Successfully reported this slideshow.

Present Skb

4,756 views

Published on

ชลบุรี สุขบท skb

Published in: Spiritual, Education
 • Be the first to comment

Present Skb

 1. 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” อ . เมือง จ . ชลบุรี
 2. 2. วิทยากร 1. ครูพจนารถ นันทวนิช 2. ครูวิชยา มีวงค์ 3. ครูเรืองไร ขจรไชยกูล 4. ครูนันทพร คำม่วง
 3. 3. การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการ หน่วยงานองค์กร ธรรมชาติ สถานที่ บุคคล สิ่งแวดล้อม ชุมชน
 4. 4. ขั้นสำรวจ ศึกษา สำรวจ สังเกต ( อุปกรณ์ , เอกสารข้อมูล ) ขั้นเรียนรู้ วางแผนร่วมกัน ปฏิบัติกิจกรรม ( บันทึกข้อมูล , อภิปราย , วิเคราะห์ข้อมูล , ปัญหา , แนวทางแก้ไข , สรุปผล ) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
 5. 5. ตัวอย่างขั้นวางแผนเรียนรู้ สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว การใช้ประโยชน์ และการศึกษาเชิงคุณธรรม ระบบนิเวศ สภาพทางกายภาพ และชีวภาพของป่า การดูแลและอนุรักษ์ป่า ความหลากหลาย ของสิ่งมีชีวิตในสวนป่า สวนป่าเขาสุพรรณิการ์
 6. 6. กลุ่มที่ ........... ชื่อ 1......................................... .. 2........................................... 3......................................... .. 4............................................ 5...........................................6........................................... แบบบันทึกข้อมูลการสำรวจระบบนิเวศ สวนป่าเขาสุพรรณิการ์ รายวิชาชีววิทยา 5 รหัสวิชา ว 40245 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วัน / เดือน / ปี ที่สำรวจ ................................................................................
 7. 7. 1. แผน ผังแสดงทิศทางและตำแหน่งของแหล่งสำรวจ
 8. 8. 2. ตารางบันทึกผลการสำรวจสภาพทางกายภาพของระบบนิเวศป่า 9. ความเป็นกรด - เบสระดับความลึก 20 cm 8. ความเป็นกรด - เบสระดับผิวดิน 7. อุณหภูมิระดับความลึก 20 cm 6. อุณหภูมิระดับผิวดิน 5. สิ่งปนเปื้อน 4. ลักษณะเนื้อดิน 3. ความชื้น 2. กลิ่น 1. สีของดิน ผลการสำรวจ รายการที่สำรวจ
 9. 9. ตารางบันทึกผลการสำรวจสิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศบนบก 4. สิ่งมีชีวิตบริเวณก้อนหิน 3. สิ่งมีชีวิตใต้ขอนไม้ 2. สิ่งมีชีวิตในดิน 1. สิ่งมีชีวิตบนดิน ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้ล้มลุก ไม้รอเลื้อย ลักษณะและการกระจาย ผลการสำรวจ จำนวน ชื่อ สิ่งมีชีวิต รายการที่สำรวจ
 10. 10. 1. องค์ประกอบทางกายภาพของระบบนิเวศบนบก ได้แก่อะไรบ้าง ......................................................................................................... ......................................................................................................... ......................................................................................................... แบบฝึกทักษะการคิดเรื่อง ระบบนิเวศในท้องถิ่น ระบบนิเวศบนบก : สวนป่าเขาสุพรรณิการ์ รายวิชา ชีววิทยา 5 รหัสวิชา ว 40245 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชื่อ ............................................................ ชั้น ............ เลขที่ ................ คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามโดยอธิบายให้เหตุผลอย่างถูกต้อง 2. องค์ประกอบทางชีวภาพของระบบนิเวศบนบก แบ่งออกได้เป็นกี่ ประเภท อะไรบ้าง ......................................................................................................... ......................................................................................................... .........................................................................................................
 11. 11. 3. จากการศึกษาสิ่งมีชีวิตในกิจกรรม ระบบนิเวศบนบก ผู้ผลิต ได้แก่อะไรบ้าง ผู้บริโภคที่พบสามารถจำแนกออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง ผู้ผลิตที่พบ ได้แก่ บนบก : ……………………………… ผู้บริโภคที่พบ ได้แก่ บนบก : ผู้บริโภคพืช ............................................................ ผู้บริโภคสัตว์ .......................................................... 4. ผู้ย่อยสลายอินทรีย์ในระบบนิเวศ ได้แก่ สิ่งมีชีวิตประเภทใดบ้าง …………………………………………………… 5. ในท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่มีป่าไม้ประเภทใดบ้างและยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่หรือไม่ อย่างไร ………………………………………… 6. ป่าไม้ที่นักเรียนสำรวจ พบปัญหาอะไรบ้าง ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและลงมือปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาโดยจัดทำเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ แล้วรายงานผลการศึกษา
 12. 12. ขั้นประเมินผล วัดประเมินผลตามสภาพจริง จากการสังเกต การบันทึกผล การนำเสนอรายงาน ขั้นนำไปใช้ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 13. 13. ขั้นประยุกต์ความรู้และเผยแพร่ผลงาน แก้ปัญหาโดยจัดโครงการ / โครงงาน / กิจกรรม นำเสนอ , รายงาน , นิทรรศการ , แผ่นพับ , เว็บไซต์ พรรณไม้ป่าชายเลน
 14. 14. ประเภท แหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ระยะไม่ไกลมาก แหล่งเรียนรู้ ระยะใกล้ ๆ แหล่งเรียนรู้ ระยะไกล
 15. 15. แหล่งเรียนรู้ ภายในห้องเรียน 1. การจัดป้ายนิเทศ 2. มุมวิชาการ / ความรู้ 3. แบบจำลอง / ชุดทดลอง 4. การสืบค้นทาง อินเทอร์เน็ต
 16. 16. แหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียน 1. การจัดป้ายนิเทศ เนื้อหาวิชาเรียน เนื้อหาความรู้เพิ่มเติม จัดก่อนเรียนเนื้อหา จัดหลังเรียนเนื้อหา เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ก่อนเรียน เป็นการสรุปเนื้อหาหรือนำชิ้นงานของผู้เรียนที่จัดทำมาแสดง เน้นการนำความรู้ ข่าวสารใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหามาจัดแสดง
 17. 18. 2. จัดมุมวิชาการ / ความรู้ เน้นการนำเอกสาร / เนื้อหา / แบบเรียนไว้ให้ผู้เรียนใช้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
 18. 19. 3. มุม Model , แบบจำลอง ( สวนหย่อม , สวนถาด , ชุดทดลอง ) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมือนของจริงหรือใกล้เคียง
 19. 22. 4. อินเตอร์เน็ต ถ้าเป็นห้องเรียนที่ทันสมัย มี Computer - สืบค้นข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำรายงาน และนำเสนอให้เพื่อนสมาชิก - ศึกษาบทเรียนทาง E – learning ที่ครูจัดทำ เนื้อหา แบบทดสอบ
 20. 23. 2. แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ในห้องเรียน  การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา นิเวศวิทยา บูรณาการการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ การใช้ประโยชน์เชิงคุณธรรม  การศึกษาระบบนิเวศในโรงเรียน แหล่งน้ำ ดิน หิน อากาศ
 21. 24. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยใช้สวนพฤกษศาสตร์เป็นสื่อการเรียนรู้ สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน วิทยาศาสตร์ - สำรวจพรรณไม้ - ส่วนประกอบพืช - เก็บตัวอย่าง - โครงงานวิทยาศาสตร์ สังคมศาสนาและวัฒนธรรม - สวนลานธรรมะ - ศึกษาพรรณไม้ในพุทธประวัติ - สำรวจพื้นที่ สภาพภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ - นับจำนวนพืช - วัดความสูง - อัตราการเจริญเติบโต - คำนวณพื้นที่ ศิลปศึกษา - วาดภาพพรรณไม้ - สร้างสรรค์งานศิลป์จากพืช - บรรเลงดนตรีเพลงสุพรรณิการ์ สุขศึกษา - พลานามัย - พืชสมุนไพร - จัดทำสื่อสมุนไพรไทย - ป้ายนิเทศ ภาษาไทย - สำรวจพรรณไม้ในวรรณคดี - พฤกษาวรรณศิลป์ - เรียงความประทับใจ - ป้านนิเทศพรรณไม้วรรณคดี ภาษาต่างประเทศ - เขียนคำศัพท์ - จัดสวน Botanic garden - English camp ในสวนพฤกษศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี - อาหารจากพืชสมุนไพร - ประดิษฐ์งานจากพืช - ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
 22. 25. 3. การศึกษาเรียนรู้บริเวณใกล้โรงเรียน ชุมชนรอบโรงเรียน อาชีพในท้องถิ่น 4. แหล่งเรียนรู้ที่ไกลจากโรงเรียน ป่าชายเลน โรงงานอุตสาหกรรม พิพิธภัณฑ์ ต้นจาก น้ำตาลสด เลือกหัวข้อ

×