Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
STEM Education
หลักการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบสะเต็มศึกษา
ในศตวรรษที่ 21
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
มหาวิทยาลั...
ยินดีต้อนรับ
โครงการ
Contents
Thailand 4.01
STEM Education2
มาตรฐาน STEM3
แนวทางการจัด STEM4
ประเทศไทย 4.0
ยุทธศาสตร์ 4.0
อุตสาหกรรม 4.0
การศึกษา 4.0
อาชีวศึกษา 4.0
กรอบพัฒนากาลังคน + STEM
การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
มาตรฐานสะเต็มศึกษา
Programme for International
Student Assessment : PISA
จะทาให้มีการเรียนการสอน STEM ศึกษาครบทุกโรงเรียน
(Science Technology Engineering and Mathematics)
14
สะเต็มศึกษาใน 5 ปี
หน่วยงานที่ดาเนินงาน STEM
1. สถาบันวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 13 ศูนย์ (91 โรงเรียน)
2. สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์...
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในปี 2559
จานวน 2,495 โรง
ประถมศึกษา
1,830โรงเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนต้น
1,417โรง...
ศูนย์สะเต็มศึกษา
คณะกรรมการอานวยการการ
จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา
คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถา...
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปี 2559-2560
6. การอบรมครู แบบ face to face 6,750 คน (5วัน/รุ่น)
1. การจัดพิมพ์ค...
แนวทางการจัดสะเต็มศึกษา
เป้าหมายของสะเต็มศึกษาในประเทศไทย
ความหมายของสะเต็มศึกษา
สะเต็มศึกษา (STEM Education) คือ แนวทางการจัด
การเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ใน 4 วิชา ได้แก่ วิทยาศา...
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
(1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ
(2) ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชา
ทั้...
การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ระดับการจัดการศึกษาแบบสะเต็ม
 สาขาวิชา (Disciplinary)
 ในรายวิชา
 พหุวิทยาการ (Multidisciplinary)
 วิชาเดียว เนื้อหาเด...
มาตรฐานสะเต็มศึกษา
กาหนดขั้นตอน ของ “กิจกรรมการเรียนรู้”
ขั้นที่ 1 - ระบุปัญหาในชีวิตจริง/นวัตกรรมที่ต้องการพัฒนา
ขั้นที่ 2 - รวบรวมข้อมูลและ...
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
แนวทางการจัดสะเต็มศึกษาของอาชีวศึกษา
 Project-based Learning (PjBL)
 Active Learning
 Inquiry-based Learning
 Robot Co...
Project-based Learning (PjBL)
Active Learning
การเรียนรู้แบบสืบเสาะ
Inquiry-based Learning
Robot Contest
CDIO
จินตวิศวกรรม (Imagineering)
 การจินตนาการ (Imagine)
 การออกแบบ (Design)
 การพัฒนา (Develop)
 การนาเสนอ (Present)
 การ...
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา
STEAM
Active Citizen
บทสรุป
การจัดการศึกษาแบบสะเต็มศึกษา เป็นการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ มีวิธีการ...
คาถาม
Заголовок слайда
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

STEM Education KMUTNB

8,810 views

Published on

สไลด์บรรยาย "
"หลักการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบสะเต็มศึกษาในศตวรรษที่ 21"
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านสะเต็มศึกษา
ศูนย์สะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 17 มีนาคม 2560

Published in: Education

STEM Education KMUTNB

 1. 1. STEM Education หลักการจัดการเรียนการสอน ตามรูปแบบสะเต็มศึกษา ในศตวรรษที่ 21 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2. 2. ยินดีต้อนรับ
 3. 3. โครงการ
 4. 4. Contents Thailand 4.01 STEM Education2 มาตรฐาน STEM3 แนวทางการจัด STEM4
 5. 5. ประเทศไทย 4.0
 6. 6. ยุทธศาสตร์ 4.0
 7. 7. อุตสาหกรรม 4.0
 8. 8. การศึกษา 4.0
 9. 9. อาชีวศึกษา 4.0
 10. 10. กรอบพัฒนากาลังคน + STEM
 11. 11. การเรียนรู้ในศตวรรษที่21
 12. 12. มาตรฐานสะเต็มศึกษา
 13. 13. Programme for International Student Assessment : PISA
 14. 14. จะทาให้มีการเรียนการสอน STEM ศึกษาครบทุกโรงเรียน (Science Technology Engineering and Mathematics) 14 สะเต็มศึกษาใน 5 ปี
 15. 15. หน่วยงานที่ดาเนินงาน STEM 1. สถาบันวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 13 ศูนย์ (91 โรงเรียน) 2. สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ 17 โรงเรียน (รับผิดชอบเฉพาะห้องเรียน วิทยาศาสตร์ จานวน 1 ห้อง) 3. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 24 โรงเรียน 4. สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย 1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 118 โรงเรียน 2. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ดาเนินงานเป็นพี่เลี้ยงให้กับ โรงเรียนทั้งหมด 147 โรงเรียน (ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) 3. สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 5 วิทยาลัย ***** 15
 16. 16. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในปี 2559 จานวน 2,495 โรง ประถมศึกษา 1,830โรงเรียน มัธยมศึกษา ตอนต้น 1,417โรงเรียน มัธยมศึกษา ตอนปลาย 420 โรงเรียน โรงเรียนประชารัฐ 734 โรงเรียน โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม และให้คาปรึกษาประจาจังหวัด โรงเรียนศักยภาพสูง 154 โรง โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 10โรง/เขต รวม 2,250 โรงเรียน โรงเรียน ศูนย์สะเต็มภาค และเครือข่าย 91 โรงมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง 16 อาชีวศึกษา 5 วิทยาลัย
 17. 17. ศูนย์สะเต็มศึกษา
 18. 18. คณะกรรมการอานวยการการ จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา คณะกรรมการ พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา คณะกรรมการ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา คาสั่ง ศธ ที่ สป. 375/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอน สะเต็มศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 18
 19. 19. การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปี 2559-2560 6. การอบรมครู แบบ face to face 6,750 คน (5วัน/รุ่น) 1. การจัดพิมพ์คู่มือครูประถม มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา 2. วัสดุอุปกรณ์การทดลอง 5,000 บาท/โรง 3. การจัดพิมพ์สื่อการเรียนรู้ (หนังสือ) ประถมและมัธยม รวม (30 เล่ม/โรง) 4. เปิดระบบการอบรม online ผ่านระบบ TEPE Link IPST 5. อบรมศึกษานิเทศก์และผู้บริหาร(2,700 คน)
 20. 20. แนวทางการจัดสะเต็มศึกษา
 21. 21. เป้าหมายของสะเต็มศึกษาในประเทศไทย
 22. 22. ความหมายของสะเต็มศึกษา สะเต็มศึกษา (STEM Education) คือ แนวทางการจัด การเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ใน 4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) และคณิตศาสตร์ (M) โดยเน้นการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้ง การพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการดาเนินชีวิต และการทางาน
 23. 23. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชา ทั้ง 4 กับชีวิตประจาวันและการทางาน (3) เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของนักเรียน (5) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และ ความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา
 24. 24. การเรียนรู้แบบบูรณาการ
 25. 25. ระดับการจัดการศึกษาแบบสะเต็ม  สาขาวิชา (Disciplinary)  ในรายวิชา  พหุวิทยาการ (Multidisciplinary)  วิชาเดียว เนื้อหาเดียว แต่ใช้หลายวิชา  สหวิทยาการ (Interdisciplinary)  หลายวิชา  ข้ามสาขาวิชา (Transdisciplinary)  โครงงาน คนละสาขาวิชา คนละรายวิชา หลากหลายเนื้อหา
 26. 26. มาตรฐานสะเต็มศึกษา
 27. 27. กาหนดขั้นตอน ของ “กิจกรรมการเรียนรู้” ขั้นที่ 1 - ระบุปัญหาในชีวิตจริง/นวัตกรรมที่ต้องการพัฒนา ขั้นที่ 2 - รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ขั้นที่ 3 - ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (SCI+Math &T) ขั้นที่ 4 - วางแผนและดาเนินการแก้ปัญหา (E) ขั้นที่ 5 - ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง (E) ขั้นที่ 6 - นาเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือผลการ พัฒนานวัตกรรม
 28. 28. กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
 29. 29. แนวทางการจัดสะเต็มศึกษาของอาชีวศึกษา  Project-based Learning (PjBL)  Active Learning  Inquiry-based Learning  Robot Contest  จินตวิศวกรรม (Imagineering)  CDIO  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
 30. 30. Project-based Learning (PjBL)
 31. 31. Active Learning
 32. 32. การเรียนรู้แบบสืบเสาะ Inquiry-based Learning
 33. 33. Robot Contest
 34. 34. CDIO
 35. 35. จินตวิศวกรรม (Imagineering)  การจินตนาการ (Imagine)  การออกแบบ (Design)  การพัฒนา (Develop)  การนาเสนอ (Present)  การปรับปรุง (Improvement)  การประเมินผล (Evaluate)
 36. 36. สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา
 37. 37. STEAM
 38. 38. Active Citizen
 39. 39. บทสรุป การจัดการศึกษาแบบสะเต็มศึกษา เป็นการจัดการ เรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ มีวิธีการจัดการเรียนรู้ หลากหลายรูปแบบ เป็ นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติ การสร้างสรรค์ พัฒนาผู้เรียนให้เป็ นนวัตกรเพื่อนา ประเทศไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
 40. 40. คาถาม
 41. 41. Заголовок слайда รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com 081-7037515

×