บทบาทของอาจารย์ด้านการเรียนการสอน

923 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
923
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทบาทของอาจารย์ด้านการเรียนการสอน

 1. 1. LOGOบทบาทของอาจารย์ดานการ ้ เรียนการสอน และการเตรียมตัวสอนผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิล ่ สุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะ ครุศาสตร์อตสาหกรรม ุ
 2. 2. Contents งานในตำาแหน่งวิชาการ 1 2 มคอ.3 (TQF-3)มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานค 3 4 Curriculum Mapping www.prachyanun.com
 3. 3. งานในตำาแหน่งวิชาการข้อตกลงการประเมินผล สัมฤทธิของงานข้าราชการ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลรัตนโกสินทร์2. งานในตำาแหน่งวิชาการ2.1 มีจำานวนชั่วโมงสอนไม่ น้อยกว่าภาระงานขั้นตำ่า www.prachyanun.com
 4. 4. ประมวลรายวิชา/แผนการสอน 1. มีประมวลรายวิชา/แผนการสอน ก่อนการเปิดภาคเรียน 2. มีประมวลรายวิชา/แผนการสอนที่มี เนื้อหาและรูปแบบตรงตามทีกำาหนดใน ่ กรอบ TQF หรือแผนการสอน 3. มีประมวลรายวิชา/แผนการสอนที่ ส่งเสริมทักษะการเรียนรูด้วยตนเอง ้ และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ ทังในและนอกห้องเรียนหรือจากการ ้ ทำาวิจัย หรือให้ผมีประสบการณ์ทาง ู้ www.prachyanun.com
 5. 5. มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ ของแต่ละรายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียน การสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่ วางแผนไว้ในรายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่ง แต่ละรายวิชาจะกำาหนดไว้อย่างชัดเจน เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของ เนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูก ฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่ นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความ www.prachyanun.com
 6. 6. มคอ. 3ประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปหมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำาเนินการหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของ นักศึกษาหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิน ผลหมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน การสอน www.prachyanun.com
 7. 7. หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป ่1. รหัสและชื่อรายวิชา2. จำานวนหน่วยกิต3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผู้สอน5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisite) (ถ้ามี)7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co- requisites) (ถ้ามี) www.prachyanun.com
 8. 8. หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและ วัตถุประสงค์ 1. จุดมุงหมายของรายวิชา ่ ............................................................................. ............................................................................. .. ............................................................................. . 2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุง รายวิชา อธิบายโดยย่อเกียวกับวัตถุประสงค์ในการ ่ พัฒนารายวิชานี้หรือการเปลี่ยนแปลงสำาคัญ ๆ ที่ www.prachyanun.com
 9. 9. หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำาเนิน การ1. คำาอธิบายรายวิชา2. จำานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา3. จำานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำา ปรึกษาและแนะนำาทางวิชาการแก่นักศึกษา เป็นรายบุคคล ระบุจำานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คำา ปรึกษาและแนะนำาทางวิชาการแก่นักศึกษา นอกชั้นเรียน และวิธีการสื่อสารให้นักศึกษา ได้ทราบกำาหนดเวลาล่วงหน้าต.ย. - อาจารย์ประจำารายวิชา ประกาศเวลา ให้คำาปรึกษา www.prachyanun.com
 10. 10. หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผล การเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้อง สอดคล้องกับทีระบุไว้ในแผนที่แสดงการก ่ ระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการ เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กำาหนดในรายละเอียดของ หลักสูตร (มคอ.2) โดยมาตรฐานการเรียนรู้ แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 1 สรุปสั้นๆ เกียวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชา ่ มุงหวังที่จะพัฒนานักศึกษา ่ 2 คำาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ใน รายวิชาเพื่อพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ 1 www.prachyanun.com
 11. 11. หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของ นักศึกษา (ต่อ)1. คุณธรรม จริยธรรม2. ความรู้3. ทักษะทางปัญญา4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล www.prachyanun.com
 12. 12. หมวดที่ 5 แผนการสอนและการ ประเมินผล 1. แผนการสอน ระบุหัวข้อ/รายละเอียด สัปดาห์ ที่สอน จำานวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับ จำานวนหน่วยกิต) กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่สัปดา รวมทั้งอาจารย์ผู้สอน ในแต่ละหัวข้อ/ราย ใช้ หัวข้อการสอน/รายละเอียด จำาน กิจกรรมการ อาจารย์ผสอน ู้ ละเอียดของรายวิชา ห์ที่ วน สอน/สื่อการ 1 บทที่ 1 ระบบสารสนเทศใน ชั3 โ บรรยาย ยก ่ว สอน องค์กร มง ตัวอย่าง - ความหมายและองค์ประกอบ ประกอบ ระบบสารสนเทศ อภิปราย - ระบบสารสนเทศเชิงธุรกิจ กลุมจาก ่ - การพัฒนาระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา - จริยธรรมและปัจจัยทางสังคม (การดักจับจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์) www.prachyanun.com
 13. 13. หมวดที่ 5 แผนการสอนและการ ประเมินผล (ต่อ)2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ระบุวิธีการ ประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่ กำาหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห์ที่กิจประเมิน ผลการดส่วนของการประเมิน ปดาห์ที่ สัดส่วน กรรม และสั วิธีการประเมิน สั เรียนรู้ ประเมิน ของการ ประเมิน www.prachyanun.com
 14. 14. หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการ เรียนการสอน1. ตำาราและเอกสารหลัก ระบุตำาราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียน การสอน2. เอกสารและข้อมูลสำาคัญ ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่งอ้างอิงที่ สำาคัญอืนๆ ซึ่งนักศึกษาจำาเป็นต้องศึกษา ่ เพิ่มเติม3. เอกสารและข้อมูลแนะนำา ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่อ www.prachyanun.com
 15. 15. หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำาเนิน การของรายวิชา 1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดย นักศึกษา 2. กลยุทธ์การประเมินการสอน ระบุวิธีการประเมินที่จะ ได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น 3. การปรับปรุงการสอน อธิบายกลไกและวิธีการ ปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกำาหนดกลไก และวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง การวิจัยในชั้น เรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น 4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน รายวิชา อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบ มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ เรียนรูของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรือ ้ www.prachyanun.com
 16. 16. มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ ของนักศึกษา2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ3. การแสดงแผนที่การกระจาย ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อแสดง ถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ www.prachyanun.com
 17. 17. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของคุณลักษณะพิเศษ นักศึธ์หษาจกรรมของนักศึกษา กลยุท ก รือกิด้านการเป็นผู้ กำาหนดให้มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับประกอบการ การเป็นผู้ประกอบการ เพื่อเตรียม ความพร้อมในการสร้างธุรกิจ การ บริหารจัดการ และ นำาเทคโนโลยีด้านบุคลิกภาพ สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในองค์กร มีการสอดแทรก เรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา สือสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ่ และการวางตัวในการทำางานในบาง รายวิชาที่เกี่ยวข้อง สำาหรับใช้ในการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ ใช้ในด้านคุณธรรม กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนทีา ักศึกษา มีการสอดแทรกในแต่ละวิช่น โดยจริยธรรม จะสำาเร็จการศึกษา สอนให้มีจิตสำานึก
 18. 18. การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิด ชอบด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ www.prachyanun.com
 19. 19. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาต้องปฏิบัติตามระเบียบวินัยขั้นพื้น ฐาน เช่น การเข้าเรียนตามเวลาที่กำาหนด การทำางานตามทีได้รับมอบหมายด้วยความ ่ รับผิดชอบ ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของกลุ่ม ที่ดีสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง การยอมรับฟังความคิดเห็น และเคารพสิทธิ ของบุคคลอื่น มีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อ ตนเองและบุคคลอื่น ไม่ทำาการทุจริตในการ สอบ ไม่ทำาการลอกเลียนผลงานทาง วิชาการของผู้อื่นโดยปราศจากการอ้างอิงอาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่อง www.prachyanun.com
 20. 20. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้าน คุณธรรม จริยธรรม1.ประเมินจากพฤติกรรมความมี วินยและความพร้อมเพรียงในการ ั เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ2.ประเมินจากพฤติกรรมการตรง ต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่ง งานตามที่ได้รบมอบหมายในระยะ ั เวลาที่กำาหนด3.ประเมินจากการกระทำาการ ทุจริตในการสอบ www.prachyanun.com
 21. 21. กลยุทธ์การสอนทีใช้ในการ ่ พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้การจัดกิจกรรมเรียนการสอนที่มความ ี หลากหลาย มีกิจกรรมส่งเสริมการ เรียนรูโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ และ ้ เน้นหลักการทางทฤษฎี ทั้งนี้ให้เป็นไป ตามลักษณะของแต่ละรายวิชาตลอด จนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ โดย ใช้การสอนแบบผู้เรียนเป็นสำาคัญ การ สอนแบบตังคำาถาม การมอบหมาย ้ งานให้คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหานอกจากนี้ควรจัดให้มการเรียนรูจาก ี ้ www.prachyanun.com
 22. 22. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้1.การทดสอบย่อย2.การทดสอบกลางภาคเรียนและ ปลายภาคเรียน3.การนำาเสนอรายงานในชันเรียน ้4.ประเมินจากรายงาน/บันทึกการ เรียนรู้ของนักศึกษา/โครงการ/อื่น ๆ ทีนกศึกษาจัดทำา ่ ัฯลฯ www.prachyanun.com
 23. 23. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการ เรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา1. กรณีศึกษา2. สอนแบบตั้งคำาถาม และอาจารย์ให้ ข้อมูลป้อนกลับ3. มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงาน และนำาเสนอในชั้นเรียน4. จัดกิจกรรม อภิปรายกลุ่ม แสดงความ คิดเห็น โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ในองค์ ความรู้ใหม่เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาส ปฏิบัติจริง www.prachyanun.com
 24. 24. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญาประเมินตามความเป็นจริงจากผล งานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น แบบฝึกหัด รายงานการ วิเคราะห์แก้ไขปัญหา ตรวจเนื้อหา ของรายงานการค้นคว้า และการ อ้างอิงเอกสารในรายงานการ ค้นคว้า การใช้ภาษาในเอกสาร รายงาน การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ www.prachyanun.com
 25. 25. กลยุทธ์ในการสอนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบใช้หลัก1.มอบหมายงานกลุ่ม2.จัดให้มีกิจกรรม การอภิปราย และแสดงความคิดเห็น3.การมอบหมายงานให้นกศึกษา ั อ่านบทเรียนล่วงหน้าแล้วนำามา ถ่ายทอดให้เพื่อนฟังในชั้นเรียน4.จัดให้มีภาคปฏิบัติในรายวิชา5.การแนะนำาหรือให้บทเรียนในชั้น www.prachyanun.com
 26. 26. กลยุทธ์การประเมินผลด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบกลยุทธ์การประเมินผลการ เรียนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิด ชอบประเมินจากพฤติกรรม การ อภิปราย การแสดงออกของ นักศึกษาในการนำาเสนอ รายงานกลุ่มในชั้นเรียน การ www.prachyanun.com
 27. 27. กลยุทธ์การสอนกลยุทธ์การสอนทีใช้ในการ ่ พัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการ วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือสาร ่ และการใช้เทคโนโลยีสารสน กลยุทธ์ที่ใช้ เช่น1.การใช้สื่อเคลือนไหว ่2.การมอบหมายงานเดี่ยว/กลุ่ม3.การจัดให้มรายวิชาโครงการ ี www.prachyanun.com
 28. 28. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการ วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ1. ประเมินจากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน การนำาเสนอผลงาน หรือการนำาเสนอโดยใช้ ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี สารสนเทศสตร์และสถิติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง2. ประเมินจากความสามารถในการใช้ ภาษาในการสื่อสาร ในเอกสารรายงาน และการนำาเสนอผลงานปากเปล่า3. ประเมินจากการสังเกต การอภิปราย www.prachyanun.com
 29. 29. Curriculum Mapping แผนที่แสดงการกระจายความรับผิด ชอบผลการเรียนรู้สรายวิชา ู่ 5. ด้าน 1. 2. ความรู้ 3. ทักษะ 4. ด้าน (Curriculum Mapping) ญญา ทักษะความ ทัเกษะการ คุณธรรม ทางปั วิ คราะห์ จริยธรรม สัมพันธ์ เชิงตัวเลข ระหว่าง การสื่อสาร รายวิชา บุคคลและ และการใช้ ความรับผิด เทคโนโลยี ชอบ สารสนเทศ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5MTH 101 แคลคูลสและั   • • • •  • • •   •  เรขาคณิตวิเคราะห์ 1MTH 102 แคลคูลสและั   • • • •  • • •    •  เรขาคณิตวิเคราะห์ 2MTH 201 พีชคณิตเชิงเส้น • •         •           และแคลคูลัสเวกเตอร์MTH 202 สมการเชิงอนุพันธ์   • • • • • • • • •    www.prachyanun.com   
 30. 30. หลักเกณฑ์ในการประเมินผล ระดับคะแนน นักศึกษา ค่าระดับคะแนนต่อ ผลการศึกษา (GRADE) หน่วยกิต ก หรือ A 4.00 ดีเยี่ยม (Excellent) ข+ หรือ B+ 3.50 ดีมาก (Very Good) ข หรือ B 3.00 ดี (Good) ค+ หรือ C+ 2.50 ดีพอใช้ (Fairly Good)ค หรือ C 2.00 พอใช้ (Fair)ง+ หรือ D+ 1.50 อ่อน (Poor) ง หรือ D 1.00 อ่อนมาก (Very Poor) ต หรือ F 0 ตก (Fail) ถ หรือ W - ถอนรายวิชา ม.ส. หรือ I - (Withdrawn) พ.จ. หรือ S - ไม่สมบูรณ์ม.จ. หรือ U - (Incomplete)ม.น. หรือ AU - เป็นที่พอใจ (Satisfactory) ไม่เป็www.prachyanun.com นทีพอใจ ่
 31. 31. หมวดที่ 6 การพัฒนา คณาจารย์1. การเตรียมการสำาหรับอาจารย์ ใหม่ มี (ระบุ).................................... ไม่มี2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์  มีการพัฒนาด้านวิชาการ  มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ www.prachyanun.com
 32. 32. คำาถาม ??? www.prachyanun.com
 33. 33. LOGOผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

×