เทคโนโลยีก ารศึก ษายุค อีน ำา ไอ้ดร.ปรัช ญนัน ท์ นิล สุขprachyanun@hotmail.comhttp://www.prachyanun.c
ทำา ไมอีน ำา ไอ  สือ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์เ ข้า มามากกว่า   ่  ในอดีต  การเรีย นการสอนเน้น ความทัน  สมัย  ความอ่อ นแอขอ...
I : Instruction Instructional Technology Instructional Design Instructional Development Instructional System Design I...
1. การ of Instructional TechnologyDomain  ออกแบบ2. การ  พัฒ นา3. การนำา  ไปใช้4. การ  จัด การ5. การ  ประเมิน  ผล
I : Information  IT : Information Technology  ICT : Information and Communication  Technology  Information Super H...
E : Electronic E-Mail/E-Card/ E-Book EIS/EMIS E-Learning E-News E-Variety EQ
วิว ัฒ นาการของเทคโนโลยีการศึก ษา  Audio Visual  Innovation and Educational Technology  Educational Technology  Ed...
E-Thailand E-Government E-Commerce E-Industry E-Education E-Society
E-Education  การศึก ษาในยุค อีม ง การนำา เทคโนโลยีม า            ุ่  พัฒ นาการเรีย นรู้ เน้น ทีส ติป ัญ ญา ...
E-Society  ยุคอีนำาไอ สังคมปรับเปลี่ยนไปสู่ E-Society  เทคโนโลยีการศึกษาเน้น E แต่ต้องมี I เป็นพื้น  ฐาน  เทคโนโลย...
e นำา     I ได้แ ค่ไ หนเรานำา เทคโนโลยีเ พื่อ มาใช้เ พือ ช่ว ย                ่ ในการเรีย นการสอนเทคโ...
หรือ ยุค อีจ ะมากไป ????
บทสรุป แนวคิด ของการสัม มนาเป็น บูร ณาการ E-Learning ยัง ขาดทฤษฎีแ ละหลัก การต้อ งอาศัย Instruction E-Learning เพือ I...
เทคโนโลยีก ารศึก ษาจะเข้า สูย ค ใดก็ต าม               ่ ุ เทคโนโลยีท ั้ง หลายจะเปลี่ย นแปลงไป      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Edtech

400 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
400
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Edtech

 1. 1. เทคโนโลยีก ารศึก ษายุค อีน ำา ไอ้ดร.ปรัช ญนัน ท์ นิล สุขprachyanun@hotmail.comhttp://www.prachyanun.c
 2. 2. ทำา ไมอีน ำา ไอ  สือ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์เ ข้า มามากกว่า ่ ในอดีต  การเรีย นการสอนเน้น ความทัน สมัย  ความอ่อ นแอของระบบการ ศึก ษาจึง พยายามนำา เทคโนโลยี เข้า มาเสริม จุด อ่อ น  นโยบายของรัฐ และแนวโน้ม
 3. 3. I : Instruction Instructional Technology Instructional Design Instructional Development Instructional System Design Instructional System Development Instructional Developer
 4. 4. 1. การ of Instructional TechnologyDomain ออกแบบ2. การ พัฒ นา3. การนำา ไปใช้4. การ จัด การ5. การ ประเมิน ผล
 5. 5. I : Information IT : Information Technology ICT : Information and Communication Technology Information Super Highway Internet IRC/ICQ Intelligence CAI Interactive Multimedia CAI IQ : Intelligence Quotient
 6. 6. E : Electronic E-Mail/E-Card/ E-Book EIS/EMIS E-Learning E-News E-Variety EQ
 7. 7. วิว ัฒ นาการของเทคโนโลยีการศึก ษา Audio Visual Innovation and Educational Technology Educational Technology Educational and Communications Technology Educational Technology Instructional TechnologyProgrammed Instruction
 8. 8. E-Thailand E-Government E-Commerce E-Industry E-Education E-Society
 9. 9. E-Education การศึก ษาในยุค อีม ง การนำา เทคโนโลยีม า ุ่ พัฒ นาการเรีย นรู้ เน้น ทีส ติป ัญ ญา ขณะที่ ่ ขาดความฉลาดทางอารมย์ IQ >>>> EQ เทคโนโลยีก ารศึก ษาเน้น ที่ >>> E- Learning สัง คมอิน เทอร์เ น็ต เป็น E-Variety >>> SANOOK.COM
 10. 10. E-Society ยุคอีนำาไอ สังคมปรับเปลี่ยนไปสู่ E-Society เทคโนโลยีการศึกษาเน้น E แต่ต้องมี I เป็นพื้น ฐาน เทคโนโลยีการศึกษานำา E เข้ามาเพือ I ่ เทคโนโลยีเน้น IQ แต่ยงขาด EQ ั สังคมออนไลน์เป็น E-Variety ทำาอย่างไรให้เป็น E-Learning Entertainment >> Edutainment E-Society >> E-Variety >> Knowledge Society
 11. 11. e นำา I ได้แ ค่ไ หนเรานำา เทคโนโลยีเ พื่อ มาใช้เ พือ ช่ว ย ่ ในการเรีย นการสอนเทคโนโลยีเ ปลี่ย นแปลงตลอดเวลาแต่ท ฤษฎีแ ละหลัก การของการเรีย น การสอนจะยัง คงอยูเ สมอ ่ยุค อีจ ะผ่า นไป ยุค ใหม่จ ะเข้า มา
 12. 12. หรือ ยุค อีจ ะมากไป ????
 13. 13. บทสรุป แนวคิด ของการสัม มนาเป็น บูร ณาการ E-Learning ยัง ขาดทฤษฎีแ ละหลัก การต้อ งอาศัย Instruction E-Learning เพือ IQ แต่อ ย่า ขาด ่ EQ E-Variety >> Entertainment >> Edutainment
 14. 14. เทคโนโลยีก ารศึก ษาจะเข้า สูย ค ใดก็ต าม ่ ุ เทคโนโลยีท ั้ง หลายจะเปลี่ย นแปลงไป ขนาดไหนก็ต าม แต่ท ฤษฎีแ ละหลัก การของการพัฒ นาการ เรีย นการสอนจะยัง อยู่ และไม่ว ่า จะเปลี่ย นแปลงไปกี่ย ุค กี่ส มัยทฤษฎีแ ละหลัก การที่ส บ ต่อ มานับ แต่ย ุค ไอก็ ื จะเป็น พื้น ฐานของการพัฒ นาของ เทคโนโลยีก ารศึก ษาในทุก ยุค ทุก สมัย ขอขอบพระคุณ prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com

×