Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public Sector Management Quality Award: MQA)
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หมวด ๔ การ...
www.prachyanun.com
Contents
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้1
หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล2
การทบทวนลักษณ...
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public
Sector Management Quality
Award : PMQA) เป็นกรอบการบริหารจัดการ
องค์การ ที่สา...
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
www.prachyanun.com
www.prachyanun.com
RBM
www.prachyanun.com
Cause and Effect
www.prachyanun.com
www.prachyanun.com
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 (Good Governance)
 หมวด 1 การบริหารกิจการบ้า...
www.prachyanun.com
Good Governance & PMQA
www.prachyanun.com
www.prachyanun.com
สมัครเข้ารับรางวัล
PMQA
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
Yes
No
ได้รับรายงานป้ อนกลับ
ได้รับรางวัล ...
ADLI & PDCA
www.prachyanun.com
หมวดที่ 4 IT & KM
ในหมวดการวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้นี้
เป็ นการตรวจประเมินว่า ส่วนราชการ
เลือก รวบรวม วิเครา...
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
เป็นการประเมินการเลือก
รวบรวม
วิเคราะห์
จัดการ
ปรับปรุงข้อมูลและสาร...
การจัดการความรู้ ปภ.
www.prachyanun.com
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
www.prachyanun.com
ภาพรวม หมวดที่ 4
www.prachyanun.com
แนวทางการดาเนินการ หมวดที่ 4
www.prachyanun.com
แนวทางการดาเนินการ หมวดที่ 4 (ต่อ)
www.prachyanun.com
รหัส แนวทางการดาเนินการ
การจัดการ สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความ...
หมวดที่ 5 HRD
 ในหมวดของการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลนี้
เป็ นการตรวจประเมินว่าระบบงาน และระบบการเรียนรู้
ของบุคลากรและการสร้า...
หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
www.prachyanun.com
แนวทางการดาเนินการ หมวดที่ 5
www.prachyanun.com
แนวทางการดาเนินการ หมวดที่ 5 (ต่อ)
www.prachyanun.com
แนวทางการให้คะแนนหมวด 1-6
www.prachyanun.com
บทสรุป
www.prachyanun.com
บทสรุป
www.prachyanun.com
คาถาม
www.prachyanun.com
วิทยากร
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
081-7037515...
www.prachyanun.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

1,175 views

Published on

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: MQA)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 1. 1. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: MQA) กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ www.prachyanun.com
 2. 2. www.prachyanun.com Contents หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้1 หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล2 การทบทวนลักษณะสาคัญขององค์กร3 หมวด ๗ ผลลัพธ์การดาเนินการ4
 3. 3. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เป็นกรอบการบริหารจัดการ องค์การ ที่สานักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วน ราชการนาไปใช้ในการประเมินองค์การด้วยตนเองที่ครอบคลุม ภาพรวมในทุกมิติเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้ เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุง องค์การอย่างรอบด้านและอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน www.prachyanun.com
 4. 4. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ www.prachyanun.com
 5. 5. www.prachyanun.com
 6. 6. RBM www.prachyanun.com
 7. 7. Cause and Effect www.prachyanun.com
 8. 8. www.prachyanun.com
 9. 9. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ. 2546 (Good Governance)  หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (มาตรา 6)  หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (มาตรา 7 – มาตรา 8)  หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (มาตรา 9 – มาตรา 19)  หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (มาตรา 20 – มาตรา 26)  หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน(มาตรา 27 – มาตรา 32)  หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ(มาตรา 33 – มาตรา 36)  หมวด 7 การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน (มาตรา 37 – มาตรา 44)  หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ม.45 – 49)  หมวด 9 บทเบ็ดเตล็ด (ม.50 – 53) www.prachyanun.com
 10. 10. www.prachyanun.com
 11. 11. Good Governance & PMQA www.prachyanun.com
 12. 12. www.prachyanun.com สมัครเข้ารับรางวัล PMQA การพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ Yes No ได้รับรายงานป้ อนกลับ ได้รับรางวัล และ/หรือได้รับ การประกาศเกียรติคุณ การแบ่งปันวิธีการปฏิบัติที่เป็น เลิศ (Best Practice Sharing) บูรณาการเครื่องมือและโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบราชการ (Management Tools and Projects) การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment) ส่วนราชการทราบจุดแข็งและ โอกาสในการปรับปรุง ดาเนินการปรับปรุง สร้างแผนปรับปรุง 1 2 34
 13. 13. ADLI & PDCA www.prachyanun.com
 14. 14. หมวดที่ 4 IT & KM ในหมวดการวัด การวิเคราะห์ และ การจัดการความรู้นี้ เป็ นการตรวจประเมินว่า ส่วนราชการ เลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการและ ปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ และ จัดการความรู้อย่างไร IT & KM www.prachyanun.com
 15. 15. หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นการประเมินการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ ปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ และการจัดการ ความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงผลการ ดาเนินการขององค์การ www.prachyanun.com
 16. 16. การจัดการความรู้ ปภ. www.prachyanun.com
 17. 17. หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ www.prachyanun.com
 18. 18. ภาพรวม หมวดที่ 4 www.prachyanun.com
 19. 19. แนวทางการดาเนินการ หมวดที่ 4 www.prachyanun.com
 20. 20. แนวทางการดาเนินการ หมวดที่ 4 (ต่อ) www.prachyanun.com รหัส แนวทางการดาเนินการ การจัดการ สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ IT4 ส่วนราชการต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 39)) IT5 ส่วนราชการต้องมีระบบการติดตาม เฝ้ าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เช่น การกาหนดระบบการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การ จัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Operation Room, Management Cockpit, War Room) ที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น IT6 ส่วนราชการต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ IT7 ส่วนราชการต้องจัดทาแผนการจัดการความรู้ และนาแผนไปปฏิบัติ
 21. 21. หมวดที่ 5 HRD  ในหมวดของการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลนี้ เป็ นการตรวจประเมินว่าระบบงาน และระบบการเรียนรู้ ของบุคลากรและการสร้างแรงจูงใจ ช่วยให้บุคลากร พัฒนาตนเองและใช้ศ ักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อให้มุ่งไปในแนวทางเดียวกันกับเป้ าประสงค์ และแผนปฏิบัติการโดยรวมของส่วนราชการอย่างไร รวมทั้ง ตรวจประเมินความใส่ใจการสร้างและรักษา สภาพแวดล้อมในการทางาน สร้างบรรยากาศที่เอื้อ ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะนาไปสู่ผลการ ดาเนินการที่เป็ นเลิศ และความเจริญก้าวหน้าของ บุคลากรและส่วนราชการ www.prachyanun.com
 22. 22. หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล www.prachyanun.com
 23. 23. แนวทางการดาเนินการ หมวดที่ 5 www.prachyanun.com
 24. 24. แนวทางการดาเนินการ หมวดที่ 5 (ต่อ) www.prachyanun.com
 25. 25. แนวทางการให้คะแนนหมวด 1-6 www.prachyanun.com
 26. 26. บทสรุป www.prachyanun.com
 27. 27. บทสรุป www.prachyanun.com
 28. 28. คาถาม www.prachyanun.com
 29. 29. วิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 081-7037515 prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ panitaw@kmutnb.ac.th คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ www.prachyanun.com
 30. 30. www.prachyanun.com

×