Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pitchdocument U Bent Niet Alleen

616 views

Published on

Emily Oskar Saskia Jade

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pitchdocument U Bent Niet Alleen

 1. 1. Campagne 2012 ‘Belastingdienst toeslagen’Cursus: Practicum nieuwe mediaDatum: 15 november 2011Namen: Saskia van der Burgh 3379175 Oscar van Elferen 3390160 Emily Simpson 3266850 Jade Tjiong 3345351Docent: T. van de Wetering
 2. 2. Campagne belastingdienst 2012InleidingIn Nederland is het mogelijk om bij de belastingdienst een toeslag aan te vragen alstegemoetkoming voor bepaalde kosten. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van hetinkomen van de aanvrager. Het probleem is dat veel mensen niet weten dat zij een toeslagkunnen krijgen. Door het bedenken van een campagne die in 2012 uitgevoerd zal worden zullende potentiële klanten gewezen worden op hun recht op een toeslag. Dit willen we doen door ophet moment dat het speelt aanwezig te zijn. De belangrijkste drempel om een toeslag aan te vragen wordt gevormd door gebrek aankennis van het soort toeslagen, de mogelijkheid om in aanmerking te komen, de voorwaar denom in aanmerking en het aanmeldingsproces. Verder zijn er andere drempels zoals het risico omverkeerde gegevens door te geven waardoor men later voor onaangename verrassingen komtte staan, desinteresse en een lastig aanmeldingsproces. Hieruit is de volgende communicatie-doelstelling af te leiden: “Mensen die door een verandering in hun situatie recht hebben op een toeslag stimuleren om een proefberekening te doen en de toeslag aan te vragen.”Uitgangspunten BelastingdienstBij het bedenken van de campagne gaan we uit van de uitgangspunten van de Belastingdienst.De Belastingdienst heeft als plicht mensen te wijzen op hun rechten en op hun plichten. In hetgeval van de toeslagen gaat het om de rechten. Het communicatiebeleid van de Belastingdienstis ‘Nabij en Vertrouwd’. De doelgroepen zullen worden bereikt op kanalen die voor hunvertrouwd zijn. Verder zullen we in onze campagne rekening houden met de basiswaarden vande Belastingdienst (geloofwaardigheid, verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid) en hetoverkoepelende begrip ‘compliance’.DoelgroepenEr zijn zeven verschillende toeslagen aan te vragen. Hieronder wordt per toeslag besproken hoede doelgroep ervan benaderd kan worden en welke eigenschappen zij hebben.65-plussers65-plussers zijn sneller afgeschrokken dan andere doelgroepen door dingen die ze niet kennen.Ze moeten vooral bereikt worden via traditionele platforms die specifiek op hen gericht zijn.Persoonlijk aanspreken helpt beter, dan een onpersoonlijke om iets over te brengen. 65-plussers besteden vergeleken met de andere doelgroepen de meeste tijd aan televisie kijken 1.Televisieprogramma’s die populair zijn onder 65-plussers zijn het NOS journaal en Lingo.Hoewel de 65-plussers het beste te bereiken zijn op traditionele platforms, als televisie, zijn zeook op het internet te vinden. 65-plussers surfen steeds meer 2, websites waar 65-plussers vaakop kijken zijn: 50.plusser.nl, Seniorweb, 65plus.allepaginas.nl en senioren.nl.ScheidenJaarlijks gaan er 60.000 stellen uit elkaar. Mensen die scheiden zouden door een notaris of eenadvocaat die de echtscheidingszaken regelt, gewezen kunnen worden op d e mogelijkheid vaneen toeslag. Verder kun je mensen die scheiden zien bij een scheidingsbeurs. Ook kunnen ze opzoek gaan naar een nieuwe liefde via datingsites. De sites waar mensen komen die gaanscheiden zijn onder andere allesoverscheiding.nl, scheiden.nl, dating-wijzer.nl, lexa.nl enrelatieplanet.nl.ZorgtoeslagVanaf dat je 18 jaar bent heb je recht op zorgtoeslag. 18-jarigen zijn vooral te bereiken via1 http://edepot.wur.nl/1465532 http://nos.nl/artikel/73809-65plussers-surfen-meer.html 2
 3. 3. Campagne belastingdienst 2012televisie en social media. Met name de commerciële televisie is erg populair onder de jongere n.Het RTL nieuws en Goede tijden, Slecht tijden worden regelmatig bekeken3. 18-jarigen hebbenniet een bepaalde site waar ze vaak te vinden zijn, maar ze zijn wel vaak te vinden op socialmedia. Vooral Facebook is erg populair onder 18-jarigen.HurenMensen in alle leeftijdscategorieën kunnen in aanmerking komen voor een toeslag bij hethuren. Voornamelijk zijn dit studenten, maar ook ouderen die minder verdienen en wel eenhuurwoning hebben met eigen opgang. Deze mensen gaan naar de makelaar, woonbeurs,verhuisservice of huizenaanbieders. Er moet ook rekening gehouden worden met de zaken dieer mee te maken hebben, bij het huren van een huis, namelijk contracten, woonbelastingen,electriciteitsbedrijven en waternet. Televisieprogramma’s die te maken hebben met woningen(Krabbe staat op straat, RTL woonmagazine en Eigen huis en tuin) sluiten goed aan op dezedoelgroep. Ook via verschillende sites wordt er gezocht naar een huis of kamer: funda.n l,kamernet.nl, zuka.nl, wba.nl en pararius.nl.Langdurig ziekAls je een werkgever hebt, ontvang je in het eerste jaar dat je ziek bent, in de meeste gevallen100% salaris. Er verandert niks met het inkomen, dus is er waarschijnlijk ook geen recht optoeslag. In het tweede jaar krijgt de werknemer meestal 70% van de oude salaris. Vanaf ditmoment zou degene wel recht kunnen hebben op toeslag. Hij of zij kan hierop gewezen wordendoor de werkgever of bedrijfsarts. Verder zijn er verschillende sites over langdurig ziek, zoalsuwv.nl, loopbaanadvies.net, re-integratiewijzer.nl waar mensen die langdurig ziek zijn vaak opkijken.GezinsuitbreidingOuders met een of meer kinderen onder de 18 jaar, kunnen in aanmerking komen voor kindgebonden budget. Ouders krijgen kinderopvangtoeslag als hun kind(eren) naar eengeregistreerd kindercentrum gaan. Dit is dagopvang, zoals een kinderdagverblijf of een crèche.Bij aanmelding kunnen de ouders gewezen worden op de mogelijkheid van een toeslag d.m.v. eenfolder. Andere contactpunten zijn: ziekenhuizen met name de gynaecoloog en babywinkels (zoalsPrénatal en Kiek). Op televisie sluiten programma’a als De Kinderfluisteraar, De Bevalling of EHBO:Eerste Hulp Bij Opvoeden goed aan bij deze doelgroep. Via internet zijn er een aantal websites waartoekomstige ouders te vinden zijn, namelijk ouders.nl, jmouders.nl, oudersvannu.nl,mamamagazine.nl.WerkloosAls iemand werkloos raakt, moet diegene zich aanmelden bij UWV. Contactpunten kunnen dande UWV-website zijn en het UWV-loket in gemeentehuizen. Bovendien gaat diegene op zoeknaar een nieuwe baan, sollicitatietips en CV-tips. Contactpunten hierbij zijn websites metvacatures of sollicitatie- en CV-tips. Websites waar werklozen te vinden zijn: uwv.nl,werkloos.startpagina.nl, carrieretijger.nl, vacaturekrant.nl, monsterboard.nl,sollicitatiebriefencv.com, loopbaanadvies.net.CampagneHet doel van de campagne is om zo veel mogelijk toeslaggerechtigden bewust te maken vanhun recht op toeslag. Toch hebben wij de volgende stap van de aanvraagprocedure ingelijfd inonze campagne. Wanneer men weet dat hij recht heeft op toeslag, is er nog kans dat hij detoeslag niet aanvraagt. Dit komt voornamelijk omdat men niet weet hoe je een toeslag moetaanvragen en omdat men bang is om fouten te maken bij de aanvraag. Wij voelen ons dan ook3 http://mediaopvoeding.nl/achtergrondinfo/17-18-jaar 3
 4. 4. Campagne belastingdienst 2012verplicht om hen te helpen bij het aanvragen van de toeslag. We willen immers dat detoeslaggerechtigden bewust worden van hun recht op toeslag, zodat zij de toeslag gaanaanvragen. Als er nog te veel barrières zijn om de toeslag aan te vragen, dan wordt hetuiteindelijke doel niet bereikt. Naast het bewust maken van recht op toeslag, willen wij de gerechtigden ook duidelijkmaken dat zij geholpen kunnen worden. De slogan “U bent niet alleen.” heeft dan ook tweekanten. Ten eerste willen wij duidelijk maken dat het aanvragen van een toeslag heel gewoonis. Men moet het niet raar vinden om een toeslag aan te vragen. Ten tweede willen we duidelijkmaken dat andere burgers en de belastingdienst klaarstaan om je te helpen om toeslag aan tevragen.ForumMet het gebruik van een forum kan de Belastingdienst op een goedkope en interactieve maniereen platform opzetten waar burgers geholpen kunnen worden met het aanvragen vantoeslagen. Het forum heeft drie grote voordelen: Ten eerste kunnen burgers op eenvoudigewijze een vraag stellen, die vervolgens snel beantwoord kan worden door andere burgers ofmedewerkers van de Belastingdienst. Ten tweede wordt het forum een database van veelgestelde vragen en correcte antwoorden. Hierdoor kunnen burgers het forum raadplegenzonder zelf de vraag te stellen (omdat deze al eerder beantwoord is). Tot slot biedt het forumeen overzicht voor de Belastingdienst van de obstakels die burgers hebben bij het aanvragenvan toeslagen. Deze informatie kan de Belastingdienst gebruiken om haarinformatievoorziening aan te passen of om de aanvraagprocedure zelf aan te passen om hetaanvragen van een toeslag makkelijker te maken. Hoewel het forum dus grote voordelen heeft, brengt het ook risico’s met zich mee. Hetis absoluut noodzakelijk dat de informatie op het forum betrouwbaar en correct is. Doordat ookburgers antwoorden kunnen geven ontstaat de kans dat men incorrect geïnformeerd wordt ophet forum. De meest voor de hand liggende oplossing is dat alleen de medewerkers van deBelastingdienst vragen beantwoorden. Dit kost echter veel geld en tijd. Een efficiënte oplossingis om een ratingsysteem toe te voegen aan het forum, waardoor de forumgebruikers kunnenaangeven wat het correcte antwoord is. Bijvoorbeeld: Iemand stelt een vraag op het forum overhet aanvragen van huurtoeslag. Twee andere burgers reageren op deze vraag met verschillendeantwoorden. De andere forumgebruikers kunnen met een simpele handeling aangeven welkantwoord volgens hun correct is. Tenslotte kan de persoon die de vraag stelde aang even welkantwoord hem uiteindelijk heeft geholpen om de toeslag aan te vragen. Er zijn verschillende voorbeelden te noemen van forums die met dit succesvolle conceptwerken. Op veel computergerelateerde forums wordt gebruik gemaakt van de “This answeredmy question” markering. De vrager kan dus zelf aangeven welk antwoord uiteindelijk zijn vraagbeantwoorde. Als er vervolgens andere mensen zijn met dezelfde vraag, kunnen ze snel engemakkelijk het juiste antwoord terugvinden. Ook Yahoo Answers maakt gebruik van ditsysteem. Ook een ratingsysteem wordt op vele succesvolle forums gebruikt. Tweakers.net, datrecent is uitgeroepen tot de website met de beste community, biedt haar forumgebruikers demogelijkheid om elke forumpost punten te geven. Forumposts met weinig punten worden nietweergeven en forumposts met juist veel punten worden uitgelicht. Naast de betrouwbaarheid en correctheid is een ander belangrijk aspect natuurlijk of erwel vraag is naar zo’n forum. Uit het aantal (recente) vragen op de websitewww.belastingforum.com blijkt dat er zeker vraag is naar een online interactief platform omvragen over toeslagen te beantwoorden. Het nadeel van deze website is dat er geen enkelecontrole is op de correctheid van de antwoorden. Er wordt niet gebruik gema akt van eenratingsysteem en er zijn ook geen medewerkers van de Belastingdienst (openlijk) actief op hetforum. Daarnaast heeft de Belastingdienst ook geen enkele grip of controle op dit commerciëleforum. 4
 5. 5. Campagne belastingdienst 2012 Het is voor de Belastingdienst dus zeker mogelijk om een betrouwbaar en correct forumop te zetten, zonder deze continu te controleren. Door het gebruik van de juiste technologiewordt de correctheid gecreëerd en onderhouden door de community zelf. Hierdoor is het forumeen goedkoop middel voor de Belastingdienst om burgers te ondersteunen in huntoeslagaanvraag. In bijlage 1 zijn de screenshot van het forum te zien.Verbeteringen site BelastingdienstOm de toeslag gerechtigden nog beter bij te staan met het aanvragen van een toeslag is het vanbelang de site van de toeslagen (www.toeslagen.nl) te optimaliseren. Er zijn een aantal dingenwaarop gelet moet worden. Ten eerste moeten mensen die op de site komen in een oogopslagkunnen zien of ze recht hebben op een toeslag. Op de huidige site is dit niet duidelijkaangegeven. Als je klikt op ‘recht op toeslag’ kom je op een pagina terecht met 6 tegels:gescheiden, met pensioen, zonder werk, langdurig ziek, gezinsuitbreiding, ‘check het hier’. Deeerste 5 tegels zijn doelgroepen die in aanmerking kunnen komen op een huur-of zorgtoeslag,omdat de kans groot is dat het inkomen van de mensen binnen de doelgroepen veranderd.Verder is de kans groot dat mensen binnen de doelgroep gezinsuitbreiding recht hebben op hetkindgebonden budget en/of kinderopvangtoeslag. Op de hoofdpagina moeten links van de ‘Wie,wat, wanneer’ pagina’s komen. Hier staan de voorwaarden aangegeven waar iemand aan moetvoldoen om toeslag te kunnen krijgen. Ook moet de ‘check’ op de voorpagina komen te staan.Als mensen weten dat ze in aanmerking komen voor een toeslag, kunnen ze eenproefberekening maken om te kijken hoeveel toeslag ze kunnen krijgen. Ten tweede geeft de Belastingdienst aan dat met name allochtonen sterkervertegenwoordigd zijn in de lagere inkomensklassen. Hierdoor hebben ze meer kans om inaanmerking te komen voor een toeslag. Een groot deel van de allochtonen spreken niet goedgenoeg Nederlands om de site te begrijpen. Daarom moet de site ook in het Engels beschikbaarzijn. Nederlanders die niet goed genoeg de Nederlandse taal beheersen kunnen dan ook eentoeslag aanvragen zonder teveel problemen. Vooral Turken hebben moeite met de Nederlandsetaal 4. Een oplossing zou zijn om de site ook te vertalen in het Turks. Turken kunnen danmakkelijker hun weg vinden op de site. Als laatste zou er op elke pagina een banner of tabblad komen met de knop: ‘Ga naarhet forum voor hulp’. Hierdoor kunnen mensen meteen naar het forum als ze iets nietbegrijpen. Ook als mensen bezig zijn met de check, moet er een bij de check een knop met ‘ganaar het forum’. In bijlage 2 staat een voorbeeld van de verbeteringen voor de huidige site.MediaplanNu duidelijk is welke doelgroepen aangesproken dienen te worden, wat het doel van decampagne is en hoe deze eruit gaat zien kan er gekeken worden naar welke media het bestehierbij passen. Het succes van een campagne valt of staat bij een goede mediaplanning. In dithoofdstuk wordt aangegeven welke media er ingezet worden om de campagne onder deaandacht van de totale doelgroep te brengen. Daarnaast wordt er onderbouwd waarom juistdie media gebruikt worden. Een mediaplan bestaat uit vier fases.Fase 1: Mediadoelstellingen 
ReclamedoelgroepDe subdoelgroepen zijn eerder in dit verslag al omschreven. Je zou kunnen stellen dat een grootdeel van deze subdoelgroepen samen de totale marketingdoelgroep vormen. Dit overgrote deelvan de subgroepen zijn mensen die wel recht hebben op een toeslag, maar deze nog niethebben aangevraagd. De reclamedoelgroep is nog veel groter. Deze bestaat naast demarketingdoelgroep uit consumenten die direct of indirect invloed uitoefenen op de aanvraag4 http://www.blikopnieuws.nl/bericht/83389 5
 6. 6. Campagne belastingdienst 2012van toeslagen. Dit is het andere deel van de subgroepen die niet tot de marketingdoelgroepbehoren. Deze mensen moeten ook aangesproken worden door de campagne, omdat zij de hulpkunnen bieden aan de nog niet voor toeslag aangemeldde mensen die niet weten hoe het moet.Zij zijn degenen die antwoord kunnen geven op het forum. Daarnaast zijn er ook nog de mensendie wel weten hoe het aanvragen van een toeslag werkt maar zelf geen toeslag gerechtigte zijn.Deze komen dus nog bovenop de 7-miljoen toeslag gerechtigen. De reclamedoelgroep is dus ergbreed. Het is belangrijk al deze mensen met de campagne aan te spreken om zo dicht mogelijkbij het doel te komen.MarktgebiedHeel Nederland behoort tot het marktgebied van de campagne van de belastingdienst. Overheel Nederland wonen mensen die recht hebben op een toeslag. De campagne zal dus landelijkingezet worden.ContactfrequentieHet gaat in deze campagne over het onder de aandacht brengen van een product van debelastingdienst wat niet per se nieuw is, maar niet onder iedereen bekend is. Daarnaast is deboodschap in de campagne niet heel ingewikkeld en is het krijgen van geld (toeslagen) erginteressant voor de consument. Het aantal contacten zal dus gemiddeld moeten zijn om decampagne succesvol te maken. Voor radio ligt de gemiddelde contactfrequentie tussen de 5 en7 contacten5. Bij de televisie ligt het gemiddelde rond de 6 contacten 6. Wij gaan dus ook uit van6 contacten voordat een reclame echt opgepikt wordt.Fase 2: MediastrategieIn deze campagne is gekozen voor een multimediale aanpak. Dit heeft met de brede do elgroepte maken. Het verdelen van de kosten over meerdere media leidt tot vergroting van het bereik.Per medium kan een verschillend accent in de boodschap worden aangebracht. Mediakosten
Er is geen bedrag vastgesteld door de belastingdienst voor de mediacampagne. Het gaat om eenlandelijke multimediale campagne, waarbij men moet denken aan een bedrag tussen de één ende twee miljoen euro op jaarbasis. De exacte kosten voor de campagne staan in bijlage 5. Communicatievermogen 
De confrontatie met de ingezette media kan op meerdere tijdstippen op de dag, maar er zijneen aantal tijdstippen die een beter effect van de campagne opleveren. Ten eerste kan het ophet moment dat mensen bezig zijn met hetgeen waarvoor ze toeslag kunnen krijgen (bv. bezoekaan de arts, bezoek aan notaris). Op deze momenten is het handig dat er iets meegenomen kanworden, waardoor diegene er later nog eens beter naar kan kijken. Ten tweede is het momentwaarop mensen even niets anders aan het doen zijn (dus in hun vrije tijd) een geschikt moment,omdat mensen dan meteen in staat zijn er meer over op te zoeken. De meeste mensen hebben’s avonds geen vaste verplichtingen. In de avond is ook het moment dat de meeste mensentelevisie kijken of voor de lol aan het surfen zijn op het internet. Als laatste is het momentwaarop mensen al achter hun computer zitten en dus direct op de website van de toeslagenkunnen kijken een geschikt moment. Hierbij is het van belang dat ze op de computer benaderdworden voor de toeslagen. Dit kan de hele dag zijn, want mensen zitten voor hun werk ook veel5 http://www.skyradiogroup.nl/assets/Image/CONT/2/2009_7_continue_luisteronderzoek_the_facts.pdf6 http://www.slideshare.net/Voogeltje/van-televisie-naar-online 6
 7. 7. Campagne belastingdienst 2012achter de computer. Het gaat bij de belastingdienst om een boodschap die geloofwaardig moet overkomen.Met een medium kan je hierop inspelen. Een reclame voor het nieuws zal ser ieuzer engeloofwaardiger overkomen dan wanneer deze reclame voor een reality-programma wordtgetoond. Hetzelfde geldt voor folders. Als je een folder krijgt van een notaris of een arts zal jedeze veel serieuzer nemen en eerder lezen dan wanneer je deze ongevraagd krijgt op straat ofin de brievenbus.Fase 3: MediaselectieHet hoofdmedium dat ingezet gaat worden tijdens deze campagne is televisie. Daarnaast zullenfolders, banners en advertenties op internet worden ingezet.TelevisieMet televisie kan er enige invloed uitgeoefend worden op de doelgroep die u met uwcommercial wil bereiken, door deze te laten uitzenden rondom een bepaald programma.Voorbeelden van die programma’s werden eerder al gegeven onder het kopje ‘doelgroepen’.Aangezien er meerdere subdoelgroepen aangesproken moeten worden is dit een ideaalmedium om in te zetten. Televisie is een audiovisueel medium met een enorm bereik. Dit medium wordt ingezetom een zo groot mogelijk deel van de doelgroep te bereiken. In deze campagne wordt geenonderscheid gemaakt tussen commerciele of publieke omroepen, omdat de doelgroep zo breedis en beide omroepen een andere groep mensen aanspreekt. Wel is er een onderscheid temaken in zenders. Nederland 1 werd in 2010 het meest bekeken met een kijktij daandeel van23,5%. RTL 4 is na nederland 1 de best bekeken zender van 2010. Nederland 1 had in 2010 eengemiddelde kijkdichtheid van 2,9. RTL 4 had een gemiddelde kijkdichtheid van 1,9. Voor debelastingdienst worden deze twee zenders gebruikt 7.FoldersEr is voor folders gekozen omdat dit gedrukte medium uitstekend informatie over kan dragen.In deze campagne worden de folder gebruikt om mensen op bepaalde plekken of in bepaaldesituaties ergens op de wijzen. Onder het kopje ‘doelgroepen’ werden de plek ken waar desubdoelgroepen veelal komen al aangegeven. Ook voor folders geldt dat het wel op plekkenbeschikbaar moet zijn waarbij de geloofwaardigheid het grootst is. Als je folders overzorgtoeslag bij een supermarkt legt, dan zal niemand deze folder serieus nemen.Banners op internetBanners op internetsites attenderen mensen op de toeslagen zodra ze achter de computerzitten. Het moment van adverteren met banners is dus voor iets wat op internet gedaan moetworden ideaal. De banners moeten natuurlijk wel gezien worden door mensen die recht hebbenop een toeslag, daarom moeten er sites gekozen worden voor de banners die daarbijaansluiten. Voorbeelden van sites waarop de subdoelgroepen vaak komen staan ookbeschreven onder het kopje ‘doelgroepen’. Voor de doelgroep jongeren van achttien jaar werd als veel bezochte site facebookgegeven. Op facebook heb je de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen van jefacebookpagina. Hierbij kan je aangeven dat mensen die achttien worden je advertentie zien.We zetten dus alleen de social media site facebook in voor de subdoelgroep achttienjarigen dierecht hebben op zorgtoeslag.7 http://www.kijkonderzoek.nl/images/stories/rapporten/SKO_Jaarrapport_2010.pdf 7
 8. 8. Campagne belastingdienst 2012Fase 4: MediatactiekTelevisieEen gemiddelde tv-spot heeft een lengte van 25-30 seconden. Zolang zal de tv-spot van debelastingdienst ook ongeveer zijn. De tv-spot wordt getoond in kleur. De tv-spot wordt alleendoordeweeks uitgezonden en wordt verdeeld over twee zenders (Ned1 & RTL4). Het moet zogepland worden dat de spots worden uitgezonden bij serieuze programma’s (journaal) ofprogramma’s die aansluiten bij de toeslagen. Op RTL4 worden de tv-spots 3 dagen in de weekuitgezonden in primetime (20.00-22.00 uur). Op Ned1 komt de spot 2 dagen in de week voorbijook in primetime. Dit betekent dat er vijf dagen per week reclame voor toeslagen wordtgemaakt. De reden waarom er alleen voor doordeweeks is gekozen is omdat mensendoordeweeks meer bezig zijn met situaties waarvoor toeslagen aangevraagd kunnen worden(naar de notaris, ziekenhuizen, huizen bekijken). In de zomerperiode (juni t/m augustus) wordter minder televisie gekeken door de vakantieperiode en omdat er dat een zomerstop is voorveel programma’s. In deze periode is het niet nodig de televisiespot uit te zenden. De tv-spot wordt getoond aan het einde van het reclameblok dat plaatsvindt voordathet bijpassende programma begint en aan het begin van het reclameblok nadat het bijpassendeprogramma is afgelopen. Zo ontstaat er een grote kans dat mensen de spot sowieso één keerzien zodra ze naar het programma kijken dat aansluit bij de verschillende toeslagen. Voor iedere soort toeslag wordt een ander bijpassend filmpje opgenomen, maar met deboodschap dat er verschillende soorten toeslagen bestaan. Zo zijn er dus 7 verschillendefilmpjes, die wel allemaal dezelfde boodschap uitstralen. Alle mensen uit de doelgroep wordendus aangesproken, maar het ene filmpje spreekt de ene sub-doelgroep (bv. mensen die inscheiding liggen) meer aan dan de andere. Hiermee zorg je ervoor dat iedere sub-groep dooreen bepaald filmpje apart wordt aangesproken en dat mensen dus beter weten wanneer ze welof geen recht hebben op een toeslag. Er kan dus een goede selectie gemaakt worden welketoeslagspotje er bij welk programma past.FoldersDe folders hebben uitgeklapt een A4-formaat en zullen in drie delen gevouwen worden. Defolders worden gedrukt in de kleuren en de stijl van de belastingdienst. In bijlage 3 wordt eenvoorbeeld getoond van zo’n folder. Voor iedere toeslag is er een andere folder, waarin naast dealgemene informatie over toeslagen ook de informatie over die specifieke toeslag gegevenwordt. Er wordt hierbij dus ook een onderscheid gemaakt tussen de sub-doelgroepen. Dezefolders zijn sowieso een jaar beschikbaar bij de punten die eerder genoemd zijn onder het kopje‘doelgroepen’. Het aantal folders dat in totaal nodig is gedurende het jaar zal liggen rond de500.000.BannersDe banners voor op het internet zijn ook in de kleuren en stijl van de belastingdienst. Hetformaat van de banners is lang en verticaal (120 x 600 pixels), ook wel een "skyscraper"genoemd. Deze banner bevindt zich aan de zijkant van de pagina. Het ligt aan de pagina zelf ofde banner links of rechts geplaatst wordt. De banners worden ook weer gericht op sub-groepen.Zo worden bijvoorbeeld op makelaarsites banners geplaatst voor de huurtoeslag. De bannerszijn het hele jaar door te zien op verschillende sites. In bijlage 4 is een voorbeeld van eenbanner te zien.Advertentie op facebookOp facebook kan er aangegeven worden dat er alleen een advertentie geplaatst wordt wanneeriemand achttien jaar wordt. Je kan zelf het budget vaststellen wat je hiervoor beschikbaar wiltstellen. Een jaar lang zullen mensen die achttien worden de pagina van toeslagen op facebookals advertentie te zien krijgen op hun startpagina. 8
 9. 9. Campagne belastingdienst 2012Bijlage 1: Het forum 9
 10. 10. Campagne belastingdienst 2012Bijlage 2: Verbetering huidige site 10
 11. 11. Campagne belastingdienst 2012Bijlage 3: De folderBijlage 4: Voorbeeld website banner 11
 12. 12. Campagne belastingdienst 2012Bijlage 5: Kosten mediaplan Mediatype Kosten Hoeveelheid Totale kosten Televisie Ned1 Per dag 7500 euro 2 dagen per week, 39 585.000 euro weken per jaar. RTL4 Gemiddeld 75.000 per 3 dagen in de week, 9 maand voor 3 dagen in de maanden in totaal 675.000 euro week. Opname spots 1500 euro per filmpje 7 filmpjes 10.500 euro Banners 300 euro per 100.000 x 52 weken 15.600 euro banners per week Creatie banner 250 euro per banner 7 verschillende banners 1.750 euro Folders 20.000 folders voor 550 Max. 750.000 folders 20.625 euro euro Creatie folder 300 euro per folder 7 folders 2100 euro Facebook 20.000 euro Budget zelf bepalen 20.000 euro Totale kosten 1.330.575 euro 12

×