รูปแบบการสอนแบบมุ่งสมรรถนะด้านทักษะปฏิบัติ

1,786 views

Published on

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนการสอน เพื่อมุ่งเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2557

Published in: Education

รูปแบบการสอนแบบมุ่งสมรรถนะด้านทักษะปฏิบัติ

 1. 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รูปแบบการสอนแบบมุ่ง สมรรถนะด้านทักษะปฏิบัติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนการสอน เพื่อมุ่งเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2557
 2. 2. เนื้อหาการบรรยาย  Psychomotor Domain  Competency-based Education  Functional Map  Learning by Doing  Instructional Model  Hand-on  RMUTR Hand-on Plan
 3. 3. Bloom's Taxonomy
 4. 4. ระดับชั้นของทักษะพิสัย
 5. 5. ลาดับขั้นของทักษะพิสัย
 6. 6. Edgar Dale’s Cone of Experience
 7. 7. ขั้นการฝึกทักษะ
 8. 8. การสอนปฏิบัติ
 9. 9. Competency-based Education
 10. 10. AAR : RMUT-54 CoP 3
 11. 11. สมรรถนะ กับ หลักสูตรฐานสมรรถนะ
 12. 12. ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
 13. 13. การฝึกฐานสมรรถนะ
 14. 14. รูปแบบการฝึก
 15. 15. Competency-based Training : CBT
 16. 16. Functional Map
 17. 17. การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
 18. 18. การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ (Functional Analysis)
 19. 19. มาตรฐานสมรรถนะ
 20. 20. องค์ประกอบของโมดูลการฝึก
 21. 21. Learning by Doing
 22. 22. การเรียนรู้แบบประสบการณ์
 23. 23. กระบวนการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน
 24. 24. กลยุทธ์การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน
 25. 25. Workplace Learning
 26. 26. Work-Integrated Learning : WIL
 27. 27. MIAP Motivation Information Application Progress
 28. 28. การเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม (Imagineering)
 29. 29. Hand-on คุณลักษณะพิเศษของ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนางานให้บรรลุเป้ าหมายได้ มีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างคล่องแคล่ว ถูกต้องตามแบบที่กาหนด สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหา ในสภาพจริงได้
 30. 30. รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน จัดการเรียนการ สอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้นักศึกษาคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น และนาไปประยุกต์ใช้ ได้อาจารย์พูดให้ฟัง ทาให้ดู ทาด้วยกัน ปล่อยให้ทา สอนเพื่อน จัดการนาเสนอผลงาน และโครงงานของนักศึกษา ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ เป็นผู้ช่วยอาจารย์ หรือผู้ช่วยวิทยากร
 31. 31. กิจกรรมในหลักสูตร หลักสูตรควรมีรายวิชาที่เน้นปฏิบัติให้มากขึ้น วิชาปฏิบัติไม่ควรเรียนเพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง ควรมีรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร o ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ o ศูนย์วิสาหกิจศึกษา บริษัทจาลอง สหกรณ์ร้านค้า o หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ หมู่บ้านศิลปะ o การช่วยงานวิจัยของอาจารย์ o การจัดกิจกรรมชมรมด้านวิชาการฝึกทักษะวิชาชีพ
 32. 32. บทบาทอาจารย์ ครูผู้เอื้อความรู้ให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ สอนให้ผู้เรียนคัดกรองความรู้ที่ได้มา แนะนาให้ผู้เรียนสร้าง ความรู้ใหม่ สอนให้ตกผลึกในความรู้นั้น ส่งเสริมให้ประยุกต์ใช้ความรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนประเมินความรู้ที่ได้มาใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ เน้นกระบวนการ เน้นความคิด เน้นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เน้นชีวิตจริง เน้นการปฏิบัติงานจริง
 33. 33. ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) กาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) กระบวนทัศน์การเรียนการสอนแบบ Co-operative Education, Work-based, Project- Based, Problem-Based, และ Competency-Based ปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ จริงและการบริการสังคม (Work-integrated Learning (WiL) / Experience Learning /Service Learning ระบบการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนให้ยืดหยุ่นสามารถรองรับรูปแบบที่ หลากหลายและไม่เป็นลาดับขั้นและพร้อมสาหรับการเรียนรู้ของนักศึกษา
 34. 34. ปัจจัยนาเข้า  ผู้บริหาร  อาจารย์  นักศึกษา  สถานประกอบการ  หลักสูตร  สมรรถนะอาชีพ
 35. 35. กระบวนการ  สหกิจศึกษา (Co-operative Education)  ทวิภาคี (Dual Vocational Training)  On the Job Training  Workplace Learning  Learning on the workplace  Problem-based Learning  Project-based Learning  Imagineering
 36. 36. ปัจจัยนาออก  การประเมินผลตามสภาพจริง  การประเมินทักษะปฏิบัติ  การประเมินผลงาน  การประเมินผลโครงงาน  การประเมินสมรรถนะวิชาชีพ
 37. 37. การสะท้อนกลับ  นักศึกษาปฏิบัติและทางานได้จริง  ผลการฝึกงานและผลงานฝึกสหกิจศึกษา  ความพึงพอใจของสถานประกอบการ  การปรับปรุงแก้ไขผลงาน  ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 38. 38. แผนพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาลัยเพาะช่าง
 39. 39. RMUTR Hand-on Plan Real Experience Module University Technology Role Model
 40. 40. บทสรุป อัตลักษณ์ : บัณฑิตนักปฏิบัติ เอกลักษณ์ : ศิลปวิทยาการ สู่สังคม
 41. 41. คาถาม
 42. 42. วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 081-7037515 prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com

×