การพัฒ นารูป แบบการจัด การความรู้เ พือ เพิ่ม สมรรถนะการ      ่ ปฏิบ ัต ิง านของข้า ราชการ สำา นัก งานปลัด กระทรวง ...
ต ่า        ว า ม การจัดการความรู้     อ งค ัง ข           พลวัต ของปัญ ญาปฏล   า พ ้อ ม  ภ ด...
การจัด การความรู้เ ป็น    ทัก ษะไม่ใ ช่ค วามรูเ ชิง ทฤษฎี       ้   ไม่ท ำา ไม่ร ู้ฟัง การบรรยาย ทำา ไม่  ...
ความรู้ 2 ยุคยุค ที่ ๑    ยุค ที่ ๒โดยนัก     โดยผู้ป ฏิบ ัต ิ วิช าการ    เน้นเน้น เหตุผ ล   ประสบการ ...
KM      ความรู้      การจัด การ      ความรู้   งาน        ค            น
การจัดการความรูคือ        ้ กระบวนการนำา    ทุน ปัญ ญา ไปสร้า ง มูล ค่า & คุณ ค่า และเพิ่ม พูน ทุน ปัญ ญา วง...
การจัดการ  ความรู้เน้น ความรู้ย ุค ที่ 2ใช้ ค. ทั้ง สองยุค ให้เ กิด พลัง ทวีค ูณ (synergy)เน้น ผู้ป ฏิบ ัต ิ ในองค์ก ...
คงที่                 พลวั                         ต               ...
ความรู้ 4 ระดับK-What  K-WhyK-How   Care-Why K-Who, K-When, K- Where
การจัดการความรู้คอ         ืการนำา ความรู้ม าใช้ป ระโยชน์ โดย capture, create, distill, share, use  KK  = K Wh...
การจัดการความรูคือ (2)        ้เครื่อ งมือ  ในการพัฒ นางาน & คนเครื่อ งมือ ทำา  สิง ทีไ ม่ค าดคิด ว่า     ...
เป้าหมาย 4 ประการของ KMให้ค นหลากหลายทัก ษะ     หลากหลาย วิธ ค ด ทำา งานร่ว มกัน อย่า งสร้า งสรรค์   ี ิร่ว มกัน พ...
ความรู้ ๒ ประเภท ค. ฝัง ลึก    ค. ชัด แจ้ง  Tacit K    Explicit/Codifi            ed Kอยูใ นสมองคน  ่...
ความรูประเภทที่ ๓   ้   Embedded K ฝัง อยู่ใ นวิธ ีป ฏิบ ัต ิง านวัฒ นธรรม ข้อ ตกลง กฎกติก า คู่ม ือ แผนงานของ   ...
กฎ 3 ข้อ ของ จค.  สมัค รใจ ไม่ใ ช่ก ะ 1. เกณฑ์2. “การรู้” เกิด เมือ่ ต้อ งการใช้3. “รู้” มากกว่า ทีเ ขีย นได้     ...
KM ส่วนใหญ่ ไป“ผิด     ทาง” ???             อย่า ลืม ว่า  ให้ค วามสำา คัญ            ต้อ ง ...
SECI Model (Nonaka and Kondo,1998)
SECI Model Socialization     เป็น กระบวนการ เปลีย นแปลงความรู้ T    ่          acit ผ่า นการแบ่ง ปัน ...
เท โ เข้คนแ ตถุ คน า ละวั          KC aio                 re t nโลยี เชื่ โ งกั ประสบกา ตรง   ...
TUNA ModelTUNA Model (Thai –UNAids Model) เป็น การมองประเด็น ของการจัด การความรู้ อย่า งง่า ย ๆ โดยแบ่ง ได้เ ป็น 3 ส่ว น...
แนวทางหนึง ที่จ ะช่ว ยให้       ่     ส่ว นกลางลำา ตัว ส่ว นที่เ ป็น “หัว ใจ ” “ไม่Model “ปลาทู” KnowledgeKM  ไ...
าก KV สู่ KS         ส่ว นกลางลำา ตัว ส่ว นที่เ ป็น “หัว ใจ ”               ให้ค วามสำา คัญ กับ กา...
จัด การความรู้       การจัด การความ     Care & Share / Give & Grow         Share & Shine      Lear...
าก KS สู่ KA          ส่ว นกลางลำา ตัว ส่ว นที่เ ป็น “หัว ใจ ”                ให้ค วามสำา คัญ กั...
ขุม ความรู้้ (Knowledge    Asset) เรื่อ ง……..  สิบ เรื่อ งสำา คัญ ที่ส ด ที่จ ะต้อ งรู้ ้  สิบ เรื่อ งสำา คัญ ที่สุ ด...
“คุณ อำา นวย ” ส่ว นกลางลำา ตัว ส่ว นที่เ ป็น “หัว ใจ”        Knowledge     ให้ค วามสำา คัญ กับ การแลกเปลี่ย ...
ความรู้                          คน +      ความรู้จ ากภายนอก          วัฒ นธรรม  ...
*KMModelระดับ ปัจ เจก            รู้       ไม่ร ู้        1  อะไร           Known A...
ภารกิจ CKO  คุณ เอื้อ (CKO)  คุณ อำา นวย  คุณ กิจ  คุณ ลิข ิต
KM Guru ศาสตราจารย์    นพ.วิจ ารณ์ พานิช –  ผู้อ ำา นวยการสถาบัน ส่ง เสริม การจัด การ   ความรู้เ พือ สัง คม (สคส...
สคส www.kmi.or.th
www.gotoknow.org
Guest Lecturer  Prachyanun Nilsook, Ph.D.    Ph.D. Educational Communications and    Technology    prachyanu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Km

366 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
366
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Km

 1. 1. การพัฒ นารูป แบบการจัด การความรู้เ พือ เพิ่ม สมรรถนะการ ่ ปฏิบ ัต ิง านของข้า ราชการ สำา นัก งานปลัด กระทรวง ดร.ปรัชญนันท์ นิล ศึก ษาธิข าร สุ ก prachyaunn@kmitnb.ac.th http://www.prachyanun.com 25-29 มิถ ุน ายน 2550 โรงแรมไอแลนด์ว ิว พัท ยา
 2. 2. ต ่า ว า ม การจัดการความรู้ อ งค ัง ข พลวัต ของปัญ ญาปฏล า พ ้อ ม ภ ด ล ใช้ ดูด ภายใ น ส ว ภาย นอก แ สร้า ง ปฏิบ ัต ิ ผลงาน คน บัน ทึก แลกเปลี่ย น องค์กปฏิบ ัต ด ้ว ยความรู้ ิ ร
 3. 3. การจัด การความรู้เ ป็น ทัก ษะไม่ใ ช่ค วามรูเ ชิง ทฤษฎี ้ ไม่ท ำา ไม่ร ู้ฟัง การบรรยาย ทำา ไม่ เป็น
 4. 4. ความรู้ 2 ยุคยุค ที่ ๑ ยุค ที่ ๒โดยนัก โดยผู้ป ฏิบ ัต ิ วิช าการ เน้นเน้น เหตุผ ล ประสบการ พิส ูจ น์ไ ด้ ณ์ต รง เป็น ค. วิท ยาศาสตร์
 5. 5. KM ความรู้ การจัด การ ความรู้ งาน ค น
 6. 6. การจัดการความรูคือ ้ กระบวนการนำา ทุน ปัญ ญา ไปสร้า ง มูล ค่า & คุณ ค่า และเพิ่ม พูน ทุน ปัญ ญา วงจรไม่ร ู้จ บ วงจรยกระดับ เกลีย วความรู้ การใช้ง าน & ความรู้ เป็น
 7. 7. การจัดการ ความรู้เน้น ความรู้ย ุค ที่ 2ใช้ ค. ทั้ง สองยุค ให้เ กิด พลัง ทวีค ูณ (synergy)เน้น ผู้ป ฏิบ ัต ิ ในองค์ก ร เกลีย วความ K Spiral - แนวหน้า K Practioner - ระดับ กลาง K Engineer
 8. 8. คงที่ พลวั ต ดสินใ •ตั จ ปฏิ การ บัติ • ดำาเนิ นการ •ทำานาย ความรู้ • ความหมาย า เพิมคุ า/ มูลค่ •แบบแผน สารสนเทศ ่ ณค่ • บริบท •ไ ด้ ม่ไ กรองข้ อมูล • ข้ อสังเกต เครืองจั ่ กร มนุ ษย์
 9. 9. ความรู้ 4 ระดับK-What K-WhyK-How Care-Why K-Who, K-When, K- Where
 10. 10. การจัดการความรู้คอ ืการนำา ความรู้ม าใช้ป ระโยชน์ โดย capture, create, distill, share, use KK = K What, K How, K Who, K When, K WhyEvolving, Leveraging Process
 11. 11. การจัดการความรูคือ (2) ้เครื่อ งมือ ในการพัฒ นางาน & คนเครื่อ งมือ ทำา สิง ทีไ ม่ค าดคิด ว่า ่ ่ จะทำา ได้เครื่อ งมือ ใช้ ค วามรูข องทัง โลก ้ ้เครื่อ งมือ ดึง ศัก ยภาพของคน &
 12. 12. เป้าหมาย 4 ประการของ KMให้ค นหลากหลายทัก ษะ หลากหลาย วิธ ค ด ทำา งานร่ว มกัน อย่า งสร้า งสรรค์ ี ิร่ว มกัน พัฒ นาวิธ ท ำา งานในรูป แบบ ี ใหม่ ๆ เน้น ค. ฝัง ลึก &ทดลอง & เรีย นรู้ โยงอยู่ก ับ งานนำา เข้า K-how จากภายนอก อย่า ง เหมาะสม
 13. 13. ความรู้ ๒ ประเภท ค. ฝัง ลึก ค. ชัด แจ้ง Tacit K Explicit/Codifi ed Kอยูใ นสมองคน ่ เชื่อ มโยงกับ อยูใ นตำา รา ่ เอกสาร ประสบการณ์ วารสาร คู่ม ือ ความเชื่อ ค่า คำา อธิบ าย วีซ ีด ี นิย ม ไม่ คอมพิว เตอร์
 14. 14. ความรูประเภทที่ ๓ ้ Embedded K ฝัง อยู่ใ นวิธ ีป ฏิบ ัต ิง านวัฒ นธรรม ข้อ ตกลง กฎกติก า คู่ม ือ แผนงานของ องค์ก ร
 15. 15. กฎ 3 ข้อ ของ จค. สมัค รใจ ไม่ใ ช่ก ะ 1. เกณฑ์2. “การรู้” เกิด เมือ่ ต้อ งการใช้3. “รู้” มากกว่า ทีเ ขีย นได้ ่ พูด ได้
 16. 16. KM ส่วนใหญ่ ไป“ผิด ทาง” ??? อย่า ลืม ว่า ให้ค วามสำา คัญ ต้อ ง “สมดุล ” กับ “2P” People & Processesให้ค วามสำา คัญ กับ “2T”Tool & Technology ool
 17. 17. SECI Model (Nonaka and Kondo,1998)
 18. 18. SECI Model Socialization เป็น กระบวนการ เปลีย นแปลงความรู้ T ่ acit ผ่า นการแบ่ง ปัน ประสบการณ์ ซึ่ง ได้จ ากการ สัง เกต ลอก เลีย นแบบ หรือ การลงมือ ปฏิบ ัต ิE xternalization เป็น กระบวนการที่ ความรู้ T acit ถูก ทำา ให้ช ัด เจน โดยการ เปรีย บเทีย บใช้ต ว อย่า ง หรือ  ตัง ั ้ สมมุต ิฐ านจนความรู้ T acit เปลี่ย นแปลง เป็น ความรู้ E xplicit Combination เป็น กระบวนการที่ค วามรู้ Explicit ถูก ทำา ให้เ ป็น ระบบจนกลายเป็น ความรู้ ซึ่ง จะถูก จัด เป็น หมวดหมู่ข อง
 19. 19. เท โ เข้คนแ ตถุ คน า ละวั KC aio re t nโลยี เชื่ โ งกั ประสบกา ตรง อม ย บลู ค้ กา รณ์ C me iv a v na e o ptit e d a t gผ ต นำา ลิ สื่ อภั ฑ์ ณ TC S A IT T C A IT ออก ไปบริการ สร้ ง า I E มาวิ แ ธี ก้ คุ EXPLIC C ณ IT EXPLIC IT เป็ นปั หา ค่ ญ า ระเหย า ง่ ย ภา า ษ I C T ลู ค้ กา U wrdSp l p a ira
 20. 20. TUNA ModelTUNA Model (Thai –UNAids Model) เป็น การมองประเด็น ของการจัด การความรู้ อย่า งง่า ย ๆ โดยแบ่ง ได้เ ป็น 3 ส่ว นใหญ่ ๆ คือ1) Knowledge Vision (KV) เป็น ส่ว นทีต ้อ ง ่ ตอบให้ไ ด้ว า ทำา การจัด การความรู้ไ ปเพือ ่ ่ อะไร2) Knowledge Sharing (KS) เป็น ส่ว นที่ สำา คัญ มากเพราะทำา ให้เ กิด การแลกเปลี่ย น เรีย นรู้ผ ่า นเวทีจ ริง และเวทีเ สมือ นเช่น ผ่า น เครือ ข่า ย Internet
 21. 21. แนวทางหนึง ที่จ ะช่ว ยให้ ่ ส่ว นกลางลำา ตัว ส่ว นที่เ ป็น “หัว ใจ ” “ไม่Model “ปลาทู” KnowledgeKM ไ ปผิด ทาง ” ให้ค วามสำา คัญ กับ การแลกเปลี่ย นเรีย ช่ว ยเหลือ เกื้อ กูล ซึ่ง กัน และกัน Sharingnowledge Vision (KV)nowledge Sharing (KS) (Share & Learn)nowledge Assets (KA) KV KS KA Knowledge Knowledge Assets Vision ส่ว นหัว ส่ว นตา ส่ว นหาง สร้า งคลัง ความรู้ มองว่า กำา ลัง จะไปทางไหน ่อ มโยงเครือ ข่า ย ประยุก ต์ใ ช้ ICT เชื้อ งตอบได้ว ่า “ทำา KM ไปเพื่อ อะไร ” หาง ” สร้า งพลัง จาก CoPs “สะบัด
 22. 22. าก KV สู่ KS ส่ว นกลางลำา ตัว ส่ว นที่เ ป็น “หัว ใจ ” ให้ค วามสำา คัญ กับ การแลกเปลี่ย นเรีย Knowledge Sharing ยเหลือ เกื้อ กูล ซึ่ง กัน และกัน ช่ว (KS) (Share & Learn) Knowledge Vision (KV) ส่ว นหัว ส่ว นตา มองว่า กำา ลัง จะไปทางไหนองตอบได้ว ่า “ทำา KM ไปเพื่อ อะไร ”
 23. 23. จัด การความรู้ การจัด การความ Care & Share / Give & Grow Share & Shine Learn - Care - Share - Shine
 24. 24. าก KS สู่ KA ส่ว นกลางลำา ตัว ส่ว นที่เ ป็น “หัว ใจ ” ให้ค วามสำา คัญ กับ การแลกเปลี่ย นเรีย Knowledge Sharing ยเหลือ เกื้อ กูล ซึ่ง กัน และกัน ช่ว (KS) (Share & Learn) Knowledge Knowledge Assets (KA) Vision (KV) ส่ว นหัว ส่ว นตา ส่ว นหาง สร้า งคลัง ความรู้ มองว่า กำา ลัง จะไปทางไหน ่อ มโยงเครือ ข่า ย ประยุก ต์ใ ช้ ICT เชื้อ งตอบได้ว ่า “ทำา KM ไปเพื่อ อะไร ” หาง ” สร้า งพลัง จาก CoPs “สะบัด
 25. 25. ขุม ความรู้้ (Knowledge Asset) เรื่อ ง…….. สิบ เรื่อ งสำา คัญ ที่ส ด ที่จ ะต้อ งรู้ ้ สิบ เรื่อ งสำา คัญ ที่สุ ด ที่จ ะต้อ งรู ุหารายละเอีย ดเพิม เติม ได้จ ากที่ไ หนหารายละเอีย ดเพิ่ ม เติม ได้จ ากที่ไ หน ่ เอามาปรับ ใช้ไ ด้อ ย่า งไร เอามาปรับ ใช้ไ ด้อ ย่า งไร ควรปรึก ษาใคร ควรปรึก ษาใคร เพิม เพิม ่่ เพิม เพิ่ม ่ เพิ่ม เพิม สรุป เพิม เพิม สรุป สรุป ่ ่่ เพิ่ม สรุป เพิ่ม บทเรีย น บทเรีย น
 26. 26. “คุณ อำา นวย ” ส่ว นกลางลำา ตัว ส่ว นที่เ ป็น “หัว ใจ” Knowledge ให้ค วามสำา คัญ กับ การแลกเปลี่ย นเรีย Knowledge Facilitators Sharing ยเหลือ เกื้อ กูล ซึ่ง กัน และกัน ช่ว (KS) (Share & Learn)“คุณ เอื้อ ” Chief Knowledge Officer “คุณ กิจ ” Knowledge Knowledge CKO Knowledge Vision (KV) Assets (KA) Practitioners ส่ว นหัว ส่ว นตา ส่ว นหาง สร้า งคลัง ความรู้ มองว่า กำา ลัง จะไปทางไหน ่อ มโยงเครือ ข่า ย ประยุก ต์ใ ช้ ICT เชื้อ งตอบได้ว ่า “ทำา KM ไปเพื่อ ง CoPs ที่ม ีพ ลัง ดุจ ดั่ง ปลา“สะบัด หาง ” สร้า อะไร”
 27. 27. ความรู้ คน + ความรู้จ ากภายนอก วัฒ นธรรม องค์ก ร งาน คว้า เลือ ก กำา หนด ใ แลกเป้า หมาย ช้ งานบรรลุ ยกระดับ เปลี่ย น ของงาน เรีย นรู้ ความรู้ เป้า หมาย จัด เก็บ ค้น ปรับ ปรุง หา คลัง ความรู้ (ภายใน) Model 3 มิต ิ ของ สคส. (ดัด แปลงจากหนัง สือ
 28. 28. *KMModelระดับ ปัจ เจก รู้ ไม่ร ู้ 1 อะไร Known Area 3 อะไร Unknown Area รู้ “Explicit Knowledge” “Implicit Learn ว่า Knowledge” Action 2 Hidden Area 4 Blind Area ไม่ร ู้ We know Ignorance (อวิช ชา) more than we can tell Open-up “Tacit* ว่า (Polanyi) Knowledge” นำา เสนอแนวคิด โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุข ยืด สถาบัน ส่ง
 29. 29. ภารกิจ CKO คุณ เอื้อ (CKO) คุณ อำา นวย คุณ กิจ คุณ ลิข ิต
 30. 30. KM Guru ศาสตราจารย์ นพ.วิจ ารณ์ พานิช – ผู้อ ำา นวยการสถาบัน ส่ง เสริม การจัด การ ความรู้เ พือ สัง คม (สคส.) ่ – http://gotoknow.org/thaikm ดร.ประพนธ์ ผาสุข ยืด – ผู้อ ำา นวยการฝ่า ยส่ง เสริม การสื่อ สาร พัฒ นาการเรีย นรู้ – สถาบัน ส่ง เสริม การจัด การความรู้เ พือ ่ สัง คม (สคส.)
 31. 31. สคส www.kmi.or.th
 32. 32. www.gotoknow.org
 33. 33. Guest Lecturer Prachyanun Nilsook, Ph.D.  Ph.D. Educational Communications and Technology  prachyanunn@kmutnb.ac.th  http//www.prachyanun.com  081-7037515  KMUTNB

×