การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย วช.

2,395 views

Published on

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินประจำปี

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,395
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย วช.

 1. 1. การเขียนข้อเสนอLOGO โครงการวิจัย เพื่อของบประมาณแผ่น ดินประจำาปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิล สุข อาจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรณ ุ อาจารย์ ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ คณะครุศาสตร์อตสาหกรรม ุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า www.prachyanun.com
 2. 2. Contents 1 หน่วยงานทีให้ ่ 2 ทุนวิจัยจัย นโยบายวิ 3 แห่ยนข้อเสนอ การเขี งชาติ โครงการวิจัย 4 ขั้นตอนฝึกปฏิบัตเขียน ิ โครงการวิจัย www.prachyanun.com
 3. 3. หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยส www.prachyanun.com
 4. 4. สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) www.prachyanun.com
 5. 5. สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) www.prachyanun.com
 6. 6. สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) www.prachyanun.com
 7. 7. BIODATA http://biodata.trf.or.th/ www.prachyanun.com
 8. 8. โจทย์วิจัยตามประเด็นยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงแผน ฉบับที่ 11 (2555-2559) ได้แก่ความท้าทายหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลก: โอกาสของประเทศไทยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์: ทางเลือก เศรษฐกิจไทยภาวะโลกร้อน: รู้วกฤต สร้างโอกาส ิ การพัฒนา www.prachyanun.com
 9. 9. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)1) การสร้างศักยภาพและความสามารถ เพื่อการพัฒนาทางสังคม2) การสร้างศักยภาพและความสามารถ เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ3) การอนุรักษ์ เสริมสร้าง และพัฒนาทุน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม4) การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่ อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการ วิจัย5) การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อ การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย www.prachyanun.com
 10. 10. กรอบการวิจัย วช. 13เรือง - 15 ่ กลุ่มเรื่องเร่งด่วน1. ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง2. ด้านความมั่นคงและวัฒนธรรมของรัฐและ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล3. ด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์ การเรียนรู้4. ด้านการจัดการทรัพยากรน้ า5. ด้านภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก6. ด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่ง ออกและลดการน าเข้า7. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค www.prachyanun.com
 11. 11. กรอบการวิจัย วช. 13 เรื่อง - 15 กลุ่ม เรื่องเร่งด่วน (ต่อ)9. ด้านเทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยี ทีสำาคัญเพื่ออุตสาหกรรม ่10. ด้านสังคมผู้สงอายุ ู11. ด้านการบริหารจัดการการท่อง เที่ยว12. ด้านระบบโลจิสติกส์13. ด้านการปฏิรประบบวิจยประเทศ ู ั13. ด้านข้าว (กลุ่มเรืองเร่ง ่ ด่วนเพิ่มเติม วช.) www.prachyanun.com
 12. 12. แนวทางการประเมินผลแผนงาน วิจัย/โครงการวิจัย1. ความสอดคล้อง [10 คะแนน]2. คุณค่าทางปัญญาของแผนงาน วิจัย [60 คะแนน]  ปัจจัยการวิจัย (input) [20 คะแนน]  กระบวนการวิจัย (process) [20 คะแนน]  ผลผลิตการวิจัย (output) [20 คะแนน] www.prachyanun.com
 13. 13. ความสอดคล้อง [10 คะแนน]การพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)กลุ่มเรื่องวิจัย วช. 13 กลุ่มเรือง ่ www.prachyanun.com
 14. 14. ปัจจัยการวิจัย (input) [20 คะแนน] หัวเรืองของการวิจัยน่าสนใจ เป็นประเด็นเร่งด่วน ่ (hot issue) วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยมีความชัดเจนและ เป็นรูปธรรม มีศกยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลาง (hub) ั ศักยภาพของหน่วยงานวิจยหลักั การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน/ภาคประชาชน โครงสร้างคณะผู้บริหารแผนงานวิจัยและคณะผู้ วิจัย เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุนใหม่เข้ามามีส่วนร่วม ่ ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการตรวจเอกสาร อ้างอิงอย่างสมบูรณ์ www.prachyanun.com
 15. 15. กระบวนการวิจัย (process) [20 คะแนน] แสดงกระบวนการวิจัยที่มความเชื่อมโยง ี ระหว่างทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบแนว ความคิดสู่ การปฏิบัติ ได้ อย่ างชัดเจน และ มีความเป็นไปได้สูง โดยการแสดงความ สัมพันธ์ และสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่ าง แผนงานวิจัยย่อย/โครงการวิจัยระบุกลยุทธ์โดยเชื่อมโยงขั้นตอนการ ทำาการวิจัยอย่างสมบู รณ์ถูกต้องชัดเจนแสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือผล การวิ จัยสู่กลุ่มเป้าหมายหรือส่งเสริมและ สนับสนุนการวิ จั ยและพัฒนาขั้นต่ อไป www.prachyanun.com
 16. 16. ผลผลิตการวิจัย (output) [20 คะแนน]งานวิจัยทีจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ่ ทางเศรษฐกิจแสดงผลสำาเร็จที่คาดว่าจะได้รับ เมือสิ้นสุดการวิจัยได้ชัดเจน ่ระบุกลุมเป้าหมายทีจะได้รับ ่ ่ ประโยชน์ และผลกระทบจากผล งานวิจัย ตอบยุทธศาสตร์ใดใน ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ www.prachyanun.com
 17. 17. ผลกระทบของแผนงานวิจัย (impact) [30 คะแนน]ผลลัพธ์ (outcome) ของแผน งานวิจัยที่คาดว่าจะเกิดขึนเป็นตัว ้ คูณ (multiplier) ทีส่งผล ่ สะเทือนสูงในเชิงผลกระทบต่อ สังคมชาติและนานาชาติเป็นอย่าง มากงานวิจัยได้พัฒนาเชื่อมโยงจาก ท้องถิ่นโดยใช้ภมิปัญญาไทย ูผลลัพธ์ของงานวิจัยจะทำาให้เกิด www.prachyanun.com
 18. 18. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ วิจัยแบบเสนอแผนงานวิจัย (research program)  ส่วน ก : ลักษณะแผนงานวิจัย  ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทำาแผนงาน วิจัย  ส่วน ค : ประวัตผู้รบผิดชอบแผนงานวิจย ิ ั ัแบบเสนอโครงการวิจัย (research project)  ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย  ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทำา โครงการ www.prachyanun.com
 19. 19. แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อ .............. (ระบุ กลุ่มเรืองเดียวเท่านัน) ่ ้ แผนงาน.................................. (ระบุแผน งานเดียวเท่านั้น) หัวข้อย่อย................................. (ระบุหวข้อ ั เดียวเท่านั้น) ชือแผนงานวิจัย (ภาษา ่ ไทย) ........................ (ภาษาอังกฤษ) ..................................... ชือโครงการวิจยายใต้แผนงานวิจัย (ภาษา ่ ั ไทย) ............. (ภาษา www.prachyanun.com
 20. 20. แบบเสนอโครงการวิจัย (Researchหมายถึง แบบเสนอการวิจัย (แบบ ภค-1ย /55 Project) ในระดับโครงการวิจัย (Research Project) ซึ่งเป็นแบบในการจัดทำาข้อเสนอการวิจัยโครงการ วิจัยทีอยู่ภายใต้แผนงานวิจัย) ่ชื่อโครงการวิจัย (ภาษา ไทย) ...................................... (ภาษา อังกฤษ) ................................... ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษา www.prachyanun.com
 21. 21. ลักษณะแผนงานวิจัย แผนงานวิจยใหม่ ั แผนงานวิจัยต่อเนื่อง ระยะเวลา…. ปี ปีนี้เป็นปีที่…. รหัสแผนงานวิจัย … I ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)∗ II ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับนโยบายและ ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ( กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 1 กลยุทธ์ และ 1 แผนงานวิจย ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดย ั โปรดดูรายละเอียดในผนวก 2) III ระบุความสอดคล้องของแผนงานวิจัยกับกลุ่มเรืองที่ ่ ควรวิจยเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยของ ั ั www.prachyanun.com
 22. 22. ประเภทของการวิจัย (Type of research)ประเภทของการวิจัย (Type of research) หมายถึง การวิจัยและพัฒนา (R&D)การวิจัยพื้นฐาน (Basic research หรือ Pure research หรือ Theoretical research) เป็นการศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี หรือใน ห้องทดลองเพื่อหาความรู้ใหม่ๆการวิจัยประยุกต์ (Applied research) เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ และ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ อย่างใดอย่างหนึ่งการพัฒนาทดลอง (Experimental www.prachyanun.com
 23. 23. กลุ่มวิชาของสภาวิจัยแห่ง ชาติ 12 สาขาสาขา สาขานิตศาสตร์ ิ วิทยาศาสตร์กายภา สาขารัฐศาสตร์และ พและคณิตศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ การแพทย์ สาขาสังคมวิทยาสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี เคมีและเภสัช สารสนเทศและสาขาเกษตรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และชีววิทยา สาขาการศึกษา www.prachyanun.com
 24. 24. องค์ประกอบในการจัดทำา โครงการวิจัย (1)1. ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของ นักวิจัยแต่ละคนในการทำาวิจัย และสัดส่วนที่ ทำา การวิจัย (%)] และหน่วยงาน ประกอบ ด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 4)3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทำาการวิจัย (ผนวก 4)4. คำาสำาคัญ (keywords) ของโครงการ วิจัย5. ความสำาคัญและที่มาของปัญหาทีทำาการ ่ วิจัย www.prachyanun.com
 25. 25. องค์ประกอบในการจัดทำาโครงการ วิจัย (2)8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนว ความคิดของโครงการวิจัย9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การ เผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และ หน่วยงานที่นำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผล การวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย www.prachyanun.com
 26. 26. องค์ประกอบในการจัดทำาโครงการ วิจัย (3)15. ปัจจัยทีเอื้อต่อการวิจัย (อุปกรณ์การ ่ วิจัย, โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะ ปัจจัยที่ต้องการเพิ่มเติม16. งบประมาณของโครงการวิจัย  รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำาแนกตาม งบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณที่เสนอขอ (ผนวก 5)]  รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำาแนกตาม งบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี [กรณี เป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำาเนินการวิจัย มากกว่า 1 ปี (ผนวก 8)] www.prachyanun.com
 27. 27. องค์ประกอบในการจัดทำาโครงการ วิจัย (4)17. ผลสำาเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัย ที่คาดว่าจะได้รับ  P (Preliminary results)  I (Intermediate results)  G (Goal results)18. แผนกรณีโครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป19. คำาชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี เช่น การใช้สัตว์ หรือคนทดลอง ฯลฯ)20.หนังสือรับรองเป็นที่ปรึกษาโครงการ www.prachyanun.com
 28. 28. ประเด็นสำาคัญในการขอ ทุนวิจัยความสอดคล้องของหัวข้อวิจัย ยุทธศาสตร์วจัย ิความสอดคล้องของหัวข้อวิจัย กับชุดโครงการวิจัยคุณค่าของงานวิจัยระดับผลกระทบ (Impact)ความเชี่ยวชาญและความน่า www.prachyanun.com
 29. 29. ทุนวิจัย วช. www.prachyanun.com
 30. 30. ทุนวิจัย วช.2 www.prachyanun.com
 31. 31. ทุนวิจัยด้านศิลปกรรมศาสตร์ www.prachyanun.com
 32. 32. คุณสมบัตผู้ขอทุน ิ www.prachyanun.com
 33. 33. การจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย www.prachyanun.com
 34. 34. บทสรุปการขอทุนวิจัยมี 2 ลักษณะคือ  ข้อเสนอแผนงานวิจัย (Research Program)  ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Project)นโยบายการวิจัยแห่งชาติมี 5 ประการกรอบการวิจัย วช. 13 เรื่อง – 15 เรื่องเร่ง ด่วนการประเมินผลวิจัยแบ่ง 3 ด้าน  ความสอดคล้อง, คุณค่าทางปัญญา , ผลกระ ทบกลุ่มวิชาของสภาวิจัยแห่งชาติ 12 สาขา www.prachyanun.com
 35. 35. คำาถาม ??? www.prachyanun.com
 36. 36. LOGO ขอขอบคุณทุกท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ อาจารย์ ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี www.prachyanun.com

×