Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ระบบสารสนเทศสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . ปรัชญนันท์ นิลสุข http://www.prachyanun.com [email_address] มห...
ขอบเขตเนื้อหา www.prachyanun.com การใช้เทคโนโลยีพัฒนาสำนักงาน 1 Paperless system 2 การจัดเก็บเอกสาร 3 การจัดระบบข่าวสารอิเ...
จำกันได้หรือเปล่า <ul><li>ขวัญใจสำนักงาน </li></ul>www.prachyanun.com
สำนักงานยุคใหม่
Video Conferencing with 3G Mobile Phone www.prachyanun.com
สำนักงานยุคใหม่ <ul><li>การบริหารสำนักงานยุคใหม่ หมายถึง การบริหารสำนักงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามาใช้ใ...
e-Government แนวคิดสำนักงานยุคใหม่ <ul><li>รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ e-Government  คือ วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โด...
สำนักงานยุค e-Government <ul><li>G to G หมายถึง การติดต่อระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานของรัฐ (Government) </li></ul>...
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสำนักงานยุคใหม่ <ul><li>Computer Network </li></ul><ul><li>Local Area Network (LAN) </li></ul><ul><...
Simple LAN Company Logo www.themegallery.com www.prachyanun.com
Wireless LAN and Connections Company Logo www.themegallery.com www.prachyanun.com
Network Diagram Company Logo www.themegallery.com www.prachyanun.com
WiFi Company Logo www.themegallery.com www.prachyanun.com
WIMAX Company Logo www.themegallery.com www.prachyanun.com
Mobile Service www.prachyanun.com
Broadband Company Logo www.themegallery.com www.prachyanun.com
Cloud Computing Company Logo www.themegallery.com www.prachyanun.com
e-Office Company Logo www.themegallery.com www.prachyanun.com
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Company Logo www.themegallery.com www.prachyanun.com
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัด www.prachyanun.com
ระบบสำนักงานยุคใหม่ www.prachyanun.com
ระบบบุคลากร www.prachyanun.com
การบริหารสำนักงานยุคใหม่ <ul><li>สำนักงานเครือข่าย </li></ul><ul><li>สำนักงานไร้สาย </li></ul><ul><li>สำนักงานไร้กระดาษ </...
ขอบคุณครับ www.prachyanun.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

E office2011 1

1,159 views

Published on

e-Office

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E office2011 1

 1. 1. ระบบสารสนเทศสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . ปรัชญนันท์ นิลสุข http://www.prachyanun.com [email_address] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2. 2. ขอบเขตเนื้อหา www.prachyanun.com การใช้เทคโนโลยีพัฒนาสำนักงาน 1 Paperless system 2 การจัดเก็บเอกสาร 3 การจัดระบบข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ 4
 3. 3. จำกันได้หรือเปล่า <ul><li>ขวัญใจสำนักงาน </li></ul>www.prachyanun.com
 4. 4. สำนักงานยุคใหม่
 5. 5. Video Conferencing with 3G Mobile Phone www.prachyanun.com
 6. 6. สำนักงานยุคใหม่ <ul><li>การบริหารสำนักงานยุคใหม่ หมายถึง การบริหารสำนักงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการงานของสำนักงานทางด้านธุรการ สารบรรณ พัสดุ บุคลากร การเงิน ให้มีรวดเร็ว โปร่งใส เชื่อมโยงหน่วยงานภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>การบริหารสำนักงานยุคใหม่ ไม่ได้หมายถึง การปรับเปลี่ยนสภาพของสำนักงานเฉพาะส่วนที่เป็นกายภาพ แต่เป็นการเปลี่ยนวิธีการทำงาน </li></ul>www.prachyanun.com
 7. 7. e-Government แนวคิดสำนักงานยุคใหม่ <ul><li>รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ e-Government คือ วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภาครัฐ อาทิเช่น e-Revenue , e-Custom , e-Citizen , GFMIS ฯลฯ </li></ul>www.prachyanun.com
 8. 8. สำนักงานยุค e-Government <ul><li>G to G หมายถึง การติดต่อระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานของรัฐ (Government) </li></ul><ul><li>G to B หมายถึง การติดต่อระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคธุรกิจ (Business) </li></ul><ul><li>G to C หมายถึง หน่วยงานของรัฐกับประชาชนคือต้องการให้ประชาชน (Customer) ได้รับประโยชน์สูงสุดโดยไม่จำเป็นต้องมาติดต่อราชการด้วยตนเอง </li></ul><ul><li>G to E หมายถึง รัฐ กับ ข้าราชการและพนักงานของรัฐเป็นการให้บริการที่จำเป็นของพนักงานของรัฐ ( Employee) กับรัฐบาล </li></ul>www.prachyanun.com
 9. 9. เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสำนักงานยุคใหม่ <ul><li>Computer Network </li></ul><ul><li>Local Area Network (LAN) </li></ul><ul><li>High Speed Internet </li></ul><ul><li>Wireless LAN </li></ul><ul><li>WiFi </li></ul><ul><li>WiMAX </li></ul><ul><li>e-Office </li></ul>www.prachyanun.com
 10. 10. Simple LAN Company Logo www.themegallery.com www.prachyanun.com
 11. 11. Wireless LAN and Connections Company Logo www.themegallery.com www.prachyanun.com
 12. 12. Network Diagram Company Logo www.themegallery.com www.prachyanun.com
 13. 13. WiFi Company Logo www.themegallery.com www.prachyanun.com
 14. 14. WIMAX Company Logo www.themegallery.com www.prachyanun.com
 15. 15. Mobile Service www.prachyanun.com
 16. 16. Broadband Company Logo www.themegallery.com www.prachyanun.com
 17. 17. Cloud Computing Company Logo www.themegallery.com www.prachyanun.com
 18. 18. e-Office Company Logo www.themegallery.com www.prachyanun.com
 19. 19. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Company Logo www.themegallery.com www.prachyanun.com
 20. 20. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัด www.prachyanun.com
 21. 21. ระบบสำนักงานยุคใหม่ www.prachyanun.com
 22. 22. ระบบบุคลากร www.prachyanun.com
 23. 23. การบริหารสำนักงานยุคใหม่ <ul><li>สำนักงานเครือข่าย </li></ul><ul><li>สำนักงานไร้สาย </li></ul><ul><li>สำนักงานไร้กระดาษ </li></ul><ul><li>สำนักงานออนไลน์ </li></ul><ul><li>สำนักงานโมบายล์ </li></ul>www.prachyanun.com
 24. 24. ขอบคุณครับ www.prachyanun.com

×