Qualify exam2

363 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
363
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Qualify exam2

 1. 1. แนวทางข้อ สอบวัดคุณ สมบัต ิสาขาการจัด การเทคโนโลยี
 2. 2. แนวข้อสอบสาขาการจัดการเทคโนโลยีการเลือ กใช้ เทคโนโลยีการใช้เ ทคโนโลยีการถ่า ยทอด เทคโนโลยีกระบวนการถ่า ยทอด
 3. 3. การเลือกใช้เทคโนโลยี พืนฐานของเทคโนโลยีแต่ละท้องถิ่นหรือประเทศ ้ สร้างและพัฒนาขึ้นด้วยความรู้และทักษะของตน เพื่อการดำารงชีวิตซึงมีทั้งสร้างสรรค์และขัดแย้ง ่ ดังนั้น การเลือกใช้เทคโนโลยีจึงต้องคำานึงถึงการ ตอบสนองความต้องการ ความปลอดภัย ความ เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประเมินอย่างมีวิจาร ญาณโดยใช้เกณฑ์ทางสังคมมาประกอบด้วย การ บริโภคผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นตาม จำานวนประชากร การผลิตสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีของท้องถินไม่อาจตอบ ่ สนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ จำาเป็นต้อง
 4. 4. การใช้เ ทคโนโลยี ปัจ จัย ทางเศรษฐกิจ ปัจ จัย ที่เ กี่ย วกับ การ ลงทุน ปัจ จัย ทางเทคโนโลยี ของโรงงาน ปัจ ัย ความเหมาะสม
 5. 5. การถ่า ยทอดเทคโนโลยี(TECHNOLOGYTRANSFER) เทคโนโลยีเ ป็น แนวคิด การสร้า งหรือ วิธ ก ารจัด การจัด หาสิง ของที่ม นุษ ย์ ี ่ ต้อ งการใช้ใ นการดำา รงชีว ิต เกิด ขึ้น พร้อ มกับ มนุษ ย เริ่ม ตัง แต่อ ย่า งง่า ย ้ แล้ว พัฒ นาปรับ ปรุง และวิว ัฒ นาการ จนก้า วหน้า ตามความรู้ข องแต่ล ะ ชุม ชน และถูก ถ่า ยทอดจากชนรุ่ง หนึง ่ ไปสูช นอีก รุ่น หนึง หรือ จากชุม ชน ่ ่ หนึง ไปยัง อีก ชุม ชนหนึ่ง ทำา ให้ค วามรู้ ่ เหล่า นีก ระจายไป และเกิด การคิด ค้น ้
 6. 6. เทคโนโลยี การวิเ คราะห์แ ละ วางแผน การเสาะแสวงหา เทคโนโลยี การประเมิน เทคโนโลยี การต่อ รองเงือ นไขใน ่ สัญ ญา
 7. 7. การประเมิน ผลกระทบของเทคโนโลยี ความรู้ท างวิท ยาศาสตร์แ ละ เทคโนโลยีใ นชุม ชนระบบนิเ วศของชุม ชนความสิ้น เปลือ งทรัพ ยากรของ ท้อ งถิ่น หากนำา เทคโนโลยีม า ใช้ความต้อ งการและความ สามารถในการพัฒ นา
 8. 8. แนวข้อ สอบสถานการณ์ป ัจ จุบ ัน Creative Economy creative industry เทคโนโลยี 3G การปฏิร ูป การศึก ษารอบที่ 2 SWOT Analysis / TOWS Metrix Dubai Crisis Global Warming ปัญ หามาบตาพุด
 9. 9. CREATIVE ECONOMYcreative economy คือ ระบบเศรษฐกิจ ที่ส ะท้อ นถึงกระบวนการซึ่ง รวมเอาวัฒ นธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเ ข้า ไว้ด ้ว ยกัน และสอดคล้อ งกับ สภาพแวดล้อ มในปัจ จุบ ัน จึง ทำา ให้ creativeeconomy โดดเด่น ขึ้น มา
 10. 10. CREATIVE INDUSTRYcreative industry หรือ อุตสาหกรรมทีใช้ความคิด ่ สร้างสรรค์ หมายถึงวงจรการ สร้างสรรค์ การผลิต และการ จำาหน่ายสินค้าและบริการทีใช้ทุน ่ ทางปัญญาเป็นปัจจัยการผลิตพืน ้ ฐาน ซึ่งก็คอกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่บน ื พืนฐานของความรู้อนประกอบด้วย ้ ั
 11. 11. เทคโนโลยี 3G 3G หรือ Third Generation เป็น เทคโนโลยีก ารสือ สารในยุค ที่ 3 ่ อุป กรณ์ก ารสือ สารยุค ที่ 3 นั้น จะเป็น ่ อุป กรณ์ท ี่ผ สมผสาน การนำา เสนอ ข้อ มูล และ เทคโนโลยีใ นปัจ จุบ น เข้า ั ด้ว ยกัน เช่น PDA โทรศัพ ท์ม อ ถือื Walkman, กล้อ งถ่า ยรูป และ อิน เทอร์เ น็ต 3G เป็น เทคโนโลยีท ี่พ ัฒ นาต่อ เนื่อ งจากยุค ที่ 2 และ 2.5 ซึ่ง เป็น ยุค ทีม ี ่ การให้บ ริก ารระบบเสีย ง และ การส่ง
 12. 12. การปฏิร ูป การศึก ษารอบที่2 1.คุณ ภาพ ซึ่ง ได้แ ก่ก ารพัฒ นา คุณ ภาพครู ส่ว นคุณ ภาพของแหล่ง เรีย นรู้แ ละการสร้า งสิง แวดล้อ มแห่ง ่ การเรีย นรู้ หมายถึง คุณ ภาพของ สถานศึก ษาสำา หรับ การศึก ษาในระบบ และคุณ ภาพของแหล่ง เรีย นรู้อ ื่น ๆ สำา หรับ การศึก ษานอกระบบมีธ รรมาภิ บาลและเกิด การกระจายอำา นาจไปสู่ พื้น ที่แ ละสถานศึก ษาอย่า งทั่ว ถึง 2.การสร้า งโอกาสที่จ ะทำา ให้ค นไทย
 13. 13. SWOT ANALYSIS / TOWS METRIX SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats S&W ปัจจัยภายใน (internal factors) O&T ปัจจัยภายนอก (external factors) เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ ได้ เราได้SWOTแล้ว เราก็ทำา TOWS Matrix โดยที่TOWS จะ เป็นการคิดหา Strategy และ Tactics ของเรา -The WT Strategy (mini-mini): จะทำายังไงที่จะลดจุดด้อยและ ปัจจัยภายนอกที่จะมาคุกคามเราได้ -The WO Strategy (Mini-Maxi): ลดข้อด้อยของเราโดยการ ใช้โอกาสจากภายนอก -The ST Strategy (Maxi-Mini): จุดแข็งของเราก็ทำาให้ แข็งแกร่งขึ้น เพื่อลดการคุกคามจากปัจจัยภายนอก -The SO Strategy (Maxi-Maxi): เอาจุดแข็งของเรามาทำาให้
 14. 14. ปัญ หามาบตาพุด ปัญหาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ อาชีวอนามัย 1) ลดปริมาณการปล่อยทิ้งมลพิษทางอากาศ มลพิษทางนำ้า ขยะและกากของเสียอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดตามกฎหมายหรือดีกว่า 2) คุณภาพนำ้าและอากาศ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ภายใน 1 ปี 3)ประชาชนได้รับการดูแล รักษา และฟื้นฟู สุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 4) ชุมชนในพื้นทีมความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการ ่ ี ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่ง แวดล้อมและการระบายมลพิษจากแหล่งกำาเนิดได้
 15. 15. วิท ยากร

×