เทคนิคการขอตำแหน่งทางวิชาการ

8,043 views

Published on

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการและสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Published in: Education
4 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
8,043
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
220
Comments
4
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เทคนิคการขอตำแหน่งทางวิชาการ

 1. 1. เทคนิคการขอตำแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการ และสายสนับสนุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . ปรัชญนันท์ นิลสุข [email_address] http://www.prachyanun.com
 2. 2. ประเภทของผลงานในการกำหนดตำแหน่ง <ul><li>เอกสารประกอบการสอน ( บังคับ ผศ .) </li></ul><ul><li>เอกสารคำสอน ( บังคับ รศ .) </li></ul><ul><li>งานวิจัย ( บังคับ ผศ ., รศ .) </li></ul><ul><li>ผลงานวิชาการ </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>บทความวิชาการ </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>ตำรา </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>หนังสือ </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>ฯลฯ </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 3. 3. แผนภูมิ กรรมการวิชาการคณะ
 4. 4. แผนภูมิ มจพ . มจพ . มจพ . มจพ .
 5. 5. เกณฑ์ประเมิน <ul><li>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 30 </li></ul><ul><ul><li>เอกสารประกอบการสอน , งานวิจัย , บทความวิชาการ ฯลฯ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผลงานอยู่ในระดับดี </li></ul></ul><ul><li>รองศาสตราจารย์ ร้อยละ 50 </li></ul><ul><ul><ul><li>เอกสารคำสอน , งานวิจัย , ตำราหรือหนังสือ ฯลฯ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ผลงานอยู่ในระดับดี </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>ศาสตราจารย์ ร้อยละ 50 </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>ผลงานอยู่ในระดับดีมาก </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 6. 6. ผลงานต้องมีหนังสือรับรอง ร้อยละ 50
 7. 8. เอกสารประกอบการสอน 5 คะแนนต่อหน่วยกิต ( ผศ .) <ul><li>เนื้อหาระดับอุดมศึกษา </li></ul><ul><li>Sheet ที่ใช้สอน </li></ul><ul><li>เรียบเรียงเป็นรูปเล่ม </li></ul><ul><li>ใช้สอนมา 1 เทอม </li></ul>
 8. 9. เอกสารคำสอน 5 คะแนนต่อหน่วยกิต ( รศ .) <ul><li>วิชาที่ตนเองสอน </li></ul><ul><li>สมบูรณ์กว่าเอกสารประกอบ การสอน เนื้อหาครบถ้วน - แผนการสอน - แบบฝึกหัด - บรรณานุกรม </li></ul>
 9. 10. บทความวิชาการ 10 – 20 คะแนน
 10. 11. ตำรา 20 – 40 คะแนน <ul><li>เนื้อหาระดับอุดมศึกษา </li></ul><ul><li>ตำรายอดนิยม มจพ . </li></ul><ul><li>ศูนย์ผลิตตำราเรียน มจพ . </li></ul><ul><li>จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ </li></ul>
 11. 12. หนังสือ 20-40 คะแนน <ul><li>เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่ง ของรายวิชาระดับอุดมศึกษา </li></ul><ul><li>หนังสือที่เนื้อหาทันสมัย ยังไม่กำหนดในรายวิชา </li></ul>
 12. 13. งานวิจัย 20-30-40 คะแนน <ul><li>รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร 15 คะแนน </li></ul><ul><li>บทความวิจัย ( ลงพิมพ์ในวารสาร ) </li></ul><ul><ul><li>วารสารในประเทศ 30 คะแนน </li></ul></ul><ul><ul><li>วารสารต่างประเทศ 40 คะแนน </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>บทความวิจัย ( นำเสนอในการประชุมวิชาการ ) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>ในประเทศ 20 คะแนน </li></ul></ul><ul><ul><li>ต่างประเทศ 30 คะแนน </li></ul></ul>
 13. 14. รายงานการวิจัย
 14. 15. บทความวิจัย 20 คะแนน
 15. 16. บทความวิจัย 30 คะแนน
 16. 17. บทความวิจัย 30 คะแนน
 17. 18. บทความวิจัย 40 คะแนน
 18. 19. งานวิชาการอื่น ๆ
 19. 20. งานแปล
 20. 21. ข้อควรพิจารณาในการเสนอผลงาน <ul><li>ผลงานต้องเป็นของตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 </li></ul><ul><li>ต้องไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง </li></ul><ul><li>ควรส่งผลงานที่มีอยู่ทุกชิ้น ไม่สามารถเก็บเอาไว้รอขอในระดับที่สูงกว่าได้อีก </li></ul><ul><li>กล้า ๆ หน่อย !!!!! </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>จงเชื่อว่าผลงานของตนมีคุณภาพ และผู้ตรวจผลงานก็มีคุณธรรมและเมตตา </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 21. 22. คำถาม ????
 22. 23. วิทยากร <ul><li>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . ปรัชญนันท์ นิลสุข </li></ul><ul><li>ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี </li></ul><ul><li>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม </li></ul><ul><li>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ </li></ul><ul><li>081-7037515 [email_address] </li></ul><ul><li>http://www.prachyanun.com </li></ul>

×