LOGOwww.prachyanun.com
นักบริหารการศึกษา 3.0
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื...
www.prachyanun.com
Contents
นักบริหารการศึกษา 3.0 คืออะไร
SMART Education
นักบริหารการศึกษา SMART
นักบริหารการศึกษาในศตวรร...
นักบริหารการศึกษา 3.0 คืออะไร ??
นักบริหารการศึกษา 1.0
นักบริหารการศึกษาที่สั่งการแต่เพียงฝ่ายเดียว
เป็นผู้ออกคาสั่งให้ผู...
ทักษะแห่งอนาคตใหม่
www.prachyanun.com
Web 1.0-3.0
www.prachyanun.com
Web 1.0  School 1.0
www.prachyanun.com
Web 2.0  School 2.0
www.prachyanun.com
Web 3.0  School 3.0
www.prachyanun.com
Education 1.0-3.0
www.prachyanun.com
Smart Education
www.prachyanun.com
Smart Classroom
www.prachyanun.com
Cloud Computing
www.prachyanun.com
นักบริหารการศึกษา SMART
กาหนดเป้ าหมาย
วัดผลได้
สาเร็จ
สภาพจริง
ตรงเวลา
www.prachyanun.com
นักบริหารการศึกษากับการจัดการเรียนรู้
www.prachyanun.com
นักบริหารการศึกษาในยุคเศรษฐกิจใหม่
www.prachyanun.com
นักบริหารการศึกษา 5 ดาว
www.prachyanun.com
นักบริหารการศึกษา 3.0 : ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
www.prachyanun.com
คุณธรรมจริยธรรมของนักบริหารการศึกษา
www.prachyanun.com
บทสรุป
นักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21
เป็นยุคแห่ง ICT เพื่อการบริหารการศึกษา
นักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21
เป็นผู้นาก...
คาถาม ???
“นักบริหารการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21
ต้องปรับตัวเข้าสู่ยุค 3.0
ต้องกล้าที่จะลุกขึ้นถาม
”
www.prachyanun.com
LOGOwww.prachyanun.com
 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนค...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

นักบริหารการศึกษา 3.0

722 views

Published on

“นักบริหารการศึกษากับไอซีทีในยุคศตวรรษที่ 21”
วันที่ 15 มีนาคม 2557
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com

Published in: Education
2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
722
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นักบริหารการศึกษา 3.0

 1. 1. LOGOwww.prachyanun.com นักบริหารการศึกษา 3.0 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanunn@kmutnb.ac.th http://www.prachyanun.com
 2. 2. www.prachyanun.com Contents นักบริหารการศึกษา 3.0 คืออะไร SMART Education นักบริหารการศึกษา SMART นักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารที่ดีในอนาคต
 3. 3. นักบริหารการศึกษา 3.0 คืออะไร ?? นักบริหารการศึกษา 1.0 นักบริหารการศึกษาที่สั่งการแต่เพียงฝ่ายเดียว เป็นผู้ออกคาสั่งให้ผู้ปฏิบัติรับคาสั่งและปฏิบัติตาม นักบริหารการศึกษา 2.0 นักบริหารการศึกษาที่รับฟังความเห็นผู้อื่น เป็นผู้แนะนาและชี้แนะการทางานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา นักบริหารการศึกษา 3.0 นักบริหารการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยในการบริหารการศึกษา ในทุกรูปแบบ www.prachyanun.com
 4. 4. ทักษะแห่งอนาคตใหม่ www.prachyanun.com
 5. 5. Web 1.0-3.0 www.prachyanun.com
 6. 6. Web 1.0  School 1.0 www.prachyanun.com
 7. 7. Web 2.0  School 2.0 www.prachyanun.com
 8. 8. Web 3.0  School 3.0 www.prachyanun.com
 9. 9. Education 1.0-3.0 www.prachyanun.com
 10. 10. Smart Education www.prachyanun.com
 11. 11. Smart Classroom www.prachyanun.com
 12. 12. Cloud Computing www.prachyanun.com
 13. 13. นักบริหารการศึกษา SMART กาหนดเป้ าหมาย วัดผลได้ สาเร็จ สภาพจริง ตรงเวลา www.prachyanun.com
 14. 14. นักบริหารการศึกษากับการจัดการเรียนรู้ www.prachyanun.com
 15. 15. นักบริหารการศึกษาในยุคเศรษฐกิจใหม่ www.prachyanun.com
 16. 16. นักบริหารการศึกษา 5 ดาว www.prachyanun.com
 17. 17. นักบริหารการศึกษา 3.0 : ผู้นาการเปลี่ยนแปลง www.prachyanun.com
 18. 18. คุณธรรมจริยธรรมของนักบริหารการศึกษา www.prachyanun.com
 19. 19. บทสรุป นักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่ง ICT เพื่อการบริหารการศึกษา นักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้นาการจัดการเรียนรู้ นักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง นักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้มีธรรมาภิบาล นักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นนักบริหารยุค 3.0 www.prachyanun.com
 20. 20. คาถาม ??? “นักบริหารการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ต้องปรับตัวเข้าสู่ยุค 3.0 ต้องกล้าที่จะลุกขึ้นถาม ” www.prachyanun.com
 21. 21. LOGOwww.prachyanun.com  รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  081-7037515  prachyanunn@kmutnb.ac.th  http://www.prachyanun.com วิทยากร

×