เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (Selected Topics in Information and Communication Technol...
Contents 
การวิเคราะห์สภาพและปัญหา ICT for Education 
1 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เรื่องคัดเฉพาะทาง ICT for Education 
2 
...
คาอธิบายรายวิชา 
การศึกษาค้นคว้าในหัวข้อและประเด็นที่เป็นแนวโน้ม ใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพ...
ภาพรวมการศึกษาในสาขา ICT for Education 
 บทความวิชาการ 
 บทความวิจัย 
 การลงพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติ 
 การปร...
เส้นทางสู่ Ph.D 
International Journal 
International Conference 
บทความวิจัย 
บทความวิชาการ 
ส่วนสาคัญของวิทยานิพนธ์ 
ส่ว...
เป้าหมายรายวิชา 
 ค้นคว้าและนาเสนอบทความวิจัยระดับสากล 
 นาเสนอแนวคิดการวิจัยและเครื่องมือวิจัย 
 การวิจัยนาร่องเพื่อทด...
อัตลักษณ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 
การนาเสนอใน การประชุม วิชาการ ระดับชาติและ ระดับนานาชาติ 
การวิจัย นาร่อง กา...
International Journal of Instructional Media http://www.adprima.com/ijim.htm
The Information Society (TIS) http://www.indiana.edu/~tisj/
http://www.citejournal.org
Journal of Association for the Advancement of Computing in Education http://www.aace.org/pubs/
The International Review of Research in Open and Distance Learning http://www.irrodl.org
Journal of Research on Technology in Education (JRTE) http://www.iste.org/learn/publications/journals/jrte
The Journal of Asynchronous Learning Networks (JALN) http://sloanconsortium.org/publications/jaln_main
Journal of Computer Assisted Learning http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365- 2729
EDUCAUSE
http://elearnmag.acm.org/
http://www.centerdigitaled.com/
Sloan consortium http://sloanconsortium.org/
http://www.researchinlearningtechnology.net
http://www.merlot.org
http://www.sciencedirect.com/science/journals/
Procedia
AllConference.com
http://www.conferencealerts.com
World Academy of Science, Engineering and Technology
http://www.iacsit.org
บทสรุป 
 นักศึกษาค้นคว้าบทความวิจัยเพื่อนาไปสู่การทาวิจัยนา ร่องในหัวข้อเรื่องที่สนใจ อันจะนาไปสู่วิทยานิพนธ์  นักศึกษาว...
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา 
 Course Work 
 ภาษาอังกฤษ 
 การสอบวัดคุณสมบัติ (QE) 
 International Conference หรือ 
 Interna...
คาถาม 
 การประชุมวิชาการโสต-เทคโนฯ สัมพันธ์ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม พ.ศ.2558 
 ICTechEd 2014 
 Internati...
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เรื่องคัดเฉพาะทางด้าน Ict for education

545 views

Published on

เรื่องคัดเฉพาะทางด้าน Ict for education

Published in: Education

เรื่องคัดเฉพาะทางด้าน Ict for education

 1. 1. เรื่องคัดเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (Selected Topics in Information and Communication Technology for Education) รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2. 2. Contents การวิเคราะห์สภาพและปัญหา ICT for Education 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์เรื่องคัดเฉพาะทาง ICT for Education 2 การทา Pilot Study in ICT for Education 3 การนาเสนอบทความวิจัย 4
 3. 3. คาอธิบายรายวิชา การศึกษาค้นคว้าในหัวข้อและประเด็นที่เป็นแนวโน้ม ใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อการศึกษา Independent study on interesting topics and issues related to trends and changes in information and communication technology for education.
 4. 4. ภาพรวมการศึกษาในสาขา ICT for Education  บทความวิชาการ  บทความวิจัย  การลงพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติ  การประชุมวิชาการระดับชาติ  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  การลงพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  การลงพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลระดับโลก ISI, SCOPUS
 5. 5. เส้นทางสู่ Ph.D International Journal International Conference บทความวิจัย บทความวิชาการ ส่วนสาคัญของวิทยานิพนธ์ ส่วนใดส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ Pilot Study ลงพิมพ์ในวารสารวิชาการ รายวิชาในหลักสูตร ลงพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 6. 6. เป้าหมายรายวิชา  ค้นคว้าและนาเสนอบทความวิจัยระดับสากล  นาเสนอแนวคิดการวิจัยและเครื่องมือวิจัย  การวิจัยนาร่องเพื่อทดสอบตัวแปรและแนวทาง  การเขียนบทความวิจัย 6-10 หน้ากระดาษ  การนาเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ- นานาชาติ  การลงพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ-นานาชาติ  เค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 บท
 7. 7. อัตลักษณ์นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. การนาเสนอใน การประชุม วิชาการ ระดับชาติและ ระดับนานาชาติ การวิจัย นาร่อง การเขียน บทความ วิจัย วิเคราะห์ บทความวิจัย สังเคราะห์ เนื้อหาบทความ วิจัย เค้าโครงวิจัย คิดเป็น ทาเป็น ถ่ายทอดเป็น
 8. 8. International Journal of Instructional Media http://www.adprima.com/ijim.htm
 9. 9. The Information Society (TIS) http://www.indiana.edu/~tisj/
 10. 10. http://www.citejournal.org
 11. 11. Journal of Association for the Advancement of Computing in Education http://www.aace.org/pubs/
 12. 12. The International Review of Research in Open and Distance Learning http://www.irrodl.org
 13. 13. Journal of Research on Technology in Education (JRTE) http://www.iste.org/learn/publications/journals/jrte
 14. 14. The Journal of Asynchronous Learning Networks (JALN) http://sloanconsortium.org/publications/jaln_main
 15. 15. Journal of Computer Assisted Learning http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365- 2729
 16. 16. EDUCAUSE
 17. 17. http://elearnmag.acm.org/
 18. 18. http://www.centerdigitaled.com/
 19. 19. Sloan consortium http://sloanconsortium.org/
 20. 20. http://www.researchinlearningtechnology.net
 21. 21. http://www.merlot.org
 22. 22. http://www.sciencedirect.com/science/journals/
 23. 23. Procedia
 24. 24. AllConference.com
 25. 25. http://www.conferencealerts.com
 26. 26. World Academy of Science, Engineering and Technology
 27. 27. http://www.iacsit.org
 28. 28. บทสรุป  นักศึกษาค้นคว้าบทความวิจัยเพื่อนาไปสู่การทาวิจัยนา ร่องในหัวข้อเรื่องที่สนใจ อันจะนาไปสู่วิทยานิพนธ์  นักศึกษาวางแผนการทาวิจัยนาร่อง เก็บข้อมูลและเขียน บทความวิจัยได้อย่างน้อย 1 เรื่อง  นักศึกษาสามารถส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ  นักศึกษาสามารถส่งบทความลงพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 29. 29. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา  Course Work  ภาษาอังกฤษ  การสอบวัดคุณสมบัติ (QE)  International Conference หรือ  International Journal  สอบปากเปล่า (หลังสอบหัวข้อ 360 วัน)
 30. 30. คาถาม  การประชุมวิชาการโสต-เทคโนฯ สัมพันธ์ ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม พ.ศ.2558  ICTechEd 2014  International Conference  Thailand Citation Indexed (TCI)  Digital Object Identifier (DOI)
 31. 31. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

×