Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

World Agriculture

564 views

Published on

For Interest world food

  • Be the first to comment

World Agriculture

  1. 1. Future Agriculture Wullop Santipracha March 2008
  2. 2. 4 F form bio-production <ul><li>Food </li></ul><ul><li>Feed </li></ul><ul><li>Fiber for paper </li></ul><ul><li>Fuel through gasification process which process C source to bio-fuel </li></ul>
  3. 3. <ul><ul><li>Production welfare </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>animal welfare </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>clean water </li></ul></ul></ul>Product & envi (Diseases & MOs)
  4. 28. บุคลากรที่ต้องการ <ul><li>ผู้จัดการการผลิตตามระบบมาตรฐานการผลิตที่ดี </li></ul><ul><li>ผู้การจัดการสินค้า </li></ul><ul><li>นักวิเคราะห์เคมี ดิน น้ำ สารตกค้าง จุลินทรีย์ </li></ul><ul><li>นักวิเคราะห์นโยบาย แผน การค้าระหว่างประเทศ </li></ul><ul><li>นักควบคุมคุณภาพ </li></ul>
  5. 29. บัณฑิตเกษตร <ul><li>บัณฑิตนักวิชาการ </li></ul><ul><li>คณะเกษตร ม . ทั่วไป </li></ul><ul><li>บัณฑิต นักปฏิบัติ </li></ul><ul><li>ม . ราชมงคล </li></ul><ul><li>บัณฑิตเกษตร นักจัดการ = </li></ul><ul><li>บัณฑิตเกษตรนักวิชาการ + </li></ul><ul><li>ความรู้มาตรฐานการผลิต </li></ul><ul><li>QA และเข้าใจการวิเคราะห์เคมีและจุลินทรีย์ </li></ul><ul><li>ความรู้ธุรกิจ การตลาด logistics กฎหมาย </li></ul><ul><li>ทักษะ IT </li></ul><ul><li>ภาษาที่สาม ( จีน ) </li></ul>บัณฑิตเทคโนโลยีเกษตรที่มีวิทยาศาสตร์ ส . สุรนารี , ม . วลัยลักษณ์
  6. 30. สิ่งที่ต้องการในวันนี้ <ul><li>อนาคตของงานในแต่ละสาขาวิชา </li></ul><ul><li>ทิศทางการผลิตบัณฑิตของแต่ละสาขาวิชา </li></ul><ul><li>เนื้อหาทักษะที่จะปรับลงในหลักสูตร </li></ul><ul><li>สิ่งที่ต้องปรับการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย </li></ul><ul><li>สาขาของอาจารย์ </li></ul><ul><li>เครื่องมือและห้องปฏิบัติ </li></ul><ul><li>กระบวนจัดการเรียนการสอน / ฝึกทักษะ การบรรยาย การเรียนรู้ การปฏิบัติ การฝึกทักษะ การประเมินผล </li></ul><ul><li>วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เคมี ฟิสิคส์ ชีวะ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ ( พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ม . ปลาย เพียงพอหรือไม่ ) </li></ul><ul><li>ทักษะการบริการจัดการ การทำงาน การนำเสนองาน </li></ul>
  7. 31. การสัมมนา วันที่ 26 มีค . <ul><li>การวิจัยของแต่ละภาควิชา ทิศทางใน 5-10 ปี ทำอะไร ได้อะไร เพื่ออะไร </li></ul><ul><li>บัณฑิตศึกษา </li></ul><ul><li>ความร่วมมือกับหน่วยงาน </li></ul><ul><li>กิจกรรมกับต่างประเทศ </li></ul><ul><li>ทั้งหมดมีเป้าหมายที่ การยกระดับการเกษตรไทย เพื่อให้ได้เป้าหมายและแผนไปสัมมนาประชาคมของคณะต่อไป </li></ul>

×