Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การจัดการความรู้ KMUTNB #3

855 views

Published on

การจัดการความรู้ KMUTNB ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Published in: Education
 • Be the first to comment

การจัดการความรู้ KMUTNB #3

 1. 1. การจัดการความรู้ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดร . ปรัชญนันท์ นิลสุข http://www.prachyanun.com [email_address]
 2. 2. การจัดการความรู้ <ul><li>หมายถึง การนำความรู้และประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการทำงานของคนในองค์กร มาจัดการให้กลายเป็นความรู้แจ้งเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน </li></ul>
 3. 3. Tacit Knowledge Explicit Knowledge
 4. 4. KM Model : สคส
 5. 5. KM-Process : กพร .
 6. 6. SECI Modle
 7. 7. SECI Model # 2
 8. 8. TUNA- KM Model
 9. 9. ความไม่เข้าใจ KM <ul><li>KM ไม่ใช่การเพิ่มภาระงาน </li></ul><ul><ul><li>งานที่ยาก ๆ กลายเป็นงานที่ง่าย ๆ </li></ul></ul><ul><ul><li>แต่ทำให้งานที่ยุ่ง ๆ กลายเป็นงานที่สบาย ๆ </li></ul></ul><ul><ul><li>งานที่ไม่เป็นระเบียบ ให้เป็นระเบียบ </li></ul></ul><ul><ul><li>การจัดการงานจากประสบการณ์ ไม่ใช่จากตำรา </li></ul></ul><ul><ul><li>เรื่องที่ต้องทำอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้จัดการ </li></ul></ul>
 10. 10. กรณีศึกษา KM มจพ . : กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ <ul><li>การจัดการความรู้ข้อมูลสารสนเทศสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย </li></ul><ul><li>อาจารย์และเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องรู้ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยในเรื่องอะไรบ้าง </li></ul><ul><li>ขณะเดียวกันอาจารย์และเจ้าหน้าที่มักจะสอบถามข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากรเรื่องอะไร </li></ul><ul><li>กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อยู่ที่ไหน และแต่ละหน่วยงานต้องการข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้หรือไม่ ใครคือผู้รู้ และมีประสบการณ์มากที่สุด </li></ul><ul><li>เมื่อจัดการความรู้แล้ว จะนำไปทำ e-Training เพื่ออบรมอาจารย์และเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ในช่วง 3 ปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมิน </li></ul>
 11. 11. กรณีศึกษา KM มจพ . : กองบริการการศึกษา <ul><li>การจัดการความรู้ข้อมูลหลักสูตรใน มจพ . </li></ul><ul><li>หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมีกี่หลักสูตร หลักสูตรที่ต้องปรับปรุง หลักสูตรใหม่ ใครรับผิดชอบหลักสูตร ?? </li></ul><ul><li>ใครคือผู้รู้เกี่ยวกับหลักสูตรแต่ละสาขา ใครคืออาจารย์ประจำหลักสูตร และหลักสูตรตาม TQF ต้องจัดการอย่างไร </li></ul><ul><li>การจัดการความรู้หลักสูตร จะนำไปทำระบบฐานข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ง่ายต้องการค้นหาและสะดวกต่อการเข้าถึง </li></ul>
 12. 12. กรณีศึกษา KM สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 13. 13. KMUTNB <ul><li>Knowledge </li></ul><ul><li>Management </li></ul><ul><li>University </li></ul><ul><li>Technology </li></ul><ul><li>Network </li></ul><ul><li>Blended </li></ul>
 14. 14. สำนักงานอธิการบดี / กอง <ul><li>กองกลาง / ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ </li></ul><ul><li>กองแผนงาน </li></ul><ul><li>กองบริการการศึกษา / งานรับสมัคร / งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา </li></ul><ul><li>กองกิจการนักศึกษา </li></ul><ul><li>กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ </li></ul><ul><li>กองงานพัสดุ </li></ul><ul><li>กองงานวิทยาเขตปราจีนบุรี </li></ul>
 15. 15. โครงการ / ศูนย์ <ul><li>โครงการกองวิเทศสัมพันธ์ </li></ul><ul><li>โครงการไอเอสเต้ </li></ul><ul><li>ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา </li></ul><ul><li>ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด </li></ul><ul><li>ศูนย์บริการเทคโนโลยี มจพ . ปราจีนบุรี </li></ul><ul><li>งานจัดสิทธิประโยชน์และเกื้อกูลบุคลากร </li></ul><ul><li>งานตรวจสอบภายใน </li></ul>
 16. 16. กรอบการจัดการความรู้ของ KMUTNB <ul><li>ด้านการบริหารจัดการ </li></ul><ul><li>ด้านการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ </li></ul><ul><li>ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ </li></ul><ul><ul><li>* ด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม </li></ul></ul>
 17. 17. การประกันคุณภาพกับการจัดการความรู้ <ul><li>การประกันคุณภาพกับการจัดการความรู้ </li></ul><ul><li>การประกันคุณภาพภายใน </li></ul><ul><ul><li>มาตรฐานที่ 7 การจัดการความรู้ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>การดำเนินการจัดการความรู้ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ผลสำเร็จการของการจัดการความรู้ </li></ul></ul></ul><ul><li>การประกันคุณภาพภายนอก </li></ul>
 18. 18. แผนการจัดการความรู้ <ul><li>การบ่งชี้ความรู้ </li></ul><ul><li>การสร้างและแสวงหาความรู้ </li></ul><ul><li>การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ </li></ul><ul><li>การประมวลและกลั่นกรองความรู้ </li></ul><ul><li>การเข้าถึงความรู้ </li></ul><ul><li>การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ </li></ul><ul><li>การประเมินผลการเรียนรู้ </li></ul>
 19. 19. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) <ul><li>คำรับรองการปฏิบัติราชการ พ . ศ .2551 </li></ul><ul><li>ตัวบ่งชี้ที่ 21 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ </li></ul><ul><ul><li>หมวด 4 : การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ </li></ul></ul><ul><ul><li>เป็นการตรวจประเมินว่าส่วนราชการมีการเลือก รวบรวม วิเคราะห์จัดการ ปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศและจัดการความรู้อย่างไร </li></ul></ul>
 20. 20. การจัดการความรู้ : กพร . <ul><li>ADLI </li></ul><ul><li>แนวทาง (Approach) </li></ul><ul><li>การถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ (Deployment) </li></ul><ul><li>การเรียนรู้ (Learning) </li></ul><ul><li>การบูรณาการ (Integration) </li></ul>
 21. 21. การดำเนินการจัดการความรู้เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึง <ul><li>Weblog KM </li></ul><ul><li>Web Portal KM </li></ul><ul><li>e-Learning </li></ul><ul><li>e-Training KM </li></ul>
 22. 22. AAA KM <ul><li>Awareness </li></ul><ul><ul><li>Plan </li></ul></ul><ul><li>Action </li></ul><ul><ul><li>Do </li></ul></ul><ul><li>Achievement </li></ul><ul><ul><li>Check </li></ul></ul>
 23. 23. เว็บที่เกี่ยวข้อง KM-KMUTNB <ul><li>http://202.28.17.101/prachyanun/blogkedutech </li></ul><ul><li>http:// 202.28.17.101/ prachyanun/km/ </li></ul><ul><li>http://blog.prachyanun.com </li></ul><ul><li>http://202.28.17.101/prachyanun/etraining </li></ul><ul><li>http://km.vecict.net </li></ul><ul><li>http://202.28.17.101/prachyanun/km1/ </li></ul><ul><li>http://gotoknow.org </li></ul><ul><li>http://www.kmi.or.th </li></ul>
 24. 24. ศูนย์กลางการจัดการความรู้ KMUTNB http://202.28.17.101/prachyanun/blogkedutech
 25. 25. Weblog KM-KMUTNB http://blog.prachyanun.com
 26. 26. Blogger KMUTNB http:// 202.28.17.101/ prachyanun/km/
 27. 27. KM-Portal : KMUTNB http://202.28.17.101/prachyanun/rsskmutnb
 28. 28. e-Training http://202.28.17.101/prachyanun/etraining
 29. 29. e-Learning http://202.28.17.101/prachyanun/km1
 30. 30. KM กลุ่มการจัดการความรู้ด้านบริการและงานวิจัย http://www.research.kmutnb.ac.th
 31. 31. e-Training KM
 32. 32. Weblog – Gotoknow.org
 33. 33. ประเด็นการจัดการความรู้ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ <ul><li>กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ก่อนปี พ . ศ . 2551 </li></ul><ul><li>กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ </li></ul><ul><li>อาจารย์และเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนงานจำเป็นต้องรู้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศใดบ้าง </li></ul><ul><li>กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ ที่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ต้องการรู้ </li></ul>
 34. 34. การจัดการความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ นับแต่ พ . ศ . 2551 กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ <ul><li>1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ </li></ul><ul><li>2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ </li></ul><ul><li>3. ประกาศ ก . บ . ม . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ </li></ul><ul><li>4. ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ </li></ul><ul><li>5. ประกาศ ก . พ . อ . </li></ul>
 35. 35. การจัดการความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ ก่อนปี พ . ศ . 2551 กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ <ul><li>1. ด้านการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>2. ด้านการเงินการคลัง </li></ul><ul><li>3. ด้านวิจัย บริการวิชาการ </li></ul><ul><li>4. ด้านวินัย กิจกรรมนักศึกษา และทุนอุดหนุนการศึกษา </li></ul><ul><li>5. ด้านบุคคล </li></ul><ul><li>6 . ด้านอื่นๆ </li></ul>
 36. 36. ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ <ul><li>กำหนดกรอบข้อมูลสารสนเทศ ก่อนปี พ . ศ . 2551 </li></ul><ul><li>กำหนดกรอบข้อมูลสารสนเทศ หลังปี พ . ศ . 2551 </li></ul><ul><li>ชุมชนนักปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จริงทางออนไลน์ </li></ul><ul><li>ชุมชนนักปฏิบัติรวบรวมข้อมูลอัปโหลดเข้าสู่ระบบออนไลน์ </li></ul><ul><li>ชุมชนนักปฏิบัติรวบรวมผลการจัดการความรู้เป็น e-Training </li></ul><ul><li>ข้อมูลสารสนเทศ กจ . เข้าสู่ระบบได้จากทุกที่ </li></ul>
 37. 37. วิทยากร

×