Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เกษตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Agriculture)

5,267 views

Published on

ไอซีเพื่อการเกษตร หรือเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Agriculture) เป็นหนึ่งในนโยหลักสมาร์ทไทยแลนด์ (Smart Thailand) โดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่าเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) หมายถึง การนำไอซีทีมาใช้ทางด้านการเกษตรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตร

Published in: Technology
 • Be the first to comment

เกษตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Agriculture)

 1. 1. เกษตรอิเล็กทรอนิกส์ E-AGRICULTURE PRACHYANUN NILSOOK LIESA ARMSTRONG PORNCHAI TAECHATANASAT
 2. 2. ความหมายของเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ ▪อีอากิคัลเจอย์ (e-Agriculture) หรือเกษตร อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น เครื่องมือในการจัดการข้อมูล ข่าวสาร และการสื่อสาร เพื่อนำาไปประยุกต์และ ใช้ประโยชน์ในทางด้านการเกษตร ▪อาจเรียกได้อีกว่า เกษตรอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทอากิคัลเจอย์ (Smart Agriculture) หรือฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm)
 3. 3. ความเชื่อมโยงของไอซีทีกับ เกษตรกรรม ▪เทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร ▪เกษตรกรรม ▪เกษตร อิเล็กทรอนิกส์
 4. 4. องค์ประกอบของเกษตร อิเล็กทรอนิกส์- เกษตรกรรม - เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร - ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
 5. 5. กรอบแนวคิดของเกษตร อิเล็กทรอนิกส์
 6. 6. SMART THAILAND
 7. 7. SMART AGRICULTURE IN THAILAND
 8. 8. SMART FARM
 9. 9. ICT IN AGRICULTURE
 10. 10. SMART AGRICULTURE
 11. 11. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)
 12. 12. ระบบกำาหนดตำาแหน่งบนโลก GLOBAL POSITIONING SYSTEM(GPS)
 13. 13. ระบบการชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID)
 14. 14. การรับรู้จากระยะไกล REMOTE SENSING
 15. 15. เกษตรกรรมความแม่นยำาสูง PRECISION FARMING ความหมายของเกษตรกรรมความแม่นยำา สูง ก็คือ การใช้ไอซีทีเข้ามาช่วยใน กระบวนการทางการเกษตร ทำาให้การใช้ ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและแม่นยำาในการเพาะปลูก เช่น การหว่านเมล็ดพืช การให้ปุ๋ย การให้ นำ้า การพ่นยา การเก็บเกี่ยว ฯลฯ ทำาให้ใช้ ทรัพยากรคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
 16. 16. แนวคิดเกษตรกรรมความแม่นยำาสูง
 17. 17. SENSOR
 18. 18. MOBILE SERVICE
 19. 19. MOBILE IN AGRICULTURE
 20. 20. SMS
 21. 21. THAICHOTE ไทยโชต THEOS THAILAND EARTH OBSERVATION SATELLITE
 22. 22. AEROSPACE TECHNOLOGY IN AGRICULTURE
 23. 23. IT IN AGRICULTURE
 24. 24. ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องในใช้สำาหรับไอทีเพื่อ การเกษตร 1. ข้อมูลระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 2. ข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตทางด้านเกษตร 3. ข้อมูลแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตร 4. ข้อมูลความต้องการสินค้าทางเกษตรและสินค้าคงคลัง 5. ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ 6. ข้อมูลการใช้นำ้าและการชลประทาน 7. ข้อมูลการให้บริการภาครัฐและภาคเอกชน 8. ข้อมูลราคาสินค้าการเกษตร 9. ข้อมูลการบำารุงรักษาแปลงเพาะปลูกและสุขภาพดิน 10. ข้อมูลแมลงและโรคระบาด
 25. 25. ข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร - ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Decision Supporting System : DSS) - เหมืองข้อมูล (Data Mining) - ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ทางการเกษตร Agriculture Management Information System (AMIS)
 26. 26. DECISION SUPPORTING SYSTEM IN AGRICULTURE
 27. 27. AGRICULTURAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
 28. 28. AGRICULTURE MARKETING INFORMATION SYSTEM
 29. 29. บทสรุป ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไอซีทีเพื่อการเกษตร - SMART AGRICULTURE , SMART FARM เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร - GPS, GIS เกษตรกรรมความแม่นยำาสูง - PRECISION FARMING, REMOTE SENSING , RFID ระบบสารนิเทศการเกษตร - AGRICULTURAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM(AMIS)
 30. 30. ▪ Bureau of Personnel Competency Development, ▪ Office of Vocational Education Commission. (OVEC) Ministry of Education, Thailand. ▪ Research Centre forVocational Education Technology, ▪ Science and Technology Research Institute ▪ King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB) ▪ eAgriculture Research Group , School of Computerand Security Science , ▪ Edith Cowan University (ECU) , WA, Australia.
 31. 31. STAFFS PRACHYANUN NILSOOK KMUTNB PRACHYANUNN@KMUTNB.AC.TH LIESA ARMSTRONG ECU L.ARMSTRONG@ECU.EDU.AU PORNCHAI TAECHASETAN RMUTP PORNCHAI_TAE@YAHOO.COM

×