Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน

1,412 views

Published on

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการก้าวเข้าสู่การสอนวิชาคอมพิวเตอร์
แบบมืออาชีพด้วยเทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นงานวิจัยเป็นฐาน
"การจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน" และ
"แนวโน้มการวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ"
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การเรียนรู้รางน้ำ
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559

Published in: Education
 • Be the first to comment

การเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน

 1. 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การจัดการเรียนรู้ แบบวิจัยเป็นฐาน Research-based Learning RBL
 2. 2. โครงการสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มสด. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการก้าวเข้าสู่การสอน วิชาคอมพิวเตอร์แบบมืออาชีพ ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนที่เน้นงานวิจัยเป็ นฐาน "การจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็ นฐาน" และ "แนวโน้มการวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ" คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559
 3. 3. ประเด็นสนทนา การจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน Smart Thailand Thailand 4.0 Education 4.0 Inquiry-based Learning Research-based Learning Trends and Issues on RBL
 4. 4. Smart Health
 5. 5. Smart Industry + Smart Cit y Smart People
 6. 6. อุตสาหกรรมไทย 4.0
 7. 7. อุตสาหกรรม 4.0
 8. 8. Education 4.0
 9. 9. 3R 4C
 10. 10. ทักษะในศตวรรษที่ 21
 11. 11. วิชาพื้นฐาน
 12. 12. Research-based for 21st
 13. 13. ความหมายของ RBL ความหมายของการเรียนรู้แบบวิจัยเป็ นฐาน การเรียนรู้แบบวิจัยเป็ นฐาน หมายถึง การจัดการ เรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยหรือผลการวิจัย เป็ นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็ น การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ โดยใช้ กระบวนการวิจัยเป็ นขั้นตอนการสอน ใช้ โครงการวิจัยเป็ นเครื่องมือการเรียนรู้ และใช้ งานวิจัยและผลการวิจัยเป็นองค์ประกอบในการเรียน การสอน
 14. 14. Enquiry/Inquiry-based
 15. 15. Inquiry-based Learning
 16. 16. แนวคิด RBL
 17. 17. Research Skill Development
 18. 18. Research-based Learning : RBL การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยถือว่า เป็นหัวใจของบัณฑิตศึกษา เพราะเป็นการเรียนที่เน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ของผู้เรียนโดยตรง เป็นการพัฒนากระบวนการแสวงหาความรู้และการทดสอบ ความสามารถทางการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน โดยรูปแบบการเรียนการสอน แบ่งได้เป็น 4 ลักษณะใหญ่ ๆ ได้แก่ การสอนโดยใช้วิธีวิจัยเป็นวิธีสอน การสอน โดยผู้เรียนร่วมทาโครงการวิจัยกับอาจารย์หรือเป็นผู้ช่วยโครงการวิจัยของอาจารย์ การสอนโดยผู้เรียนศึกษางานวิจัยของอาจารย์และของนักวิจัยชั้นนาในศาสตร์ที่ ศึกษา และการสอนโดยใช้ผลการวิจัยประกอบการสอน --------------------------------------------------------------------------------------------------- สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2551) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : สานักมาตรฐานและประเมินผล อุดมศึกษา.
 19. 19. การสอนโดยใช้วิธีวิจัยเป็นวิธีสอน RBL#1 การจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน แบบแรกคือ การนาวิธีการวิจัยมาเป็นวิธีการสอน เริ่มตั้งแต่ กาหนดปัญหาวิจัย ไปจนถึงสรุปผลการวิจัยการ ทาให้ผู้เรียนมีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบและเป็น ขั้นตอน โดยการสอนเป็นไปตามขั้นตอนการ วิจัย
 20. 20. การเรียนรู้จากการเป็นผู้ช่วยวิจัย RBL#2 การจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน แบบ ที่สองคือ การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ ทาวิจัย โดยผู้เรียนมีสถานะเป็ นผู้ช่วย วิจัยของอาจารย์ ได้มีส่วนร่วมรับรู้ตั้งแต่ ปัญหาวิจัย กระบวนการทาวิจัย ขั้นตอน การวิจัย การสรุปและผลการวิจัย
 21. 21. การเรียนรู้จากรายงานการวิจัย RBL#3 การจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็ นฐาน แบบที่สามคือ การให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง เป็ นกลุ่มหรือ รายบุคคล จากรายงานการวิจัยหรือบทความวิจัย ดาเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย เขียนรายงานการ วิจัย เหมาะสาหรับทุกระดับการศึกษาจนถึง บัณฑิตศึกษา แต่เป็ นภาระหนักของผู้เรียน จึงนิยม ทาให้ระดับบัณฑิตศึกษา
 22. 22. การเรียนรู้ผลการวิจัยประกอบการสอน RBL#4 การจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน แบบที่สี่ คือ การให้ผู้เรียนศึกษางานวิจัยในรูปของ บทความวิจัยจานวนมากโดยทางานเป็ นกลุ่ม หรือรายบุคคล วิเคราะห์ขั้นตอน วิธีการวิจัย สรุปผลการวิจัย โดยให้นาเสนอและสกัดเป็ น บทความวิชาการจากงานวิจัย
 23. 23. การนาไปใช้วิธีสอนแบบวิจัยเป็นฐาน การเลือกใช้ Research-based Learning ในการเรียนการสอน • การสอนในชั้นเรียนปกติ สอนให้รู้วิธีการวิจัย • การสอนด้วยวิธีการสืบเสาะโดยใช้งานวิจัยเป็น ฐาน สอนโดยให้อ่านและวิเคราะห์งานวิจัย • การสอนแบบโครงการวิจัยภาคสนาม สอนโดย ให้ศึกษาปัญหาและเก็บข้อมูลจริง • การสอนแบบโครงการวิจัยภาคเรียนสุดท้าย กาหนดเป็นเงื่อนไขการจบหลักสูตร
 24. 24. ประการณ์สอนแบบ RBL ประสบการณ์ผู้บรรยาย การจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็ นฐาน แบบที่สามจาก ประสบการณ์ผู้บรรยายคือ การให้ผู้เรียนศึกษา งานวิจัยในรูปของบทความวิจัยจานวนมากโดย ทางานเป็ นรายบุคคล วิเคราะห์ขั้นตอน วิธีการวิจัย สรุปผลการวิจัย โดยให้นาเสนอเนื้อหาที่สกัดเป็ น บทความวิชาการจากงานวิจัย และอ้างอิงบทความ ต่าง ๆ ที่ค้นคว้า
 25. 25. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ RBL ประสบการณ์วิทยากรจากการใช้วิธีการการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐานระดับบัณฑิตศึกษา การเรียนรู้แบบวิจัยเป็ นฐาน (Research-based Learning) เป็ นการจัดการเรียนรู้ ที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญในระดับ บัณฑิตศึกษา ผู้เรียนจะศึกษาด้วยตนเองโดยอ่านเอกสารและ บทความวิจัยที่เกี่ยวข้องในรายวิชาที่เรียน วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินคุณค่าของบทความวิจัย สรุปใจความสาคัญของ บทความวิจัยที่อ่านว่าเป็ นงานวิจัยระดับใด สกัดองค์ความรู้ที่ ได้จากงานวิจัยมานาเสนอ และเขียนบทความวิชาการโดย อ้างอิงจากบทความวิจัยที่ค้นคว้า
 26. 26. ขั้นตอน RBL สาหรับบัณฑิตศึกษา วิธีการจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็ นฐานสาหรับบัณฑิตศึกษา ขั้นที่ 1 ผู้เรียนกาหนดปัญหาและประเด็นที่ต้องการศึกษา ขั้นที่ 2 ผู้เรียนเลือกบทความวิจัยระดับนานาชาติเสนอผู้สอน ขั้นที่ 3 ผู้สอนพิจารณาบทความและเห็นชอบให้ผู้เรียนศึกษา ขั้นที่ 4 ผู้เรียนวิเคราะห์และสรุปบทความวิจัย ขั้นที่ 5 ผู้เรียนนาเสนอบทความวิจัยและอภิปรายร่วมกับผู้สอน ขั้นที่ 6 ผู้เรียนเขียนบทความวิชาการจากบทความวิจัย
 27. 27. ผลการเรียนรู้จาก RBL ผู้เรียนกับผู้สอนร่วมกันสรุป • บทความวิจัยที่นาเสนอเป็นบทความวิจัยระดับใด • แนวคิดหลักหรือกรอบแนวคิดของบทความวิจัยคือ อะไร • ตัวแปรที่วิจัย • ระเบียบวิธีการวิจัย • ประโยชน์ที่ได้รับจากบทความวิจัย
 28. 28. หลักการพิจารณาบทความวิจัย บทความวิจัยที่นามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ RBL 1. ใหม่ ควรเป็ นบทความวิจัยที่อยู่ในช่วง 5 ปี 2. ใหญ่ ยาก ลึก บทความวิจัยขนาด 5-15 หน้า มีตัวแปร วิธีการ วิจัยและสถิติที่ซับซ้อน 3. แหล่งที่มาวารสารฐานข้อมูลสากล เช่น IEEE, ScienceDirect, Internation Journal, SCOPUS, ISI, ACM ฯลฯ 4. เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิชาที่เรียนหรือประยุกต์มาจากศาสตร์อื่น ๆ 5. บทความวิจัยอยู่ในระดับ Full paper หรืออย่างน้อย Conceptual , Process, Product , Result
 29. 29. RBL นาสู่การเป็น Reviewer การจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เป็ นการฝึกผู้พิจารณาบทความวิจัย การจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็ นฐาน โดยการอ่านบทความวิจัย (Research Paper) แล้วสรุปเพื่อนาเสนอ เป็ นการพัฒนาผู้เรียน ในระดับบัณฑิตศึกษา เป็ นการพัฒนาผู้นาทางวิชาการในระดับสูง ฝึ กการอ่านบทความวิจัยระดับโลก ฝึ กการเป็ นผู้ประเมินบทความ (Reviewer) เป็ นการเน้นที่การคิดวิเคราะห์ (Analysis) ,สังเคราะห์ (Synthesis) , การสร้าง(Create), การประเมินค่า (Evaluate) ซึ่ง เป็ นกระบวนการคิดขั้นสูง (High order thinking) เป็ นวิธีหนึ่งของ การเรียนรู้แบบสืบเสาะ
 30. 30. Network Teacher
 31. 31. Cloud Computing www.prachyanun
 32. 32. Big Data
 33. 33. Internet of Things 26/12/59
 34. 34. Bring your own devices : BYOD
 35. 35. Tracking
 36. 36. Near Field Communication (NFC)
 37. 37. Wearable technology
 38. 38. Adaptive learning technologies
 39. 39. Collaborative Learning
 40. 40. Project-based Learning : PjBL
 41. 41. Problem-based Learning : PBL
 42. 42. Hand on
 43. 43. STEM/STEAM Education
 44. 44. Learning how to Learn
 45. 45. การเรียนรู้แบบกัมมันตะ (Active Learning)
 46. 46. จินตวิศวกรรม (Imagineering) Nilsook, P., Utakrit, N., and Clayden, J. (2014) Imagineering in Education: A Framework to Enhance Students' Learning Performance and Creativity in Thinking. Educational Technology. January-Febuary 2014, Vol. 54 Issue 1, p14-20.
 47. 47. 21st century skill s
 48. 48. บทสรุป การจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน : RBL • การเรียนรู้แบบวิจัยเป็ นฐาน เป็ นการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย โครงการวิจัยหรือผลการวิจัยเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน เป็ น ส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ โดย อาจารย์เป็ นผู้จัดการเรียนรู้ที่จะทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการเรียน (Learnin g how to learn) ศึกษาปัญหา ตั้งสมมุติฐาน หาวิธีการได้มาซึ่งความรู้ วิเคราะห์-สังเคราะห์ สรุปผลการเรียนรู้และนาเสนอผล ทั้งหมดใช้วิธี วิทยาการวิจัยในการจัดการเรียนรู้ • สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อันจะนาผู้เรียนไปสู่ยุค ดิจิทัลไทยแลนด์และการศึกษาในยุค4.0 เพื่อสร้างผู้เรียนให้เป็น Inn ovative Producing
 49. 49. คาถาม
 50. 50. วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com 081-7037515

×