วิส ย ทัศ น์ส ำำ หรับ กำรเรีย นกำรสอนโดยใช้  ั ห้อ งเรีย นอิเ ล็ก ทรอนิก ส์แ บบบูร ณำกำร ผู้ช ่ว ยศำสตรำจำรย์ ดร .ปรัช...
Contents      SMART Thailand      Digital Citizen      Social Media      Virtual Environment   ...
SMART Thailand 2020Page  3
ICT Master Plan # 2Page  4
นโยบำยบรอดแบนด์แ ห่ง ชำติPage  5
ICT Free WiFiPage  6
ศูน ย์ก ำรเรีย นรู้ ICT ชุม ชนPage  7
e-Book.in.thPage  8
ศูน ย์ร วมสือ ศธ.      ่Page  9
โทรทัศ น์ค รูPage  10
คลัง ควำมรู้Page  11
e-BookPage  12
R-RadioPage  13
R-TutorPage  14
e-Learning เพื่อ พัฒ นำอำชีพPage  15
แหล่ง เรีย นรู้เ ฉพำะทำงเทคโนโลยีPage  16
e-Learning วิศ วกรรมสถำนแห่ง ประเทศไทยPage  17
e-Training สถำบัน เพิ่ม ผลผลิต แห่ง ชำติPage  18
วำรสำรกำรอำชีว ะและเทคนิค ศึก ษำPage  19
Innovation and Educational Technology      www.prachyanun.com New ModernizePage  20
Digital CitizensPage  21
Digital NativesPage  22         www.prachyanun.com
Digital ImmigrantsPage  23           www.prachyanun.com
Digital Citizen Solution Creativity Collaboration Media InformationPage  24
Digital LearningPage  25
Digital Era >>      www.prachyanun.com Page  26
สื่อ กำรสอน 30 ปีท ี่แ ล้วPage  27               www.prachyanun.com
สไลด์ป ระกอบเทปเสีย งPage  28            www.prachyanun.com
วิว ัฒ นำกำรของนวัต กรรมกำรสอนPage  29      08/09/12      29            www.prachyanun.com
Social Media      www.prachyanun.comPage  30
Social Networking      www.prachyanun.comPage  31
Blog : Learners.in.th      www.prachyanun.comPage  32
Facebook      www.prachyanun.comPage  33
Twitter      www.prachyanun.comPage  34
Skype      www.prachyanun.comPage  35
Youtube      www.prachyanun.comPage  36
Second Life      www.prachyanun.comPage  37
Tablet      www.prachyanun.comPage  38
iPad      www.prachyanun.comPage  39
i Innovation      www.prachyanun.com Ipod Ipad IphonePage  40
e-Book      www.prachyanun.comPage  41
e-Journal      www.prachyanun.comPage  42
e-Library      www.prachyanun.comPage  43
e-Learning      www.prachyanun.com                 let me know if you recieved its already.Page  44
m-Learning      www.prachyanun.comPage  45
u-Learning      www.prachyanun.comPage  46
Blended Learning      Face to Face + Online LearningPage  47
Interactive White board : Hybrid Learning >>      www.prachyanun.comPage  48
บทสรุป Digital Life Style Social Innovation Virtual Learning Environment  iEducationPage  49            ...
วิส ัย ทัศ น์อ ำชีว ศึก ษำPage  50               www.prachyanun.com
คำำ ถำม ????Page  51
วิท ยำกร
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

วิสัยทัศน์การสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

927 views

Published on

สไลด์บรรยายวิสัยทัศน์สำหรับการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ณ โรงแรม S.D.Avanue ดำเนินงานโดย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 30 สิงหาคม 2555
http://202.28.17.101/prachyanun/2012/vec2555_2.ppt

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
927
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
646
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิสัยทัศน์การสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 1. 1. วิส ย ทัศ น์ส ำำ หรับ กำรเรีย นกำรสอนโดยใช้ ั ห้อ งเรีย นอิเ ล็ก ทรอนิก ส์แ บบบูร ณำกำร ผู้ช ่ว ยศำสตรำจำรย์ ดร .ปรัช ญนัน ท์ นิล สุข
 2. 2. Contents SMART Thailand Digital Citizen Social Media Virtual Environment iEducationPage  2
 3. 3. SMART Thailand 2020Page  3
 4. 4. ICT Master Plan # 2Page  4
 5. 5. นโยบำยบรอดแบนด์แ ห่ง ชำติPage  5
 6. 6. ICT Free WiFiPage  6
 7. 7. ศูน ย์ก ำรเรีย นรู้ ICT ชุม ชนPage  7
 8. 8. e-Book.in.thPage  8
 9. 9. ศูน ย์ร วมสือ ศธ. ่Page  9
 10. 10. โทรทัศ น์ค รูPage  10
 11. 11. คลัง ควำมรู้Page  11
 12. 12. e-BookPage  12
 13. 13. R-RadioPage  13
 14. 14. R-TutorPage  14
 15. 15. e-Learning เพื่อ พัฒ นำอำชีพPage  15
 16. 16. แหล่ง เรีย นรู้เ ฉพำะทำงเทคโนโลยีPage  16
 17. 17. e-Learning วิศ วกรรมสถำนแห่ง ประเทศไทยPage  17
 18. 18. e-Training สถำบัน เพิ่ม ผลผลิต แห่ง ชำติPage  18
 19. 19. วำรสำรกำรอำชีว ะและเทคนิค ศึก ษำPage  19
 20. 20. Innovation and Educational Technology www.prachyanun.com New ModernizePage  20
 21. 21. Digital CitizensPage  21
 22. 22. Digital NativesPage  22 www.prachyanun.com
 23. 23. Digital ImmigrantsPage  23 www.prachyanun.com
 24. 24. Digital Citizen Solution Creativity Collaboration Media InformationPage  24
 25. 25. Digital LearningPage  25
 26. 26. Digital Era >> www.prachyanun.com Page  26
 27. 27. สื่อ กำรสอน 30 ปีท ี่แ ล้วPage  27 www.prachyanun.com
 28. 28. สไลด์ป ระกอบเทปเสีย งPage  28 www.prachyanun.com
 29. 29. วิว ัฒ นำกำรของนวัต กรรมกำรสอนPage  29 08/09/12 29 www.prachyanun.com
 30. 30. Social Media www.prachyanun.comPage  30
 31. 31. Social Networking www.prachyanun.comPage  31
 32. 32. Blog : Learners.in.th www.prachyanun.comPage  32
 33. 33. Facebook www.prachyanun.comPage  33
 34. 34. Twitter www.prachyanun.comPage  34
 35. 35. Skype www.prachyanun.comPage  35
 36. 36. Youtube www.prachyanun.comPage  36
 37. 37. Second Life www.prachyanun.comPage  37
 38. 38. Tablet www.prachyanun.comPage  38
 39. 39. iPad www.prachyanun.comPage  39
 40. 40. i Innovation www.prachyanun.com Ipod Ipad IphonePage  40
 41. 41. e-Book www.prachyanun.comPage  41
 42. 42. e-Journal www.prachyanun.comPage  42
 43. 43. e-Library www.prachyanun.comPage  43
 44. 44. e-Learning www.prachyanun.com let me know if you recieved its already.Page  44
 45. 45. m-Learning www.prachyanun.comPage  45
 46. 46. u-Learning www.prachyanun.comPage  46
 47. 47. Blended Learning Face to Face + Online LearningPage  47
 48. 48. Interactive White board : Hybrid Learning >> www.prachyanun.comPage  48
 49. 49. บทสรุป Digital Life Style Social Innovation Virtual Learning Environment iEducationPage  49 www.prachyanun.com
 50. 50. วิส ัย ทัศ น์อ ำชีว ศึก ษำPage  50 www.prachyanun.com
 51. 51. คำำ ถำม ????Page  51
 52. 52. วิท ยำกร

×