Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Itage2

417 views

Published on

 • Be the first to comment

Itage2

 1. 1. เทคนิค การสอน ยุค IT ตอนที่ 2ดร.ปรัช ญนัน ท์ นิล สุข http://www.prachyanun.com prachyanunn@kmutnb.ac.th
 2. 2. เทคนิค การสอนที่ส อดคล้อ งกับ ยุค ไอที• การสอนแบบแผนผัง มโนทัศ น์ (Concept Map)• การสอนแบบสืบ สอบ (Inquiry)• การสอนแบบโครงงาน (Project- Based)• CIPPA• MIAP• การสอนแบบร่ว มมือ (Collaborative)• การสอนแบบปัญ หาเป็น หลัก13/08/12 2
 3. 3. การสอนแบบแผนผัง มโนทัศ น์ • Concept Mapping • Mind Mapping • แผนผัง มโนทัศ น์ • แผนภาพมโนทัศ น์ • แผนที่ค วามคิด • แผนผัง ความคิด รวบยอด13/08/12 3
 4. 4. Concept Map• Joseph D. Novak at Cornell University• การสอนวิเ คราะห์ร ะบบ• (System Analysis)• การสอนวิเ คราะห์เ นื้อ หา• (Content Analysis)13/08/12 4
 5. 5. การสอนแบบสืบ สอบ (Inquiry)• วิธ ส อนแบบสืบ สอบมีช ื่อ เรีย กต่า ง ๆ ี กัน ได้แ ก่ การสืบ เสาะหาความรู้ การสืบ สวนสอบสวน การสืบ เสาะ แสวงหา• นัก เรีย นเป็น ผู้ถ าม (Active Inquiry)• ครูเ ป็น ผู้ถ าม (Passive Inquiry)• ครูแ ละนัก เรีย นร่ว มกัน ถาม (Combined Inquiry)
 6. 6. เทคนิค การสอนแบบสืบ สอบใน ยุค ไอที• ขั้น สัง เกต (Observation)• ขั้น อธิบ าย (Explanation)• ขั้น ทำา นายหรือ คาดคะเน (Prediction)• ขั้น ควบคุม และสร้า งสรรค์ (Control and Creativity)• Chat / E-mail• Search engine (Google, Live)• Web board• Weblog13/08/12 6
 7. 7. การสอนแบบโครงการ Project-based• เริ่มด้วยปัญหา หรือ คำาถามทีใหญ่พอ (Start with the ่ Big Question)• การออกแบบการวางแผนโครงการ (Design a Plan for the Project)• สร้างสรรค์ตารางการทำางาน (Create a Schedule)• การติดตามผู้เรียนและแสดงความก้าวหน้าของ โครงการ (Monitor the Students and the Progress of the Project)• การประเมินผลผลิต (Assess the Outcome)• การประเมินประสบการณ์ (Evaluate the
 8. 8. CIPPA Model รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี• Construct• Interaction• Physical Participation• Process Learning• Application
 9. 9. Construct• การสร้า งความรู้ด ว ยตนเอง ้• การสร้า งความรู้ต ามแนวคิด ของ Constructivism• เน้น กิจ กรรมทีช ่ว ยให้น ัก เรีย นมี ่ โอกาสสร้า งความรู้ด ้ว ยตนเอง• เน้น กิจ กรรมทีช ่ว ยให้ผ ู้เ รีย นมี ่ ส่ว นร่ว มทางสติป ัญ ญา13/08/12 10
 10. 10. Interaction• การปฏิส ัม พัน ธ์ต ่อ กัน• การมีป ฏิส ัม พัน ธ์ก ับ ผู้อ ื่น หรือ สัง เกตสิ่ง แวดล้อ มรอบตัว• เปิด โอกาสให้ผ ู้เ รีย นได้ม ี ปฏิส ัม พัน ธ์ท างสัง คมกับ บุค คล และแหล่ง ความรู้ท ี่ห ลากหลาย• การช่ว ยให้ผ ู้เ รีย นมีส ่ว นร่ว มทาง13/08/12 11
 11. 11. Physical Participation• การมีส ่ว นรวม• การให้ผ ู้เ รีย นมีโ อกาสเคลือ นไหว ่ ร่า งกาย• กิจ กรรมในลัก ษณะต่า งๆ ซึ่ง เป็น การช่ว ยให้ผ ู้เ รีย นมีส ่ว นร่ว ม ทางกาย13/08/12 12
 12. 12. Process Learning • การมีก ระบวนการเรีย นรู้ • กระบวนการแสวงหาความรู้ • กระบวนการคิด • กระบวนแก้ป ัญ หา • กระบวนการกลุ่ม • กระบวนการพัฒ นาตนเอง • ผู้เ รีย นมีส ว นร่ว มทางด้า นสติป ัญ ญา ่13/08/12 13
 13. 13. Application• การนำา ความรู้ไ ปประยุก ต์ใ ช้• การนำา ความรู้ท ี่ไ ด้เ รีย นรู้ไ ป ประยุก ต์ใ ช้ใ นงาน• การวิจ ัย ให้ผ ู้เ รีย นเกิด ความรู้เ พิ่ม เติม• การเชื่อ มโยงระหว่า งทฤษฎีก ับ การปฏิบ ัต ิ• ผู้เ รีย นมีส ่ว นร่ว มในกิจ กรรมการ13/08/12 14
 14. 14. MIAP• MIAP / KMITNB• Motivation• Information• Application• Progress
 15. 15. Motivation• ขั้นสนใจปัญหา /การจูงใจผู้เรียน – 1. เตรียมการอย่างดี ปฏิบัติการได้ไม่ติดขัด – 2. นำาผู้เรียนเข้าสูหัวเรื่องและวัตถุประสงค์ได้ ่ ชัดเจน – 3. ใช้การรวมสื่อประกอบกับเทคนิคการถามช่วยดึง ความสนใจให้มากทีสุด ่ – 4. ใช้เวลากะทัดรัดอย่างเหมาะสม – 5. พยายามให้ผู้เรียนทั้งชั้นได้มส่วนร่วม ี – 6. การสรุปจูงใจต้องทำาให้ได้อย่างเหมาะสมตรง ประเด็นทีจะนำาผู้เรียน ่ ศึกษาในเนื้อหาสาระ
 16. 16. Information• ขั้น สนใจข้อ มูล• พร้อ มที่จ ะรับ เนื้อ หาสาระ• ขั้น ที่ใ ห้ผ ู้เ รีย นอ่า นจากตำา รา เรีย นรู้ ด้ว ยตัว เอง• เรีย นรู้ส ิ่ง ใหม่ๆ ที่ค วรจะได้จ ากแหล่ง ข้อ มูล ต่า งๆ• ใช้อ ุป กรณ์ช ่ว ยสอนและวางขั้น ตอน ในการให้เ นื้อ หา
 17. 17. Application• ขั้น นำา ข้อ มูล มาทดลองใช้ – 1. เพื่อ ให้ผ ู้เ รีย นมีโ อกาสทดสอบความสามารถภาย หลัง จากผ่า นการรับ เนื้อ หาสาระว่า เขา มีก ารรับ เนื้อ หาได้ม ากน้อ ยเพีย งใด มีค วามเข้า ใจ เนื้อ หาได้ม ากน้อ ยเพีย งใด – 2. ก่อ ให้เ กิด การตรวจปรับ เนื้อ หา ในส่ว นที่ผ ู้เ รีย นยัง รับ เนื้อ ไม่ไ ด้ซ ่อ มเสริม ให้ส มบูร ณ์ ด้ว ยความถูก ต้อ ง – 3. ช่ว ยลดภาวการณ์อ ิ่ม ตัว ในการรับ เนื้อ หา ทำา ให้ร ับ ปริม าณเนื้อ หาได้ม ากขึ้น – 4. ใช้เ ป็น การทบทวนความจำา เพื่อ ป้อ งกัน การเลือ น
 18. 18. Progress• ขั้น ประเมิน ผล• ขัน ตอนในการตรวจผลสำา เร็จ หรือ ้ ขัน ตอนในการตรวจสอบความ ้ ก้า วหน้า ในการเรีย นรู้• การวัด และประเมิน ผล• พฤติก รรม ความรู้ เจตคติ• ทัก ษะ
 19. 19. คำา ถาม ????• ท่า นจะสอนด้ว ยเทคนิค วิธ ีใ ด• ผู้เ รีย นที่ท ่า นสอนชอบแบบไหน – Visual – Auditory – Tactic13/08/12 20
 20. 20. Guest Lecturer• Prachyanun Nilsook• Ph.D. (Educational Communications and Technology)• King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok• 081-7037515• prachyanunn@kmitnb.ac.th• http://www.prachyanun.com

×