Library

657 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
657
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 2-32
 • Library

  1. 1. เสวนาเรื่อ งการบริก ารสารสนเทศเชิง รุก ด้ว ยกลยุท ธการตลาด: ข้อ คิด สูก ารปฏิบ ต ิ ่ ั โดยดร.ปรัช ญนัน ท์ นิล สุข ทิพ ภากร รัง คสิร ิภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี ภาควิชาการตลาดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัน ที่ 9 สิง หาคม 2550 ณ หอประชุม ศ.สัง เวีย น อิน ทรวิช ัย ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย
  2. 2. ทำา ไม...?2
  3. 3. 3
  4. 4. ทำา ไม...?ห้อ งอ่า นหนัง สือ ร้า นบ้า นไร่ ร้า นจำา หน่า ยหนัง สือ 4
  5. 5. และ ทำา ไม...? 5
  6. 6. การตลาด (Marketing) Marketing is the social process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating and exchanging products and value with others Kotler 6
  7. 7. หน้าที่การตลาด ค้น หาและเข้า ใจ ความ ต้องการของลูกค้า : บาง ครั้งยิงกว่าที่ลูกค้ารู้ตัวเอง ่ สร้างสรรค์สินค้า / บริการ เพื่อสนองความต้อ งการ นันให้ถ ูก ใจกว่าใครๆ ้ การจัด การทางการ ตลาดทุก อย่า ง...เริ่ม ต้น ที่ ความต้อ งการของ 7
  8. 8. 10 Reasons for Marketing Library andInformation Services1. Competition for customers2. Competition for resources3. Maintain your relevance4. Stop being taken for granted5. Promote an updated image6. Visibility7. Valuable community resource8. Rising expectations9. Survival10. Beneficial to library image 8 Sass, Rivkah K. "Marketing the Worth of Your Library ."Library Journal June 15, 2002 . http://libraryjournal.reviewsnews.com/index.asp?layout=article&articleId=CA220888
  9. 9. กลยุท ธ์ท างการตลาด (Marketing Strategy) กำา หนดกลุม ่ • Core Strategyลูก ค้า เป้า หมาย Segmentation Targetingและตำา แหน่ง ใน Positioning ใจลูก ค้า ให้ ชัด เจน  Marketing Mix Strategy  Product วางกลยุท ธ์ ผลิต ภัณ ฑ์/บริก ารส่ว นประสมการ  Price ราคา ตลาด 4 ด้า น  Place ช่อ งทางการ จำา หน่า ย 9 ให้ส อดคล้อ ง  Promotion การส่ง
  10. 10. กลยุท ธ์ผ ลิต ภัณ ฑ์ / บริก าร (Product Strategy) 1) Branding & Positioning 2) Product Mix Strategy : Wide , Depth / (Assortment Strategy) 3) Product / Service Differentiation 4) New Product/Service Development 5) Growth Strategy (Product-Market Matrix) 10
  11. 11. Branding & Positioning เช่น Questia.com “ faster, easier research !” “Answers NOW! Not Next Year” 11
  12. 12. Product Mix / Assortment Strategy :Wide , Depth Decision 12
  13. 13. Product / Service Differentiation Avoid “ Marketing Myopia” Think outside the “BOOK” 13
  14. 14. New Product / ServiceDevelopment 14
  15. 15. New Business : The Library Hotel, New York 15
  16. 16. บริก ารสารสนเทศยุค ของ Cybrarian (Blended Librarian) ความสามารถทีจ ำา เป็น ของ Blended ่ Librarian  ทักษะเดิมของความเป็นบรรณารัก ษ์  ทักษะ ในระบบ IT : hardware/ software skills  การออกแบบการเรีย นรู้ (Instructional Design) บทบาทใหม่ข อง Blended Librarian  สร้า งสรรค์บ ริก ารใหม่ๆ โดย ประยุก ต์เ ทคโนโลยีท ี่เ หมาะ สม เพื่อ สื่อ ข้อ มูล ความรู้ท ี่ม ีท ั้ง 16
  17. 17. กลยุทธการตลาดเพือการเติบโต ่ Product / Market Expansion Grid PRODUCT Existing New Market Product ExistingMARKET Penetration Development Market New Diversification Development 17
  18. 18. กลยุท ธ์ร าคา (Pricing Strategy)1. Cost-plus Pricing ราคา อิง ต้น ทุน2. Competitive Pricing ราคาอิง คู่แ ข่ง3. Value Pricing กลยุท ธ์ค ุ้ม ราคา4. Bundle Pricing ราคาขาย สิน ค้า ควบชนิด5. Loss-leader Pricing ราคาตำ่า พิเ ศษบาง สิน ค้า /บริก าร เพื่อ ดึง คน 18
  19. 19. Place 19
  20. 20. กลยุท ธ์ช อ งทางจัด จำา หน่า ย (Place Strategy) ่1) Location.. Location.. And.. Location การมี ชัย ด้ว ยทำา เล2) Multi-channel Marketing กลยุท ธ์ห ลากช่อ ง ทาง3) Horizontal Marketing Systems กลยุท ธ์ก าร ตลาดแนวนอน4) Alliances / Network Outlets ช่อ งทางการ Drive-thru Library ตลาดพัน ธมิต ร/เครือ ข่า ย5) New forms of Channels กลยุท ธ์ช ่อ งทางรูป แบบใหม่ๆ  Delivery Service  Drive-thru 20
  21. 21. Multi-channel Marketing 21
  22. 22. 22
  23. 23. Horizontal Marketing Systems ..คือ การทีค นกลาง ่ ระดับ เดีย วกัน ใน ธุร กิจ ทีแ ตกต่า งหรือ ่ ไม่เ กีย วข้อ งกัน หัน ่ มาใช้ก น และกัน เป็น ั ช่อ งทางในการจัด จำา หน่า ยสิน ค้า หรือ บริก าร 23
  24. 24. New forms of Channels 24
  25. 25. M-Channels M-Learning Dial-a-Drink รู้ข่าวได้ทนใจ ทุกที่ ทุกเว 25 ั เ
  26. 26. กลยุท ธ์ส ง เสริม การตลาด (Promotion ่ Strategy) Customer Relationship Management (CRM) Direct mail / E-mail Marketing Event Marketing Guerrilla Marketing Buzz Marketing Cause-related Marketing Social Marketing PR / Press Release Radio Spot 26
  27. 27. Customer RelationshipManagement (CRM) 27
  28. 28. Social Marketing & Cause-related Marketing “Born to Read” T-shirtSocial Marketing @your library Biggest morning tea @ your library 28
  29. 29. Exhibition & Event Marketing 29
  30. 30. Guerrilla Marketing To achieve conventional goals, such as profits and joy, withunconventional promotional activity, such as investing energy or creativity instead of money. Guerrilla World Water Day 30
  31. 31. ตัว อย่า ง Guerrilla Marketing Homeless Pakistani children will wear this winter? Help them with a gift at the pay desk. 31
  32. 32. Expanded 7 P’s for Services Marketing Product Price Price Price Product Product Promotion Promotion Promotion Place------------------ Physical Physical People Evidence Place Place Evidence Process Process Process People People Physical Evidence 32
  33. 33. กลยุท ธ์ก ารจัด สภาพแวดล้อ มทางกายภาพ (Physical Evidence & Ambience) แนวคิดการตลาดค้าปลีก การออกแบบ ตกแต่ง จัดวางสินค้า และ สร้างบรรยากาศในร้านค้า ...กำาลังเป็นที่นิยมนำามาใช้กับห้องสมุด และ ศูนย์เรียนรูยุคใหม่ ได้แก่ : ้ Space Allocation  Accessible Fixture Selection  Visual cues Merchandise Presentation  Inviting Visual Merchandising  Ambience Layout  Lighting  Retail Identity Circulation  Graphics Store Front  Visible Signage Exterior Design 33
  34. 34. Physical Evidence & Ambience 34
  35. 35. ประกาศ ศาสตราจารย์ คุณ หญิง แม้น มาส ชวลิต (2549) นายกสมาคมห้อ งสมุด แห่ง ประเทศไทย ประกาศของสมาคมห้อ งสมุด แห่ง ประเทศไทย หมวด 7 การบริก าร ห้อ งสมุด ควรมีบ ริก ารพื้น ฐาน และบริก าร อืน ๆ ตามความเหมาะสม ในรูป แบบที่ห ลาก ่ หลาย มีร ะเบีย บการให้บ ริก ารเพื่อ ให้ผ ร ับ ู้ บริก ารทุก กลุม เป้า หมายได้ร ับ การบริก าร ่ อย่า งเสมอภาค สามารถเข้า ถึง ทรัพ ยากร สารสนเทศได้อ ย่า งรวดเร็ว ตามความ ต้อ งการ โดยใช้เ ทคโนโลยีท ี่ท น สมัย มี ั 35
  36. 36. Marketing + Library 36
  37. 37. 4Ps Marketing Mix Product Price Promotion Place 37
  38. 38. การบริการสารสนเทศเชิงรุก Information Service Service Mind Marketing Strategies E-Marketing + E-Library 38
  39. 39. กลยุท ธ์ก ารตลาด>> การบริก ารสารสนเทศเชิง รุก กรณีศ ึก ษา กศน. กรณีศ ึก ษา ม.ขอนแก่น กรณีศ ึก ษา Library@Orchard กรณีศ ึก ษา TK Park Parliament Library on Mobile 39
  40. 40. Search Engine 40
  41. 41. โครงการ "อ่า นหนัง สือ ฟรีบ นรถโดยสาร ประจำา หมู่บ ้า น ศูน ย์บ ริก ารการศึก ษานอก โรงเรีย น อำา เภอยางตลาด จัง หวัด กาฬสิน ธุ์ " โครงการอ่า นหนัง สือ ฟรีบ นรถโดยสารประจำา ทางได้ แนวคิด จากการพลิก โฉมห้อ งสมุด ประชาสัม พัน ธ์ง าน ห้อ งสมุด เชิง รุก จะทำา อย่า งไรให้ห ้อ งสมุด เป็น ที่ร ู้จ ก ั อย่า งกว้า งขวางของคนทุก เพศ ทุก วัย ได้เ สนอ แนวทางแก่บ ุค ลากรผู้ป ฏิบ ัต ิง านห้อ งสมุด เรามีท ี่จ อด รถโดยสารอยู่ด า นข้า งห้อ งสมุด จะมีร ถมาจอดรอคิว ้ จำา นวน 50 คัน เราได้เ ริ่ม โครงการ จำา นวน 20 คัน วิธ ด ำา เนิน การ คือ จัด ทำา กระเป๋า หนัง สือ โดยมีโ ลโก้ ี ของห้อ งสมุด ประชาชน "เฉลิม ราชกุม ารี" อำา เภอ ยางตลาด จัง หวัด กาฬสิน ธุ์ หนัง สือ ที่ใ ส่ใ นกระเป๋า ก็ ประกอบไปด้ว ย หนัง สือ พิม พ์ว ารสาร นิต ยสาร แผ่น พับ ความรู้ โดยสื่อ ได้ผ ่า นการคัด เลือ กให้เ หมาะสม กับ ผู้ใ ช้บ ริก ารรถโดยสาร ซึ่ง ผูใ ช้บ ริก ารรถโดยสาร ้ 41 ประกอบด้ว ย นัก เรีย น นัก ศึก ษา ประชาชน ภิก ษุ
  42. 42. ประชาชนสำา นัก วิท ยบริก าร มหาวิท ยาลัยขอนแก่น บริก ารห้อ งสมุด เชิง รุก นำา มุม ความรู้ต ลาด ทุน ไปแนะนำา ยัง ห้า งสรรพสิน ค้า เมื่อ วัน ที่ 15-16 มิถ ุน ายน 2550 ที่ผ า นมานัน สำา นัก ่ ้ วิท ยบริก าร มหาวิท ยาลัย ขอนแก่น ได้ ดำา เนิน งานตามแผนงาน SET Corner พบ ประชาชน ครั้ง แรกที่ห ้า งสรรพสิน ค้า BigC โดยได้ร ับ การสนับ สนุน งบประมาณในการ ปฏิบ ัต ิง านล่ว งเวลาจากตลาดหลัก ทรัพ ย์ แห่ง ประเทศไทย พร้อ มด้ว ยสื่อ สารสนเทศ 42
  43. 43. Parliament Library on Mobile 43
  44. 44. Library@Orchard 44
  45. 45. TK Park http://www.tkpark.or.th 45
  46. 46. The Library Hotel , Newyork http//ww:w.libraryhotel.com/ 46
  47. 47. ข้อ คิด สู่ก ารปฏิบ ัต ิ Best Practice KM Sufficiency Economy Value Added Delivery Channel of Distribution Marketing Strategies 47
  48. 48. ‘Imagination is More Important than Knowledge...’ Albert Einstein (1879 - 1955) 48

  ×