Game1

458 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
458
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Game1

 1. 1. ออนไลน์ส ำา หรับ เยาวชน ” ดำา เนิน การโดย นัก ศึก ษาปริญ ญาโทหลัก สูต ร ครุศ าสตร์ม หาบัณ ฑิต สาขาเทคโนโลยีแ ละสื่อ สารการ ศึก ษา รุ่น ที่ 2วัน เสาร์ ที่ 6 กัน ยายน พ.ศ. 2551 ณ อาคาร เบญจมจัก ร มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
 2. 2. ภัยร้ายทีแฝงมากับอินเทอร์เน็ต ่ และเกมส์ ดร.ปรัช ญนัน ท์ นิล สุข ภาควิช าครุศ าสตร์เ ทคโนโลยี คณะครุศ าสตร์อ ุต สาหกรรม มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า พระนครเหนือ อ. วรกิจ วิร ิย ะเกษามงคล หัว หน้า แผนกเทคโนโลยีส ารสนเทศ วิท ยาลัย เทคนิค ชลบุร ี
 3. 3. ประเด็น คำา ถาม• ใครไม่เ คยใช้อ ิน เทอร์เ น็ต• ใครไม่ม ีอ ิน เทอร์เ น็ต ที่บ ้า น• ใครไม่เ คยเล่น เกมส์ค อมพิว เตอร์• ใครไม่เ คยเล่น เกมส์อ อนไลน์• ใครไม่เ คย Chat• ใครไม่เ คยดูเ ว็บ โป๊• ฯลฯ
 4. 4. ประเด็น วิพ ากย์• ภัย ร้า ยที่เ กิด กับ เด็ก และเยาวชน• ภัย ร้า ยที่เ กิด กับ ระบบการศึก ษา• ภัย ร้า ยที่เ กิด กับ สัง คม• ภัย ร้า ยที่เ กิด กับ เศรษฐกิจ• ภัย ร้า ยที่เ กิด กับ องค์ก ร• ภัย ร้า ยที่เ กิด กับ ความมั่น คง ปลอดภัย• ฯลฯ
 5. 5. อะไรคือ ภัย ร้า ยที่แ ฝงมากับอิน เทอร์เ น็ต• นัก วิช าการเตือ นภัย อิน เทอร์เ น็ต ล่า สุด แฮ็ก เกอร์ ใช้ว ิธ ีพ ิช ชิ่ง เจาะเครือ ข่า ย เลีย นแบบเว็บ ไซต์ สถาบัน การเงิน ขโมยชื่อ ผู้ใ ช้ร หัส ลับ• สยองภัย อิน เทอร์เ น็ต หัน ศพคู่แ ชท ่ จับ หนุม ปากีฯ ฆ่า หัน ศพครูส าวยัด ใส่ก ระเป๋า ทิง ่ ่ ้ หลัง แชทกัน ทางอิน เทอร์เ น็ต เหยื่อ บิน จาก จ.อุบ ลฯมาหาถึง กทม.• ภัย อิน เทอร์เ น็ต อ้า งตัว เป็น หนุ่ม แบงก์ล ูก ชาย เจ้า ของ รพ.ดัง ตุ๋น สาวได้เ งิน ไปกว่า 2 ล้า นบาท จากการเล่น "เอ็ม เอสเอ็น " เผยหลัง รู้จ ัก บนเน็ต ไม่น าน• นัก ศึก ษา ใสซื่อ ให้เ บอร์ฮ ล โหลมารับ ถึง ทีเ รีย น ั ่
 6. 6. อะไรคือ ภัย ที่แ ฝงมากับ เกมส์• เนคเทค เผยภัย อิน เทอร์เ น็ต เกมออนไลน์ ดูด กลุ่ม เด็ก จ่า ยเดือ นละกว่า 2,500 บาท• 2 โจ๋ค ลั่ง แร็ก นาร็อ ก ชิง ทองไปเล่น เกม• เด็ก อายุ 13 เมือ งสองแควตั้ง แก๊ง ตระเวนงัด บ้า นพัก กุฏ ิพ ระ สารภาพทำา มาแล้ว กว่า 10 ครั้ง รวมทั้ง บ้า น ผกก.อก.ภ.จว. หาเงิน เที่ย วและเล่น เกมส์อ อนไลน์• นายเป็น หนึง อายุ 17 ปี นัก เรีย น ชัน ม.6 ่ ้ ชอบเล่น เกมคอมพิว เตอร์ ยิง ต่อ สูก ัน อย่า ง ้ ชนิด บ้า คลั่ง ไม่ย อมทำา การบ้า น หนัง สือ ไม่ ยอมอ่า น จากที่เ คยเรีย นดี อยู่ห ้อ งลำา ดับ ที่
 7. 7. ความร้า ยแรงจากปัญ หาของเกมส์• นัก ศึก ษาชาวเกาหลี ติด เกมส์ รุน แรง ไล่ฆ ่า อาจารย์แ ละ นัก ศึก ษาที่เ วอร์จ ิเ นีย ร์ สหรัฐ อเมริก า• หนุ่ม อายุ 20 ปี ติด เกมส์ Counter Strike อย่า งหนัก ทะเลาะวิว าทไล่ ยิง คนที่ต ลาดไท ยิง ตำา รวจตาย 2 เหตุเ พราะชอบเล่น เป็น โจรใน เกมส์
 8. 8. พฤติก รรมการใช้อ ิน เทอร์เ น็ต ของเด็ก ไทยปัจ จุบ ัน• เด็ก กว่า 13% มีเ พศสัม พัน ธ์ก ับ คนที่ รู้จ ัก ทางอิน เทอร์เ น็ต• เกือ บครึ่ง หนึ่ง ของวัย รุ่น ฮ่อ งกงมีเ พศ สัม พัน ธ์ก ับ ผู้ท ี่ร ู้จ ัก ผ่า นอิน เทอร์เ น็ต• เด็ก กว่า 60 % เคยดูภ าพ/คลิป โป๊ท าง อิน เทอร์เ น็ต• เด็ก กว่า 70% สนทนากับ คนทีไ ม่ร ู้จ ัก ่ ออนไลน์• เด็ก กว่า 80% ใช้เ วลาเล่น เน็ต เล่น เกม
 9. 9. คนไทยรุ่น ใหม่ใ นสัง คมโลกาภิว ัต น์ 7Cดร. โสภา ชูพ ิก ุล ชัย ชปีล มัน น์ ราชบัณ ฑิตสาขาจิต วิท ยา• Credit Card• Car• Computer• Communication• Condominium• Club• Condom
 10. 10. เหตุท ี่เ ราต้อ งมาพบกัน• “ปัญ หาของผู้ป กครองในปัจ จุบ น คือ ั ตามลูก ไม่ท น ” ปรเมศวร์ มิน ศิร ิ ั นายกสมาคมผู้ด ูแ ลเว็บ ไทย (2549)• ผลสำา รวจรวบรวมสถิต ิเ ว็บ ไซท์ ทรูฮ ต ิ Truehits.net ระบุพ ฤติก รรมการใช้ อิน เทอร์เ น็ต ภาพรวมของคนไทยในปี 2006 เข้า เว็บ ไซท์เ น้น บัน เทิง เป็น หลัก คำา ที่ใ ช้ค น หามากที่ส ด 3 อัน ดับ แรก ้ ุ คือ คำา ว่า เกมส์, ดวง และเพลง สะท้อ น พฤติก รรมการเข้า เว็บ ไซท์ว ่า เน้น บัน เทิง มาก
 11. 11. ภัยร้ายบนอินเทอร์เน็ต 10 ประการ• Malware with Social Engineering Technique Attack• SPAM Mail Attack• Instant Messaging / Peer to Peer Attack• PHISHING, PHARMING and GOLD FARMING Attack• Denial of Services and Distributed Denial of Services Attack• Web Server and Web Application Attack• BOTNETS Attack• ROOTKITS attack• Mobile and Wireless Attack• Google Hacking Attack
 12. 12. HACKER
 13. 13. CAMFROG• ไทยพุ่ง อัน ดับ 1 โชว์ส ยิว ลามก ในแคมฟ ร็อ ก ดีเ อสไอ – ขู่จ ับ สรุป ประเด็น ข่า วโดย กระปุก ดอทคอม ภาพประกอบทาง อิน เทอร์เ น็ต ไม่เ กี่ย วข้อ งกับ ข้อ มูล วานนี้ (28 ม.ค.) พ.ต.อ.ญาณพล ยั่ง ยืน ผู้ บัญ ชาการสำา นัก คดีเ ทคโนโลยีแ ละ สารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพ ิเ ศษ หรือ ดี เอสไอ กระทรวงยุต ธ รรม เปิด เผยว่า จาก ิ การที่ไ ด้ต ด ตามตรวจสอบโปรแกรมแคมฟ ิ ร็อ ก ซึง เป็น โปรมแกรมที่ว ัย รุ่น คนหนุม ่ ่ สาวเข้า ไปแชตพูด คุย สนทนา รวมไปถึง
 14. 14. CAMFROG
 15. 15. ทำา ไมถึง ติด เกม?• ปัจ จัย แรกคือ ความต้อ งการสร้า ง ตัว ตน/มีต ว ตนของเด็ก ั – ใครเล่น เก่ง จะเป็น ที่ร ู้จ ัก เป็น ที่ย อมรับ เด็ก จะภาค ภูม ิใ จในตนเองอย่า งมาก รู้ส ึก ว่า ตัว เองมีค ุณ ค่า มี ความสามารถ จึง ทำา ให้ถ ลำา ลึก ติด เกมงอมแงมยิ่ง ขึ้น• ปัจ จัย ทีส องคือ ความอบอุ่น ของ ่ ครอบครัว – ครอบครัว อบอุ่น น้อ ยเท่า ไหร่ เด็ก ก็ต ้อ งหาที่พ ึ่ง พิง หาความ สุข ทางใจจากที่อ ื่น การเล่น เกมเป็น ทางหนึ่ง ที่ท ำา ให้เ ขาหลุด เข้า ไปในโลกส่ว นตัว สนุก สนาน เพลิด เพลิน มีค วามสุข จนเกิด อาการติด เกมงอมแงม
 16. 16. คำา อธิบ ายเกมส์• เกมส์น ี้เ ป็น เกมส์แ นวเดีย ว กับ Ragnarok ที่โ ด่ง ดัง ในประเทศไทย มาแล้ว แต่ต ัว ละครมัน เจ๋ง กว่า เพราะว่า เป็น effect realtime ไม่ใ ช่เ ดิน ๆ แล้ว ยิง skill เหมือ นของเด็ก เล่น Skill จะมี effect ออกมาเมื่อ ก่อ นเกมส์แ นว 2D มี แต่แ นวที่เ จอศัต รูแ ล้ว ก็ฆ ่า เก็บ แบบ เดิน ๆ ยิง เดิน ๆ ยิง ใช้ด าบก็จ ะเห็น เป็น ดาบฟัน จริง ๆ ไม่ใ ช่แ บบดิน ไปตี แบบเดิม ๆ คือ ดาบจะมีก ารฟัน ศัต รูจ น
 17. 17. เกมส์แ ฝงความรุน แรง
 18. 18. เกมส์แฝงเร้นทางเพศ
 19. 19. ชุมชนเกมส์ออนไลน์
 20. 20. ชุมชนเกมส์
 21. 21. ชุมชนเกมส์
 22. 22. หลัก การใช้อ ิน เทอร์เ น็ต อย่า งปลอดภัย• ไม่เ ปิด เผยข้อ มูล ส่ว นตัว ไม่บ อกชือ ่ นามสกุล จริง ที่อ ยู่ เบอร์โ ทรศัพ ท์• ไม่ส ง หลัก ฐานส่ว นตัว ของตนเองและคนใน ่ ครอบครัว ให้ผ อ นู้ ื่• ไม่ค วรโอนเงิน ให้ใ ครอย่า งเด็ด ขาด นอกจากจะเป็น ญาติส นิท ที่เ ชือ ใจได้จ ริง ๆ ่• ไม่อ อกไปพบเพื่อ นที่ร ู้จ ัก ทางอิน เทอร์เ น็ต• ระมัด ระวัง การซื้อ สิน ค้า ทางอิน เทอร์เ น็ต• ให้เ ด็ก บอกพ่อ แม่ผ ป กครองหรือ คุณ ครู ถ้า ู้ ถูก กลั่น แกล้ง ทางอิน เทอร์เ น็ต
 23. 23. หลักการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย (2)• ระวัง การใช้ก ล้อ งเว็บ แคม• ไม่ค วรบัน ทึก ภาพวิด ีโ อ หรือ เสีย งที่ไ มเหมาะ สมบนคอมพิว เตอร์ หรือ บนมือ ถือ• จัด การกับ Junk Mail จัง ค์ เมล์ หรือ อีเ มล์ข ยะ• จัด การกับ แอดแวร์ สปายแวร์• จัด การกับ ไวรัส คอมพิว เตอร์• เซิร ์ช ข้อ มูล อย่า งปลอดภัย ด้ว ย Google• กรองเว็บ ไม่เ หมาะสม• POP-UP Blocker• ปลาวาฬ บราวเซอร์ (Plawan Browser )
 24. 24. การแก้ปัญหาทางเทคนิค
 25. 25. วิธีการป้องกัน-แก้ไข ปัญหาเด็กติดเน็ต ติดเกม• ไม่ต ั้ง เครื่อ งคอมไว้ใ นห้อ งนอนหรือ ห้อ งส่ว นตัว ควรวางไว้ใ นพื้น ที่ส ว น ่ กลาง• จัด ตารางเวลาการใช้อ ิน เทอร์เ น็ต• โปรแกรมกรองเว็บ ไม่เ หมาะสม• ทำา กิจ กรรมร่ว มกัน ในครอบครัว เพื่อ ดึง เวลาเด็ก ออกจากเกม/เน็ต• ลองซื้อ เกมสนุก แต่ส ร้า งสรรค์ใ ห้• เบนความสนใจของเด็ก ออกจาก
 26. 26. สำาหรับเด็กที่มีปญหาติดเกมติดอินเทอร์เนตขั้น ัโคม่า• สถาบัน สุข ภาพจิต เด็ก และวัย รุ่น ราช นคริน ทร์ – เว็บ ไซท์ http://www.icamtalk.com/ – สายด่ว น โทร 0-23548300, 0 2354 8305-7• มูล นิธ เ ครือ ข่า ยครอบครัว ิ – เว็บ ไซท์ www.familynetwork.or.th – โทรศัพ ท์ 0-2954-2346-7 โทรสาร 0-2954-2348
 27. 27. อย่าให้เป็นเช่นนี้เลย
 28. 28. วิท ยากร• ดร.ปรัช ญนัน ท์ นิล สุข ภาควิช าครุศ าสตร์เ ทคโนโลยี คณะครุศ าสตร์อ ต สาหกรรม ุ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า พระนครเหนือ prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com โทร : 081-7037515• อ.วรกิจ วิร ิย ะเกศามงคล หัว หน้า แผนกเทคโนโลยีส ารสนเทศ

×