รู้เท่าทันไอที

636 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
636
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รู้เท่าทันไอที

 1. 1. รู้เ ท่า ทัน ไอที รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัช ญนัน ท์ นิล สุข สาขาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารเพื่อ การศึก ษา คณะครุศ าสตร์อ ุต สาหกรรม มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า พระนครเหนือ prachyanunn@kmutnb.ac.th
 2. 2. หัว ข้อ สนทนา • กรอบแนวคิด การรู้เ ท่า ทัน ไอที – สิท ธิด ้า นสารสนเทศ – สิท ธิ์ข องทรัพ ย์ส น ิ – ความรับ ผิด ชอบ – คุณ ภาพระบบ – คุณ ภาพชีว ิต • คุณ ธรรมจริย ธรรมด้า นไอที • กฎหมายคอมพิว เตอร์
 3. 3. A Model For thinking about ethical, social and political issue Model for Thinking INFORMATION RIGHTS & OBLIGATIONS POLITICAL ISSUES SOCIAL ISSUES PROPERTY RIGHTS & OBLIGATIONS ETHICAL ISSUES INFORMATION & TECHNOLOGY ACCOUNTABILITY & CONTROL INDIVIDUAL SOCIETY POLITY QUALITY OF LIFE SYSTEM QUALITY
 4. 4. • INFORMATION RIGHTS & OBLIGATIONS : สิท ธิด MORAL DIMENSIONS OF ที่ ้า นสารสนเทศและพัน ธะหน้า THE INFORMATION องทรั • PROPERTY RIGHTS : สิท ธิขAGE พ ย์ส น ิ – INTELLECTUAL PROPERTY • ACCOUNTABILITY & CONTROL : ความรับ ผิด ชอบในหน้า ที่แ ละการควบคุม • SYSTEM QUALITY : คุณ ภาพระบบ – Computer Virus • QUALITY OF LIFE : คุณ ภาพชีว ิต – Preventing computer crime – HEALTH RISKS – Ergonomics
 5. 5. INFORMATION RIGHTS & OBLIGATIONS : สิท ธิด ้า นสารสนเทศและพัน ธะหน้า ที่ PRIVACY : THE CLAIM OF INDIVID UALS TO BE LEFT A LONE, FREE FROM SURVEILANCE OR I NTERFERENCE FRO M OTHER INDIVED UALS, ORGANIZATI
 6. 6. PROPERTY RIGHTS : สิท ธิ ของทรัพ ย์ส ิน –INTELLECTUAL PROPERTY ทรัพ ย์ส ิน ทางปัญ ญา – TRADE SECRET ความลับ ทางการค้า – COPYRIGHT ลิข สิท ธิ์ – PATENT สิท ธิบ ัต ร
 7. 7. ACCOUNTABILITY & CONTROL : ความรับ ผิด ชอบในหน้า ที่แ ละการ ควบคุม •Management Challenges –Understanding the moral risks of new technology –Establishing corporate ethics policies that include
 8. 8. SYSTEM QUALITY : คุณ ภาพระบบ –Computer Virus •สูญ เสีย ผลผลิต ทางด้า นต่า ง ๆ •ข้อ มูล สูญ หาย •ไม่น า เชือ ถือ ในการประยุก ต์ใ ช้ง าน ่ ่ ระบบคอมพิว เตอร์ •แฟ้ม ข้อ มูล ถูก ทำา ลาย •ระบบถูก ทำา ลายจนพัง •ข้อ ความบนจอคอมพิว เตอร์ถ ูก ล็อ ก •ผูใ ช้ข าดความเชือ มั่น ้ ่
 9. 9. QUALITY OF LIFE : คุณ ภาพชีว ิต – Preventing computer crime – Health Risks – Ergonomics
 10. 10. เท่า ทัน เทคโนโลยีส ารสนเทศ และการสื่อ สาร
 11. 11. ภัย จากไอที • • • • • • • • การโกงข้อมูล การดักจับข้อมูล การทำาลายข้อมูล การกวาดข้อมูล การดักฟังข้อมูล การทำาให้รั่ว การแอบเจาะ ฯลฯ
 12. 12. การละเมิด ลิข สิท ธิ์
 13. 13. เด็ก ติด เกมส์
 14. 14. รู้ทันไอทีไม่มติดเกม ี • GAME • Govern ปกครองโดยตั้งกติการ่วม กัน • Appreciate ชื่นชมเมื่อลูกรักษา กติกา • Modify ปรับแก้ทันทีเมื่อละเมิด กติกา
 15. 15. เด็ก ติด เน็ต • ไม่ต ั้ง เครื่อ งคอมไว้ใ นห้อ งนอนหรือ ห้อ ง ส่ว นตัว ควรวางไว้ใ นพื้น ที่ส ว นกลาง ่ • จัด ตารางเวลาการใช้อ ิน เทอร์เ น็ต • โปรแกรมกรองเว็บ ไม่เ หมาะสม • ทำา กิจ กรรมร่ว มกัน ในครอบครัว เพือ ดึง ่ เวลาเด็ก ออกจากเกม/เน็ต • ลองซือ เกมสนุก แต่ส ร้า งสรรค์ใ ห้ ้ • เบนความสนใจของเด็ก ออกจาก เน็ต /เกมด้ว ยดนตรี กีฬ า
 16. 16. อาชญากรรมไซเบอร์
 17. 17. เว็บ โป๊
 18. 18. Hacker
 19. 19. การมีว ิจ ารณญาณ : การตัด ต่อ ภาพ
 20. 20. คุณ ภาพชีว ิต
 21. 21. สุข ภาพกายกับ ไอที
 22. 22. คุณ ธรรมจริย ธรรม
 23. 23. จิต สำำ นึก คุณ ธรรม
 24. 24. บทสรุป • สิท ธิด ้ำ นสำรสนเทศและพัน ธ หน้ำ ที่ • สิท ธิข องทรัพ ย์ส ิน • ควำมรับ ผิด ชอบในหน้ำ ที่แ ละกำร ควบคุม • คุณ ภำพของระบบ • คุณ ภำพชีว ิต
 25. 25. คำำ ถำม ????
 26. 26. วิท ยำกร รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรัช ญนัน ท์ นิล สุข สำขำเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่อ สำรเพือ ่ กำรศึก ษำ คณะครุศ ำสตร์อ ุต สำหกรรม มหำวิท ยำลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ำ

×