Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แผนที่ (Map)

5,484 views

Published on

 • Be the first to like this

แผนที่ (Map)

 1. 1. สื่อ คอมพิว เตอร์ สไลด์ วิช าภูม ิศ าสตร์ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 5 เรื่อ ง แผนที่ โดย นายปราชญ์
 2. 2. MAP ความรู้เ กีย วกับ ่ แผนที่ ความหมาย และ ประวัต ิแ ผนที่ ความสำา คัญ และ ประโยชน์ข องแผนที่ ชนิด ของ แผนที่ องค์ป ระกอบ ของแผนที่ การอ่า นและ แปล ความ หมายจากแผนที่
 3. 3. MAPแผนที่: ความหมาย Map (แผนที่)
 4. 4. MAPแผนที่: ความหมาย สิ่ง ที่แ สดงลัก ษณะ สิ่ง ที่ซ ึ่ง มนุษ ย์ส ร้า ง “An abstraction ofของพื้น ผิว โลกทั้ง ที่ม ี ขึน เพื่อ แสดงลัก ษณะ ้ the real world that isอยู่ต ามธรรมชาติแ ละ ของพื้น ผิว พิภ พ และ used to depict, ที่ป รุง แต่ง ขึน โดย ้ สิ่ง ที่ป รากฏอยู่บ นพืน ้ analyze, store, and communicate แสดงลงในพื้น แบน ผิว พิภ พ ทั้ง ที่เ กิด ขึ้น spatially organized ราบ ด้ว ยการย่อ ให้ เองตามธรรมชาติแ ละ information about เล็ก ลงตามขนาดที่ สิ่ง ที่ม นุษ ย์ส ร้า งขึน้ physical and cultural ต้อ งการและอาศัย ทั้ง หมด หรือ เพีย งบาง phenomena.” เครื่อ งหมายกับ ส่ว นโดยแสดงไว้บ น “ เป็น การจำา ลองสภาพ สัญ ลัก ษณ์ท ี่ก ำา หนด แผ่น วัส ดุท ี่เ ลือ กสรร จริง บนโลก ที่ผ ่า นการ ขึ้น แล้ว ด้ว ยการย่อ ให้ม ี วาด วิเ คราะห์ รวบรวม พจนานุกรมศัพท์ ขนาดเล็ก ลงตาม กรมแผนทีทหาร ่ และถ่า ยทอดสภาพพื้น ที่ ภูมิศาสตร์ ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน อัต ราส่ว นที่พ ึง ออกมาเป็น ข้อ มูล เกี่ย ว กับ ปรากฏการณ์ท าง พ.ศ.2542 ประสงค์ใ ห้ค งรัก ษา กายภาพและวัฒ นธรรม ” รูป ร่า งลัก ษณะที่ค ล้า ย ของจริง ไว้ห รือ ใช้
 5. 5. MAP แผนที่:่ใ นยุค เริ่ม แรก (Early แผนที พัฒ นาการของแผนที่ แผนที่ใ นยุค ฟืน ฟูศ ิล ปวิท ยาการ ้ Maps) ถูกสร้างขึนจากความเชื่อ ้ (Renaissance Maps) มีการสำารวจ วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ และ เพื่อทำาแผนทีอย่างแพร่หลาย มีการ ่ จินตนาการของแต่ละชนชาติ แต่ละ พัฒนาระบบโครงร่างแผนทีเพื่อสร้าง ่ เผ่าพันธุ์ ยังไม่มความสามารถในการ ี แผนทีให้มความถูกต้องมากขึน มีการ ่ ี ้ เดินทางเพือสำารวจ ไม่มีพฒนาการ ่ ั พัฒนาระบบการพิมพ์ทำาให้การกระจาย วิทยาการสำารวจรังวัด แต่อาจจะ ความรู้กว้างขวางมากขึ้น รวมถึงการ เป็นการสำารวจเบื้องต้นในพื้นทีเล็กๆ ่ พัฒนาวิทยาการเกี่ยวกับการสำารวจที่มี แล้วจำาลองข้อมูลลงบนผนังถำ้า กำาแพง หลักการถูกต้องมากขึ้น หรือแผ่นดินเหนียว12,000 6,200 0 400 1,500 1,700 2009 แผนที่ใ นยุค กลาง (Medieval Maps) B.C. A.D. ช่วงต้นศิลปวิทยาการของกรีกและโรมันเริ่ม แผนที่ส มัย ใหม่ เสื่อมถอยและล่มสลายลงในทีสุด ทำาให้แผนที่ ่ (Modern Maps) มีการ และตำาราถูกทำาลาย และหายสาบสูญไป พัฒนาวิธีการทาง ศาสนาคริสต์มีอิทธิพลต่อการทำาแผนทีใน่ คณิตศาสตร์ เครื่องมือ สมัยนี้อย่างมาก การทำาแผนที่โดยใช้ความรู้ สำาหรับการสำารวจ และ ทางวิทยาศาสตร์แต่เดิมนั้นกลายมาเป็นการ การผลิตแผนที่ ทำาแผนทีตามคำาภีร์ มากกว่าการใช้ข้อมูลจาก ่ พัฒนาการผลิตแผนทีจาก ่ ความเป็นจริง ในตอนปลายเริ่มมีการเดินทาง ภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อสำารวจและจัดทำาแผนที่โดยมีวัตถุประสงค์ ข้อมูลดาวเทียม และนำาสู่
 6. 6. MAPแผนที่: ตัว อย่า งแผนที่ Town Plan from Catal http://www.henry- Hyük (6200 B.C.) davis.com/MAPS/AncientWebPages/100 B.html Reconstruction of wall- http://www.henry- drawing davis.com/MAPS/AncientWebPages/100 B.html แผนที่ท ี่ถ ก สร้า งขึน บนกำา แพง พบในเมือ ง Catal Huyuk ใน ู ้ ประเทศตุร กี ประมาณการว่า ถูก สร้า งขึ้น เมื่อ 6,200 ปีก ่อ นคริส ต์ ศัก ราช แสดงรูป แบบของเมือ งในช่ว งสุด ท้า ยของยุค หิน ประกอบ
 7. 7. MAPแผนที่: ตัว อย่า งแผนที่
 8. 8. MAP แผนที่: แผนที่ใ นยุค กลาง ค.ศ.400- 1500 Ptolemaic World Map, 12 th -13 th century http://www.henry- davis.com/MAPS/AncientWebPages/119.html
 9. 9. MAPตัว อย่า งการทำา แผนที่ โลกในสมัย โบราณ
 10. 10. MAP แผนที่: แผนที่ใ นยุค กลาง ค.ศ.400- 1500 แผนที่ภ าพวาดของ แม่น ำ้า เหลือ ง สร้า ง ขึ้น โดยศิล ปิน ที่ม ีช ื่อ เสีย งของจีน จำา นวน 10 คน เมื่อ ประมาณ ปี ค.ศ.1368 ก่อ นยุค ของเจิ้ง เหอ นอกจาก ความสวยงานยัง สามารถใช้ ประโยชน์ไ ด้จ ริง เพราะภาพบ้า นหนึ่ง Great Mariner --- Admiral หลัง ใช้แ ทนที่อ ยู่ อาศัย 100 หลัง คา Zheng He http://www.coaaweb.org/Zheng เรือ น ดัง นั้น จึง -Ho/Zheng-Ho.html สามารถใช้แ ผนที่น ี้
 11. 11. MAP แผนที่: แผนที่ใ นยุค ฟืน ฟูศ ล ปวิท ยา ้ ิ การ ค.ศ.1500-1700 แผนที่ก ารค้น พบโลกใหม่ข อง Americo Vespucci จาก Waldseemüllers world map, 1507 แผนที่น ี้ใ ช้ เส้น โครงแผนที่ Ptolemaic projection เป็น การแสดงถึง การค้น พบทวีป อเมริก าใต้ และบางส่ว นของอเมริก าเหนือ//academic.emporia.edu/aberjame/map/h_map/h_map07.jpg
 12. 12. แบบฝึก หัดMAP เรื่อ ง ความหมายและประวัต ิ แผนที่ เวลา 10 นาที คะแนน 5 1. คะแนน แผนที่หมาย ถึง......................................................... ......................... 2. แผนที่จะแสดงสิงต่างๆบนผิวโลก 2 อย่าง ่ คือ..................................... 3. ชนชาติที่ทำาแผนที่ชนชาติแรกของโลก คือ......................................... 4. ชนชาติ....................เป็นชนชาติแรกใน เอเชียที่ทำาแผนที่ขึ้นมาใช้
 13. 13. ความสำา คัญ และประโยชน์ข องแผนที่ด้า นการทหารด้า นการเมือ งการปกครองด้า นเศรษฐกิจและสัง คมด้า นสัง คมด้า นสิ่ง แวดล้อ ม
 14. 14. MAP ประโยชน์ข อง ประโยชน์ข อง แผนที่ ่ แผนที 1. แผนที่ม ส ว นช่ว ยในการวางแผนทาง ี ่ เศรษฐกิจ 2. แผนที่จ ะทำา ให้ร ู้ถ ึง สภาพทาง ภูม ศ าสตร์ก ารเมือ ง ทำา ให้ส ามารถวางแผน ิ ดำา เนิน การเพื่อ เตรีย มรับ หรือ แก้ไ ข สถานการณ์ท ี่เ กิด ขึ้น ได้อ ย่า งถูก ต้อ ง 3. แผนที่เ ป็น อุป กรณ์ส ำา คัญ ในการวางแผน ยุท ธศาสตร์ท างทหาร ทำา ให้ท ราบ ข้อ มูล เกี่ย วกับ สภาพภูม ศ าสตร์แ ละ ิ
 15. 15. แบบฝึก หัด เรื่อ งความสำา คัญ และMAP ประโยชน์ข องแผนที่ เวลา 5 นาที คะแนน 5 คะแนน 1. แผนทีเ ป็น สิ่ง ทีท ำา ให้เ ราทราบถึง สิ่ง ใด ่ ่       1. สภาพ ภูม ป ระเทศ                             ิ   2. สภาพดิน ฟ้า อากาศ      3 ทีต ั้ง ของประเทศ ่ ต่า งๆ                       4. สิ่ง ที่เ กิด ขึ้น เองตามธรรมชาติแ ละมนุษ ย์ส ร้า งขึ้น 2.  แผนทีโ ดยทัว ไปผู้ค นมัก ใช้เ พือ วัต ถุป ระสงค์ใ ด ่ ่ ่       1. ศึก ษาพืน ที่ ้ โลก                                          2. ฝึก ทัก ษะการ
 16. 16. MAP ก หัด เรื่อ งความสำา คัญ และ แบบฝึประโยชน์าใช้ใ นการเดิน ทางไปทำา งานขึ้น รถหรือ ลง4. การนำา แผนที่ม ข องแผนที่เรือ ถือ ว่า เป็น ประโยชน์ข องแผนที่ในด้า นใด 1. การศึก ษา 2. การพัฒ นาเศรษฐกิจ 3. การปกครอง 4. การดำา เนิน ชีว ิต ประจำา วัน5. ปลัด อำา เภอท่า นหนึ่ง ใช้แ ผนที่น ำา ทางเข้า หมู่บ ้า น เพื่อตรวจเยี่ย มสภาพความเป็น อยู่ข องชาวบ้า น ถือ ว่า เป็น ประโยชน์ข องแผนที่ ในด้า นใด 1. การปกครอง 2. การทหาร 3. การสาธารณูป โภค 4. การพัฒ นาเศรษฐกิจ
 17. 17. MAPแผนที่: ชนิด ของแผนที่ 1. แผนที่ อ้า งอิง (general reference map) แผนที่ที่ใช้เป็นหลักในการทำาแผนที่ประ เภทอื่นๆ แผนที่อ้างอิงเช่น แผนที่ภูมิประเทศ และแผนที่ชด ุ 2. แผนที่เ ฉพาะเรื่อ ง (thematic map) แผนที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียด เฉพาะเรื่อง เช่น แผนที่รัฐกิจ แผนที่แสดง แหล่งแร่ แผนที่แสดงเขตภูมิประเทศ แผนที่ แสดงเส้นทางคมนาคม เป็นต้น 3. แผนที่เ ล่ม (Atlas)
 18. 18. MAPแผนที่: แผนที่อ า งอิง ้ แผนทีภมประเทศ ่ ู ิ ที่มา : แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ชุด L7018 ระวาง 47471 กรมแผนที่ทหาร
 19. 19. MAP แผนที่ภูม ป ระเทศ ิ
 20. 20. แผนที่เ ฉพาะเรื่อ งแผนที่อ ากาศ
 21. 21. MAP
 22. 22. MAPแผนที่: แผนที่เ ล่ม
 23. 23. การจำา แนกชนิด ของแผนที่ ตามลัก ษณะที่ป รากฏบนแผนที่1. แผนที่ล ายเส้น (Line Map)2. แผนที่ภ าพถ่า ย (Photo Map)3. แผนที่แ บบผสม (AnnotatedMap)
 24. 24. MAP แผนที่ล ายเส้น(Line Map) แผนที่ซ ึ่ง รายละเอีย ดที่ป รากฏอยู่ บนแผ่น แผนที่น น เป็น ลายเส้น อาจจะเป็น ั้ เส้น ตรง เส้น โค้ง ท่อ นเส้น หรือ เส้น ใด ๆ ที่ป ระกอบกัน ขึ้น เป็น รูป แบบต่า ง ๆ เช่น ถนนแสดงด้ว ยเส้น เดี่ย ว เส้น คูข นาน หรือ ่ ท่อ นเส้น ต่อ กัน เป็น แนวยาวตามลัก ษณะ ความคดเคีย วของเส้น ทางนัน ๆ อาคาร ้ ้ แสดงด้ว ยเส้น ประกอบกัน เป็น สีเ หลี่ย ม ่ ตามลัก ษณะที่เ ป็น จริง สัญ ลัก ษณ์ท ี่ใ ช้ ทดแทนรายละเอีย ด ในแผ่น แผนที่น น ก็ ั้ เป็น รูป แบบที่ป ระกอบด้ว ยลายเส้น แผนที่ ลายเส้น ดัง กล่า ว หมายรวมทั้ง แผนที่แ บบ แบน และแผนที่แ บบทรวดทรง (PLASTIC RELIEF MAP) ในเมื่อ รายละเอีย ดที่แ สดง
 25. 25. MAP แผนที่ทหาร
 26. 26. แผนที่อ ากาศ
 27. 27. MAP แผนที่ร ป ถ่า ย (PHOTO ูMAPS) แผนที่ซ ึ่ง รายละเอีย ดที่ ปรากฏอยู่บ นแผ่น แผนที่น ั้น เป็น รายละเอีย ดทีไ ด้จ ากการถ่า ย ่ ภาพภูม ิป ระเทศด้ว ยกล้อ งถ่า ยรูป แผนที่ร ูป ถ่า ยในปัจ จุบ ัน ที่ผ ลิต จากรูป ถ่า ยทางอากาศ มีท ั้ง เป็น แผนที่แ บบแบน แผนทีท รวดทรง่ (พิม พ์ด ุน นูน ) และแผนที่แ บบแบน ที่ม องเห็น เป็น ภาพสามมิต ิ (3D- Map) คล้า ยภาพโปสการ์ด แบบที่ มองเห็น เป็น ภาพสามมิต ิ
 28. 28. MAP
 29. 29. MAP แผนที่แ บบผสม(ANNOTATED MAPS) เป็น แผนที่แ บบผสม ระหว่า ง แผนที่ล ายเส้น กับ แผนที่ร ูป ถ่า ย ราย ละเอีย ดที่ป รากฏให้เ ห็น บนแผ่น แผนที่ ชนิด นี้ จึง มีท ั้ง รายละเอีย ดที่ไ ด้จ ากการ ถ่า ยภาพภูม ป ระเทศด้ว ยกล้อ งถ่า ยรูป และ ิ รายละเอีย ดที่ถ ูก วาด หรือ เขีย นขึ้น เป็น ลายเส้น ตามปกติแ ล้ว แผนที่ด ัง กล่า วราย ละเอีย ดที่เ ป็น พื้น ฐานส่ว นใหญ่จ ะเป็น ราย ละเอีย ด ที่ไ ด้จ ากการถ่า ยภาพภูม ิป ระเทศ ด้ว ยกล้อ งถ่า ยรูป ส่ว นรายละเอีย ดที่ สำา คัญ ๆ เช่น แม่น ำ้า ลำา คลอง ถนนหรือ เส้น ทาง รวมทั้ง อาคารใด ๆ ที่ต ้อ งการ เน้น ให้เ ห็น เด่น ชัด ก็แ สดงด้ว ยลายเส้น
 30. 30. MAP แผนที่แ สดงการไหลของ นำ้า ในกรุง เทพ
 31. 31. MAP แผนที่: แผนที่เ ฉพาะเรื่อ ง แผนที่ร ัฐ กิจ แผนทีแสดงความหนาแน่นของประชาการ ่
 32. 32. MAP
 33. 33. MAP ก หัด เรื่อ งประเภทของแผนที่ แบบฝึ เวลา 5 นาที คะแนน 5 คะแนน1. แผนที่ป ระเภทใดเป็น แผนที่พ ื้น ฐานมีค วามจำา เป็น ต้อ งนำา มา ใช้ใ นกิจ การงานด้า นต่า งๆ  มากที่ส ุด 1. แผนที่ภ าพถ่า ย 2. แผนที่ภ ูม ิป ระเทศ 3. แผนที่เ ล่ม 4. แผนที่เ ฉพาะเรื่อ ง 2. .ข้อ ใดไม่ใ ช่แ ผนที่ท างกายภาพ 1.แผนที่ภ ม ิป ระเทศ ู 2.แผนที่แ สดงเส้น ทางรถไฟ 3.แผนที่ป ระวัต ิศ าสตร์ 4.แผนที่แ สดงภูม ิอ ากาศ 3. แผนที่ร ัฐ กิจ แสดงเขตการปกครองหรือ อาณาเขต , แผนที่ แสดงอุณ หภูม ิข องอากาศ จัด ว่า เป็น แผนที่
 34. 34. MAP แบบฝึก หัด 4 .แผนที่ ทีม ก ารรวบรวมเรื่อ งต่า งๆ เช่น ลัก ษณะ ่ ี กายภาพ เศรษฐกิจ ไว้ใ นเล่ม ทีเ ดีย ว เรีย กว่า ่ อะไร 1.แผนทีเ ฉพาะเรื่อ ง ่ 2.แผนทีเ ล่ม ่ 3.แผนทีภ ม ป ระเทศ ่ ู ิ 4.แผนทีโ ลก ่5. แผนทีป ระเภทใดเป็น แผนทีพ น ฐานมีค วาม ่ ่ ื้ จำา เป็น ต้อ งนำา มาใช้ใ นกิจ การงานด้า นต่า งๆ  มาก ทีส ด ่ ุ 1. แผนทีภ าพถ่า ย ่ 2.
 35. 35. MAP แผนที่: ระบบโครงร่า งแผนที่ (Map Projection) การถ่ายทอดลักษณะพื้นผิวของโลก เส้น ขนาน และเส้นเมริเดียนลงพื้นราบ โดยใช้การสร้าง รูปทรงเรขาคณิต เส้นโครงแผนที่ที่สำาคัญ 3 แบบ ได้แก่ เส้นโครงแผนที่แบบระนาบ เส้นโครงแผนที่ แบบกรวย และเส้นโครงแผนที่แบบทรงกระบอก -คงพืนที่ (equal area) ้ -คงรูป (conformality) -คงระยะ(equidistance) -คงทิศทาง(azimuthality)
 36. 36. MAPเส้น โครงแผนที่แ บบระนาบสัม ผัส เส้น โครงแผนที่ช นิด นี้เ ป็น เส้น โครงแผนที่ท ี่ใ ช้แ ผ่น แบนราบสัม ผัส กับ ลูก โลก โดยให้จ ุด ฉายแสงอยูใ นตำา แหน่ง ใด ่ ตำา แหน่ง หนึ่ง แล้ว แต่จ ะกำา หนด หรือ ตำา แหน่ง ของแหล่ง กำา เนิด แสง ซึ่ง ได้แ ก่ตรงจุด ศูน ย์ก ลางของโลก ตรงกัน ข้า มกับ พื้น ราบที่ส ัม ผัส และจากระยะอนัน ต์ • แบบโนโมนิก (Gnomonic Projection) เส้นโครงชนิดนี้ไม่เหมาะทีจะใช้สำาหรับพืนที่ ่ ้ กว้างใหญ่ มีขอเสียทีไม่รักษาคุณสมบัติทาง ้ ่ ด้านพื้นที่ และรูปร่างโดยเฉพาะยิ่งห่างไกล จากจุดสัมผัส อย่างไรก็ตามเส้นโครงแผนที่ ชนิดนี้ใช้สำาหรับแผนทีในการเดินเรือ การบิน ่ • แบบสเตอริโ อกราฟฟิก (Stereographic Projection) ลักษณะเส้นเมริเดียนจะเป็นเส้นตรงชิดกัน บริเวณตอนกลางและห่างออกไปบริเวณขอบ ส่วนเส้นขนานจะเป็นเส้นโค้งวงกลม จะรักษา รูปร่าง เหมาะสำาหรับทำาแผนทีการบิน ่
 37. 37. MAP เส้น โครงแผนที่ท รงกรวย (Conic Projection) เส้น โครงแผนที่ช นิด นี้เ ป็น เส้น โครงแผนที่ท ี่ใ ช้พ ื้น ผิว ทรงกรวย สัม ผัส กับ ลูก โลกในการฉายแสง เมื่อ คลี่ท รงกรวยออกเส้น เมริเ ดีย นจะ เป็น ลัก ษณะครึ่ง วงกลมซึ่ง มีล ัก ษณะ คล้า ยซี่พ ัด • เส้นโครงแผนที่ชนิดนี้มีข้อเสียที่มี ลักษณะการโค้งของเส้นขนานและ เส้นเมริเดียนมากเมื่ออยู่ใกล้ขอบ แผนที่ ทำาให้รายละเอียดต่างๆ คลาดเคลื่อนไป แต่ก็มีข้อดีเหมาะ สำาหรับใช้ทำาแผนที่ในพื้นที่ที่มี ลักษณะขยายไปในแนวเหนือ – ใต้
 38. 38. MAPเส้น โครงแผนที่แ บบทรงกระบอก เส้น โครงแผนที่ช นิด นี้เ ป็น เส้น โครงแผนที่ท ี่ใ ช้ร ูป ทรงกระบอกเป็น พื้น สัม ผัส กับ ลูก โลก หรือ ตัด ผ่า นลูก โลกบริเ วณตำา แหน่ง ใดๆ เมื่อ ผ่า นรูป ทรงกระบอกเป็น แผ่น แบนราบแล้ว จะได้เ ส้น โครงแผนที่ม ีล ัก ษณะของ เส้น ขนานและเส้น เมริเ ดีย นเป็Lambert’s Cylindrical Equal Area Proje น เส้น ตรงตัด กัน เป็น มุม ฉาก • เส้นโครงแผนที่นี้มีทิศทางถูกต้อง รูปร่างถูกต้อง พื้นที่มีอยู่ใกล้กับ จุดสัมผัสจะมีความถูกต้องมาก และ Mercator งจากจุดสัมผัสก็มีความคลาด ยิ่งห่า Projection เคลื่อนบิดเบี้ยวมากยิ่งขึ้น เส้นโครง Gall’s Stereographic Cylindrical Proje
 39. 39. MAPแผนที่: องค์ป ระกอบแผนที่ ราย ละเอีย ด หัว แผนที่ เนื้อ หา แผนที่ มาตราส่ว น ทิศ คำา อธิบ าย คำา แนะนำา สัญ ลัก ษณ์ ระดับ ความ สูง สารบัญ ระวาง ราย ติด ต่อ ละเอีย ด สารบัญ ประจำา แนวแบ่ง
 40. 40. MAP องค์ป ระกอบของแผนที่: รายละเอีย ด หัว แผนที่ ชื่อ ชุด แผนที่ (Series Name)ชุด แผนที่เ พื่อ จำา กัด ว่า แผนที่ช ุด นั้น ครอบคลุม พื้น ที่ใ ด โดยมีม าตราส่ว
 41. 41. MAP องค์ป ระกอบของแผนที่: รายละเอีย ด หัว แผนที่ ชื่อ ระวาง แผนที่ (Sheet Name) เป็น การระบุว ่า แผนที่ร ะวางนี้ค รอบคลุม บริเ วณใด อาจใช้ช ื่อ จัง หวัด อำา เภอ ตำา บล หมู่บ ้า น หรือ ลัก ษณะพื้น ที่เ ด่น ที่แ ผนที่ร ะ วางนั้น ๆ ครอบคลุม อยู่ โดยต้อ งไม่ม ีช ื่อ ซำ้า กัน
 42. 42. MAP องค์ป ระกอบของแผนที่: รายละเอีย ด หัว แผนที่ การจัด พิม พ์ (Edition Note) หมายเลข ระวาง (Sheet Number) และหมายเลข ชุด (Series Number) ความหมายของหมายเลขชุด L แสดงพื้น ทีใ นภูม ิภ าคที่ ่ แผนทีช ุด นั้น ครอบคลุม อยู่ ่ ซึ่ง L คือ ภูม ิภ าคหนึ่ง ของ ทวีป เอเซีย 7 กลุ่ม ของมาตราส่ว นที่แ ผนที่ นั้น ใช้อ ยู่ โดย 7 ใช้ก ับ แผนทีม าตราส่ว น 1:70,000 ่ ถึง 1:35,000 0 เป็น ตัว เลขแสดงส่ว นย่อ ย ของภูม ภ าค 0 คือ ิ เป็น การระบุห น่ว ยงานและครั้ง ที่พ ิม พ์ หมายเลขระวางตามระบบ ประเทศไทย อเมริก า และหมายเลขชุด ของแผนที่ต ามมาตรฐานของอเมริก า ซึ่ง 18 ตัว เลขแสดงครั้ง ทีจ ัด ทำา ่ ถือ ตามข้อ ตกลงขององค์ก ารสนธิส ัญ ญาแอตแลนติคม ิภ าคอ (North แผนทีใ นภู เหนื ถือ ตามข้อ ตกลงขององค์ก ารสนธิส ัญ ญาแอตแลนติค เหนือ (North่ Atlantic Treaty Organization: NATO)
 43. 43. MAP องค์ป ระกอบของแผนที่: สารบัญ ระวางติด ต่อ สารบัญ ระวาง ติด ต่อ (Index of Adjoining Sheet) ใช้ส ำา หรับ สืบ ค้น หรือ อ้า งอิง กับ แผนที่ร ะวาง
 44. 44. MAP องค์ป ระกอบของแผนที่: สารบัญ ระวางติด ต่อ 474 474 Tri 7 IV 7 III ck ชุดบน = เลขตัวที่ 4 บวก ชุดล่าง = เลขตัวที่ 4 ลบ 464 474 474 484ชุดขวา = เลขตัวที่ 2 บวก 6I 6 IV 6I 6 IVชุดซ้าย = เลขตัวที่ 2ลบ 464 474 474 484 4 6 II 6 III 6 II 6 III 2 2 474 474 4 5I 5 II
 45. 45. MAP องค์ป ระกอบของแผนที่: คำา อธิบ าย สัญ ลัก ษณ์คำา อธิบ ายสัญ ลัก ษณ์ (Legend) แสดงรายละเอีย ด คำา อธิบ ายของการ ใช้ส ัญ ลัก ษณ์ใ น
 46. 46. องค์ป ระกอบแผนที่ : สัญ ญลัก ษณ์
 47. 47. MAPเส้น ชั้น ความสูง เส้น ชัน ความสูง (contour line) คือเส้น ้สมมุติที่ลากผ่านบริเวณของภูมิประเทศที่มีความสูง เท่ากัน แทนความสูง 220 แทนความสูง 240 แทนความสูง 260
 48. 48. MAPเส้น ชั้น ความสูง ลัก ษณะภูม ิป ระเทศจริง ดอยหลวงเชีย งดาวภูม ิป ระเทศทีแ สดงด้ว ยเส้น ชั้น ความสูง ่
 49. 49. MAP องค์ป ระกอบของแผนที่: คำา แนะนำา เกี่ย วกับ ระดับ สูง คำา แนะนำา เกี่ย วกับ ระดับ สูง (Elevation Guide) บอกให้ท ราบว่า พื้น ที่ต ่า งๆ ในแผนที่ม ี ความสูง ตำ่า อย่า งไร
 50. 50. MAPองค์ป ระกอบของแผนที่: มาตราส่ว น - มาตราส่ว นเศษส่ว น 1 : 50,000 1: 100,000 มาตราส่ว น - มาตราส่ว นคำา พูด 1 (Scale) เซนติเ มตรต่อ 1 กิโ ลเมตร - มาตราส่ว นรูป ภาพหรือ มาตราส่ว นเส้น บรรทัด เป็น คำา อธิบ ายระยะทางในภูม ิป ระเทศจริง เทีย บกับ ระยะทางในแผนที่ สามารถวัด ระยะทางได้โ ดยใช้ ไม้บ รรทัด หรือ เส้น ด้า ย โดยการนำา มาวางลงบนมาตราส่ว น จากนั้น นำา ไปวัด ในระยะทางบนแผนที่แ ล้ว
 51. 51. MAPองค์ป ระกอบของแผนที่: มาตราส่ว น 1 0 1 2 3 ขีดแบ่งส่วนย่อย ขีดแบ่งส่วนเต็ม(extension scale) (primary scale) A B 1 2 3 4 5 6 7
 52. 52. MAPองค์ป ระกอบของแผนที่: มาตราส่ว น วัด ได้ 4.5 เซนติเ มตร 1 นำา ไม้บ รรทัด ตามค่า ทีว ัด ได้ต ามความ ่ ยาวเต็ม หน่ว ยคือ 4 เซนติเ มตรไปทาบทีขา ทีว ัด ได้ต ามความ 2 นำา ไม้บ รรทัด ตามค่ ีด แบ่ง ส่ว นเต็ม ่ ่ ยาวของเศษคือ 0.5 เซนติเ มตรไปทาบทีข ด แบ่ง ส่2 นย่อ ย แล้ว นำา 1 0 1่ ี ว 3 ค่า ทีไ ด้ม ารวมกัน ่ ขีดแบ่งส่วนย่อย ขีดแบ่งส่วนเต็ม (extension scale) (primary scale)
 53. 53. MAP องค์ป ระกอบของแผนที่: มาตราส่ว น 1. ในแผนที่ 1 : 75,000 เมือ วัด ระยะในแผนที่ ่ ได้ร ะยะ 4.82 เซนติเ มตร ระยะในภูม ป ระเทศจริง ิ คำา น ........................ 75,00) ÷ 100 = 3,615 เมตร เป็ตอบ (4.82 × เมตร 2. ในแผนที่ 1 : 250,000 เมือ วัด ระยะใน ่ ภูม ป ระเทศได้ร ะยะ 1 กิโ ลเมตร ิ ระยะในแผนทีจ ะเป็น่คำา ตอบ (1 × 100,000) ÷ เ250,000 = 0.4 เซนติเ มต ระยะ ...................... เซนติ มตร
 54. 54. MAPแผนที่: ขนาดมาตราส่ว นแผนที่ 1. แผนที่ม าตราส่ว นขนาดใหญ่ (large scale map) คือแผนที่ที่มมาตราส่วนใหญ่กว่า ี 1:75,000 ใช้สำาหรับเขียนแผนที่ของพื้นที่ ขนาดเล็ก แผนที่ชนิดนี้มีความละเอียดสูง 2. แผนที่ม าตราส่ว นขนาดกลาง (medium scale map) คือแผนที่ที่มีมาตราส่วน 1:75,000 ถึง 1:600,000 ใช้เขียนแผนที่พื้นที่ที่มีขนาดกว้าง ขึ้น
 55. 55. MAPแผนที่: ขนาดมาตราส่ว นแผนที่ แผนที่มาตราส่วน แผนที่มาตราส่วน ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
 56. 56. MAP องค์ป ระกอบของแผนที่: สารบัญ แสดงเขตการปกครอง สารบัญ แสดงเขตการปกครอง (Index of Boundaries) ใช้ส ำา หรับ ตรวจสอบเบื้อ งต้น ของขอบเขตการปกครองที่ แผนที่ค รอบคลุม อยู่
 57. 57. MAP องค์ป ระกอบของแผนที่: แผนผัง เดคลิ เนชั่น แผนผัง เดคลิเ นชั่น (Declination Diagram) แสดงแนวทิศ เหนือ หลัก และค่า การเบี่ย งเบนของ ทิศ เหนือ หลัก ต่า งๆ
 58. 58. MAP องค์ป ระกอบของแผนที่: แผนผัง เดคลิ เนชั่น ทิศเหนือ GN ทิศ เหนือ จริง คือ กริด แนวทีชี้ไปสู่ขั้วโลกเหนือ ่ สามารถสังเกตจากดาว เหนือ ทิศ เหนือ แม่เ หล็ก คือ แนวทีปลายลูกศรของ ่ เข็มทิศชี้ไปยังขั้วแม่เหล็ก ทิศเหนือจริง ซีกโบกเหนือตัดแนวสนาม แม่เหล็กโลก ทิศเหนือแม่เหล็ก ทิศ เหนือ กริด คือ เส้นทีลากในแผนทีตัดกัน ่ ่ เป็นมุมฉาก ทิศเหนือกริด
 59. 59. MAP องค์ป ระกอบของแผนที่: คำา แนะนำา ผู้ ใช้ แสดงรายละเอีย ดเกี่ย วกับ ช่ว งต่า ง เส้น ชั้น ความสูง ระบบโครงร่า ง นำา แนะนำา ผู้ใ ช้ แผนที่แ ละจุด ควบคุม ต่า งๆ การ (User Guide) แปลงระบบพิก ัด และการอ่า นค่า พิก ัด
 60. 60. MAP องค์ป ระกอบแผนที่เส้น โครงแผนที่
 61. 61. MAP องค์ป ระกอบแผนที่เส้น โครงแผนที่
 62. 62. MAP เส้น โครงแผนที่ ละติจ ูด 1. เส้น รอยตัด บนพืน ผิว พิภ พทีเ กิด จากการสมมติ ้ ่ ใช้พ น ราบตัด พิภ พโดยให้พ น ราบนัน ตั้ง ได้ฉ าก ื้ ื้ ้ กับ แกนหมุน ของพิภ พเสมอ เส้น รอยตัด ดัง กล่า วนัน คือ เส้น ละติจ ูด นิย มเรีย กสั้น ๆ ว่า “ ้ เส้น ขนาน ” 2. ละติจ ด ศูน ย์อ งศา คือ เส้น รอยตัด บนพื้น ผิว ู พิภ พ ทีเ กิด จากพืน ราบทีต ั้ง ได้ฉ ากกับ แกน ่ ้ ่ หมุน ตัด ผ่า นจุด ศูน ย์ก ลางของพิภ พ เส้น รอยตัด เส้น นีม ช ื่อ เรีย กอีก อย่า งหนึง ว่า “เส้น ศูน ย์ส ูต ร ” ้ ี ่ (Equator) ซึ่ง เป็น วงขนานละติจ ูด วงใหญ่ท ส ุด ี่ 3. ค่า ละติจ ูด ของวงละติจ ด ใด คือ ค่า มุม ที่ ู จุด ศูน ย์ก ลางของพิภ พนับ ไปตามพืน ราบที่ ้ บรรจุแ กนหมุน ของพิภ พ เริ่ม จากพื้น ศูน ย์ส ต ร ู ถึง แนวเส้น ตรงทีล ากจากจุด ศูน ย์ก ลางพิภ พไป ่ ยัง วงละติจ ูต นัน ้ 4. ทีจ ด ขั้ว เหนือ ของพิภ พมีค ่า ละติจ ด เท่า กับ 90 ่ ุ ู
 63. 63. MAP ลองติจ ูด (Longitude)
 64. 64. MAP ลองติจ ูด (Longitude) 1. เส้น รอยตัด บนพื้น ผิว พิภ พทีเ กิด จากการสมมติ ่ ใช้พ น ราบตัด พิภ พ โดยให้พ น ราบผ่า นแนว ื้ ื้ แกนหมุน ของพิภ พ เส้น รอยตัด บนพื้น ผิว พิภ พ ดัง กล่า วเรีย กว่า เส้น ลองจิจ ด หรือ เส้น เมริเ ดีย ู น (Meridian) 2. ลองจิจ ูด ศูน ย์อ งศา คือ เส้น ลองจิจ ด ทีผ ่า นหอส่ง ู ่ ดาว ณ เมือ งกรีน ส (Greenwich) ในประเทศ ิ อัง กฤษ มีช ื่อ เรีย กอีก ชือ หนึง ว่า   เมริเ ดีย น ่ ่ หลัก (Prime Meridian) 3. การกำา หนดค่า ลองจิจ ูด คือ ค่า ง่า มมุม ที่ จุด ศูน ย์ก ลางพิภ พบนพืน ศูน ย์ส ูต รโดยใช้แ นว ้ เส้น ตรงทีล ากจากจุด ศูน ย์ก ลางพิภ พมายัง เมริ ่ เดีย นหลัก เป็น แนวเริ่ม นับ ค่า ง่า มมุม ไปทาง ตะวัน ออก 180 องศา เรีย กว่า ลองจิจ ด ตะวัน ู ออก และนับ ค่า ง่า มมุม ไปทางตะวัน ตก 180 องศา เรีย กว่า ลองจิจ ูด ตะวัน ตก เส้น ลองจิจ ูด ที่
 65. 65. MAP UTM = กริด ตั้ง ทางเหนือ หรือ แกน องค์ป ระกอบแผนที่ : พิก ัด ภูม ิศ าสตร์ พิก ัด UTM ภูม ิศ าสตร์ = ละติจ ูด พิก ัด UTMพิก ด ภูม ศ าสตร์UTM = กริด ราบทางตะวัน ออก หรือ แกน X ั ิ ภูม ิศ าสตร์ = ลองจิจ ูด
 66. 66. แบบฝึก หัด เรื่อ งองค์ป ระกอบMAP ของแผนที่ เวลา 10 นาที คะแนน 10 คะแนน 1. แผนทีม าตรฐานส่ว นชนิด ใดทีส ามารถบรรจุร าย ่ ่ ละเอีย ดทีป รากฎในภูม ป ระเทศลงในแผนทีไ ด้ ่ ิ ่ มากตามต้อ งการ 1.แผนทีม าตราส่ว นเล็ก ่ 2.แผนทีม าตราส่ว นกลาง ่ 3.แผนทีม าตราส่ว นใหญ่ ่ 4.แผนทีม าตราส่ว นพิเ ศษ ่  2. การทีจ ะรัก ษาคุณ สมบัต ิข องเส้น โครงแผนทีใ ห้ ่ ่ ถูก ต้อ งมากทีส ุด จะต้อ งยึด หลัก เกณฑ์ท ส ำา คัญ ข้อ ่ ี่ ใด 1.รัก ษาพืน ทีแ ละรูป ทรง ้ ่
 67. 67. MAP แบบฝึก หัด 3.สัญ ลัก ษณ์แ ถบสีข ้อ ใดไม่ถ ก ต้อ ง ู 1.สีเ ขีย วแทนทีร าบ ่ 2.สี เหลือ งแทนทุง หญ้า่ 3.สีแ ดงแทนภูเ ขาทีส ูง ชัน ่ 4.สี นำ้า ตาลแทนภูเ ขาสูง 4. มาตราส่ว นของแผนที่ ทีน ย มใช้ก น มากทีส ุด คือ ่ ิ ั ่ ข้อ ใด 1.มาตราส่ว นคำา พูด 2.มาตราส่ว นเส้น บรรทัด 3.มาตราส่ว นเศษส่ว น 4.มาตราส่ว นตัว เลข
 68. 68. MAP แบบฝึก หัด 6. เกี่ย วกับ เส้น ชั้น ความสูง ข้อ ใดกล่า วถูก ต้อ ง 1.เส้น ชั้น ความสูง ทีแ สดงในแผนทีช ิด กัน มาก ่ ่ แสดงว่า ลัก ษณะภูม ป ระเทศเป็น หน้า ผา ิ 2.เส้น ชั้น ความสูง ที่ม ีร ูป ร่า งคล้า ยวงกลม แสดงว่า ลัก ษณะภูม ิป ระเทศจริง เป็น ภูเ ขารูป กรวย 3.ไม่ม ีเ ส้น ชั้น ความสูง ในวงกลมด้า นในแผนที่ แสดงว่า ลัก ษณะภูม ิป ระเทศเป็น ที่ร าบสูง 4.ถูก ทุก ข้อ7. ถ้า เส้น ชั้น ความสูง แต่ล ะเส้น แสดงไว้ห า งกัน ่ แสดงว่า ลัก ษณะภูม ป ระเทศจริง ของพืน ทีเ ป็น ิ ้ ่ อะไร 1.ทีร าบเรีย บ ่
 69. 69. MAP แบบฝึก หัด8. วัด ระยะทางจริง ในภูม เ ทศได้ 5 กิโ ลเมตร ิ ระยะทางในแผนทีจ ะเป็น เท่า ใด ่ ท่า แผนทีม ม าตราส่ว น 1 : 100,000 ่ ี 1. 1 เซนติเ มตร 2. 5 เซนติเ มตร 3. 10 เซนติเ มตร 4. 20 เซนติเ มตร9.องค์ป ระกอบของแผนทีส ว นใดทีส ามารถบอกได้ ่ ่ ่ ว่า แผนทีท ใ ช้เ ป็น แผนทีช นิด ใด ่ ี่ ่ 1.ชื่อ แผนที่ 2.พิก ัด แผนที่ 3.ขอบระวางแผนที่
 70. 70. MAP การอ่า นและแปลความ หมายแผนที่ การใช้แ ผนที่เ พื่อ ประโยชน์ศ ึก ษาข้อ มูล ต่า งๆ ควรเริ่ม ต้น ด้ว ยการอ่า นและ แปลความหมายของแผนที่ใ ห้ เข้า ใจถูก ต้อ งและชัด เจนเสีย ก่อ น เช่น เข้า ใจสัญ ลัก ษณ์ มาตราส่ว น ทิศ และการเปรีย บ เทีย บ ระยะทางในแผนที่ก ับ
 71. 71. MAP การอ่า นและแปลความ หมาย ค่า พิก ด ทางภูม ศ าสตร์ใ น ั ิ แผนที่  เช่น ประเทศไทย ตั้ง อยู่ ระหว่า ง ละติด จูด 5 องศา 37 ลิป ดาเหนือ - 20 องศาเหนือ 27 ลิป ดาเหนือ ลองจิจ ด 97 ู องศา 22 ลิป ดาตะวัน ออก - 1
 72. 72. การหาตำา แหน่ง ของสถานที่บ นพืน โลกจากแผนที่ ้พิก ัด ภูม ศ าสตร์ (Geographic ิCoordinate)พิก ัด กริด UTM (UTM GridCoordinate)อ่า นค่า ของเส้น กริด ตั้ง (แกน X ทางตะวัน ออก) และ เส้น กริด ราบ (แกน Y
 73. 73. MAP ตัว อย่า งการอ่า นค่า การอ่า นค่า พิก ัด พิก ัด ภูม ศ าสตร์ ิ ภูม ศ าสตร์ท ม ม ิ ี่ ุ ล่า งซ้า ยของ แผนที่ (ตามลูก ศรสีม ว ง)   ค่า ที่ ่ อ่า นได้ คือ ละติจ ูด ที่  8 องศา 00 ลิป ดา 00 ฟิ ลิป ดา  เหนือ ลองจิจ ด ที่ 100 ู องศา 15 ลิป ดา 00 ฟิล ิป ดา ตะวัน ออก
 74. 74. MAP ตัว อย่า งการอ่า นค่า การอ่า นค่า พิก ด ั พิก ัด UTM UTM ของจุด ตัด ถนนในแผนที่ (ตามวงกลมสี แดง)   ระดับ 100  เมตร   ค่า ทีอ ่า นได้ คือ ่ แกน   X  =   639200  ตะวัน ออก แกน   Y  =    985150  เหนือ WGS84 (World Geodetic System 1984)
 75. 75. MAP การอ่า นและแปลความ หมาย การใช้สี (Color) ในแผนที่ ภูม ป ระเทศ ใช้ส ีเ ป็น ิ สัญ ลัก ษณ์แ สดงข้อ มูล ของ พืน ที่ เช่น สีน ำ้า เงิน (แหล่ง นำ้า ้ ) , สีเ ขีย ว(ทีร าบ) ,สีน ำ้า ตาล ่ (เทือ กเขา ) และสีแ ดงหรือ ดำา แสดงที่ต ั้ง ของสิง ที่ม นุษ ย์ ่
 76. 76. แบบฝึก หัด เรื่อ งการอ่า นและแปลMAPความหมายจากแผนที่ เวลา 5 นาทีคะแนน 5 คะแนน 1.ข้อ ใดไม่ส ามารถใช้ร ะบบอ้า งอิง บนแผนที่ คำา นวณได้ 1.การหาตำา แหน่ง บนทีต ั้ง ของแผนที่ ่ 2.การคำา นวณหาเวลาสถานทีต ่า ง ๆ บนโลก ่ 3.การคำา นวณวัด ปริม าณความชื้น 4.การหาพิก ด ภูม ศ าสตร์ ั ิ 2. ถ้า นัก เรีย นเห็น สีเ ขีย วขนาบด้ว ยสีน ำ้า ตาลทัง สอง ้ ด้า นจะแปลความหมายว่า อย่า งไร 1.มีแ ม่น ำ้า ผ่า นกึ่ง กลางของเขา
 77. 77. MAP แบบฝึก หัด3. การวัด ระยะทางของแม่น ำ้า ในแผนทีม ก ใช้อ ะไร ่ ั เป็น เครื่อ งวัด 1.ไม้บ รรทัด 2.แถบกระดาษ 3.เชือ กหรือ เส้น ด้า ย 4.ไม้โ ปรแทรกเตอร์4. ถ้า ไม่ม เ ครื่อ งมือ ทำา แผนที่ จะสามารถทำา แผนที่ ี อย่า งง่า ย ๆ ได้โ ดยวิธ ีใ ด 1.เล็ง หาจุด สกัด ต่า ง ๆ 2.สร้า งโครงร่า งรูป เหลี่ย ม 3.หาระยะทางเป็น วงกลม 4.กะระยะจากวิถ ีเ ดิน นับ ก้า ว
 78. 78. ข้อ สอบเรื่อ งแผนที่ ชัน ้MAP ก ษาปีท ี่ 5 มัธ ยมศึ เวลา 20 นาที คะแนน 20 คะแนน  คำา ชี้แ จง ให้น ัก เรีย นนำา ตัว อัก ษรทางด้า นขวามือ มาเติม ลงหน้า ข้อ ด้า นซ้า ยมือ ที่ม ีค วามสัม พัน ธ์ก ัน (...........) 1. ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างในข้อมูลแต่ละชนิด ก. แผนที่ของชาวสุเมเรียน (...........) 2. สีนำ้าตาล ข. แผนที่เฉพาะเรื่อง (...........) 3. การแสดงลักษณะของผิวโลกลงบนพื้นที่ราบ ค. แผนที่ เล่ม (...........) 4. ภาพถ่ายทางอากาศ ฆ. แผนที่ ภูมิประเทศ (...........) 5. ระดับนำ้าทะเลปานกลาง ง. แผนที่มาตราส่วนใหญ่ (...........) 6. สีเหลืองในแผนที่ จ. แผนที่ประวัติศาสตร์ (...........) 7. อัตราส่วนระหว่างระยะทางในภูมิประเทศจริง ฉ. แผนที่ มาตราส่วนเล็ก
 79. 79. ข้อ สอบเรื่อ งแผนที่ ชั้นMAP ก ษาปีท ี่ 5มัธ ยมศึ เวลา 20 นาทีคะแนน การกำาหนดสิ่งต่การออกโฉนดทีโลก(...........) 10. 20 คะแนนผิว ่ดิน าง ๆ บนพื้น ญ.(...........) 11. แสดงความสูงตำ่าของพื้นผิวโลก ฎ. พิกัดทางภูมิศาสตร์(...........) 12. เป็นกรอบของแผนที่ ฏ. เป็นเกณฑ์วัดระดับความสูง(...........) 13. แผนที่แสดงอาณาเขตของอาณาจักรโบราณ ของภูมิประเทศ(...........) 14. แผนที่มาตราส่วนตั้งแต่ 1 : 250,000 - 1 : 1,000,000 ฐ. แผนที่เศรษฐกิจ(...........) 15. แผนที่แสดงลักษณะการเมืองการปกครอง ฑ. กราฟและตารางสถิติ(...........) 16. แผนที่ที่ใช้มาตราส่วนตั้งแต่ 1 : 1,000,000 ขึ้นไป ฒ. ใช้แทนเทือกเขาและภูเขา (...........) 17. แผนที่มาตราส่วนตั้งแต่ 1 : 250,000 ณ. มาตราส่วน
 80. 80. MAP จบการนำา เสนอ

×