ Ì´Í¾à ¨ïÎà 2007 °ìÈè ÄÌ 09 ɾ ¼ú¾] ¡å¸à¶êïŒ ¾øÆÄÆ ÀÖ¼ú Äê÷¸Æ ¨Ç¾ ȼû. 2007 °ìÈè ÄÌ 13 Éæ¾ø ¼ú¾ Êòé Èâ¨å Àò°åºå¾àº¨ ÌÄå°Éå¼û °¾Ç°ïÆà èò ªæ̅ ÀºïÆà II ɾ ï¨å´ïÌà ¡ºøïڨƨà ÉÊïƾà ÀÎ ¨Ç¾ ȼû ò Êòé Èâ¨å Ç°ïÆà Äê÷¸ ï¼ÀåںàºëïŒ Äê÷¸Æ ¨Ç¾ ȼû. ï¨åÎÅ 5, Ç°ïÆà Àò¨åʾ ¨åÚÆåâÊïÆ¾à •Î¼û ÈÂ媺 Íæ¨øÆ.•Î : Çæ. 14.00 Æú. ºæÀæÈà ªåÌàºÉ : Çæ. 7 .50 Æú. ë
 2. 2. 2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º 1 [Ìͺø¨Æ Ì´Í¾à ¨ïÎà 2007 °ìÈè ÄÌ 09 ɾ ¼ú¾]¦Èà . œ.— . 72/2000. ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ Íß¾åªæ¾ùÄ Àè¸èÌ ÌÍ ¦Éæ¾ø ¡ÀÇå½ —ÄÚÊ¾Æ ¨ø×Ä ÌÍ ÉæÎæ¨àÑÄ Ì¿Íå ïᄎø¨ ¨òèÆåÄåڪƾà ÌæÈÌéÄ Àè¸èÌ ÌÍ ¦à Íå ̊¾འïÍåà £´ ¡å¾êËâªú¨ ¨åǸå ̊¾à½ïÆ¾à —“—½å¾ ÌæÈæÌàÑÄ Ì¿Íå Éì À¾º¨ø. Êòé Èâ¨å Àò°åºå¾àºòè¨ ÌÄå°Éå¼û °¾Ç°ïÆà ÀåÚÈèàºëÉ —Ìè¾àïÄïÌà À¾É¾ê Èæï‰ :— 1. ïŠ À¾º 2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º õÍê¹ê ¾åÄÆ.ƾêïɾà Íß¾àɾê Ⱦ ¡ºÇ, ªæ̅ ÀºòïÆà ÀÎ ¨Ç¾ ȼ ¾øÆÄƨàĪú¾à ¡ÄåºñÉÇÆå —Ìè¾à ¾øÆÄ ¨Ç¾ê Èæ”Æ Íæ¨ø (ïÄÍú •¾à ĺ듾øƕº ¼ú¾Æ” ƾê ï ɾà Ì¿Í¾à ¨Ç¾ê Ⱦ) Ɗ ¼ú¾Æ¨ ¦Æ¨òèÆåºàĨ —Æ Æêºë Æ. 2. (1) (¡) Êòé Èâ¨åïŒ ïÍåà ¢¾à Àè´º Ì萾 ¡ºÇºëÇ ¼û Ɗ ïŠ À¾º ¡¼åÎ ºæ¾æºàº¨ë ïŠ À¾º Æ´ïºà ÉǼ¨à Ìèó ¨Ç¾ê Ⱦ ÑÄ. ¡ÉÌà»åɨ ¼û ; (¡å) ïŠ À¾º Æ´ïºà ÉǼ¨à ÉÊïƾà ÌÄ¾à—º ɾ ¨òèÆåɨà ïÍàºëïɾà Íå¾øÆ´ Àºà ¨Î ïÍåà Íå¾øÆ´ Àºàɾྴ ºøÂê¾å Éì, ÀÖª¸¨, ÀÖª¸¨ Éæ¶ Ì´Í¾, ïºåǺëÇæ ¡¼åÎ ¨åÈÆ ºëÎ ¼û Êòé Èâ¨åÉ ºëÎ ïÍåà ¢¾à Àè´º ºøÂì ¡ÉÌà»åɨ ¼û ; (¡æ) ïŠ À¾º Æ´ïºà ÉǼ¨à Ìèó ¨ø×Ä Ì¿Íå Ã嗺 ¨Ç¾ ȼ Ɗ ÀÖª¸¨ ¡å®Æ¾ ïÍåà ¼ºº ïÍåà ̾¾ïŒ¼¾ à à ø ÀÍÌê¨Ä ¡æºëÝ ÀÖª¸¨ ÀÍÌê¨Ä ïÍåà ïÌàÉÆ ¡¼åÎ ¨åÈÆ ºëÎ Êòé Èâ¨åÉ ºëÎ ïÍåà ¢¾à Àè´º Ɗ Ìà»å¾Æ¨ Àå¼ ÄìÈè¨ Ñ ºøÂê¾ ¡ÉÌà»åɨ ¼û ; ïÍåà (¡ç) ïŠ À¾º Æ´ïºà Ɗ ÉǼ¨à Ìèó ¨ø×Ä Äªú¾à, Ç°Æ´ ïÍåà Êòé Èâ¨åïŒ ïÍåà ¢¾à À´º À¼âŽ Ɗ ºæ¾æºº¨ë´ è ú à Àå¶êɨà ïÍåà ¡ÈåÃƨà Êòé Èâ¨åÉ ºëÎ ïÍåà ¢¾à Àè´º Ìèó ¨Ç¾ ¡ÉÌà»åɨ ¼û,ïŠ À¾ïºà —“—½å¾ ¡¼åÎ ¨Ç ªº Æêºë Æ. (2) (1) ɾ ¤À ɪ¾ºïÆà (¡ç) ïؼïÆà ¨åÚÆÆ Ì¿Íå ºæ¾æºº¨ë à ø àƾྴ ÌâÌà»åªº ¨Î ïÍåà ÌâÌà»åªº ï¾å¨Î Àê¼àªÈ ĸà¶Èƨà¡æºëκà ïŒ.
 3. 3. 2 2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º I ɾ ï¨å´Ì ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ÀÖª¸¨Æ´ 3. ¨øÌƊ ºæ¾æºàº¨ë —Ìè¾,à ÍúºåĺåÄ ºÄå ¤ï¼Ìå ïÍåà ïɾºà è¾éºñ¾ê¨íÈ ï¾åɾ Ɗ ºæ¾æºàº¨ë ¤ï¼Ìå —ÀòïŒÊÆ¨à ¡ºà¨Çªæ¾ùÄ Ì¿Íå Ɗ¨òèÆåɨà Ìèó ¨ø×Ä (¡) Ɗ ÀÖª¸¨Æ¨´ ; ïÍåàÉǼ¨à ÂÉ. (¡å) Ɗ ÀÖª¸¨Æ¨à ºëÎ ªÂ¶å ¨Ç ºøï¾ Ɗ ïºåǺëÇæÉÈ´ ÀòïŒÊÆ ¡ºà¨Ç ªæ¾ùïŠ ¡ÇÄê¸è¾à, ¦à ÀòïŒÊÆ ¡ºà¨Ç ªæ¾Ä´ §Íê´ ¾ºñ¾ê¨íÈ ÂÈƨà ï¾åÄæºø ÂÉ´ ¼æ¾êÉºÉ ù é à ïÍåà ¦ïÌà —ÊàÉåÌ ¨ø×Ä´ ¨Çæ¸ê ºø”Æ ¼û, Ɗ ¨òÆåɨà Ìèó è ¨Ç¾ê ÈÂÆú ¾Š, ¦à ºæ¾æºàºå ÉǼ¨´ ÉǼ¨Çæ —Æ Æêºë ¡ºÇ ÉǼ¨Çæ ¨Ç¾ê ÈæÂì —´ ÇæÀèÆÈà ¦¨à ȨàËƨ´ ï¾åÉæ‘ ¼¶Æ¨´ ïÍåà ¡ÉêÇæó ÀÍ¨à ¼¨àÉå ¼ûÚ« —Æ Íæ¨ø ï¼Æå¨åÇïÆ¾à ¦¨à ¡å¨åÇƨ ¾ཾåªåǪº ¨ø×Ä ÌÍ ¦Ä ¼¶Æ ÌÍ Â¾à½¾åªåǪº ¨ø×Ä Æ¾ H´Ä Æ´ºà —Æ Æêºë Æ.ÉǼ¨à Ìèó¨ø×Ä 4. ¨øÌƊ ºæ¾æºàº¨ë —Ìè¾,à ÍèºåĺåÄ ºÄå ¤ï¼Ìå ïÍåà ïɾºà è¤ï¼Ìå ¾ùºñ¾ê¨íÈ ÆŠ ºæ¾æºàº¨ë ¤ï¼Ìå —ï¾åɾ ÀòïŒÊƨࡺà¨Ç ªæ¾ùÄ Ì¿ÍåƊ ¨òèÆåɨà (¡) Ɗ ÀÖª¸¨Æ¨´ ; ïÍåàÌèó¨ø×Ä ÉǼ¨à ÂÉ. (¡å) Ɗ ÀÖª¸¨Æ¨à ºë Î ªÂ¶å ¨Ç ºø ï ¾ Ɗ ïºåǺëÇæÉÈ´, ÀòïŒÊÆ ¡ºà¨Ç ªæ¾ùïŠ ¡ÇÄ긾, ¦à ÀòïŒÊÆ ¡ºà¨Ç ªæ¾ùÄ´ §Íê´ è à ¾éºñ¾ê¨È ÂÈƨà ï¾åÄæºø ÂÉ´ ¼æ¾êɺàÉ ïÍåà ¦ïÌà —ÊàÉåÌ ¨ø×Ä´ í ¨Çæ¸ê ºø”Æ ¼û ÌÍ ïŠ À¾º Æ´ïºà ïɾºà ÉǼ¨à ïÍåà ººà¨åÈïÆà ÂÈÀɺà¾å ïɾºà Ɗ ¾ùºÆ¨à Æ´ïºà Ɗ ÉǼ¨à Ìèó ¨ø×ïŠ ¡¼ÍÌè¾à ø Ɗ ¨òÆåɨà Ìèó ¨Ç¾ê ÈÂÆú ¾Š ¦à ºæ¾æºàºå ÉǼ¨´ ÉǼ¨Çæ —Æ è Æêºë ¡ºÇ, ÉǼ¨Çæ ¨Ç¾ê ÈæÂì —´ ÇæÀèÆÈà ï¼È¨àËƨ´ Éæ‘ ï¾åɾ ¼¶Æ¨´ ïÍåà ¡ÉêÇæó ÀÍ¨à ¼¨àÉå ¼ûÚ« —Æ Íæ¨ø ï¼Æå¨åÇïÆ¾à ¦¨à ¡å¨åÇƨ ¾ཾåªåǪº ¨ø×Ä ÌÍ ¦Ä ¼¶Æ ÌÍ Â¾à½¾åªåǪº ¨ø×Ä Æ¾ H´Ä Æ´ºà —Æ Æêºë Æ.
 4. 4. 2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º 3ÀæÍæ¼úÈè ¨ø×Ä 1- (¡) ïؼïÆà ¨åÚÆÆ Ì¿Íå ÀÖª¸¨Æ¨à ¨òèÆåºàĨ ¨ø×Ä ¡åNJèø×Ä Àĸ¨à ÀòÄå¸Éºà ïŒ.ÀæÍæ¼úÈè ¨ø×Ä 2- (¡å) ïؼïÆà ¨åÚÆÆ Ì¿Íå— (¡) Ɗ ÀÖª¸¨Æ¨ ¡æºø Ɗ Éæ¶ Ì´Í¾¨à ïÍåà ¼ºàºÆ¨à ÈÂå ªæ¾ùÄ´ ¾åÉ¨à ºø”Æ Æêºë Æ. (¡å) ÈÂå ªæ¾ùÄ´ ¡ïÀà¨àËèº ÀòïŒÊÆ ¡ÉÌÇ ï¾åÄæºøÉ —Æ Æêºë Æ. (¡æ) ÀòïŒÊÆ ÆŠ —ïÊàËèº Éæ¶Ì´Í¾¨à, ¼ºàº ïÍåà ÀÖª¸¨Æ¨à ï¨ïÇÍú ïÆåÄê ÑÄ ¡ÉÊñ ¾æº. 5. ÀÖª¸¨Æ¨´ Ɗ ¨ÚºÉñÆ¨à ¢´ê ¨ø×Ä´ ÌæÈæÌàÑÄ Ì¿Íå ¡“¨åÖ ÂÈƺÄå´ ¡“¨åÖ ÂÈƨà ï¾åÄæºø ÂÉ ¼¾ø•¾à ïÍåà ¦ïÌà —ÊàÉåÌ ¨ø×Ä´ ï¾åÄæºøɨÇæ¸ê ¡æºøÉ ÍúºåĺåÄ, Ɗ ÀÖª¸¨Æ¨´ ïÍåà ÀÖª¸¨ ÀÖª¸¨Æ¨´ ¨ÚºÉñƨàÀ¼à½ºøƨ´ ¡¾ÉÌÇ ïɾÌà ¨ø×Ĩà ïÍåà ¡ÈåÃƨà ïÍåà ¡ÈåÃÆ¨à ¢´ê¨ø×Ä´ ÌæÈæÌàÑÄÌèó—Æ Íæ¨ø Ɗ ¨òÆåɨà ïÍåà ¨Ç¾ Ɗ ºæ¾æºàº¨ë ÉǼ¨´ ÉǼ¨Çæ è ÉǼ¨à ÂÉ.—Æ Æêºë ¡ºÇ, ¦ïÌà ÉǼ¨Çæ ¨Ç¾ê ÈæÂì —´ ÇæÀèÆÈà ºë¾àȨàËƨ´Éæ‘ ï¾åɾ ¼¶Æ¨´ ïÍåà ¡ÉêÇæó ÀÍ¨à ¼¨àÉå ¼ûÚ« —Æ Íæ¨øï¼Æå¨åÇïÆ¾à ¦¨à ¡å¨åÇƨ ¾ཾåªåǪº ¨ø×Ĩ´ ïÍåà ¦Ä¼¶Æ ÌÍ Â¾à½¾åªåǪº ¨ø×Ä Æ¾ H´Ä Æ´ºà —Æ Æêºë Æ. ÀæÍæ¼úÈè ¨ø׊ Ɗ ÀÖª¸¨Æ¨´ ïÍåà ÀÖª¸¨ À¼à½ºøƨ´ ïÍåà ÀÖª¸¨ Éæ¶Ì´Í¾¨´ÆŠ ¡¾ÉÌÇ ïɾÌà ¨ø×Ĩà, ¡ÈåÃƨà ïÍåà ¡ÈåÃƨà Ìèó—Æ Íæ¨ø Ɗ ¨òèÆåɨà¨ø×Ä Ì¿Íå Àͺ Ì¿Í¾à ¨Çæ¸ê ÉÈè¾à ¦¨à ¨Ç渨à ïÍåà Ìèó —Æ Íæ¨ø Æ. (¡) Ɗ ÀÖª¸¨Æ¨´, ÀÖª¸¨ À¼à½ºøƨ´ ïÍåà Ɗ ÀÖª¸¨Æ¨ ¡æºø ¼ºàºÉÈ ïÍåà ïºåǺëÇæÉÈ —ÊàÉå̾ùƺàÉÆ´ Íå¾øƨà Ìèó ¨ø×Ä ; (¡å) Ɗ ÀÖª¸¨Æ¨ ¡æºø Ɗ ïºåǺëÇ¨à —¾åÊ ¨ø×Ä, Ä¨å ¼æäÄ, —¨îºø ¨ø×Ä ïÍåà ¦¨ºë ¨ø×Ä ïÍåà Ìà»å¾Æ ïɾÌà ¨ø×Ä ïÍåà ïɾÌà ¨øÖÄ ; (¡æ) ¼ºàº ºæ¾àÀºà ¨ø×Ä ïÍåà ¢Éºà ¨ø×Ä Ì¿Íå ÀÖª¸¨ ïŒÈåÉ ÌÍ ¼ºàº Ìæ¨ÌêŠ ¡¶âªë ÀÖª¸¨ ïÌàÉƨà Ã嗺 ¨ø×Ä ; ïÍåà (¡ç) ÀÖª¸¨Æ¨à ¨òÄɺàÉ ¨òèÆå ï¾å¨ø×Ä´ ïÍåà ¨øÌèƊ ÀÖª¸¨Æ¨ ïÍåà ÀÖª¸¨ À¼à½ºøƨ´ ¡Æúºø ¼ºàº ïÍåà Ɗ ïºåǺëÇæ Éâ®å ¨ø×Ä´ ÂÈÀçÄ¨à ¨ø×Ä´ Íæ¨ø ÀÖª¸¨ Éæ¶Ì´Í¾¨à Íß¾àÉå¼ûÄ.
 5. 5. 4 2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º ÀæÍæ¼úÈè ¨ø×Ä-¢Íº (¡) Ìè´ (¡ç) ¼¨àÉå Éì ïؼÉÈ ¨åÚÆ Ì¿Íå ¦Íú Ì¿Í¾à ¡å¾êËâªÆ¨à ºåɨåÈè¨ ïÍåà Ìà»üÇ ÌàÉÃåÉïÆà ¦àÉå ¼ ƾྠÉ漪ºà ï¾åïŒ.°åºø¨ ¡åǨàËåÉ 6. (1) Ɗ ÀÖª¸¨Æ¨´ ÍúºåĺåÄ ÆŠ ¨ÚºÉñÆ¨à ¢´ê¡å¼úÆ´ ¦ïÇÍúÉ ¨ø×Ä´ ÌæÈæÌàÑïľà ÌÍ ¦Æú¾à Ɗ Íå¾øƨà ɾ ÂÉ ¼¾ø•¾à ïÍåà¨Ç¾ê Ⱦ ÉæǼú. ¦ïÌà —ÊàÉåÌ ¨ø×Ä´ ¨Çæ¸ê ¡æºøÉ ¦Æú¾à — (¡) °åºø¨ ¡åǨàËåÉ´ ; (¡å) °åºø¨ ¡åÚ»ü¨Æ´ ; ïÍåà (¡æ) ÄÍ°¾ ¡åǨàËåÉ´, Íå¾ø Ìèó ¨ø×Ä ïÍåà ¡å̾à¾Ä Íå¾øƨà Ìèó ¨ø×Ä´ ÌÈÌàɾà¾å Éì Ɗ ºæ¾æºº¨ë´ ¡ÉêÇæó Àͨ´ ï¾åÉæ‘ ¨åÈƨà Ì¿Íå ï¼Æå¨åÇïƾà à ¦¨à ¡å¨åÇƨ ¾ཾåªåǪº ¨ø×Ĩø¾à ¼¹êɊ ¨Ç¾ê Èæ”Æ Æêºë Æ. (2) ¡åǨ à Ë ¨ —ËÆÆ ÃåÇ ¡ÄåºñÉÇÆåïª à ¡ÄåºñåâÊïÆ à ïÈਊÉÇÆåïªà ¡ºà̾ø¾à Æêºà Ìͺø¨Æ¨ø¾à (1) ɾ ¤Àɪ¾àºøïÆà (¡) ïÍåà (¡æ) ïؼ Æ´ïºà Éì ÉǼ¨à Ì¿Íå ɾ ¾¶ê ÀæÉ×Ĩ ¼û ïÍåà Äê¼Èà —ËÆÆ ÃåÇ ¡ÄåºñÉÇÆåïªà ¡ÄåºñåâÊïÆà ïÈਊÉÇÆåïªà ¡ºÌ¾¾à Æêºà Ìͺ¨Æ¨¾à (1) ɾ ¤Àɪ¾ºïÆà (¡å) ïØ¼Æ Æ´ïºà à ø ø ø à ø Éì ÉǼ¨à Ì¿Íå ¾¶ê ÀæÉ×Ĩ ¼û ÀèÎèïÉÈè¾à Àò¨åÊúº (1) ɾ ¤Àɪ¾àºïÆà Äê͸Àå¾ È¼ ¡ÉÌà»åÉ¾à ¡ÉÌà»åïÉåàŽº ÀÖ¼ú °åºø¨ ø ê ¡åǨàËåÉ´ ïÍåà Ç°ïÆà ¾øÆÄƨ´ ïÍåà °åºø¨ ¡åÚ»ü¨Æ´ ¡¼åÎÉ Àɺà¾å ÂÉ Ìºñ ÉÊïÆ¾à —¼ñÄå¾ —Æ Æêºë Æ. ¦Éæ¾ø ÌçÄ Ìͺø¨Æ¨àÄ Ìå¨àËè ÉÊïÆ¾à ¡¼åÎ ¨Ç ªº Æêºë ¡ºÇ, ÄêÈà ÂæÈàÄ´ ¦Íú ¼æ¨àïɾ ¨Çæ¸ê ÀèÎ誺 Íæ¨ø Ìå¨àËè —Æ Æêºë Æ.¾ùºñ¾ê¨íÈ ï¾åɾ 7. ïɾºà Ɗ ºæ¾æºàº¨ë —Ìè¾à ¾éºñ¾ê¨È ¡ÉÌÇƨø¾à ïºåÇÉ í¡å¨åÇïƾà ÈÂå ÀÖª¸¨Æ¨ø¾à ïÍåà ÀÖª¸¨ ¡å®Æ¾ Äå½ñƨø¾à ïºåǺëÇæªºà ¼ºàº ¡å¼úÆÌĪ ¨´Æêºë ¨ø×Ä ÈÂå諭 ¡æºø ÂÉ´ ¼æ¾êɺàÉ ïÍåà ¦ïÌà —ÊàÉåÌ ¨ø×Ä´ ïÍàºë ºø”ÆÉǼ¨à ÂÉ. ¼û, ¦Éæ¾ø Ɗ ïºåǺëÇæ — (¡) •È´ ªæ¾ùÄ, ÈÂå ªæ¾ùÄ, Ç¿Éå ªæ¾ùÄ, —¨ø¸Ä ïÍåà ¾çÄ é ¡å¨åÇƨø¾à ¨´Æêºë ¨Ç¾ ; (¡å) •È´ ªæ¾ùÄ´ ïÍåà —¨ø¸éÄ´ ¢¼úÖÀºà ¨Ç¾ ïÍåà ¾çÄ ¡å¨åÇƨø¾à ª¸êï¼¾ê ¨Ç¾ ;
 6. 6. 2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º 5 (¡æ) ¦¨à ¡å®Æ¾ ¤À¨òÄƨø¾à ïɾºà ¦¨¨´ ÄåÇæ ¨Ç¾, —ÊåÈ ¡å®Æ¾ ¤À¨òÄƨ´ ÄåÇæ¨Ç¾, Àè´Àºà ¨Ç¾ ïÍåà ÃåÉåڻƾà ïÍåà ïºàÇæŠ ¨Ç ª¾à¾å,Ɗ ºæ¾æºàº¨ë ÉǼ¨´ ÉǼ¨Çæ —Æ Æêºë ¡ºÇ, ÉǼ¨Çæ ¨Ç¾êÈæÂì —´ ÇæÀèÆÈà ȨàËƨ´ ï¾å¡¶ê ÌÍ È¨àË ºë¾¨´ ï¾åÉ摼¶Æ¨´ ïÍåà ÄåÌ Íƨ´ ï¾å¡¶ê ÌÍ ¡ÉêÇæó ºë¾¨à ï¾å¢¨àÄɾ¨åÈƨà Ì¿Íå ï¼Æå¨åÇïÆ¾à ¦¨à ¡å¨åÇƨ ¾ཾåªåǪº¨ø×Ä´ ïÍåà ¦à ¼¶Æ ÌÍ Â¾à½¾åªåǪº ¨ø×Ä Æ¾ ¼¹êɊ H´ÄïÍåà Æ´ºà —Æ Æêºë Æ. ÀæÍæ¼úÈè ¨ø×Ä._ 9 ÌÍ 10 ɪ¾àºøÉÈ ¨åÚÆ Ì¿Íå — (¡) ÉǼ¨Çæ´ ÀÖª¸¨Æ´ ÀòïŒÊ ÑÄ´ ¡“¨åÖ ÂÈÆ ºøŸÄ ïÍåà ¨ÚºÉñÆ¾à ¢´ê ¨ø×Ä´ ¡“¨å× ÂÈÆ ºøŸÄ É漪ºà ï¾åïŒ ; (¡å) ÉǼ¨Çæ —Ìè ¾ à Ɗ —ïÊà Ë è º ºæ¾æºà º ¨ë ´ ïÍåà ¡åƺ¾Æ¨´ Íå¾øƨà ïÍåà Àå¶êɨà ïÍåà ¡ÈåÃƨà Ìèó ¨ø×Ä´ ¡ÇÄê¸ê ¨Ç ºøŸÄ ïÍåà §Íê —Ìè¾à ¦ïÌà Ɗ —ïÊàËèº ºæ¾æºàº¨ë´ ïÍåà ¡åƺ¾Æ¨´ Íå¾øƨà ïÍåà Àå¶êɨà ïÍåà ¡ÈåÃƨà Ìèó —Æ Íæ¨ø ÂÉ ¼æ¾êɺàÉ Ìè›Ä ¡ÉÊñ ï¾åïŒ. 8. (¡) ÀÖª¸¨Æ¨ à ïÍå à ÀÖª¸¨Æ¨ à —Ì è ¾ à ïÍå à ¾ùºø —ïÇåàž ïÈÌ ÀÖª¸¨Æ¨à ºëÎ ïÍåà Ìèó ¨Ç¾, ÍêÉÄåÇæ ɾ ¼ºàº ¼ºàº ¡ºà¨Ç ªæ¾ùÄ ÉǼ¨à ÂÉ. ïÍåà ïÌàÉå ¼åƨ ïºåǺëÇæ ; ïÍåà (¡å) ÀÖª¸¨Æ¨ø¾à Ɗ ïºåǺëÇæ 諭 ƾ —¼ñêºà ®êŠÃ¨ —ïÄåா,Ɗ ºå¨àË¸è¨ —“ ¨òÄ Äªú¾à ¼æ¾êɺàÉ ïÍåà ¾éºñ¾ê¨íÈ ¡ÉÌÇƨàï¾åÄæºøÉ ¡ºà¨Ç ª¾à¾å Ɗ ºæ¾æºàº¨ë ÉǼ¨´ ÉǼ¨Çæ —Æ Æêºë¡ºÇ, ÉǼ¨Çæ ¨Ç¾ê ÈæÂì —´ ÇæÀèÆÈà ȨàËƨ´ ï¾å¡¶ê ÌÍ ÇæÀèÆÈàȨàË ºë¾¨´ ï¾åÉæ‘ ¼¶Æ¨´ ïÍåà ÄåÌ Íƨ´ ï¾å¡¶ê ÌÍ ¡ÉêÇæóºë¾¨´ ï¾åÉæ‘ ¨åÈƨà Ì¿Íå ï¼Æå¨åÇïÆ¾à ¦¨à ¡å¨åÇƨ¾ཾåªåǪº ¨ø×Ĩ´ ¾æºïÍåºà ¦à ¼¶Æ ÌÍ Â¾à½¾åªåǪº¨ø×Ä Æ¾ ¼¹êɊ H´Ä ïÍåà Æ´ºà —Æ Æêºë Æ. 9. Ɗ ºæ¾æºàº¨ë —Ìè¾à ïŠ À¾º Æ´ïºà Éì ÉǼ¨à Ìèó ¨ø×Ä ÉǼ¨à ¨ø×Ä Ì¿ÍåÌ¿Íå Ã嗺 ¨ÇÑïŠ ¡¼ÍÌè¾à — ¾ùºø —ïÇåàž ¤À¨òÄ ÌæÀÆûÄ ÉǼ¨à ÂÉ.
 7. 7. 6 2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º (¡) ÀÖª¸¨ ïÍåà ÀÖª¸¨ Éæ¶Ì´Í¾à ¡æºëÝÉ ÆŠ ÀÖª¸¨ ¤À¨òÄƨà ; (¡å) ÀÖª¸¨Æ´ ïÍåà ¦Íú Ɗ ï¨å´Ì¨´ ÀòïŒÊÑïŠ Íæ¨øÆåÉ Àɺø¾ ÀÖª¸¨ ÄêÇÀ¼Æ¨à, ÀòïŒÊ ï¨àºÆ¨à ïÍåà ¦à Íå ÌÄå¾ ¼ºàº, ¾éºñ¾ê¨íÈ ¡ÉÌÇƨà ï¾åÄæºøÉ Ãå—ºÆ Ì¿Íå ¢¼úÖÀºà ¨Ç¾, —¨ë¸¾, ¾øËàÀå¼¾Æ ¨Ç¾, ¡å¾Æ¾Æ ¨Ç¾, ¡À¾Æ¾Æ ¨Ç¾, ï¼åÍÖ¾ ïÍåà ¡¾ñå¨åÇƨø¾à ÌÀÆå ï¼¾ Ɗ ºæ¾æºàº¨ë ÉǼ¨´ ÉǼ¨Çæ —Æ Æêºë ¡ºÇ, ÉǼ¨Çæ ¨Ç¾ê ÈæÂì —´ ÇæÀèÆÈà ȨàËƨ´ ï¾å¡¶ê ÌÍ ÇæÀèÆÈà ȨàË ºë¾¨´ ï¾åÉæ‘ ¼¶Æ¨´ ïÍåà ÄåÌ Íƨ´ ï¾å¡¶ê ÌÍ ¡ÉêÇæó ºë¾¨´ ï¾åÉæ‘ ¨åÈƨà Ì¿Íå ï¼Æå¨åÇïÆ¾à ¦¨à ¡å¨åÇƨ ¾ཾåªåǪº ¨ø×Ĩ´ ¾æºïÍåºà ¦à ¼¶Æ ÌÍ Â¾à½¾åªåǪº ¨ø×Ä Æ¾ ¼¹êɊ H´Ä ïÍåà Æ´ºà —Æ Æêºë Æ.ïÌàÉåɨ´ ÀòïŒÊ 10. ÀÖª¸¨Æ¨à ÄåÚªïƾà ÌÀƾê Ⱦ Ɗ ïÌàÉåɨ´ÑÄ´ ¾ùºñ¾ê¨íÈ ÀòïŒÊÑÄ´ Íæ¨ø¨Çɕ¾à ºÄå´ ÀÉÇå ï¼¾ê ÈæÂì ïºåǺëÇæ, ƊÂÈƨà ï¾åÄæºøÉïºåǺëÇæ ¡¾åÉÇ¸Æ Àò¨åÊúº ¡“¨åÖ ÂÈƨà ï¾åÄæºøÉ ïÍåà Ɗ Àò¨åÊúº ïÍåà ÉñâÔº¨ø×Ä ÉǼ¨à ÂÉ. ªú—ÌêÄ¨à ¨¶¨Ç•¾à ïÍåà ¡¾åÉÇ¸Æ ¨Ç¾à¾å Éì Ɗ ºæ¾æºàº¨ë ÉǼ¨´ ÉǼ¨Çæ —Æ Æêºë ¡ºÇ, ÉǼ¨Çæ ¨Ç¾ê ÈæÂì —´ ÇæÀèÆÈà ȨàËƨ´ ï¾å¡¶ê ÌÍ ÇæÀèÆÈà ȨàË ºë¾¨´ ï¾åÉæ‘ ¼¶Æ¨´ ïÍåà ÄåÌ Íƨ´ ï¾å¡¶ê ÌÍ ¡ÉêÇæó ºë¾¨´ ï¾åÉæ‘ ¨åÈƨà Ì¿Íå ï¼Æå¨åÇïÆ¾à ¦¨à ¡å¨åÇƨ ¾ཾåªåǪº ¨ø×Ĩ´ ¾æºïÍåºà ¦à ¼¶Æ ÌÍ Â¾à½¾åªåǪº ¨ø×Ä Æ¾ ¼¹êɊ H´Ä ïÍåà Æ´ºà —Æ Æêºë Æ.ÉæǼú Ìèó ¨ø×Ä´ ºæºà 11. ïŠ À¾ïºà 3 ɾ, 4 ɾ, 5 ɾ, 6 ɾ, 7 ɾ, 8 ɾ, 9 ɾ,¨è×Ä. 10 ɾ, 11 ɾ, 12 ɾ, 13 ɾ ÌÍ 14 ɾ ɪ¾àºÉÈ Ì¿Í¾à ÉæǼú ø ÉÈè¾à ¨øÌèɨà Ìèó ¨ø×Ä´ ºæºà ¨Ç¾ ïÍåà ¦Éæ¾ø ÉǼ¨à Ìèó¨Ç¾ê ÈæŸÄ´ ÌÈÌàɾ Ɗ ºæ¾æºàº¨ë ÉǼ¨´ ÉǼ¨Çæ ¨Ç¾ê ÈæÂì —´ ¦¨à ¦¨à ÉǼ Ì¿Íå ¾øÆÄ ¨Ç¾ ȼ ¤ÀÖÄ ¼¶ïƾà ÍÖ ¡¶¨´ ï¾åÉæ‘ ¼¶Æ¨´ ïÍåà ¦¨à ¦¨à ÉǼ Ì¿Íå, ¾øÆÄ ¨Ç¾ ȼ ¤ÀÖÄ ¨åÈïƾà ÍÖ ¡¶¨´ ï¾åÉæ‘ ¨åÈƨà Ì¿Íå ï¼Æå¨åÇïÆ¾à ¦¨à ¡å¨åÇƨ Â¾à ½ ¾åªåǪº ¨ø × Ä¨´ ïÍåà ¦à ¼¶Æ ÌÍ Â¾à½¾åªåǪº ¨ø×Ä Æ¾ ¼¹êɊ H´Ä ïÍåà Æ´ºà —Æ Æêºë Æ.ÉǼ¨à Ìèó ¨ø×Ä´ 12. (1) ïŠ À¾º Æ´ïºà ÉǼ¨à Ìèó ¨ø×Ä´ ¡¾êÂÈ ï¼¾¡¾êÂÈ ¼ûÄ. Ɗ ºæ¾æºàº¨ë ÉǼ¨´ ÉǼ¨Çæ —Æ Æêºë ¡ºÇ, ÉǼ¨Çæ ¨Ç¾ê ÈæÂì —´ —
 8. 8. 2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º 7 (¡) ¡¾êÂÈ ¼ûïŠ ÀòºøÁÈƨà ïÈÌ ¡¾êÂÈ ó¾à ÉǼ Ìèó ¨Ç¾ê Èæ ¡æºà¾Š, ¦à ÉǼ Ì¿Íå À¾Éå ¡æºø ¼¹êÉÄ´ Æ´ºà —Æ Æêºë Æ ; ºÉ ¼ (¡å) ¡¾ê ÂÈ ¼û ï Š Àò º ø Á Èƨ à ïÈÌ ÉǼ Ì è ó ¨Ç ï¾åÄæº ø ¡ÉÌ»åɨ — à (i) ÉǼ Ì¿Íå ¤ÀÖÄ ¼¶Æ¨à ïÍåà ¾ཾåªåǪº ¨ø×Ĩà À¾Éå ¡æºø ¡ÉÌà»åɨ, ÉǼ Ì¿Íå À¾É¾ ȼ ¤ÀÖÄ ¼¶ïƾà ͺïÇ¾à ¦¨¨´ ï¾åÉæ‘ ¼¶Æ¨´ ïÍåà ÉǼ Ì¿Íå À¾É¾ ȼ ¤ÀÖÄ ¨åÈÌé Ä åïɾà ͺïÇ¾à ¦¨¨à ï¾å¢¨à Ä É¾ ¨åÈƨà Ì¿Íå ï¼Æå¨åÇïÆ¾à ¦¨à ¡å¨åÇƨ Â¾à ½ ¾åªåǪº ¨ø × Ä¨´ ïÍåà ¦à ¼¶Æ ÌÍ Â¾à½¾åªåǪº ¨ø×Ä Æ¾ ¼¹êɊ H´Ä ïÍåà Æ´ºà —Æ Æêºë Æ ; ÌÍ (ii) ÉǼ Ì¿Íå ¤ÀÖÄ ¼¶Æ¨à ïÍåà ¾ཾåªåǪº ¨ø × Ä¨à À¾Éå ï¾åÄæºø ¡ÉÌà » åɨ ¼û ïÍåà ¾ à ½ ¾åªåǪº ¨ ø × ïŠ ¤ÀÖÄ ¨åÈ Ì é Ä åÉ Õ—ºå¾àºÆ ¼¨àÉå Éì ¾ཾåªåǪº ¨ø×Ĩà ɾ ¡ÉÌà»åɨ ¼û, ÇæÀèÆÈà ï¼È¨àË À¾Ìà ¼Į́´ ï¾åÉæ‘ ¼¶Æ¨´ ïÍåà ¡ÉêÇæó Àͨ´ ï¾åÉæ‘ ¨åÈƨà Ì¿Íå Éì ï¼Æå¨åÇïÆ¾à ¦¨à ¡å¨åÇƨ ¾ཾåªåǪº ¨ø×Ĩ´ ¾æºïÍåºà ¦à ¼¶Æ ÌÍ Â¾à½¾åªåǪº ¨ø×Ä Æ¾ ¼¹êɊ H´Ä ïÍåà Æ´ºà —Æ Æêºë Æ. (2) “¡¾êÂÈ ¼ûÄ” ƾ ïÆóÄ´ ¼¸à¶ ¾ùºø ÌâªòÍïÆà (19 ɾ¡“¨åÇÆ) 100 ɾ ÌÍ 101 ɾ ɪ¾àºøÉÈè¾à ¼é ¡æºø ¡Ú»¨»¾Æ¡¼åΠɾ ¡ºÇ, ¼¸à¶ ¾ùºø ÌâªòÍïÆà (19 ɾ ¡“¨åÇÆ) 101¡, 103ɾ, 104 ɾ, 105 ɾ, 106 ɾ ÌÍ 107 ɾ ɪ¾àºøÉÈ —“—½å¾ïŠ À¾º Æ´ïºà Ɗ ÉǼ¨´ ¡¾êÂȼûÄ ÌŠÂ¾à½ïÆ¾à ¼ ¡¼åΨǪ¾ê Èæ”Æ Æêºë Æ. 13. (1) ïŠ À¾º Æ´ïºà ÉǼ¨à Ìèó ¨ø×Ä´ ¨ëľàºò¸Æ ¨Ç¾ ÉǼ¨à Ìèó ¨ø×ĴƊ ºæ¾æºàº¨ë ÉǼ¨´ ÉǼ¨Çæ —Æ Æêºë ¡ºÇ, ÉǼ¨Çæ ¨Ç¾ê ÈæÂì ¨ëľàºò¸Æ ¨ø×Ä.—´ ¦à ÉǼ Ìèó ¨ø×Ä´ ¡¾êÂÈ ¼ûÄ Ì¿Íå ¾øƕº ¼¹êɕ¾à ¼¹êɊ¨Ç¾ê ÈæŸÄ´ Æ´ºà —Æ Æêºë Æ.
 9. 9. 8 2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º (2) “¨ëľàºò¸Æ ” ƾ ïÆóÄ´ ¼¸à¶ ¾ùºø ÌâªòÍïÆà (19 ɾ ¡“¨åÇÆ) 1 13¡ ɪ¾ à º ø ï Æ à (2) ɾ ¤Àɪ¾ à º ø ï Æ à ¼ é ¡æº ø ¡Ú»¨»¾Æ ¡¼åÎ ¨Çªº Æêºë ¡ºÇ, ¦à ɪ¾àºøïÆà —“—½å¾ ¡ÉÊñ ïɾÌà ¨ø׊ ÌÍúºÉ ïŠ À¾º Æ´ïºà Ɗ ÉǼ¨à Ìèó ¨ø×Ä´ ¨ëľàºò¸Æ ¨ø×Ä ÌŠÂ¾à½ïÆ¾à ¡¼åÎ ¨Çª¾ê Èæ”Æ Æêºë Æ.ÉǼ¨ ÀòºøÁÈƨà 14. (1) Ɗ ºæ¾æºàº¨ë ïŠ À¾º Æ´ïºà ÉǼ¨´ ÉǼ¨ÇæïÈÌ Ìèóɾ Àå¶êɨàïÍåà ¡ÈåÃƨà Ì¿Íå ¨Ç¾ê ÈæÂì —´ ÌÍ ¦à ÉǼ Ìèó ¨ø×ïŠ ÀòºøÁÈƨà ïÈÌ —Àò ¼ å¾Æ. (¡) Ɗ ºæ¾æºàº¨ë´ ïÍåà ¡åƺ¾Æ¨´ Àå¶êɨà ïÍåà ¡ÈåÃƨà Ìèóɾ ; ïÍåà (¡å) ÉǼ¨Çæ´ ïÍåà ïɾºà Ɗ ºæ¾æºàº¨ë´ Äê¼Èà ÈåÃÆ¨à ¤À—º ɾ, ¡ÉÌà»åɨ ¼û ¡“¨Ç¸Æ —Ìè¾à ÉǼ¨Çæ ïɺ À¾É¾ê Ⱦ Ɗ ¼¹êÉĨ´ ¡ÄºÇÉ, ÉǼ¨Çæ´, ¡ÉÌà»åïÉåàŽº ÀÖ¼ú — (i) ¦à Àå¶ê ïÍåà ¡Èåà Ìèó Éì ºæ¾æºàºå´ ïÍåà ¡åƺ¾Æ´ ɾà¼úƨà ; ïÍåà (ii) ¦ïÌà ¤À—º Éì Äê¼Èà ÈåÃïÆà ɐ¾å¨Ä´ ÌÄå¾ Äê¼È¨à Ç°Æ´, ïªÑÄ´ ¾øïÆåàªÆ¨à ¨Ç¾ê Èæ”Æ Æêºë Æ. (2) (1) ɾ ¤Àɪ¾àºøÆ Æ´ïºà ïªÑÄ Ì¿Íå ¨Ç¾ê Ⱦ ¾øïÆåàªÆ¨à ¦à ¾øïÆåàªÆ ¡ÉÌà»åïÉåàŽº ÀÖ¼ú Àå¶êïɾà ïÍåà ¡ÈåÃïƾà Àé¶åÉ´ Àºà Éì ºæ¾æºàºå´ ïÍåà ¡åƺ¾Æ´ ïÍåà Ç°Æ´ ÉåÌè ɾ ÀÖ¼ú ¼úÌå ¡“¨Ç¸Æ Īú¾à ï¼¾ ȼ ¡å³åÉ ÀÖ¼ú, ÂÈåºàĨ ¨Ç¾ê Èæ”Æ Æêºë Æ. (3) Ìèó ¨Ç¾ê ÈæÂì Àå¶êÉ´ ïÍåà ¡ÈåÃÆ´ ïÍåà ¤À—º ÈåÃïÆà Äê¼Èà ɐ¾å¨ïŠ ÀòÄå¸Æ´ ÌÄå¾êÀåºø¨ ɾ ɾà¼ú ÀòÄå¸Æ¨à ÉÊïÆ¾à —ïÊà˳ƨëïªà ¡ºà̾ø¾à Æêºë Ìͺø¨Æ¨à Ìå¨àËè ÉÊïÆ¾à ¡åïŒÊñ ¨Çªº Íæ¨ø ¡ºÇ, £´ À´Íæ¾ø ÂÉ §ÀàÀê ¨Ç¾ ïº¨à ¦Íú Àò¨åÊúº ¨Çæ¸ê ÄêÈà ÂæÈàÄ´ ÀèÎ誺 Íæ¨ø Ìå¨àËè —Æ Æêºë Æ.
 10. 10. 2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º 9 (4) (1) ɾ ¤Àɪ¾àºøÆ Æ´ïºà ɾ ¾øïÆåàªÆ¨ø¾à, ¨øÌèƊºæ¾æºàº¨ë´ ïÍåà ¡åƺ¾Æ¨´ ɾà¼ú ïªÑĨ ¼û ¦à ¾øïÆåàªÆ Æ´ïºàïªÉ¾ê ÈæÂì ɾà¼ú ÀòÄå¸Æ ¢¨àÄÉå Ìè—Èà Àòºø¨ÚÄƨø¾à ¡Èåà ¡Æ¨Ç ªæ¾Ä Ì¿Íå ¦à ºæ¾æººå´ ïÍåà ¡åƺ¾Æ´ ¡æºø ¡ÆºÆ ÉæÎæ¨ÑÄ ù à ú è àïÍåà ¡ªºøÆ´ Àºà ¨ø×Ä ï¾å¨Î Æêºë Æ : ¦ïÌà ÉêÉ ¼, ¦¨ù Ìè—Èà Àòº¨ÚÄÆ´ ¡¼åÎÉ ¨øÌƊ ¾¶ê ¨´Æ꺺¨à ø è à¡åNJà ¨ø×Ä Ì¿Íå ¨åÈåÉïÇåའ¡å³À¾ïºà (68 ɾ ¡“¨åÇÆ)¾øÊàŽºÉ Ì¿Í¾à ¨Ç ¡æºø ¨åÈ ÌéÄåÉ ª¸¾Æ ¨Î Æêºàïºà (1) ɾ¤Àɪ¾àºøÆ Æ´ïºà ¦¨ù ¾øïÆåàªÆ ¨Ç¾ ȼ ¼ú¾ Ìè´ Æ. II ɾ ï¨å´Ì —ÄÚʾ 15. ïŠ À¾ºø¾à ¡¾ñå¨åÇƨø¾à ÌÈÌàÉå ¡æºø —“—½å¾ ÍæÇ, ïŠ À¾º Æ´ïºà É¾ïŠ À¾º Æ´ïºà ɾ ÌèÆõ ÉæǼú —ÄÚÊ¾Æ ¨ø×Ä, —Ãåª ¨ø×Ä ïÍåà ÉæǼú ¡ÀÇå½ ¾¶ê —½å¾ ÌâªòÍïÆࡾñå¨åÇƨø¾à ÌêóÌàÌ¨à ¨ø×Ä 1979 ¡â¨ 15 ¼Ç¾ ¡ÀÇå½ ¾¶ê —“—½å¾ Æ´ïºà—½å¾ ÌâªòÍÆ À¾ïºà —“—½å¾ÉÈ´ ¡¾ê¨íÈÉ ¨Ç¾ê Èæ”Æ Æêºë Æ. —ÄÚÊ¾Æ ¨Ç¾ê Èæ”Æ Æêºë ÂÉ. 16. ïŠ À¾º Æ´ïºà ɾ ÌçÄ ÉǼ¨àÄ, 1979 ¡â¨ 15 ¼Ç¾ ïŠ À¾º Æ´ïºà¡ÀÇå½ ¾¶ê —½å¾ ÌâªòÍÆ À¾ïºà ¡Ú»å¾ê¨íÈÉ ÌÍ ¦Íú ¨åÚÆÆ ÉæǼú Ìâï³àÆ ÉæǼúÌ¿Íå, Ìâï³àÆ ÉǼ¨à —Æ Æêºë Æ. —Æ Æêºë ÂÉ 17. (1) ïŠ À¾º Æ´ïºà Éì ÉǼ¨à Ì¿Íå ¨øÌèƊ —ÄÚÊ¾Æ¨à —ïÊà˳Æú¾à ÀºàÀæÉæºàÑïŠ ¼û Ɗ ïÀåÈèÌà ¾øȽÇÆ¨ë´ ÌÍåÆ ÑÄ Ì¿Íå (ïÄÍú •¾à ¨ø×Ä.Äºë “—ïÊ˳Æå” Æ¾êïɾà Íß¾àɾê Ⱦ) —¼ñêºà ¢âÔï¾àÇæ ÊúÈÀïÆà à àïÍåà Äîó¨å⪠ºå¨à˸ ÊúÈàÀïÆà ¾øƕº ÌêóÌꨊ ÌÍ ÀÎÀêÇæ¼à¼¼Ç¾ Ɗ Ç°ïÆà ¾øȽÇƨë, ªæ̅ ÀºòïÆà ÀΨǾê Ⱦ ¾øÆÄƨàĪú¾à ¡“¨Ç¸ —ËÆÆ ÃåÇ ¡ÄåºñÉÇÆå —ÄÌå —¼ñå Íå ºå¨à˸¨´Æêºë ÀèÎè¿ ¡ÄåºñÉÇÆå —Ìè¾à Àºà ¨Ç¾ê Èæ”Æ Íæ¨ø Æ. (2) ïŠ Éª¾àºøïÆà ¨åÚÆÆ Ì¿Íå “—ïÊà˳Æå” Æ¾à¾´ — (¡) ¾øƕº ÌêóÌꨊ ÌÍ ÀÎÀêÇæ¼à¼ ¼Ç¾ ¡¼åÎ —ÊàÉ —¼ñåÈïÆà ¤À¨ëÈÀºÉÇÆå —Ì¾à ¾Š ¨Ç¾ ȼ Ɗ —ÊÉ —¼ñåÈƨ ø è à ¨åÚÆÆ Ä¸à¶ÈïÆà ¨øÌèƊ ÌåÄåԨƨë ; (¡å) ¾øƕº ÌêóÌꨊ ¼Ç¾àï¾à ÆÆú ¡¼åÎ —ÊàÉ —¼ñåÈÆ´ Íæ­ûƾà¾å Éì ÌÍ ¦à —ÊàÉ —¼ñåÈïÆà ¤À¨ëÈÀºøÉÇÆå —Ìè¾à ¾Š ¨Ç¾ ȼ ¡åƺ¾Æ¨à ;
 11. 11. 10 2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º ¦ïÌà ÉêÉ ¼, ¢Íº (¡) ÌÍ (¡å) Æ´ïºà —ïÊà˳ƨë Íß¾å ªæ¾ùÄ´ ï¾åÍæ¨ø Éì ¡ÉÌà»åɨ ¡¼åÎ —ÊàÉ —¼ñåÈïÆà ¤À¨ëÈÀºøÉÇÆå —ÄÌå ¡ÄåºñÉÇÆå —Ìè¾à Àºà ¨Ç¾ê Ⱦ ¾øƕº ÌêóÌꨊ ¼Ç¾ ïɾºà Ɗ ¡åƺ¾Æ¨à ; ¡æºëκà ïŒ. (¡æ) “—ÊàÉ —¼ñåÈÆ” ƾྴ, 1978 ¡â¨ 16 ¼Ç¾ —ÊàÉ —¼ñåÈ À¾º Æ´ïºà ÀèÍú´êɾ ȼ Ɗ —ÊàÉ —¼ñåÈÆ¨à ¡¼ÍÌà —Æ Æêºë Æ. (3) (1) ɾ ¤Àɪ¾àºøÆ Æ´ïºà Àºà ¨Ç¾ ȼ —ïÊà˳ƨ봡ÉÊñ ¨Ç¾ ÌêóÌꨊ ÌÍ ÀÎÀêÇæ¼à¼ (—¼ñêºà ¢âÔï¾àÇæ ÊúÈàÀïÆà ïÍåàÄîó¨å⪠ºå¨à˸ ÊúÈàÀïÆà —ïÊàËèº ¨àïËàºòÉÈ ÌæȨøÈàÈ´ 諭)§Éê¾à Àºà¨ø×ïŠ ¨òÄÆ ÌÍ ¡å¨åÇÆ ÌÍ ¦à —ïÊà˳ƾà Àºà¨ø×ïŠï¨å¾àï¼àÌè ¾øïÆåઠĪú¾à ¾øÆÄ ¨Ç¾ê Ⱦ ÀÖ¼ú —Æ Æêºë Æ. (4) ïŠ À¾º Æ´ïºà Éì —ÄÚʾƨ ¨åÚÆ Ì¿Íå Ɗ ïÀåÈèÌà¾øȽÇƨë ÌÍåÆ ÑÄ´ ¨æ¿É¾ê ÈæÂì —ïÊàË³Æ¨ë´ — (¡) ¤À ïÀåÈèÌà Àרà˨ÉÇƨëïªà ¾øÈÆ´ É¶å ¡¶ê ï¾åɾ ¾øÈƨ ïÀåÈèÌà ¾øȽÇƨë ÌĪ Ɗ ÀÖÊòƨ´ ¡æºëÝÑÄ Ì¿Íå ; (¡å) ¨øÌƊ ¨ÚºÉñÆ¨à ¢´ê¨×Ä´ ïÍåà ¦Éæ¾ø ïɾºà Ɗ ï¼Æ¨à è ø Ìèó ¨ø×Ä Ì¿Íå Ɗ ïºåǺëÇæ À¼à½ºøƨ´ ÀÖª¸¨Æ¨´ ïÍåà ÀÖª¸¨ À¼à½ºøƨ´ ïÍåà ¦Éæ¾ø ÀÖª¸¨Æ¨ ¡æºø Ɗ Éæ¶Ì´Í¾¨´, ¼ºàºÉÈ´ ïÍåà ïºåǺëÇæÉÈ´ ÀòïŒÊÑÄ Ì¿Íå ; (¡æ) ÍêÉÄåÇæ ¨Ç¾ê ÈæÂì Ɗ ¼ºàºÆ¨à ïÍÈè¨Ç¾ ïÈÌ ÆŠ ºæ¾æºàº¨ë´ ¾øÆÄ ¨ø×Ä Ì¿Íå ; (¡ç) Ɗ ºæ¾æºàº¨ë諭à ÉåŽ¨É ÀòÊྠ¨ø×Ä Ì¿Íå ; (¢) ïŠ À¾ïºà ¨åÚÆƨà Ì¿Íå Ìå½åǸ ïÈÌ ¡ÉÊñ ɾ ïɾºà Ɗ ÌèÆõ ï¼à ¢´ê ¨ø×Ä Ì¿Íå, ÂÈÆ ºø”Æ Æêºë Æ.
 12. 12. 2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º 11 (5) Äê¼Èà —ËÆÆ ÃåÇ ¡ÄåºñÉÇÆå —ÄÌå ¡ÄåºñÉÇÆå —Ìè¾à¾øÊà®Æ ¨Ç¾ê Èæ”Æ Íæ¨ø Ɗ ÀåÖÊò•¨Æ¨à —ïÊàË³Æ¨ë´ ïªÉ¾êÈæ”Æ Æêºë Æ. (6) ïŠ À¾º Æ´ïºà Éì ÉǼ¨à —ÄÚÊ¾Æ ¨ø×ïŠ ¼û Ɗ ïÀåÈèÌà¾øȽÇÆ¨ë´ ÌÍåÆÑÄ Ì¿Íå —ïÊàË³Æ¨ë ¨æ¿É¾ê Èæ”Æ Íæ¨ø ¡ºÇ,¦Ä —ÄÚʾïÆà ¨åÚÆƾà Ì¿Íå ¡ÉÊñ ¨Ç¾ê Èæ”Æ Íæ¨ø Ɗ ÌèÆõÌÍåÆ ÈÂå¼ûÄ Àºà¨Ç¾ ȼ ¦Ä —ïÊà˳Æåïªà ¨åÚÆÆ —Æ Æêºë Æ.—ÄÚʾïÆà ºùǸÉÈ ÀòºÁÈƨà ïÈÌ ÆŠ ¾ùºø ¨îºñÆ¨à ¡åÇŠÃ Ñ ø¡æºø ¡ÉÌà»åɨ, ¦à —ÄÚʾ ¨òÆåÉÈèïÆà ¼û ºÄå —Ìè¾à ÈÂå ªº Íæ¨ø èƊ ïºåǺëÇæ, ¼ºàº, ¨Çæ¸ê ïÍåà ïɾºà ¨åÇ¸å ¦Ä ¨îºñïÆà ¨åÚÆÌ¿Íå ÈÂå¼ûÄ Àºà ¨Î ¦Ä —ïÊà˳Æåïªà ¨åÚÆÆ —Æ Æêºë Æ. 18. (1) ïŠ À¾º Æ´ïºà ɾ —ÄÚʾ ¨åÚÆƾà Ì¿Íå ¡“¨åÖ Àºòƨà—ïÊà˳ƨë ïÍåà ïÀåÈèÌà ¾øȽÇÆ¨ë —Ìè¾, ÄïÍà̺åºàÉÇÆ¨ë —Ìè¾à à à ò ĺ ïÌåà¼úÌè ¨ø×ø¨ëºà ¨Ç¾ ¡“¨åÖ Àºòƨà ĺ Éì ÂÈƨà Æ´ïºà, ¦à Ì¿Íå ¢¼úÖÀºà ÌÍ ºÍ¾Ä´ ªæ¾ùïŠ ÂȺÈ.¨Ç¾ ¢ÈàõŠ Àºòƨà ĺ — (i) ïÌàÉå ÌæÀÆꊨÇæɨë諭à ïÌàÉå¼åƨ ïºåǺëÇæ ÌÍ ÍêÉÄåÇæɾ ¼ºàº ¡æºëÝÉ ¾çÄ ïºåǺëǨà ÈÂå ªæ¾ùÄ ; (ii) ïÌàÉå¼åƨ ïºåǺëÇæ ÌÍ ÍêÉÄåÇæɾ ¼ºàº ¼ ¡æºëκà Ɗ —óÈè ïÍåà ¢ïȨàï´òå¾ø¨ Ìâï¼àÊƨ ¾çÄ ¡ÉÌà»åɨ ¼û ¡ºÇĪ Âå½å À數ъ ïÍåà ¦àÉå ¡ºàÀºà ¨Ç ªæ¾ùÄ,¨Î Íæ¨ø Æ. (2) (1) ɾ ¤Àɪ¾àºøïÆà —“—½å¾ÉÈ ¨ëĨà ̿;à ÉêÉ ¼,—ïÊà˳ƨë ïÍåà ïÀåÈèÌà ¾øȽÇÆ¨ë —Ìè¾à ¡“¨åÖ Àºòƨà ï¾åÄæºøÉêÉ ¼, ¦à ¤Àɪ¾àºøïÆà ¾øÊàŽºÉ ¼¨àÉå ¡æºø ÂÈºÈ ÌèÆÈàÈ ïÍåà ¢¾à¨øÌÉ¨à — è (¡) Àɺàɾê ÈæŸÄ´ ¡ÉÊñ —ÄÚʾïÆà ͼúÌè ÃåÉÆ ; ÌÍ (¡å) Ìå¨àËè ¾æºø—Æ Íæ¨ø ïÍåà —¾åÊ —Æ Íæ¨ø, ïɾÌà ¨Î Íæ¨ø ïÍåà Ìå¨àËèÉÈ´ ÀòïŒÊÆ ¡Íú• —Æ Íæ¨ø ÂÉ ; ïÍåàà
 13. 13. 12 2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º (¡æ) —ÄÚÊ¾Æ ÌŠÂ¾à½ïƾà ÇÍÌñÃåÉÆ ¡åǨàËå ¨Ç ªæ¾ùïŠ ¡ÉÊñºåÉ, ƾ ¡ÉÌà»åªº ¨Çæ¸ê Æ´ïºà ¨òèÆåºàĨ ¨Ç¾ê Èæ”Æ Íæ¨ø Æ. (3) ïŠ À¾º Æ´ïºà Éì ÉǼ¨à Ì¿Íå ºæ¾æºàº¨ë ¡ºà¡¶âªëÉ´ ªæ¾Ä ̊¾½ïƾà 1979 ¡â¨ 15 ¼Ç¾ ¡ÀÇå½ ¾¶ê —½å¾ ÌâªòÍÆ ù à À¾ïºà 36, 37 ÌÍ 38 ɾ ɪ¾àºøÉÈ —“—½å¾ ¡¼åÎ ï¾å—Æ Æêºë Æ. (4) ïŠ À¾º Æ´ïºà ¨øÌèƊ —ÄÚʾ ¨åÚÆ Ì¿Íå ÍêÉÄåÇæɾ ¼ºàº ¡æºëÝÉ, ¼ºàº ÌÍ ïºåǺëÇæ ÉæÎæ¨àÑÄ ÌÍ ¦àÉå´ Âå½å ¨ø×Ä ÌŠÂ¾à½ïÆ¾à ¡¾êªÄ¾Æ ¨Ç¾ê ÈæŸÄ´ ¡ÉÊñ ¨òÄ ÌÍ ¨òèÆåÄåÚª ¡ÄåºñÉÇÆå —Ìè¾à ¾øïÆåàªÆ¨à Īú¾à ¾øÆÄ ¨Ç¾ê Èæ”Æ Íæ¨ø Æ.¼ºàº ÌêǨàËèº ¨ø×Ä. 19. (1) ïŠ À¾º Æ´ïºà Éì Ɗ —ÄÚʾ ¨åÚÆƨà Ì¿Íå ÀÖª¸¨Æ¨à ºëÎ ªÂ¶å ¨Ç¾ ȼ ¨øÌƊ ïºåǺëǨà Æ꨺ø ÌͪºÉ è à ¡ÉÊñ ÆÆú ÌÍ ¦¨ù ïºåǺëÇæ ¡Íú•—Æ Íæ¨ø ÂÉ´, —¾åÊ —Æ Íæ¨ø ÂÉ´, ïɾÌà ¨Î Íæ¨ø ÂÉ´ ïÍåà ÀòïŒÊ —Æ ï¾åÍæ¨ø ïÈÌ´ Àºà ¨Î Íæ¨ø ÂÉ´ ¡É¼å¾Ä¨à Àɺø¾ ÂÉ´ Ɗ —ïÊà˳ƨë ïÍåà ïÀåÈèÌà ¾øȽÇƨë ÌçÍûÄ´ Àºàɾ ¡ÉÌà»åɨ ¼û ¦à —ïÊà˳Æå ïÍåà ïÀåÈèÌà ¾øȽÇÆå —Ìè¾,à ¦¨ù ÀÖª¸¨ïÆà ïÍåà ÀÖª¸¨ À¼à½ºøïÆà ÀåȨÆå´ È荺 ¼æ¾àÑĨø¾à ¦à ¼æ¾àÑïŠ ¾øÊàŽºÉ Ì¿Í¾à ï¨ïǾ ¼ú¾ ͺ¨à (7) ï¾å¢¨àÄɾ ¨åÈƨà Ì¿Íå ¦Ä ïºåǺëÇæ ÌêǨàËèº ¨Î Æêºë ÂÉ´ ¾øÆÄ ¨Ç¾ê Èæ”Æ Íæ¨ø Æ. (2) ¡“¨Ç¸ ÂÈÆ Àɺø¾ ÄïÍàÌàºòåºàÉÇƨë ïɺ ¨Ç¾ ȼ ¢ÈàÈéĨà ĺ, ïºåǺëÇæ ÌêǨàËèº ¨Ç¾ê Èæ”Æ Æêºë ¨åÈÌéÄåÉ ºÉóÇ´ºà ¼ú¾ ¡¾ìɨ´ ï¾åÉæ‘ ¨åÈ ÌéÄåÉ¨à ¼¨àÉå ¼ûÚ« ¨Ç¾ê Èæ”Æ Íæ¨ø Æ.ÀÖª¸¨Æ¨ 20. —ÄÚʾ ¨òèÆåÉÈèƨ ¼û Ɗ ïÌåà¼úÌè ¨ø×Ĩà ïÍåà ÀרàËåÌåÄå¾ñ ¨ø×Ĩà ïÄïÍÆɾ ïÍåà ïɾºà Ɗ ï¼Æ¨à Ìèó ¨Ç¾ ÌçÄ ïÀåÈèÌàÃå—ºÆ ¡ÉÍúÇï¾å¨Î Æêºë ÂÉ. ¾øȽÇƨë ÌÍ ÌçÄ —ïÊàË³Æ¨ë —Ìè¾à, Ɗ ÀÖª¸¨Æ¨à ïÍåà ÀÖª¸¨ À¼à½ºøƨà ïÍåà ¦Íú ï¨å´Ì¨ Ã嗺 ¨Ç¾ê Èæ”Æ Íæ¨ø ÌåÄå¾ñ ¾éºñ¾ê¨íÈ ¦¼úï¾¼å ¨´ÆêºëÉÈ´ ¦Éæ¾ø ïÌåà¼úÌè ¨ø׊, ÀרËå ¨×Š ïÍåà —ÄÚʾ ÉÈ¾à ¡ÉÍÇ ï¾åÑÄ Ìͺ¨ ¨×Ä Ì¿Íå à ø è ú ø ø ɾ ÌèÆõ ¤ºàÌåÍÆ¾à ª¾ê Èæ”Æ Æêºë ¡ºÇ —
 14. 14. 2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º 13 (¡) ¦à ÀÖª¸¨Æ ïÍåà ÀÖª¸¨ À¼à½ºøÆ ¦Íú ï¨å´Ì ÀèÍú´å ºøï¾ ÀÖÊòïÆà ¼û ÀרàËå ¨ø׊ ïÄïÍÆÑÄ´ ï¾åÍæ¨øÉ ¡æºà¾Š ; ïÍåà (¡å) ÀÖª¸¨Æ ïÍåà ÀÖª¸¨ À¼à½ºøÆ ïÍåà ¦Íú ï¨å´Ì ºÍ¾Ä´ ªæ¾ùÄ ÉǼ¨à Ìèó¨ø×Ä ÉæÎæ¨àÑÄ´ ïÍåà ÉǼ¨à ¼úª´Ä ¨Ç諭ÆåÄ ÉæÎæ¨àÑÄ´ ïÍåà ¦ïÌà ï¾å¨ÎïÍåºà ¡Íú• ɾà¾å Éì, —¾åÊ É¾à¾å Éì, ïɾÌà ɾà¾å Éì ïÍåà ÀòïŒÊ —Æ ï¾åÍæ¨ø ïÈÌ´ Àºàɾà¾å Éì Ɗ ïºåǺëÇæÉÈ Ì¾àº¨Æ ÈÂå ªæ¾ùÄ´ ïÍåà ¡ºñÉÊñ ɾ ¡ÉÌà»åÉÈ ¼û ;ÍæÇ, ¦¨ù ºÍ¾Ä´ ªæ¾ùÄ ¦à ÀÖª¸¨Æ Ã嗺 ¨Ç¾ê Ⱦ ÌåÄå¾ñ¦¼úï¾¼å ¨´Æêºë ïÄïÍÆÑÄ´ Íå¾ø¨Ç ïŒ ¾Š, Ɗ ÀÖª¸¨Æ¨àïÍåà ÀÖª¸¨ À¼à½ºøÆ ïÍåà ¦Íú ï¨å´Ì¨à ºÍ¾Ä´ ªæ¾ùÄ ï¾å¨ÎÆêºë Æ. 21. (1) ïŠ À¾º Æ´ïºà —ÄÚʾ ¨òèÆåÉÈèƨ ¼û Ɗ ïÀåÈèÌà ¡ºà¡¶âªëÉ´ ªæ¾ùÄ´, ÀרàËå¾øȽÇÆ¨ë —Ìè¾à ¾ùºøïÆ¾à —“—½å¾ ÌÈÌàÉå ¡æºø ¡å¨åÇÆ´ ¨ø×Ä´ ÌÍ ºÍ¾Ä´¡ºà¡¶âªëÉ´ ªæ¾ùïŠ, ïÌåà¼Ìè ¨ø×ïŠ ïÍåà ïºåǺëÇæ ºÍ¾Ä´ ªæ¾ùïŠ ú ªæ¾ùÄ´ ¡æºø ÂȺÈ.ÂÈºÈ ¨òèÆåºàĨ ¨Ç¾ê Èæ”Æ Íæ¨ø Æ : ¦ïÌà ÉêÉ ¼, ïŠ À¾º Æ´ïºà ÉǼ¨à Ìèó¨Ç¾ ȼæÆú Ìæ¨ ¨Ç¾êȾ Ɗ ºæ¾æºàº¨ë ÉïǾàºëɨà ï¾åÄæºøÉ ¡ºà¡¶âªëÉ´ ª¾à¾å ÉìïÀåÈèÌà ¾øȽÇÆ¨ë —Ìè¾à, ¡¾ÉÊñ ÀòÄå¼Æ¨ø¾à ïºåÇÉ ÌÍ ¦à¡ºà¡¶âªëÉ´ ªæ¾ùÄ Ìèó ¨Î Ìà»å¾ïÆà Ìè´ ÄïÍàÌàºòåºàÉÇÆå ïɺÆåÄ´ ªºÉ¾ ¨åÈÆ ¡ºÍæÇ ¦à ºæ¾æºàºå ¡ºà¡¶âªëÉ´ ªºà ïŒÈåïŒÌè´ ÀæÆ —ÌèͺǨ ¨åÈÆ¨à ¡æºëκ Ì樨Çæ ¡ºà¡¶âªëÉ´ ªºàÌà»å¾Æ´ ¡å̾à¾Ä ÄïÍà̺åºà ¡“¨Ç¸ïÆà ÄïÍà̺åºàÉÇÆå ïɺ à ò à ò¢¼úÖÀºà ¨Î Æêºë Æ. (2) Ɗ ïÀåÈèÌà ¾øȽÇƨë ïºåǺëÇæ ºå¨à˸ ¨àïËàºÆ ÀèÎÂ¿É ò èÀòÄå¸Éºà ¼æ¾êĨà ÌÍ ¨ëÌȺåÉ¨à ¼Ç¾ ÂÉ´ ÌÍ ¦ïÍÆú¾à ¦Éæ¾ø¨ÚºÉñÆ¾à ¢´ê ¨ø×Ä Ì¿Íå ¡ÉÊñ ÀòѾºàÉÆ ÈÂå ¡æºø ÂÉ´ïÀåÈÌÀºÉÇÆå —Ì¾à ȍºÉ Ìͺ¨ ¨Ç¾ê È校溾Š •Ì, ¨Ìó è à ø è è ø à ø èïÀåÈèÌà ¾øȽÇƨë ïŠ À¾º Æ´ïºà ɾ —ÄÚʾ ¨åÚÆ Ì¿Íå ƊÀÖª¸¨Æ¨´ ÀòïŒÊ ï¾å—Æ Æêºë Æ.
 15. 15. 14 2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾ºïÀåÈèÌà ¾øȽÇƨë 22. (1) —ÄÚʾ ¨òÆåÉÈèƨ ¼û Ɗ ¡ÆúºÄ ïÍåà ¼ºàº ºÍ¾Ä´ è—Ìè¾à ºÍ¾Ä´ ªºà 諭 ¡æºø ïÍåà ÀòïŒÊÆ ºÍ¾Š ¨Ç ¡æºø ¡ÉÌà»åɨ ¼û, ¦à ïÌåà¼úÌ輺ຠÉåÚºå ¨ø×Ä´ ¨ø×Ä ïÄïÍÆɾ ïÀåÈèÌà ¾øȽÇÆå —Ìè¾à, ¦¨ù ºÍ¾Ä´ ªºà ïÍåàÌÍ ¦àÉå´ÀòïŒÊÑÄ´ ÀòïŒÊÆ ºÍ¾Š ¨Î ¼ú¾Æ Íå ïŒÈåÉ ¡æºëÝÉ ¦¨ù ¡ÆúºÄ Íå ¼ºàºÉÈ¡ÉÌà»åÉ ÌÈÌå ¼úÆ ÌŠÀìÚ¸ ÈæÆúÌàºëÉ¨à ¦¨ù ÀÖª¸¨ïÆà ¡Æúºø¨Çæ´ ïÍåà ÃåÇÍæ¨ø ÂÉ. ºæ¾æºàºå´, ÃåÇ ¼úÆ Æêºë Æ. (2) (3) ɾ ¤Àɪ¾àºøÆ´ Æ´ºàÉ, ÀÖª¸¨ïÆà ¡Æúºø¨Çæ ïÍåà ÃåÇ ºæ¾æºàº¨ë —Ìè¾à ¨Ç¾ ȼ ¢ÈàÈéĨà ĺ, ïÀåÈèÌà ¾øȽÇÆ¨ë —Ì¾à ¦¨ù ¡Æº¨Çæ ïÍåà ºæ¾æººå —Ì¾à ¾Š ¨Ç¾ ȼ ºæ¾æºº¨ë´ è ú ø à è à ¦ïÌà ºÍ¾Ä´ ª¾ê Èæ ïÍåà ÀòïŒÊÆ ºÍ¾Š ¨Ç ¡æºø ÀÖª¸¨Æ´ ÀòïŒÊ Ñ ¦Æú¾à ¡ÉÊñ ÀÖª¸¨ ¼ºàºÉÈ Àè´Àºà ÈÂåªæ¾ùÄ´ ¡ÉÌÇ ¼ûÄ ïÍåà ¦¨ù ¼ºàºÉÈ Àè´Àº¨à ¦à ºæ¾æºàºå´ ÈÂå¼ûÄ ¨Î Íæ¨ø Æ. (3) ¨ÌƊ ¡ÀÇå½ —ÄÚʾƨ´ ïÍåà ¾ºø ¨îºñƨ´ Íå¾¨Ç ø è ù ø —Æ Íæ¨ø ¾Š, ïÀåÈèÌà ¾øȽÇÆ¨ë —Ìè¾à (2) ɾ ¤Àɪ¾àºÆ Æ´ïºà ø Éì ¡ÉÌÇƨà Àò¼å¾Æ ¨ø×Ä ïÍåà ¦Íú Ì¿Í¾à ¨Ç¾ ȼ ÀÖ¼ú Éì ¨øÌƊè Àè´Àº¨à ÈÂå¼ûÄ ï¾å¨Î Æêºë Æ.—ÄÚʾƨ´ 23. (1) ïŠ À¾º Æ´ïºà Éì —ÄÚʾƨ ¼û ¨øÌèƊ ïÍÎè¼ÇŒÉ¨àÌÍÆÑïŠ ¨åÚÆÆ. ¨ø×Ä´ ïÍåà ÌÍåƨà ÈÂå¼ûÄ´ ¾øÆĨǾ Ɗ ºæ¾æºàº¨ë ¦¨ù ¡ÉÊñºåÉƾഠ¡¾ê¨íÈÉ ¨òèÆå ¨Î Æêºë Æ. (2) —ïÊà˳ƨë ïÍåà ïÀåÈèÌà ¾øȽÇƨë ïɺ ÀÉǾ ȼ ¾éºñ¾ê¨íÈ ÂÈºÈ ¨òèÆåºàĨ ¨ø×Ä´ Âå½å ¨Ç¾ ïÍåà —ÄÚʾ ¨åÈÆ ºëÎ ¼û ¦à —ïÊà˳Æå ïÍåà ïÀåÈèÌà ¾øȽÇÆå —Ìè¾à ¨Ç¾ê ÈæÂì ¦Éæ¾ø ¢ÈàÈéĨ´ ¡¾ê¨íÈÉ ¨òèÆå¨ø×Ä´ ¡ïÀåïÍå̺à ɾ Ɗ ºæ¾æºàº¨ë ÉǼ¨´ ÉǼ¨Çæ —Æ Æêºë ¡ºÇ, ÉǼ¨Çæ ¨Ç¾ê ÈæÂì —´ ÇæÀèÆÈà ȨàË ï¼¨¨´ ï¾åÉæ‘ ¼¶Æ¨´ ïÍåà ¡ÉêÇæ¼à¼¨´ ï¾å¡¶ê ÌÍ ¡ÉêÇæó H¨´ ï¾åÉæ‘ ¨åÈƨà Ì¿Íå ï¼Æå¨åÇïÆ¾à ¦¨à ¡å¨åÇƨ ¾ཾåªåǪº ¨ø×Ĩ´ ¾æºïÍåºà ¦à ¼¶Æ ÌÍ Â¾à½¾åªåǪº ¨ø×Ä Æ¾ ¼¹êɊ H´Ä ïÍåà Æ´ºà —Æ Æêºë Æ.—ÄÚʾ 24. (1) ïŠ À¾º Æ´ïºà —ÄÚʾƨ ïÆï¼¾ ÌçÄ ºæ¾æºàº¨ëÄ,¨òèÆåÉÈèƨ ¼û ¦à —ÄÚʾ ¨òÆåÉÈèïÆà ¼û ºÄå´ ¼æ¾ª¾à¾´ Èæï¾ ÌèÆõ ïºåǺëÇæ èÈÂ媺àïºåǺëÇæÉÈ ¡ºèÊÆú¾àÄ ÇÍÌèªºÉ ÀɺàÉå諭 Æå Æêºë ¡ºÇ, ¦ïÌà ÈÂ媺à ƊÇÍÌ誺ÃåÉÆ. ïºåǺëÇæ §Íê —Ìè¾à ïŠ À¾º Æ´ïºà §Íêïªà ¨åÚÆÆ¾à ¢´ê ¨ø×Ĩà Ì¿Íå ÍæÇ, Ɗ ºæ¾æºàº¨ë´ ïÍÎè¼ÇŒ ¨ø×Ä ïÍåà ¨ëľå¨åÇïÆà ïÍåà Ɗ ¨åÚÆƨà Ì¿Íå Ã嗺 ¨ø×Ä ïÍåà ï¾å¨Î Æêºë Æ.
 16. 16. 2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º 15 (2) ¨øÌƊ ïºåǺëǨà, ÌÀƾ ïÈÌ ¢ÈàÈå ¡æºø ïÍåà ÈÂå ¼û ¡æºø èÌçÄ ÌæÀÆꊨÇæÉ¨ë —Ìè¾à ÌÍ ÆŠ¨øÌè ïºåǺëǨà ÌêǨàËèº ¨ø×ÄÌ¿Íå È荺 ¼æ¾àÑÄ¨à ¾ø¨ëºà ¨Ç ¡æºø Ɗ ºæ¾æºàº¨ë —Ìè¾à ¦àïºåǺëÇæÉÈ´ ¡¼åÎÉ ÌÍ ¦à ïºåǺëÇæ ¢ÈàÈå Ìè›Ä, ÈÂå諭 ºøŸÄƾ ¨åǸƴ ¡¼åÎÉ, ¡ºøÊÆ ÇÍÌñÃåÉƨà ÀɺàÉå諭 Æå Æêºë¡ºÇ ¾ùºñ¾ê¨íÈ ¡“¨åÖ ÂÈÆ¨à ¡æºøÉ •Ì ¦¨ù ¨Çæ¸ê Àèο ¨øÌó è èïÍÎè¼ÇŒÉ¨à ï¾å¨Î Æêºë Æ. (3) ïŠ À¾º Æ´ïºà Ɗ —ÄÚʾ ¨åÚÆƨà Ì¿Íå ïÌàÉåÌæÀÆꊨÇæÉ¨ë —Ìè¾à Ɗ ¼ºàº ïÍåà ïɾºà ïºåǺëǨà ïÍÎè¼ÇŒ¨ø×Ä ïÍàºëïÉ¾à §Íê Ìè—Èà ïÍåà ¡ÀÇå½ ¾ùºøÆ Æ´ïºà ¡å¼û¾ ï¾å—ÆÆêºë Æ. (4) (1) ɾ ïÍåà (2) ɾ ¤Àɪ¾àºøÉÈ —“—½å¾ ¤ÈàÈ⫾ƨǾ Ɗ ºæ¾æºàº¨ë ÉǼ¨à Ìèó¨Ç¾ ¡ºÇ ÉǼ¨Çæ ¨Ç¾ê ÈæÂì —´ÇæÀèÆÈà ȨàË ºë¾¨´ ï¾åÉæ‘ ¼¶Æ¨´ ïÍåà ¡ÉêÇæó H¨àï¾å¢¨ à Ä É¾ ¨åÈƨ à Ì¿Íå ï¼Æå¨åÇïƾ à ¦¨ à ¡å¨åÇƨ¾ཾåªåǪº ¨ø×Ĩ´ ïÍåà ¦à ¼¶Æ ÌÍ Â¾à½¾åªåǪº ¨ø×Äƾ ¼¹êɊ H´Ä ïÍåà Æ´ºà —Æ Æêºë Æ. III ɾ ï¨å´Ì ——½ 25. ïŠ À¾º Æ´ïºà Éì ÌèÆõ ÉæǼú ÀèÎè¿ ¾¶ê ¡æÌéÄ, —Ãåª ¡“¨Ç¸ ÂÈÆ.¨ø×Ä ÌÍ ºù¾ó ¨ø×Ä ÌŠÂ¾à½ïƾà Éì ¡“¨Ç¸ ÂÈÆ ÄÍå“¨Ç¸Æ àïɺ ïÄÆú¾à ÀÉǾê Èæï‰: ¦ïÌà ÉêÉ ¼, ïŠ À¾º Æ´ïºà ÉǼ¨à Ìèó ¨ø×Ä´ ¡¼åÎÉ 1977 ¡â¨8 ¼Ç¾ ¤¼ÚÀ¾ À¾ïºà —“—½å¾ ¡¼åΠɾ ¡ÉÌà»åɨ ¼û ¦Ä ÉǼÀèÎè¿ ¾¶ê ¡æÌéÄ, —Ãåª ¨ø×Ä Íå ºù¾àó ¨ø×Ä ÀèÎè¿ ¡¾¾ñ ÂÈÆï¨åÎÅ ÄÍå“¨Ç¸Æ ïɺ ÀÉǾê Èæ”Æ Æêºë Æ. 26. (1) ¡ÉÌà»åïÉåàŽº ÀÖ¼ú, —ïÊà˳ƨë ïÍåà ïÀåÈèÌà ¾øȽÇÆ¨ë —ïÊà˳ƨë—Ìè¾à Æ»å ÀÖ¼ú ¡ºà̾à ï¨å´ ¾ø¨ëºà ¨Î Íå —ïÊàË³Æ¨ë —Ìè¾à ïÍåà ïÀåÈèÌà ¾øȽÇƨë¾øƕº ¡å¨åÇïƾà ÉÈâªë ¨Ç¾ê ÈæÂì ÌçÄ ïÈ੾ƨà Ä, Ìå¨àËè —Ìè¾à ¾ø¨ëºàÉÊïÆ¾à ¡åïŒÊñ ¨Ç ª¾ê Èæ”Æ Æêºë ¡ºÇ Àòºø—Çæ¼à½ºåÉ¨à §ÀàÀê ¨Ç¾ ȼ¨Ç¾ ïº¨à ¦Íú Ì¿Í¾à ¨Çæ¸êÉÈ´ ÀòÄå¸Éºà Ìå¨àËè —Æ Æêºë Æ. ïÈ੾ §ÀàÀê ¨ø×Ä.
 17. 17. 16 2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º (2) ïŠ Éª¾àºøïÆà ¨åÚÆÆ Ì¿Íå — “ïÈ੾Ɣ ƾ ïÆóÄ´, Ɗ Ìͺø¨Æ¨à, Àò¨åʾƨà, ïºåǺëÇæ, ¼ºàº, ÉåÚºå ïÍåà ïɾºà Ɗ ¦Éæ¾ø ïÈà©¾Æ¨à ¡æºëκà ïŒ.°åºø¨ Çå°ñ ÌÃåïŒ 27. °åºø¨ Çå°ñ ÌÃåïŒ 1977 ¡â¨ 8 ¼Ç¾ ¤¼ÚÀ¾ À¾ïºà1977 ¡â¨ 8 ¼Ç¾¤¼ÚÀ¾ À¾º ¤ÀïÈ੾ïÆà (¡å) ï¨å´Ì´ ¢¨à”ºøÉ Ä Àͺ ¼æ¨àïɾ ¡ÆúºÄÆÌâïÊåà½¾Æ ¨ø×Ä. ¡æºëÎºà ¨ø×ïÄ¾à ¦à À¾ïºà ¦à ¤ÀïÈà©¾Æ ïÄÆú¾à ÌâïÊåà½¾Æ ¨Ç¾ê Èæï‰ :— “(49) 2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º Æ´ïºà ¨Ç¾ ȼ ÉǼ¨”. à¾¶ê ¨´Æêºë ÉÈè¾à 28. Ɗ —ïÊàË³Æ¨ë´ ïÍåà ïÀåÈèÌà ¾øȽÇÆ¨ë´ ¦ïÇÍúÉ ïŠÄê¨àº ÂÉ. À¾º Æ´ïºà §Íêïªà ¨åÚÆƾഠ¡¾êÉ ¦à —ïÊà˳Æå ïÍåà ïÀåÈèÌà ¾øȽÇÆå —Ìè¾à ̼àÃåÉïÆ¾à ¨Ç¾ê Ⱦ ïÍåà ¦ïÌà ¨Îå ÆÆú ¡¼ÍÌà ï¨ïǾ Ɗ ¾ùºñ¾ê¨íÈ ¨´Æêºàº¨à Ì¿Íå ¨øÌèó Ìè—Èà ïÍåà ¡ÀÇå½ ¾¶êɨà ÀÉǾê ï¾åÈæ”Æ Æêºë Æ.—ïÊà˳ƨë ÌåÄ 29. ïŠ À¾º Æ´ïº à ºÄ¾ à ï ª à ¨åÚÆÆ ¢´ê ¨Ç¾ ÌçľøȽÇƨë ÌÍ Çå°ñ¾øȽÇƨë ÉÊïÆ¾à —ïÊà˳ƨëÄ —ÌæȨøÆ Æêºë ÂÉ. (¡) 1979 ¡â¨ 15 ¼Ç¾ ¡ÀÇå½ ¾¶ê —½å¾ ÌâªòÍÆ ¡“¨åÖïÆàà ¡Ú»å¾ê¨íÈÉ ÌÍ ¦Íú ¨åÚÆÆ Ì¿Íå ÌåÄ ¾øȽÇƨë ÉÊïƾà ÌȨ¾ê Èæ”Æ Æêºë Æ ; (¡å) ¼¸à¶ ¾ùºø ÌâªòÍïÆà (19 ɾ ¡“¨åÇÆ) ¡Ú»å¾ê¨íÈÉ ÌÍ ¦Íú ¨åÚÆÆ Ì¿Íå Çå°ñ ¾øȽÇƨë ÉÊïƾà ÌȨ¾ê Èæ”Æ Æêºë Æ.Àê¼àªÈ ĸà¶Èƨà 30. ïŠ À¾º Æ´ïºà Àê¼ªÈ Ä¸à¶ÈÆ¨à —Ìè¾à ÉǼ¨à Ìèó ¨Ç¾ à—Ìè¾à ¨Ç¾ê ȾÉæǼú. ¡ÉÌà»åɨ ¼û, ¦—´ ¦à Àê¼àªÈ ĸà¶ÈÆ — (¡) ÌâÌà»åÉ¨à ¾Š, ¦à ÌâÌà»åïŒ ÌèÆõ ¡½ñ¨àËÉÇƾà ÌÍ ¾øȽÇƾà ; ïÍåà (¡å) ÉñåÀåÇ ¡åƺ¾Æ¨à ¾Š ¦à ÉñåÀåÇ ¡åƺ¾ïÆà ÌèÆõ ÍÉêȨÇæɾà ; ïÍåà à
 18. 18. 2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º 17 (¡æ) ÉñåÀåÇ ¡åƺ¾Æ¨à ï¾åɾ ÌâÌà»åªº ï¾å¨Î ÌÄåªÄ¨à ¾Š, ¦Íú ¨Îľå¨Ç¸Æ ÌÍ ÀåÈ¾Æ Ì¿Íå ɪ¨øÉ Æêºë ¦à ÌÄåªïŠ ÌèÆõ ¾øȽÇƾà,¦à ÉǼ Ì¿Íå ÉǼ¨Çæ ÉÊïƾà ÌȨ¾ê Èæ”Æ Æêºë Æ : ¦ïÌà ÉêÉ ¼, ¦à ÉǼ §Íêïªà ¡¾ê¼æ¾êĨø¾à ïºåÇÉ Ìèó ¨Ç¾ê ÈæÂìÂÉ ïÍåà ¦à ÉǼ Ìèó ¨ø×Ä ÉæÎæ¨àÑÄ´ ¡ÉÊñ ¾øÌè ¤¼àïÆåàªïƾà¨òèÆå¨Ç¾ ȼ ÂÉ §Íê —Ìè¾à §ÀàÀê ¨Ç¾ê Ⱦàï¾à ¾Š ¦Éæ¾ø ¨øÌèóºæ¾æºàº¨ë ¦à ÉǼ Ì¿Íå ÉǼ¨Çæ ÉÊïƾà ÌȨ¾ê ï¾åÈæ”Æ Æêºë Æ. 31. ïŠ À¾º Æ´ïºà Ìèó ¨Ç¾ê ÈæÂì ÉǼ¨à ̊¾à½ïƾà ÀìÚÉå¾ê•ºøÆ.(19 ɾ ¡“¨åÇÆ Éì) ¼¸à¶ ¾ùºø ÌâªòÍïÆà —“—½å¾ ¡¼åÎ ¨Ç ªæ¾ùåÚÆÆ Ì¿Íå — (¡) ïŠ À¾º Æ´ïºà, Êòé Èâ¨å ï¼àÊïƾà Àè´º ¼û Ìèó ¨Ç¾ê ÈæÂì Ɗ ÉǼ¨à Êòé Èâ¨åÉ ºëÎ ¼û Ìèó ¨Ç¾ê ÈæÂì ÉǼ¨à ïÈÌ ÌȨ¾ê Èæ”Æ Æêºë Æ ; ÌÍ (¡å) ïŠ À¾ïºà Ì¿Í¾à ¨Ç¾ê ÈæÂì Ɗ ïºåǺëÇæ ÌàÀîÊñ ï¼àÀΨà ÉÊïƾà ÌȨ¾ê Èæ”Æ Æêºë Æ. 32. (1) ïŠ À¾ïºà ¾øÆÄƾà ÌÍ —“—½å¾ ¢´ê ¨ø×ïŠ ïÍåà ¾øïÆåàªÆ.ÂÈåºàĨ ¨ø×ïŠ ¨åÚÆÆ Ì¿Íå ïÍåà ¾øÆÄ ¨Ç¾ê Èæ”Æ Æêºë ÆÆú¾øƕº ¨åÇ¸å ¡ÄåºñÉÇÆå —Ìè¾à ïŠ À¾º Æ´ïºà ¾øïÆåઠÌå¼¾êÈæ”Æ Íæ¨ø Æ. (2) ¡ÄåºñÉÇÆå —Ìè¾à Ìå¼¾ê Ⱦ ÌçÄ ¾øïÆåàªÆ¨à Ä ªæ̅ÀºòïÆà ÀÎ ¨Ç¾ê Èæ”Æ Æêºë ¡ºÇ, ¦ïÌà ÀÎ ¨Ç¾ê ÈæÂì ¼ú¾ïÆà Ìè´ïÍåà ¾øïÆåàªïÆà ¾øʎºÉ ̿;à Ɗ ÀÌê ¼ú¾Æ¨ Ìè´ ¨òÆåºàĨ —Æ à èÆêºë Æ. (3) ¡ÄåºñÉÇÆå —Ìè¾à Ìå¼¾ê ÈæÂì ÌçÄ ¾øïÆåàªÆ¨à Ä ªæ̅ÀºòïÆà ÀÎ ¨Ç¾ê ÈæŸïľà ÀÌê Íæ¨øºå¨à ¢¨àĸè¾, ¡¾êÄºÆ Ì¿Íå àÀåÚÈèàºëÉ ïɺ ¢¼úÖÀºà ¨Ç¾ê Èæ”Æ Æêºë Æ. ¦ïÌà ¡¾êĺ ¨Ç¾êï¾åÈæÂì ÌçÄ ¾øïÆåàªÆ¨à Ä ¦à ¡¾¾êĺïÆà ¼ú¾ Ìè´ ÀփҾྠÉìïÈÌ ÌȨ¾ê Èæ”Æ Æêºë ¾Äêºà, ¦à ¾øïÆåàªÆ Æ´ïºà £´ ÀìÚÉïƾà¨Ç¾ ȼ ¨øÌèɨ´ ¢¾à Íå¾øƨà ï¾å—Æ Æêºë Æ.
 19. 19. 18 2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º (4) ¾øïÆåàªÆ¨à ¦ïÌà ÀփҾྠÉì ïÈÌ ÌæÈ慨 ¼ú¾Æ ÀèÎè¿ ¾ø¾Æ¨à ªæ̅ ÀºòïÆà ÀÎ ¨Ç¾ê Èæ”Æ Æêºë Æ.¤¼ÚÀ¾Æ ¨ø×Ä 33. ïŠ À¾ïºà ¾øʎºÉ ¼¨àÉå ¡æºø ÉǼ¨à ̊¾à½ïƾà ï®å༾å àÌ¿Íå ¢ÈàõŠ ¨Ç ¨Ç¾ê Èæ ïÍåà ÉǼ¨Çæ ¨Ç¾ê Èæ ¡æºø Ɗ ºæ¾æºàº¨ë ¤¼ÚÀ¾Æ¡æºø ºæ¾æºàº¾à̊¾à½ïÆ¾à ª¾ê ¨×Ä Ì¿Íå ¢ÈÈĨà Ɗ Çå°ñƨ ¡å¸¶É —̾à ïÍåà ¦Æ ïɾêïɾà ø à é à ê èÈæ ¡æºø ÀèÆÉǨÉïÚ¼æÆú ¦à Êòé Èâ¨åïŒ ¡å¸à¶êÉ ïɺ ¢¼úÖÀºà ¨Ç ¡æºø ¡ÉÌà»åɨ ¼û ¦à ÉǼ¤¼ÚÀ¾Æ Ì¿Íå ̊¾à½ïÆ¾à ¦à ºæ¾æºàºå´ —Çæ¼à½É ¾¶ê ÀæÉ×Ä´ ïÍåà §Íê ¤¼ÚÀ¾Æ¢ÈàõŠ ¨Ç¾ Ç´´¡ÄåºñÉÇÆå ¨ø×Ä´ ïÍåà Êòé Èâ¨åïŒ ¡å¸à¶É —Ìè¾à ª¾ê Èæ ¡æºø ïÍåà ª¾ê ÈæŸÄ´ ê—Ìè¾à ¼æ¾êŠ ¼úÆ Æêºë ïÆåàÔº ïÍåà ÀèÆÉÇ ¨ÉïÚ¼æÆú, Æ´¨ù ¢ÈàÈéÄ ¢¼úÖÀºà ¨Ç¾ Çå°ñïÆàÂÉ. ¡å¸à¶êÉ ïɺ Êòé Èâ¨åïŒ ¡å¸à¶êÉ ïɾêïÉ¾à ¡ÄåºñÉÇÆå —Ìè¾à ï¾åÀÄåÉ Ä ¼æ¾êŠ ¼úÆ Æêºë Æ.ïŠ À¾º Æ´ïºà Éì 34. ïŠ À¾º Æ´ïºà Éì ÉǼ¨à ̊¾à½ïƾà Êòé Èâ¨åïŒÉæǼú ̊¾à½ïƾà ÀêÇÉæÌèƨë ï¾åɾ Ɗ ºæ¾æºàº¨ë ÌèÇÃåÇÆ´ ª¾ê ÈæÂìÌèÇÃåÇÆ´ ª¾ê ÈæÂìƊ ºæ¾æºàº¾àïªà ¡ÉÌà»åɨ ¼û —¡ÆúºøÉåÌ訊. (¡) §Íê °åºø¨ºàÉÆ ¼Ç¾ Çå°ñïÆà ïÍåà ïɾºà ¡å¨åÇƨø¾à §Íêïªà ¡ÆúºÉåÌ訊 ¡åǨàËå ¨ø×Ä´ Íú•¨Ä ¡æºø Çå°ñïÆà ø ¾øÌè ¾øïÆåàÔºÆå ÌĪ ïÍåà, §Íê ¡åï¼àʨ ºæ¾æºàº¨ë ¾Š, ú §Íê ÌèÖºà ÀÖ¼ú ÉåÌÆ ¨Ç¾ ï¼àÊïÆà Çå°ñïÆà ¡åÌ¾à¾ºÄ ¾øÌè ¾øïÆåàÔºÆå ÌĪ ïÍåà ¡ÀòÄå¼É Ìâï¼àÊ¾Æ ¨ø×Ä´ ; (¡å) ¦à Çå°ñïÆà ¾øïÆåàÔºÆ¨ë —Ìè¾à §Íê ÍÄêÑÄ´ À數éÄ´ ; (¡æ) (¡) ÌÍ (¡å) ïؼ Æ´ïºà §Íêïªà ¡ÆúºÉåÌ訊 ªæ¾ ¼æ¾êŠ ø ¼ûĨà ÈæŸÄ´, Íú•¨Š ¡æºàïºà Æ.̊Äêºø Çå°ñ ¡å¼úÆ´ 35. (1) ïŠ À¾ïºà ̿;à ÉǼ¨à ̊¾à½ïÆ¾à —ÄÚʾơå½åÇ ¼ûÄ. ¨ø×Ä Íå ¾¶ê ÀæÉ×Ä Ì¿Íå ¡ÉÊñ ¨ÉÇ —´¨ ¼û ÉêÉ ¼, 2002 ¡â¨ 25 ¼Ç¾ ÌåÀÇå“ ¨åǸåÉÈ ¼û ¡ï¾ñå¾ñ ÌÍïÆå઺åÉ ¼æ¨àÑïŠ À¾ïºà ú —“—½å¾, ¢Íº ¨ù À¾ïºà 2 ɾ ɪ¾àºøÆ Æ´ïºà Êòé Èâ¨å ¡å¸à¶êÉ ÌÍ ¾øÆÄƾà Īú¾à ¡ÄåºñÉÇÆå —Ìè¾à Ì¿Í¾à ¨Ç¾ê Ⱦ Ç´ÉÈà ïÍåà ¢Íº¨ù À¾º Àò¨åÇ Êòé Èâ¨å ¡å¸à¶êÉ ªú—ÌêĨ´ ¡æºëκà Éì ïÀåó Çå°ñ ĸà¶ÈïÆà ï¾åɾ Ç´ÉÈà ¡ºÇ ¡å½åÇ ÌÀÆå ªæ¾ùÄ ÌŠÂ¾à½ïÆ¾à ¡¼åÎ —Æ Æêºë Æ.
 20. 20. 2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º 19 (2) ¢Íº ¨ù À¾ïºà 2 ɾ ɪ¾àºøÆ Æ´ïºà ¾øÆÄƨà Īú¾à¡ÄåºñÉÇÆå —Ì¾à Ì¿Í¾à ¨Ç¾ê Ⱦ ïÀåó Çå°ñ ĸ¶ÈïÆà Ç´¨à è àïÍåà ¢Íº ¨ù À¾º Àò¨åÇÉ Êòé Èâ¨å ¡å¸à¶êÉ ªú—ÌêĨ´ ¡æºëκà ÉìïÀåó Çå°ñ ĸà¶ÈïÆà Ç´¨à ï¾åɾ Ç´¨à ̊¾à½ïƾà ɾ —´,̊Äêºø Ç´¨´ Ɗºå¨à Éì ÌèÆõ ¡å½åÇ ¼ûÄ (Ìå¨àËè Íå Àò¨åÊ ÈÂåªæ¾ùÄ, ÌèºåÌè ÃåǼûÄ Íå ïÌåà¼úÌè ¨ø×Ä ¼ ¡æºëÝÉ) ¢´ê¨ø×Ä Ì¿Íå¡ÉÊñ ɾ ºå¨à ÀòÄå¸Æ´ ¡ÄåºñÉÇÆå Īú¾à ÌèÆõ ¡å½åÇ ¢ÈàÈåÌè›Ä ¡å¸à¶êïŒ ¨åÚÆÆ —Æ Æêºë Æ. (3) ̊Äêºø Ç´¨´ ¡å½åǼûÄ, ÌêóÌê ÆÆú ¡ÄåºñÉÇÆå Ì躾 Ɗ¾øÆÄ Íå ï¨å¾àï¼àÌèÉÈ´ Æ´ºàÉ ¨Ç¾ê Èæ”Æ Íæ¨ø Æ. 36. °åºø¨ Çå°ñ ÌÃåïŒ 1977 ¡â¨ 8 ¼Ç¾ ¤¼ÚÀ¾ À¾ïºà ¤¼ÚÀ¾ ¾ùºøïÆà¨ëĨà ̿;à ÉêÉ ¼, ¦à À¾ïºà ¤ÀïÈ੾ïÆà Íå ïŠ À¾ïºà ¨åÚÆ Ì¿Íå ïŠ À¾º Æ´ïºà Éì ÉæǼú¤ÀïÈ੾ïÆà ̿;à ÉǼ¨à, ¦à À¾ïºà ¨åÚÆÆ Ì¿Íå ï¼àÊÀåȾ ï¼àÊÀåȾ ÉæǼúÌàÉÃåÉïÆà ÉǼ¨à ïÍåà ï¼àÊÀåȾ ÉǼ¨´ ̊¾འÉǼ¨à ïÍåà ¡å¼úÆ ï¾å—Æ Æêºëï¼ÊÀåȾ ïͺëÉȾà ïÀÎÅ Éì ÉǼ¨à ÉÊïƾ, Êòé Èâ¨å ¡å¸¶É Íå à à è à à ê ÂÉ.Ɗ ̊Äêºø Ç´¨à ¡ºÇ Ɗ ºæ¾æºàº¨ë ¤¼ÚÀ¾Æ ¨ø×ïŠ ¨åÚÆÆÌ¿Íå Àĸ¨à ïÍåà 35 ɾ ɪ¾àºÆ Æ´ïºà ̊Äêºø Ç´¨´ ¡å½åǼûÄ ø̊¾à½ïƾà ï®å༾å ÈæÂì ïÍåà ¦Éæ¾ø Ɗ ÉǼ¨´ ÉǼ¨Çæ ¨Ç¾êÈæÂì Ɗ ºæ¾æºàº¨ë ¤¼ÚÀ¾Æ ¨ø×ïŠ ¨åÚÆÆ Ì¿Íå ÉǼ¨à ÉÊïƾàÌȨ¾ê ï¾åÈæ”Æ Æêºë Æ. 37. ïŠ À¾ïºà Ìè â ÍÈ ÌÍ ï¼ÄÎ ÃåËå Àåµ ¡ºÇ Ɗ ¡¾¾ê¨íȺåÉ¨à ¡æºø¡¾¾ê¨íȺåÉ¨à ¡æºøÉÉïÍåºà ¦—´, ÌèâÍÈ ÃåËå ÀåµÆ ÂÈÀæÉæºà—Æ Éì —´ ÌèâÍÈ ÃåËå ê ÀåµÆ ÂÈÀæÉæºà—ÆÆêºë Æ. Æêºë ÂÉ. 38. ïŠ À¾ïºà À¼ ̊¾à½ïÆ¾à ¡¾ñåÚ»Æ¨à ¡ÉÊñ ÉêÉïÍåºà ¡Ú»¾øÇçÀ¾Æ.•Ì — “ÀÖª¸¨Æ” ƾàï¾¾à, ïºåǺëÇæ Ìæ¨ÌéïŠ Íæ¨øÆåÉ ¼Ç¾ ¢ïȨàï´òå¾ø¨ ïÍåà ÌÄå¾ ¤À¨òÄÆ¨à ¡¼ÍÌà ïŒ ; “ÀÖª¸¨ ¼º à º ¡å®Æ¾ Äå½ñÆ” ƾ à ï ¾¾ à , ïɾº à Ɗ ¡ÆúºÄƨ ïÍåà ¤À¨òÄƨ ¤À¨åÇÆ¨à ¡æºøÉ ïÍåà ¾æºøÉ ïºåǺëÇæ ¾æɺ ¼æ¨ÑïŠ ÌåÄåÚ»Æ¨à ¼¨É¾¾å Éì ¨ÌƊ à à à ø è ¢ïȨàï´òå¾ø¨ ¡ÆúºÄƨà ïÍåà ¤À¨òÄÆ¨à ¡¼ÍÌà ïŒ ; “ÀÖª¸¨ Éæ¶ Ì´Í¾à” Æ¾àï¾¾à, ÀÖª¸¨Æ¨´ ¨øÆ—Æ Íæ¨ø Äå½ñƨ ø ¾ à ÌâÌ à » 媺 ¨ ø × Ä´ Íæ¨ ø ¨Çɾ à ¾ å É ì , ÀÖª¸¨Æ´ —ïÊàËèº ¨åÚÆÆ¨à ¢´ê ¨ø×Ä´ ïÍåà ¦Æ´ έåÑÄ´ ÌÈÌàɾ É®¾ÉÈè¾à, ï¨àºÉÈè¾à, ïÆóŠÉÈè¾à ïÍåà ïɾºà Ɗ ¡å¨åÇƨø¾à Àò¨åÊúº ¤Àï¼àʾ ÄåÈåÉ¨à ¡¼ÍÌà ïŒ ;
 21. 21. 20 2007 ¡â¨ 24 ¼Ç¾ ÀÖª¸¨ ¡ÀÇå½ À¾º “ÀÖª¸¨ À¼à½ºøÆ” ƾàï¾¾à, ÀÖª¸¨Æ¨à ïÍåà ¡¾àºÚ°åÈÆ ¡æºëÝÉ ¡¾àºÚ ÌŠÂ¾à“º ÀÖª¸¨ ÌÄìÍÆ¨à ¡¼ÍÌà ïŒ ; “ïÈà © ¾Æ¨à ” Æ¾à ¾ ´, ¨ø Ì è Æ Š ¢ïȨà ï ´ò å ¾ø ¨ ïÈà © ¾Æ¨à ¡æºëκà ïŒ ; “¢ïȨàï´òå¾ø¨ ïÈ੾” ƾᄒ,à ¢ïȨï´ò徨 ¨òÄƨ¾à ïÍåà à à ø ø ¨àË÷À´È (ÄÆúï¨òåÏȊ) ïÍåà ¦à ÌÄå¾ ïɾºà Ɗ ¡å¨åÇïÆà ê à è à ¨òÄƨø¾à ¤ºàÀå¼¾Æ ¨Ç¾ ȼ, ¡å®Æ ¨Ç¾ ȼ, ÈÂ媺à ïÍåà Æɾ ȼ ïºåǺëÇæ, ÉåÚºå ïÍåà ¼ºàº ¡¼ÍÌà ïŒ ; “¨ÚºÉñ” ƾàï¾¾à, ÀÖª¸¨Æ¨´ ¡¼åÎÉ, ÀÖª¸¨Æ¨ø¾à ïÍåà ¦à ºëÎè¾à ºÚ¨¾Æ, ¡â¨ ª¸èºÄÆ Éæ¶ Ì´Í¾¨à ÀåÈ¾Æ ¨ø×Ä ïÍåà ÀɺàÉå諭 ÆåÄ, Ä¨å ¼æäÄ, ªÂ¶å ¨ø×Ä, ¡å®¾Æ ¾æɺ ÈÂå ªæ¾ùÄ ÌÍ Ì¾à¾ø¾Æ ¡æºëκà ïŒ; “ïºåǺëÇæ” Æ¾ï¾¾,à ¼ºº, Àåµ, ¡¾êÇçÀ, ʉ¼, 墨, ÀÖª¸¨ à à à Éæ¶ Ì´Í¾à, ¼ºàº ÌÄê¼åÆƾà ïÍåà ÄÆúï¨òåàÏèÈàŠ ¡æºëκà ïŒ ; “ïÌàÉå ÌæÀÆꊨÇæ” Æ¾àï¾¾à — (¡) ÀÖª¸¨ À¼ à ½ º ø Æ ¨ à ÄåÚªïƾ à Ìâ¾ ø ï Œ¼¾Æ ¨×Ä´ ¦Æ Ã嗺 ¨Ç¾¾¾´ Íæ¨É¾ ÀÖ¼ú ïÌÉåɨà ø à à ø à ÌÀƾ ïÍåà ÀÍÌꨊ ÌÈ̾ ïÀåó ïÍåà Àê¼àªÈè¨ ÄìÈè¨Æ¨ë ; ÌÍ (¡å) ¦Éæ¾ø ÄìȨƨë ïÍåà ¦Éæ¾ø Ã嗺 ¨Ç¾à¾¾à ¤ï¼Ìå è ÀÖª¸¨ ¼ºàº ïÍåà ïºåǺëÇæ ̨Ìà ¨Ç¾ ïÍåà ¡å®¾Æ ¨Ç¾ ïɾºà Ɗ ÄìÈè¨Æ¨ë ¡¼ÍÌà ïŒ ; “ïÌàÉå¼åƨ ïºåǺëÇæ” Æ¾àï¾¾à, ïÌàÉå ÌæÀÆꊨÇæÉ¨ë —Ìè¾à ÀÖª¸¨ ¼ºàº ¡å¨åÇïƾà ïÍåà ïɾºà Ɗ ¡å¨åÇƨø¾à ÀɺàÉå諭 ƾ ¦Íú ïÌàÉå¼åƨƾഠ¡¼åÎ ¨øÌèƊ ïºåǺëÇ¨à ¡¼ÍÌà ïŒ ; “ÍêÉÄåÇæɾ ¼ºàº” ƾàï¾¾à — (¡) ÀÖª¸¨ À¼à½ºøƨà ÄåÚªïƾà ̾à¾ø¾Æ ÌàÉÃåÉƨ´ ¡¼åÎ ; (¡å) ïÌàÉå ÌÀƾྨëïªà ï¨å´Ì¨à ïÈÌ ÀÖª¸¨ À¼à½ºøƨà Īú¾à ¤ºàÀå¼¾Æ ¨Ç¾ ȼ ; ÌÍ (¡æ) ̾à¾ø¾ ÀòÃÉÆ, ªÄ¾å¾àºÆ, ÄåÚªÆ, ¨åÈÆ, ¼ºà º , Àò Ä å¸Æ, ¨åÈÌé Ä åÉ ïÍåà ïÌà É å¼åƨ ïºåǺëÇæ ïÀ¾à¾êŠ ¨Ç¾,¼ºàº ¡¼ÍÌà ïŒ.
 22. 22. ÀåÚÈè ï Š¾à º ë ï Œ Ìè â ÍÈ À¾ºà ï¨´ê Š Àºà É È ÌÍ À¾ºà É È ÉåÚËè ¨ ¼åƨ •Î (ï¼à Ê û Æ ) Çæ. 870 ¨ø .(—ï¼à Ê û Æ ) Çæ. 1,160 ¨ø . ¡â¨ 163, ¨èÇæÎÀ¾ Äåɺ, ï¨åÎÅ 05, Ç°ïÆà ÀòÉîºàºø ï¼ÀåںàºëïŒ,Àò ¨ åʾ ¨åÚÆåâÊïÆà ¡“¨å× ïɺ ÌçÄ ÉÚËÆ¨Ä ï¼ÌæŠÂÚ ÄÌ 15 Éæ¾ø ¼ú ¾ ´ ïÀÇ ¼åƨ Äê ¼ Èà ïªÉå ÀÌê É ¦Îïž ¦¨à ¦¨à ÉÚËÆ Ì¿Íå ¦à É å ÈÂ媺 Íæ¨ø Æ .

×