Company LOGOการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อ การเรียนการสอนประเภทใบช่วยสอน  และใบประเมินผลการเรียนรู้      ผู้ช ...
Contentswww.prachyanun.com      จุด ประสงค์แ ละเป้า หมายโครงการ            หลัก สูต ร ปวช.2555      ...
จุด ประสงค์โ ครงการwww.prachyanun.com    พัฒนาสือการเรียนการสอน       ่   อาชีวศึกษาประเภทใบช่วยสอนและใบ   ...
พัน ธมิต รwww.prachyanun.com    สำา นัก มาตรฐานการ   อาชีว ศึก ษาและวิช าชีพ   วิท ยาลัย การอาชีว ศึก ษา   ปทุ...
เป้า หมายwww.prachyanun.com   1) กลุ่ม ประเภทวิช า   เกษตรกรรมและประมง   2) กลุ่ม ประเภทวิช า ธุร กิจ   และบริ...
ขั้น ตอนการปฏิบ ัต ง าน                    ิwww.prachyanun.com    ประชุม ปฏิบ ัต ิก ารชี้แ จงสร้า ง...
คณะทำา งานwww.prachyanun.com   กลุ่ม 1 การจัด ทำา ใบช่ว ยสอนและใบ   รายงานผลการเรีย นรู้ ประเภทวิช า   เกษตรกรรมแ...
คณะผูด ำา เนิน การ             ้www.prachyanun.com    ประเภทวิช าเกษตรกรรมและ   ประมง 16 รายวิช า   ...
หลัก สูต ร ปวช.2555www.prachyanun.com   คำา อธิบ ายรายวิช า   จุด ประสงค์ร ายวิช า   มาตรฐานรายวิช า   การวิเ ...
www.prachyanun.com           รายวิช า   ผลิต ภัณ ฑ์พ ืช  การบัญ ชีบ ริษ ท                 ...
กำา หนดขอบเขตการทำา งานwww.prachyanun.com   กำา หนดรายชื่อ รายวิช าตาม   หลัก สูต ร ปวช.2555   กำา หนดแผนปฏิบ ัต ...
Competencywww.prachyanun.com       KSA       ความรู้ (Knowledge)       ทัก ษะ (Skill)       เจ...
Job Analysiswww.prachyanun.com                  prachyanun@hotmail.com
การวิเ คราะห์ง านและความwww.prachyanun.com สามารถ               prachyanun@hotmail.com
วัต ถุป ระสงค์เ ชิง พฤติก รรมwww.prachyanun.com                 prachyanun@hotmail.com
การจำา แนกวัต ถุป ระสงค์www.prachyanun.com                 prachyanun@hotmail.com
การสร้า งใบเนือ หา                    ้www.prachyanun.com     · µ  «µ ¦rn¥         ·  ...
การจัด ทำา แผนการสอนwww.prachyanun.com               prachyanun@hotmail.com
ใบช่ว ยสอนกับ การจัด การเรีย น        การสอนwww.prachyanun.com           ³ ¦ Á  µ­ °         ...
การวัด ผลและประเมิน ผลwww.prachyanun.com                  prachyanun@hotmail.com
ใบช่ว ยสอนและใบประเมิน ผล        การเรีย นรู้www.prachyanun.com             prachyanun@hotmail.com
ใบช่ว ยสอน (Instruction Sheets)www.prachyanun.com              prachyanun@hotmail.com
ใบงาน (Job Sheets)www.prachyanun.com                   prachyanun@hotmail.com
ใบปฏิบ ต ง าน (Operation Sheets)         ั ิwww.prachyanun.com                 prachyanun@hotmail...
ใบมอบหมายงาน       (Assignment Sheets)www.prachyanun.com              prachyanun@hotmail.com
การประเมิน ด้า นเนื้อ หาwww.prachyanun.com                  prachyanun@hotmail.com
การประเมิน ด้า นการผลิตwww.prachyanun.com               prachyanun@hotmail.com
เอกสารประกอบการพัฒ นา         สือ ฯwww.prachyanun.com ่   เอกสารประกอบการพัฒนาสื่อ   การเรียนการสอนอาชีวศึกษ...
บทสรุปwww.prachyanun.com    ใบช่ว ยสอน 4 ประเภท   ใบประเมิน ผลการเรีย นรู้    คูม อ สือ     ่ ื ่    การป...
www.prachyanun.com           คำา ถาม                prachyanun@hotmail.com
CompanyLOGO        ผศ.ดร.ปรัช ญนัน ท์ นิล สุข      ศูน ย์ว ิจ ัย เทคโนโลยีท างอาชีว ศึก ษา     มหาวิท ยา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อการเรียน

384 views

Published on

การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประเภทใบช่วยสอนและใบประเมินผลการเรียนรู้
ระเบียบการบริหารจัดสื่อการเรียนรู้การอาชีวศึกษา
และคู่มือแนวปฏิบัติตามระเบียบการบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้อาชีวศึกษา
ระหว่างที่ 26-28 สิงหาคม 2555
ดำเนินการโดย
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
วิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
384
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อการเรียน

 1. 1. Company LOGOการประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อ การเรียนการสอนประเภทใบช่วยสอน และใบประเมินผลการเรียนรู้ ผู้ช ่ว ยศาสตราจารย์ ดร .ปรัช ญนัน ท์ นิล สุข มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า พระนครเหนือ
 2. 2. Contentswww.prachyanun.com จุด ประสงค์แ ละเป้า หมายโครงการ หลัก สูต ร ปวช.2555 การวิเ คราะห์ง าน Job Analysis การพัฒ นาใบความรู้ ใบช่ว ยสอน เกณฑ์ก ารประเมิน คุณ ภาพ prachyanun@hotmail.com
 3. 3. จุด ประสงค์โ ครงการwww.prachyanun.com  พัฒนาสือการเรียนการสอน ่ อาชีวศึกษาประเภทใบช่วยสอนและใบ รายงานผลการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์การประเมินสือการเรียนรู้ ่ และนวัตกรรมอาชีวศึกษา เพือเป็นต้น ่ แบบสำาหรับนำาไปขยายผลต่อไป ต้นแบบสือการเรียนการสอน ่ อาชีวศึกษาประเภทใบช่วยสอนและใบ รายงานผลการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน prachyanun@hotmail.com
 4. 4. พัน ธมิต รwww.prachyanun.com  สำา นัก มาตรฐานการ อาชีว ศึก ษาและวิช าชีพ วิท ยาลัย การอาชีว ศึก ษา ปทุม ธานี วิท ยาลัย อาชีว ศึก ษา นครราชสีม า วิท ยาลัย เทคนิค จัน ทบุร ี prachyanun@hotmail.com
 5. 5. เป้า หมายwww.prachyanun.com 1) กลุ่ม ประเภทวิช า เกษตรกรรมและประมง 2) กลุ่ม ประเภทวิช า ธุร กิจ และบริก าร 3) กลุ่ม ประเภทวิช า อุต สาหกรรม ระเบียบการบริหารจัดสื่อการเรียน prachyanun@hotmail.com
 6. 6. ขั้น ตอนการปฏิบ ัต ง าน ิwww.prachyanun.com  ประชุม ปฏิบ ัต ิก ารชี้แ จงสร้า งความเข้า ใจในการ ดำา เนิน งานพัฒ นาสือ การเรีย นการสอน ่ อาชีว ศึก ษาประเภทใบช่ว ยสอนและใบรายงาน ผลการเรีย นรู้ ประชุมปฏิบัติการจัดทำาสื่อการเรียนการสอน ประเภทใบช่วยสอนและใบประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประชุมปฏิบัติการจัดทำาสื่อการเรียนการสอน ประเภทใบช่วยสอนและใบประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจสื่อการเรียนการ สอนประเภทใบช่วยสอนและใบประเมินผลการ prachyanun@hotmail.com
 7. 7. คณะทำา งานwww.prachyanun.com กลุ่ม 1 การจัด ทำา ใบช่ว ยสอนและใบ รายงานผลการเรีย นรู้ ประเภทวิช า เกษตรกรรมและประมง วิท ยากรประจำา กลุ่ม อ.วัล ลภา อยูท อง , ่ สถาพร ไมตรีจ ิต รและคณะ กลุ่ม 2 การจัด ทำา ใบช่ว ยสอนและใบ รายงานผลการเรีย นรู้ ประเภทวิช าธุร กิจ และบริก าร วิท ยากรประจำา กลุ่ม อ.ไพฑูร ย์ นัน ตะ สุค นธ์ และคณะ prachyanun@hotmail.com 
 8. 8. คณะผูด ำา เนิน การ ้www.prachyanun.com  ประเภทวิช าเกษตรกรรมและ ประมง 16 รายวิช า  วิท ยาลัย การอาชีว ศึก ษาปทุม ธานี ประเภทวิช าธุร กิจ และบริก าร 17 รายวิช า  วิท ยาลัย อาชีว ศึก ษานครราชสีม า ประเภทวิช าอุต สาหกรรม  วิท ยาลัย เทคนิค จัน ทบุร ี prachyanun@hotmail.com
 9. 9. หลัก สูต ร ปวช.2555www.prachyanun.com คำา อธิบ ายรายวิช า จุด ประสงค์ร ายวิช า มาตรฐานรายวิช า การวิเ คราะห์โ ครงการสอน การวิเ คราะห์ง าน การวิเ คราะห์ค วามสามารถ prachyanun@hotmail.com
 10. 10. www.prachyanun.com รายวิช า ผลิต ภัณ ฑ์พ ืช การบัญ ชีบ ริษ ท ั การผลิต โคเนื้อ จำา กัด หลัก พืช กรรม คอมพิว เตอร์แ ละ หลัก การเลี้ย ง เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ สัต ว์ งานอาชีพ การผลิต ไม้ การจัด พิม พ์ ดอกไม้ป ระดับ เอกสาร การผลิต พืช ไร่ การสร้า งเว็บ เพจ การผลิต พืช สวน งานสำา นัก งาน กากรผลิต สัต ว์ prachyanun@hotmail.com
 11. 11. กำา หนดขอบเขตการทำา งานwww.prachyanun.com กำา หนดรายชื่อ รายวิช าตาม หลัก สูต ร ปวช.2555 กำา หนดแผนปฏิบ ัต ิง านของ แต่ล ะวิท ยาลัย กำา หนดผู้ร ับ ผิด ชอบและดูแ ล รายวิช า การนิเ ทศก์แ ละติด ตามการ prachyanun@hotmail.com
 12. 12. Competencywww.prachyanun.com  KSA  ความรู้ (Knowledge)  ทัก ษะ (Skill)  เจตคติ (Attitude ) prachyanun@hotmail.com
 13. 13. Job Analysiswww.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 14. 14. การวิเ คราะห์ง านและความwww.prachyanun.com สามารถ prachyanun@hotmail.com
 15. 15. วัต ถุป ระสงค์เ ชิง พฤติก รรมwww.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 16. 16. การจำา แนกวัต ถุป ระสงค์www.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 17. 17. การสร้า งใบเนือ หา ้www.prachyanun.com · µ  «µ ¦rn¥  · ª  ­  r µ Ä Áº®  µ ° Ê Ân ¸  É P ® ¼  ´ ­ ¦  ª ¨¼ Äo ® F = ® ¼  p ¦  ª ´ ­¨¼ P =  ¤ ´  o Áµ® o ªµ  Ä®  Ť  °  A = ¡ º® ´ ¼ ʍ ª¨ É o ­ ¸® ¼ ´ µ D ­¼ pP = F A  ¦F prachyanun@hotmail.com
 18. 18. การจัด ทำา แผนการสอนwww.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 19. 19. ใบช่ว ยสอนกับ การจัด การเรีย น การสอนwww.prachyanun.com ³ ¦ Á  µ­ °  ¦ ª µ ¦ ¸ ¦ ¥ ¦ Á  µ ¦¸ ¥ ¦ ­ °  µ  ­  ´® Ê Ä µ ´   M on ¥ µÁ 卍  ¸ Á ¦ ¼ ­ µ¼  ʬ ¨ ´o «° ¹ ¤ I Äoº® ® µ Á° Ê  ¡ ¥¥ ¤ Ê µµ ´  A Äo ¹ ® /µ  ®    ´¦ ¹     ­ ÎÁ Ê µ ´ ¦È  P ª ¨ µ  ® ¦  ¦ ¹ ´  prachyanun@hotmail.com
 20. 20. การวัด ผลและประเมิน ผลwww.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 21. 21. ใบช่ว ยสอนและใบประเมิน ผล การเรีย นรู้www.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 22. 22. ใบช่ว ยสอน (Instruction Sheets)www.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 23. 23. ใบงาน (Job Sheets)www.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 24. 24. ใบปฏิบ ต ง าน (Operation Sheets) ั ิwww.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 25. 25. ใบมอบหมายงาน (Assignment Sheets)www.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 26. 26. การประเมิน ด้า นเนื้อ หาwww.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 27. 27. การประเมิน ด้า นการผลิตwww.prachyanun.com prachyanun@hotmail.com
 28. 28. เอกสารประกอบการพัฒ นา สือ ฯwww.prachyanun.com ่ เอกสารประกอบการพัฒนาสื่อ การเรียนการสอนอาชีวศึกษา คูมือการพัฒนาสื่อการสอน ่ อาชีวศึกษา แบบฝึก 2 ชุด  แบบฝึกทฤษฎี  แบบฝึกปฏิบัติ prachyanun@hotmail.com
 29. 29. บทสรุปwww.prachyanun.com  ใบช่ว ยสอน 4 ประเภท ใบประเมิน ผลการเรีย นรู้  คูม อ สือ ่ ื ่  การประเมิน ผลการพัฒ นา สือ ่  รางวัล ครูผ ู้ท รงคุณ ค่า prachyanun@hotmail.com
 30. 30. www.prachyanun.com คำา ถาม prachyanun@hotmail.com
 31. 31. CompanyLOGO ผศ.ดร.ปรัช ญนัน ท์ นิล สุข ศูน ย์ว ิจ ัย เทคโนโลยีท างอาชีว ศึก ษา มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า พระนครเหนือ

×