Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
เทคนิคการขอตำแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการ และสายสนับสนุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . ปรัชญนันท์ นิลสุข [email_address] http://w...
ประเภทของผลงานในการกำหนดตำแหน่ง <ul><li>เอกสารประกอบการสอน ( บังคับ ผศ .) </li></ul><ul><li>เอกสารคำสอน ( บังคับ รศ .) <...
แผนภูมิ กรรมการวิชาการคณะ
แผนภูมิ มจพ . มจพ . มจพ . มจพ .
เกณฑ์ประเมิน <ul><li>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 30 </li></ul><ul><ul><li>เอกสารประกอบการสอน , งานวิจัย , บทความวิชาการ ฯ...
ผลงานต้องมีหนังสือรับรอง ร้อยละ 50
 
เอกสารประกอบการสอน 5 คะแนนต่อหน่วยกิต ( ผศ .) <ul><li>เนื้อหาระดับอุดมศึกษา </li></ul><ul><li>Sheet ที่ใช้สอน </li></u...
เอกสารคำสอน 5 คะแนนต่อหน่วยกิต ( รศ .) <ul><li>วิชาที่ตนเองสอน </li></ul><ul><li>สมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบ การสอน เนื้อห...
บทความวิชาการ 10 – 20 คะแนน
ตำรา 20 – 40 คะแนน <ul><li>เนื้อหาระดับอุดมศึกษา </li></ul><ul><li>ตำรายอดนิยม มจพ . </li></ul><ul><li>ศูนย์ผลิตตำราเรีย...
หนังสือ 20-40 คะแนน <ul><li>เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่ง ของรายวิชาระดับอุดมศึกษา </li></ul><ul><li>หนังสือที่เนื้อหาทันสมัย ยัง...
งานวิจัย  20-30-40 คะแนน <ul><li>รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร 15 คะแนน </li></ul><ul><li>บทความวิจัย ( ลงพิมพ์ในวาร...
รายงานการวิจัย
บทความวิจัย 20 คะแนน
บทความวิจัย 30 คะแนน
บทความวิจัย 30 คะแนน
บทความวิจัย 40 คะแนน
งานวิชาการอื่น ๆ
งานแปล
ข้อควรพิจารณาในการเสนอผลงาน <ul><li>ผลงานต้องเป็นของตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 </li></ul><ul><li>ต้องไม่นำผลงานของผู้อื่นม...
คำถาม  ????
วิทยากร <ul><li>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . ปรัชญนันท์ นิลสุข </li></ul><ul><li>ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี </li></ul><ul><li>ค...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เทคนิคการขอตำแหน่งทางวิชาการ

9,115 views

Published on

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการและสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Published in: Education

เทคนิคการขอตำแหน่งทางวิชาการ

 1. 1. เทคนิคการขอตำแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการ และสายสนับสนุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . ปรัชญนันท์ นิลสุข [email_address] http://www.prachyanun.com
 2. 2. ประเภทของผลงานในการกำหนดตำแหน่ง <ul><li>เอกสารประกอบการสอน ( บังคับ ผศ .) </li></ul><ul><li>เอกสารคำสอน ( บังคับ รศ .) </li></ul><ul><li>งานวิจัย ( บังคับ ผศ ., รศ .) </li></ul><ul><li>ผลงานวิชาการ </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>บทความวิชาการ </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>ตำรา </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>หนังสือ </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>ฯลฯ </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 3. 3. แผนภูมิ กรรมการวิชาการคณะ
 4. 4. แผนภูมิ มจพ . มจพ . มจพ . มจพ .
 5. 5. เกณฑ์ประเมิน <ul><li>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 30 </li></ul><ul><ul><li>เอกสารประกอบการสอน , งานวิจัย , บทความวิชาการ ฯลฯ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผลงานอยู่ในระดับดี </li></ul></ul><ul><li>รองศาสตราจารย์ ร้อยละ 50 </li></ul><ul><ul><ul><li>เอกสารคำสอน , งานวิจัย , ตำราหรือหนังสือ ฯลฯ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ผลงานอยู่ในระดับดี </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>ศาสตราจารย์ ร้อยละ 50 </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>ผลงานอยู่ในระดับดีมาก </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 6. 6. ผลงานต้องมีหนังสือรับรอง ร้อยละ 50
 7. 8. เอกสารประกอบการสอน 5 คะแนนต่อหน่วยกิต ( ผศ .) <ul><li>เนื้อหาระดับอุดมศึกษา </li></ul><ul><li>Sheet ที่ใช้สอน </li></ul><ul><li>เรียบเรียงเป็นรูปเล่ม </li></ul><ul><li>ใช้สอนมา 1 เทอม </li></ul>
 8. 9. เอกสารคำสอน 5 คะแนนต่อหน่วยกิต ( รศ .) <ul><li>วิชาที่ตนเองสอน </li></ul><ul><li>สมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบ การสอน เนื้อหาครบถ้วน - แผนการสอน - แบบฝึกหัด - บรรณานุกรม </li></ul>
 9. 10. บทความวิชาการ 10 – 20 คะแนน
 10. 11. ตำรา 20 – 40 คะแนน <ul><li>เนื้อหาระดับอุดมศึกษา </li></ul><ul><li>ตำรายอดนิยม มจพ . </li></ul><ul><li>ศูนย์ผลิตตำราเรียน มจพ . </li></ul><ul><li>จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ </li></ul>
 11. 12. หนังสือ 20-40 คะแนน <ul><li>เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่ง ของรายวิชาระดับอุดมศึกษา </li></ul><ul><li>หนังสือที่เนื้อหาทันสมัย ยังไม่กำหนดในรายวิชา </li></ul>
 12. 13. งานวิจัย 20-30-40 คะแนน <ul><li>รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร 15 คะแนน </li></ul><ul><li>บทความวิจัย ( ลงพิมพ์ในวารสาร ) </li></ul><ul><ul><li>วารสารในประเทศ 30 คะแนน </li></ul></ul><ul><ul><li>วารสารต่างประเทศ 40 คะแนน </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>บทความวิจัย ( นำเสนอในการประชุมวิชาการ ) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>ในประเทศ 20 คะแนน </li></ul></ul><ul><ul><li>ต่างประเทศ 30 คะแนน </li></ul></ul>
 13. 14. รายงานการวิจัย
 14. 15. บทความวิจัย 20 คะแนน
 15. 16. บทความวิจัย 30 คะแนน
 16. 17. บทความวิจัย 30 คะแนน
 17. 18. บทความวิจัย 40 คะแนน
 18. 19. งานวิชาการอื่น ๆ
 19. 20. งานแปล
 20. 21. ข้อควรพิจารณาในการเสนอผลงาน <ul><li>ผลงานต้องเป็นของตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 </li></ul><ul><li>ต้องไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง </li></ul><ul><li>ควรส่งผลงานที่มีอยู่ทุกชิ้น ไม่สามารถเก็บเอาไว้รอขอในระดับที่สูงกว่าได้อีก </li></ul><ul><li>กล้า ๆ หน่อย !!!!! </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>จงเชื่อว่าผลงานของตนมีคุณภาพ และผู้ตรวจผลงานก็มีคุณธรรมและเมตตา </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 21. 22. คำถาม ????
 22. 23. วิทยากร <ul><li>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . ปรัชญนันท์ นิลสุข </li></ul><ul><li>ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี </li></ul><ul><li>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม </li></ul><ul><li>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ </li></ul><ul><li>081-7037515 [email_address] </li></ul><ul><li>http://www.prachyanun.com </li></ul>

×