ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

1,392 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,392
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 1. 1. การออกแบบชุดการ เรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning Package) รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 2. 2. ด้วยตนเอง (Self-Learning Package : SLP) เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการ สอนสำาหรับผู้เรียนกลุ่มเทียบโอน ความรู้และประสบการณ์ของสถาน ศึกษาในสังกัด สำานักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา • สำานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและสำานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ วิชาชีพวิชาชีพ • สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา • วันที่วันที่ 14-1514-15 กรกฎาคม พกรกฎาคม พ..ศศ.2557.2557 • ณ ภูผางาม รีสอร์ท จณ ภูผางาม รีสอร์ท จ..นครนายกนครนายก
 3. 3. การออกแบบชุดการเรียนรู้การออกแบบชุดการเรียนรู้ ด้วยตนเองด้วยตนเอง • คำาอธิบายรายวิชาคำาอธิบายรายวิชา • ระบบจัดการสมาชิกระบบจัดการสมาชิก • เอกสารประกอบการเรียนเอกสารประกอบการเรียน • วีดิโอบรรยายการสอนวีดิโอบรรยายการสอน • วงสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วงสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ • แบบทดสอบแบบทดสอบ • การมอบหมายงานการมอบหมายงาน ******** • งานปฏิบัติงานปฏิบัติ ******** • โครงการโครงการ ******** • ประกาศนียบัตรประกาศนียบัตร ********
 4. 4. การสร้างสื่อหลักการสร้างสื่อหลัก • เป็นสื่อเพื่อการเทียบโอนเป็นสื่อเพื่อการเทียบโอน ประสบการณ์และคุณวุฒิประสบการณ์และคุณวุฒิ • เป็นสื่อที่สมบูรณ์ทั้งเป็นสื่อที่สมบูรณ์ทั้ง รายวิชา หรือสมบูรณ์ทั้งรายวิชา หรือสมบูรณ์ทั้ง หน่วยเรียนหน่วยเรียน • เป็นสื่อที่ใช้แทนครูผู้สอนเป็นสื่อที่ใช้แทนครูผู้สอน
 5. 5. MOOCsMOOCs
 6. 6. MOOCs and MOODLEMOOCs and MOODLE
 7. 7. คำำอธิบำยรำยวิชำ •จุดประสงค์รำยวิชำ •สมรรถนะรำยวิชำ •คำำอธิบำยรำยวิชำ •ตำรำงวิเครำะห์ เนื้อหำ
 8. 8. ระบบจัดกำรสมำชิกระบบจัดกำรสมำชิก
 9. 9. องค์ประกอบกำรเรียน • เอกสำรประกอบ • สไลด์ประกอบกำรสอน • วีดิโอประกอบกำรสอน • กำรเชื่อมโยงเนื้อหำ ภำยนอก
 10. 10. วีดิโอบรรยำยกำรสอนวีดิโอบรรยำยกำรสอน
 11. 11. วงสนทนาแลกเปลี่ยนวงสนทนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้เรียนรู้ • การลงเวลาเรียนการลงเวลาเรียน • กระดานข่าวกระดานข่าว • ห้องสนทนาห้องสนทนา
 12. 12. แบบทดสอบแบบทดสอบ • แบบทดสอบก่อนแบบทดสอบก่อน เรียนเรียน • แบบฝึกหัดระหว่างแบบฝึกหัดระหว่าง เรียนเรียน –จับคู่จับคู่ // ถูกผิดถูกผิด
 13. 13. การมอบหมายงานการมอบหมายงาน • การสืบค้นข้อมูลการสืบค้นข้อมูล • การค้นหาคำาศัพท์การค้นหาคำาศัพท์ ((อภิธานศัพท์อภิธานศัพท์)) • รายงานรายงาน • การส่งงานค้นคว้าการส่งงานค้นคว้า • การบ้านการบ้าน
 14. 14. งานปฏิบัติงานปฏิบัติ • งานปฏิบัติในบทเรียนงานปฏิบัติในบทเรียน • กรณีศึกษากรณีศึกษา • การจำาลองสถานการณ์การจำาลองสถานการณ์ • การสาธิตการสาธิต • การฝึกตามขั้นตอนการฝึกตามขั้นตอน
 15. 15. โครงการโครงการ • การกำาหนดหัวข้อโครงงานการกำาหนดหัวข้อโครงงาน • การลำาดับขั้นการทำาโครงงานการลำาดับขั้นการทำาโครงงาน • การส่งผลงานโครงงานการส่งผลงานโครงงาน • การนำาเสนอโครงงานการนำาเสนอโครงงาน • การให้ข้อเสนอแนะการให้ข้อเสนอแนะ • การประเมินโครงงานการประเมินโครงงาน
 16. 16. ประกาศนียบัตรประกาศนียบัตร • การแสดงผลการทดสอบการแสดงผลการทดสอบ • การกำาหนดเงื่อนไขการกำาหนดเงื่อนไข ความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ • การกำาหนดเกณฑ์การการกำาหนดเกณฑ์การ ผ่านผ่าน • การแสดงตัวอย่างการแสดงตัวอย่าง
 17. 17. บทสรุปบทสรุป
 18. 18. คำาถาม •ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง •MOOCs •MOODLE •Captivate •การเทียบโอน ประสบการณ์และอาชีพ •สำานักมาตรฐานการ อาชีวศึกษาและวิชาชีพ
 19. 19. วิทยากร •รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อการศึกษา • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com • 081-7037515

×