ผศ.ดร.ปรัช ญนัน ท์ นิล                  สุข               prachyanunn@kmutnb.ac.thprachyanu...
Contents              1   วิธการประเมินสือ                   ี      ่      ...
สือ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์          ่   สื่อแบบเว็บไซต์   สื่อแบบออฟไลน์   สื่อแบบออนไลน์prachyanunn@kmutnb.a...
วิธ ีก ารประเมิน สื่อ   การประเมิน สื่อ โดยผู้   เชี่ย วชาญ   การประเมิน สื่อ โดยผู้   ใช้ง าน   การประเมิน...
ประเภทการประเมิน    การประเมินระหว่างเรียน     ( Formative Evaluation)      แบบฝึกหัดระหว่างเรียน      ...
รูป แบบการประเมิน สือ ่           อิเ ล็ก ทรอนิก ส์    การประเมินด้วยข้อสอบ (Multiple    choice) เป็นการท...
การประเมิน สื่อ โดยผู้         เชี่ย วชาญ    IOC : Index of Item Objective Congruence    การประเมินความเหมา...
การประเมิน สื่อ โดยผู้         ใช้ง าน    การประเมินความพึงพอใจ                        ...
แบบประเมิน สื่อ เว็บ ไซต์           (Everheart, 1996)    1. ความทันสมัย (Currency)    2. เนื้อหาและข้อมูล...
แบบประเมิน คุณ ภาพโปรแกรม     สำา หรับ ผู้เ ชี่ย วชาญ การประเมิน ระบบด้า น Function Requirement Test การประเมิน ...
แบบประเมิน สื่อ           อิเ ล็ก ทรอนิก ส์   1. เนื้อหา (Content)   2. การออกแบบระบบการเรียน   การสอน ...
ด้า นเนื้อ หา    1.1  โครงสร้างเนื้อหาชัดเจนมี    ความสัมพันธ์ต่อเนื่อง    1.2 เนื้อหาที่นำาเสนอตรงและ    ครอ...
การออกแบบระบบการเรีย นการสอน      (Instructional Design)    2.1   กำาหนดจุดประสงค์ (Objective)    และระดับผู...
การออกแบบการเรีย นการสอน       (ต่อ )    2.7   ให้โอกาสผูเรียนควบคุมลำาดับการ              ้  ...
การออกแบบหน้า จอ (Screen          Design)  3.1 การจัด วางองค์ป ระกอบได้ส ด ส่ว น                ...
เทคนิค    4.1   สามารถใช้ก ับ เครื่อ ง    คอมพิว เตอร์ใ ดๆ ที่ม ีค ุณ สมบัต ิข ั้น ตำ่า    ตามที่ ผู้พ ัฒ นากำา...
การสร้า งแบบทดสอบ  แบบทดสอบก่อ นเรีย น  แบบทดสอบระหว่า งเรีย น  (แบบฝึก หัด )  แบบทดสอบหลัง เรีย น  แบบทดสอบครบท...
การวิเ คราะห์ข ้อ สอบ           ปรนัย    เทคนิค 25 %       กลุ่ม คะแนนสูง 25 %       กลุ่ม คะแนนต...
การพัฒ นาสื่อ              อิเ ล็ก ทรอนิก ส์   Tryout แบบทดสอบ   One to One   Small Group   Large...
One to one    การทดลองแบบหนึ่ง ต่อ หนึ่ง    ทดลองให้น ัก เรีย นหนึ่ง คนเข้า     เรีย นรายวิช าใน e-Learning   ...
Small Group    การทดลองกลุ่ม เล็ก 3 คน    ทดลองให้น ัก เรีย นสามคนเข้า เรีย น     ในรายวิช า e-Learning    สั...
Large Group    การทดลองกลุ่ม ใหญ่ 30 คน    ทดลองให้น ัก เรีย น 9-30 คนเข้า    เรีย นในรายวิช า e-Learning    ส...
ตัว อย่า งแบบประเมิน สื่อ                 ระดับ ความคิด เห็น                        ...
การหาประสิท ธิภ าพสื่อ    E1เ/E2ทรอนิก ส์    E1/E2 :: 80/80    อิ ล็ก 80/80     E1 หมายถึง ค่า ร้อ ยละของ...
การวิเ คราะห์ห า                ประสิท ธิผ ล              E post – Epre >          ...
คำา ถาม ???prachyanunn@kmutnb.ac.th      www.themegallery.com LOGO                        ht...
ผูช ว ยศาสตราจารย์ ดร .ปรัช ญ ้ ่นัน ท์ นิล สุขภาควิช าครุศ าสตร์เ ทคโนโลยีคณะครุศ าสตร์อ ุต สาหกรรมมหาวิท ยาลัย เทคโนโลย...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Evaluation media

452 views

Published on

 • Be the first to comment

Evaluation media

 1. 1. ผศ.ดร.ปรัช ญนัน ท์ นิล สุข prachyanunn@kmutnb.ac.thprachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com LOGO http://www.prachyanun.com
 2. 2. Contents 1 วิธการประเมินสือ ี ่ อิเล็กทรอนิกส์ 2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ เว็บไซต์ 3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ ออฟไลน์ 4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ ออนไลน์prachyanunn@kmutnb.ac.th www.themegallery.com LOGO http://www.prachyanun.com
 3. 3. สือ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ่ สื่อแบบเว็บไซต์ สื่อแบบออฟไลน์ สื่อแบบออนไลน์prachyanunn@kmutnb.ac.th www.themegallery.com LOGO http://www.prachyanun.com
 4. 4. วิธ ีก ารประเมิน สื่อ การประเมิน สื่อ โดยผู้ เชี่ย วชาญ การประเมิน สื่อ โดยผู้ ใช้ง าน การประเมิน สื่อ ด้ว ยprachyanunn@kmutnb.ac.th www.themegallery.com LOGO http://www.prachyanun.com
 5. 5. ประเภทการประเมิน  การประเมินระหว่างเรียน ( Formative Evaluation)  แบบฝึกหัดระหว่างเรียน  การสังเกตุ การสัมภาษณ์ การประเมินสรุป (Summative Evaluation)  แบบทดสอบท้ายบทเรียนprachyanunn@kmutnb.ac.th www.themegallery.com LOGO http://www.prachyanun.com
 6. 6. รูป แบบการประเมิน สือ ่ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์  การประเมินด้วยข้อสอบ (Multiple choice) เป็นการทำาข้อสอบแบบเลือก ตอบ  การอภิปรายออนไลน์ (Online Discussion) เป็นการสังเกต และ สัมภาษณ์  การบันทึกผลการปฏิบัติงาน (E-portfolio) เป็นการจับเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล  การประเมินด้วยแบบสอบถามprachyanunn@kmutnb.ac.th LOGO http://www.prachyanun.com
 7. 7. การประเมิน สื่อ โดยผู้ เชี่ย วชาญ  IOC : Index of Item Objective Congruence  การประเมินความเหมาะสมมีเกณฑ์ในการ พิจารณาดังนี้ +1 หมายถึง สือมีความเหมาะสมกับ ่ จุดประสงค์การจัดทำา  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสื่อมีความเหมาะสม กับจุดประสงค์การจัดทำา  -1 หมายถึง สือไม่มีความเหมาะสมกับจุด ่ ประสงค์การจัดทำา  หากข้อใดถามในข้อใดที่ท่านพิจารณาแล้วเห็นprachyanunn@kmutnb.ac.th LOGO www.themegallery.com http://www.prachyanun.com
 8. 8. การประเมิน สื่อ โดยผู้ ใช้ง าน  การประเมินความพึงพอใจ ระดับ ความคิด เห็น ข้อ ที่ รายการประเมิน 5 4 3 2 1 1. ด้า นตัว อัก ษร 1.1 ขนาดตัวอักษรขัดเจน อ่านง่าย 1.2 ชนิดของตัวอักษรมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 1.3 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสมกับสีพนหลัง ื้prachyanunn@kmutnb.ac.th www.themegallery.com LOGO http://www.prachyanun.com
 9. 9. แบบประเมิน สื่อ เว็บ ไซต์ (Everheart, 1996)  1. ความทันสมัย (Currency)  2. เนื้อหาและข้อมูล (Content and Information)  3. ความน่าเชือถือ (Authority) ่  4. การเชือมโยงข้อมูล (Navigation) ่  5. การปฏิบัติจริง (Experience)  6. ความเป็นมัลติมีเดีย (Multimedia)  7. การให้ข้อมูล (treatment)  8. การเข้าถึงข้อมูล (Access) prachyanunn@kmutnb.ac.th www.themegallery.com LOGO http://www.prachyanun.com
 10. 10. แบบประเมิน คุณ ภาพโปรแกรม สำา หรับ ผู้เ ชี่ย วชาญ การประเมิน ระบบด้า น Function Requirement Test การประเมิน ระบบด้า น Function Test การประเมิน ระบบด้า น Usability Test prachyanunn@kmutnb.ac.th www.themegallery.com LOGO http://www.prachyanun.com
 11. 11. แบบประเมิน สื่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ 1. เนื้อหา (Content) 2. การออกแบบระบบการเรียน การสอน (Instructional Design) 3. การออกแบบหน้าจอ (Screen Design) prachyanunn@kmutnb.ac.th www.themegallery.com LOGO http://www.prachyanun.com
 12. 12. ด้า นเนื้อ หา  1.1 โครงสร้างเนื้อหาชัดเจนมี ความสัมพันธ์ต่อเนื่อง  1.2 เนื้อหาที่นำาเสนอตรงและ ครอบคลุมตามจุดประสงค์ (Objective)  1.3 ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม (รวมข้อความและเสียงบรรยาย)prachyanunn@kmutnb.ac.th www.themegallery.com LOGO http://www.prachyanun.com
 13. 13. การออกแบบระบบการเรีย นการสอน (Instructional Design)  2.1 กำาหนดจุดประสงค์ (Objective) และระดับผู้เรียนชัดเจน  2.2 การออกแบบเป็นระบบนำาเสนอถูก ต้องตามลำาดับขั้นของประเภท  สือนั้นๆ ่  2.3 กลยุทธการนำาเสนอดึงดูดความ สนใจ  2.4 มีความคิดสร้างสรรค์ในการ ออกแบบโปรแกรมprachyanunn@kmutnb.ac.th www.themegallery.co LOGO http://www.prachyanun.com
 14. 14. การออกแบบการเรีย นการสอน (ต่อ )  2.7 ให้โอกาสผูเรียนควบคุมลำาดับการ ้ เรียนรู้อย่างเหมาะสม  2.8 มีแบบฝึกปฏิบติหรือแบบฝึกหัด ั และการประเมินผลที่ครอบคลุม จุด ประสงค์  2.9 มีการป้อนกลับ (feedback) เพื่อ เสริมแรงอย่างเหมาะสม  2.10 ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์prachyanunn@kmutnb.ac.th www.themegallery.com LOGO http://www.prachyanun.com
 15. 15. การออกแบบหน้า จอ (Screen Design)  3.1 การจัด วางองค์ป ระกอบได้ส ด ส่ว น ั สวยงาม ง่า ยต่อ การใช้  3.2 รูป แบบตัว อัก ษรมีข นาด สี ชัด เจน อ่า นง่า ย และเหมาะสมกับ ผู้เ รีย น  3.3 การเลือ กใช้ส ีม ีค วามเหมาะสมและ กลมกลืน  3.4 การสื่อ ความหมายสอดคล้อ งกับ แนว ของเนื้อ หา (Theme)  3.5 ปุม (Button) สัญ รูป (Icon) ข้อ ความ ่prachyanunn@kmutnb.ac.th LOGO www.themegallery.com http://www.prachyanun.com
 16. 16. เทคนิค  4.1 สามารถใช้ก ับ เครื่อ ง คอมพิว เตอร์ใ ดๆ ที่ม ีค ุณ สมบัต ิข ั้น ตำ่า ตามที่ ผู้พ ัฒ นากำา หนด โดยไม่ม ี ปัญ หา  4.2มีร ะบบการเข้า สู่โ ปรแกรมโดย อัต โนมัต ิ (Autorun) หรือ มีร ะบบ การติด ตั้ง โปรแกรม (Installation)  4.3 การแสดงผลภาษาไทยถูก ต้อ ง  4.4 การเชื่อ มโยง (link) ไปยัง จุดprachyanunn@kmutnb.ac.th www.themegallery.com LOGO http://www.prachyanun.com
 17. 17. การสร้า งแบบทดสอบ แบบทดสอบก่อ นเรีย น แบบทดสอบระหว่า งเรีย น (แบบฝึก หัด ) แบบทดสอบหลัง เรีย น แบบทดสอบครบทุก บท/ ครอบคลุม วัต ถุป ระสงค์prachyanunn@kmutnb.ac.th LOGO http://www.prachyanun.com
 18. 18. การวิเ คราะห์ข ้อ สอบ ปรนัย  เทคนิค 25 %  กลุ่ม คะแนนสูง 25 %  กลุ่ม คะแนนตำ่า 25 %  คะแนนกลาง ๆ ตัด ทิ้ง ทัง หมด ้  ค่า ความยากง่า ย (P) อยู่ ระหว่า ง 0.2- 0.8  ค่า อำา นาจจำา แนก (D) ตั้ง แต่ 0.25 ขึ้น ไป  ค่า ความเชื่อ มั่น 0.8 ขึ้น ไป LOGOprachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 19. 19. การพัฒ นาสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ Tryout แบบทดสอบ One to One Small Group Large Group / Filed Study การหาประสิท ธิภ าพ 80/80prachyanunn@kmutnb.ac.th LOGO http://www.prachyanun.com
 20. 20. One to one  การทดลองแบบหนึ่ง ต่อ หนึ่ง  ทดลองให้น ัก เรีย นหนึ่ง คนเข้า เรีย นรายวิช าใน e-Learning  สัง เกตปัญ หาในการเรีย น  สัม ภาษณ์ก ารเข้า ใช้ร ะบบ e- Learning  หาข้อ ขัด ข้อ งทำา การแก้ไ ขprachyanunn@kmutnb.ac.th LOGO http://www.prachyanun.com
 21. 21. Small Group  การทดลองกลุ่ม เล็ก 3 คน  ทดลองให้น ัก เรีย นสามคนเข้า เรีย น ในรายวิช า e-Learning  สัง เกตพฤติก รรมและปัญ หาในการ เข้า เรีย น  สัม ภาษณ์ป ญ หาในการเข้า เรีย นทั้ง ั สามคน นำา มาวิเ คราะห์ป ัญ หา  ปรับ แก้ไ ขข้อ บกพร่อ งที่เ กิด ขึ้น LOGOprachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 22. 22. Large Group  การทดลองกลุ่ม ใหญ่ 30 คน  ทดลองให้น ัก เรีย น 9-30 คนเข้า เรีย นในรายวิช า e-Learning  สัง เกตพฤติก รรมและปัญ หาใน การเข้า เรีย น  สัม ภาษณ์ป ญ หาในการเข้า เรีย น ั ทัง สามคน นำา มาวิเ คราะห์ป ัญ หา ้  ปรับ แก้ไ ขข้อ บกพร่อ งที่เ กิด ขึ้นLOGOprachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 23. 23. ตัว อย่า งแบบประเมิน สื่อ   ระดับ ความคิด เห็น   ข้อ เสนอ ด้า นการประเมิน ดี ดี ปา พอ ควร   แนะ มา   น ใช้ ปรับ ในการ ก 4 กล   ปรุง ปรับ ปรุง      าง   2   1     1. ด้า นตัว อัก ษร 5 3 (Text) 2. ด้า นภาพนิ่ง             (Image) 3. ด้า นภาพเคลื่อ นไหว             (Animation) 4. ด้า นเสีย ง             (Audio) 5. ด้า นปฏิส ัม พัน ธ์             (Interactive)prachyanunn@kmutnb.ac.th LOGO http://www.prachyanun.com
 24. 24. การหาประสิท ธิภ าพสื่อ E1เ/E2ทรอนิก ส์ E1/E2 :: 80/80 อิ ล็ก 80/80 E1 หมายถึง ค่า ร้อ ยละของคะแนน E1 หมายถึง ค่า ร้อ ยละของคะแนน เฉลี่ย ของนัก ศึก ษาที่ท ำา แบบทดสอบ เฉลี่ย ของนัก ศึก ษาที่ท ำา แบบทดสอบ ระหว่า งเรีย นแต่ล ะหน่ว ย ระหว่า งเรีย นแต่ล ะหน่ว ย E2 หมายถึง ค่า ร้อ ยละของคะแนนเฉลี่ย E2 หมายถึง ค่า ร้อ ยละของคะแนนเฉลี่ย ของนัก ศึก ษาที่ท ำา แบบทดสอบหลัง การ ของนัก ศึก ษาที่ท ำา แบบทดสอบหลัง การ เรีย นเมื่อ เรีย นครบทุก หน่ว ย เรีย นเมื่อ เรีย นครบทุก หน่ว ยprachyanunn@kmutnb.ac.th LOGO http://www.prachyanun.com
 25. 25. การวิเ คราะห์ห า ประสิท ธิผ ล E post – Epre > 60้อ ยละของคะแนนที่ไ ด้จ ากการทำา แบบทดสอบหลัง เอยละของคะแนนที่ไ ด้จ ากการทำา แบบทดสอบก่อ นเ prachyanunn@kmutnb.ac.th LOGO http://www.prachyanun.com
 26. 26. คำา ถาม ???prachyanunn@kmutnb.ac.th www.themegallery.com LOGO http://www.prachyanun.com
 27. 27. ผูช ว ยศาสตราจารย์ ดร .ปรัช ญ ้ ่นัน ท์ นิล สุขภาควิช าครุศ าสตร์เ ทคโนโลยีคณะครุศ าสตร์อ ุต สาหกรรมมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ LOGO

×