Successfully reported this slideshow.

Manual setup cned model

965 views

Published on

 • Be the first to comment

Manual setup cned model

 1. 1. เอกสารติดตั้ง CNED School Serverเรื่อง รูปแบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (COMPUTER NETWORK FOR EDUCATIONAL DEVELOPMENT MODEL) (CNED MODEL) นายประชุม แรงกสิกรณตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 2. 2. คํานํา หนังสือเลมนี้ จัดทําเพื่อวัตถุประสงคในการอธิบายรูปแบบการทําเครื่องแมขายที่ใชงานในโรงเรียน (CNEDSchool server) เพื่อชวยในการเรียนการสอน และเปดโอกาสใหกับเด็กนักเรียนในพื้นที่หางไกลไดมีโอกาสเขาถึงขอมูลจากการทดลองผิดลองถูก จึงไดรปแบบการใชงานที่ชวยไดทั้งผูพฒนา ผูดูแล และผูใชขอมูลเองมีความสอดคลองกัน ู ั มากทีสด เพื่อลดอุปสรรคทางดานเทคนิคลง และการทําใหระบบมีการดูแลใหนอยที่สด ่ ุ  ุ เนื้อหาในเลมประกอบดวย กลาวนํา วาภาพกวางของ CNED MODEL บทที่ 1 การติดตั้งระบบปฏิบัติการบทที่ 2 การทํา CNED Server เริ่มตน (ดวย Script) บทที่ 3 การทํา CNED School server (ดวย scriptsetupfc11.3) บทที่ 4 CNED Innovation บทที่ 5 แกไขรหัสผาน ของผูใชใน CNED School server บทที่ 6 ใชงานmySQL server เพื่อสราง grant user บทที่ 7 แกไข Network บทที่ 8 ใชงาน ftp server บทที่ 9 ใชงานphpMyAdmin เพื่อชวยจัดการ mySQL ผานทางเว็บ 68 สวนการติดตั้ง moodle จะกลาวไวในเอกสารเลมตอไป หวังวาเอกสารเลมนีจะเปนเครื่องมือในการใช CNED School server ไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ้สามารถพาใหโรงเรียนไดใชขอมูลที่มีใหแลวและพัฒนาตอไป สามารถบริการใหครูผูสอนและนักเรียนไดเขาถึงแหลงเรียนรูและชวยกันสรางสรรคเนื้อเพิ่มเติมไดอยางรวดเร็วในโอกาสขางหนา หากมีขอบกพรอง หรือมีขอชี้แนะประการใดผูเขียนนอมรับฟงดวยความเต็มใจและขอขอบคุณลวงหนามานะโอกาสนี้ ผูจัดทํา นายประชุม แรงกสิกรณ กรกฎาคม 2554Dr.Prachoom Rangkasikorn หนา 1  
 3. 3. สารบัญคํานํา 1กลาวนํา 2บทที่ 1 การติดตั้งระบบปฏิบัติการ 3บทที่ 2 การทํา CNED Server เริ่มตน (ดวย Script) 27บทที่ 3 การทํา CNED School server (ดวย script setupfc11.3) 38บทที่ 4 CNED Innovation 45บทที่ 5 แกไขรหัสผาน ของผูใชใน CNED School server 54บทที่ 6 ใชงาน mySQL server เพื่อสราง grant user 58บทที่ 7 แกไข Network 61บทที่ 8 ใชงาน ftp server 64บทที่ 9 ใชงาน phpMyAdmin เพื่อชวยจัดการ mySQL ผานทางเว็บ 68Dr.Prachoom Rangkasikorn หนา 2  
 4. 4. กลาวนําCNED Computer Network for Educational DevelopmentCNED Concept <2007-now> Single User Standalone ServerCNED Pattern- จากการใชงานไดมีการพัฒนาในสวนของขอมูลจํานวนมาก จึงไดออกแบบใหสวนของ Data และ System แยกสวนจากกัน เพื่องายในการปรับปรุง- จุดมุงหมายของ Server คือเพือทํารูปแบบระบบเครือขายใหใชงานงาย และเสถียรภาพ จากทรัพยากรทีมีอยูอยาง ่ ่จํากัด ทั้งสถานที่ใชงานสวนมากเปนสถานที่หางไกล การดูแลรักษา/พัฒนาทําไดยาก- การพัฒนาขอมูลนั้นไดมีการเพิ่ม และปรับปรุงเรื่อยมาจากการนําระบบไปใชงานในโรงเรียน ซึ่งเปนสวนของผูใชงานเอง จากปญหาตางที่เปนอยู ณ ปจจุบัน - ปญหาของระบบ Internet - ปญหาของการเขาถึงขอมูลผานสื่อตางๆ - ขอมูล - ตัวผูใชขอมูลเอง - ตัวผูพัฒนาขอมูลเนื้อหาในเอกสาร- จะมีการแบงออกเปน 4 สวนดังนี้ 1 บทที่ 1 – 4 เปนสวนที่อธิบายรูปแบบของ CNED Server และการปรับแตงเพื่อการใชงาน 2 บทที่ 5 – 7 เปนหนาที่ของ root ในการดูแลระบบ 3 บทที่ 8 – 9 เปนหนาที่ของผูดูแลขอมูลดวยสิทธิ์ของผูใชงาน webmaster, phpMyAdmin 4 บทที่ 10 - … ผูใชงานพัฒนาสื่อการสอนDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 3  
 5. 5. 1 ติดตั้งระบบปฏิบัติการ System Partitions: /boot 100MB / 5GB <swap> 2GB Hardware Req: 1 Server (PC or Server on X86 base) 2 1 HDD Topic: 1.1 สราง Partition สําหรับการติดตั้ง 1.2 ติดตั้งระบบ 1.3 ปด selinux1.1 สราง partition โดยใช Rescue Mode 1.1.1 ใสแผน FC11 DVD (32bit หรือ 64bit ขึ้นกับระบบที่ใช) แลวเลือกใหเครื่อง boot จากแผนซีดี 1.1.2 หนาจอของ FC11 Installation ใหเลือก Rescue installed systemDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 4  
 6. 6. 1.1.3 ขั้นตอนขางลางนี้ ให TAB ตามในสวนที่วงกลมไว 1.1.4 สํารวจ Hard disk และ partition ที่มี - ดู Hard disk ที่มีอยูในระบบ  1) # ls /dev/sda* จากภาพ มี hard disk เพียงตัวเดียว คือ sda และมีทั้งหมด 6 partitions - ดูขอมูลใน partition 1) # fdisk /dev/sda <enter> 2) พิมพ p <enter> - ในกรณีที่ hard disk ถูกทําเปนแบบ CNED อยูแลว (รวมทั้งขนาด partition, ดูขอความในกรอบ)Dr.Prachoom Rangkasikorn หนา 5  
 7. 7. ใหขามไปขอ 1.2, ออกจาก rescue mode โดยใชสองคําสั่งขางลางนี้ 1) พิมพ q <enter> เพื่อออกจาก fdisk 2) # exit <enter> เพื่อออกจาก rescue mode 1.1.5 ลบ partition ทั้งหมด (ตอจากหัวขอ 1.1.4) - หากนอกเหนือจากนี้ (Windows partition) กด d แลวตามดวย partition number, จนหมด 1) : d <enter> Delete partition command 2) : 1 <enter> Delete partition Number 1 3) : d <enter> Do delete again 4) : 2 <enter> 5) : d <enter> 6) : 3 <enter> 7) : d <enter> 8) : 4 <enter> Delete Extended partition cause all sub deleted. 9) : p <enter> 1.1.6 สราง System partitions 1) : n new partition command 9) : 2 2) : p primary partition 10) : 14 4) : 1 partition number 1 11) : 650 5) : 1 First cylinder of partition 1 12) : n Create partition 3 6) : 13 Last cylinder of partition 1 13) : p 7) : n Create partition 2 14) : 3 8) : p 15) : 651Dr.Prachoom Rangkasikorn หนา 6  
 8. 8. 16) : 905 - หากผิดพลาดใหทําหัวขอ 1.1.5 ซ้ํา - ดู partition ที่สรางไปแลว 1) : p <enter> 1.1.7 เปลี่ยน partition’s system id ของ partition 3 เปน linux swap (id=82) - ตอจาก 1.1.6 1) : t <enter> Change partition command 2) : 3 <enter> Choose partition number 3 3) : 82 <enter> Change a choose partition to id = 82Dr.Prachoom Rangkasikorn หนา 7  
 9. 9. - ดู partition ที่สรางไปแลว 1) : p <enter> 1.1.8 บันทึก partition (ตอจาก 1.1.7) 1) : w <enter> 1.1.9 ออกจาก rescue mode 1) # exit <enter> - ระบบจะทําการ restart1.2 ติดตั้งระบบ อธิบายการลงระบบปฏิบัติการ การเลือก partition และ โปรแกรมที่ติดตั้ง 1.2.1 ใสแผน FC11 DVD (32bit หรือ 64bit ขึ้นอยูกับระบบที่ใช) แลวเลือกใหเครื่อง boot จากแผนซีดีDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 8  
 10. 10. 1.2.2 หนาจอของ FC11 Installation ใหเลือก Rescue installed system 1.2.3 การตรวจสอบแผนกอนติดตั้ง เลือกไมปฏิบัติDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 9  
 11. 11. 1.2.4 หนาจอติดตั้งของ FC11Dr.Prachoom Rangkasikorn หนา 10  
 12. 12. 1.2.5 เลือกภาษาระหวางการติดตั้ง ใหคลิกที่ปุมถัดไปไดเลยDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 11  
 13. 13. 1.2.6 เลือกคียบอรด ใหคลิกปุมถัดไปไดเลย Dr.Prachoom Rangkasikorn หนา 12  
 14. 14. 1.2.7 ตั้งชื่อเครื่อง ใหปลอยคาเดิมไว คลิกปุมถัดไปDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 13  
 15. 15. 1.2.8 เลือกเขตเวลาเปน Bangkok จากแผนที่เลยDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 14  
 16. 16. 1.2.9 กําหนดรหัสผานใหกับ root 1) ในคูมือนี้ใชเปน 123456 2) หลังจากคลิกปุมถัดไป เครื่องจะถามดังรูป ใหเลือก ใชDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 15  
 17. 17. 1.2.10 เลือกแบบของ partition ใหเลือก Create custom layout ตามรูปDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 16  
 18. 18. 1.2.11 ทํา Mount Point 1) ดับเบิลคลิกที่ /dev/sda1 - Click Format as check box - Select to ext3 - Choose Mount Point to /boot - Click Ok buttonDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 17  
 19. 19. 2) /dev/sda2 mount to / as ext4 3) /dev/sda3 as swap 4) คลิกปุม ถัดไป ระบบแจงเตือนการกระทําที่จะทําใหสูญเสียขอมูลใน partition ในสวน ที่เลือกไว ใหเลือก FormatDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 18  
 20. 20. 5) ยืนยันการเปลื่ยนแปลง เลือก Write changes to disk 1.2.12 จัดการ boot loader ใหเลือกปุมถัดไปไดเลย Dr.Prachoom Rangkasikorn หนา 19  
 21. 21. 1.2.13 เลือกติดตั้งแบบกําหนดเอง ใหทําตามวงกลมสีแดงในรูปครับDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 20  
 22. 22. 1.2.14 เลือก Software applications 1) Desktop Environments 2) ApplicationsDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 21  
 23. 23. 3) Servers 4) Base System - Packages ที่ตดตั้ง ิ DNS Name Server FTP Server MySQL Database Web Server Windows File Server BaseDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 22  
 24. 24. 6) คลิกปุม Next  1.2.15 โปรแกรมกําลังดําเนินการติดตั้งDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 23  
 25. 25. 1.2.16 โปรแกรมติดตั้งสมบูรณ เลือก Restart1.3 ปด selinux 1.3.1 ปรับแกระบบเบื้องตน หลังจากระบบเปดใชงานครั้งแรก (ถามเพียงครั้งเดียว, บางเครื่องก็ไมถาม) ใหเลือก QuitDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 24  
 26. 26. 1.3.2 เขาสูระบบดวย root และรหัสผาน 123456 1.3.3 ปดการใชงาน SeLinux 1) # vi /etc/selinux/config 2) กด i แลวทําการแกไข จาก enforcing เปน disabled 3) กด Esc key, พิมพ :w แลว EnterDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 25  
 27. 27. 5) กด Esc key, พิมพ :q แลว Enter เพื่อออกจาก vi editor 1.3.4 Reboot ระบบ 1) # reboot 1.3.5 เสร็จสมบูรณDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 26  
 28. 28. 2 CNED Server เริ่มตน, with script เครื่องเซิพรเวอรนี้ออกแบบไวสําหรับบริการขอมูลจากแฟมงานทีระบุไวอยางตายตัว ซึ่งการปรับแกขอมูลนั้น ่ระบุใหผูใชของระบบเปนเจาของขอมูล ผูใชนี้ชื่อ webmaster (uid:gid = 1000:1000) CNED Server ตองการโฟลเดอรสองตําแหนง คือ /school/webmaster และ /school/log การใชงาน script เพี่อลดขั้นตอนการปรับแกที่ยงยาก ผูใชสามารถลดขั้นตอนในสวนตอไปนี้ไดเลย ุ  1 Linux command 2 Configure networking 3 Linux User and Group 4 Configure DHCP Server 5 Configure FTP Server 6 Configure HTTP Server 7 Configure Windows File Server 8 Configure DNS cache Server 9 Install extend package ความเขาใจ 1 สิทธิ์ root (uid:gid = 0:0) คือสิทธิสูงสุดในระบบ 2 สิทธิ์ webmaster (uid:gid = 1000:1000) เปน user account สูระบบ Hardware Requirement (Basic) 1 Server with at least 1 NIC 2 Client with network interface 3 Network Equipment setup Or single cross cable wire เปาหมายบริการของ server 1 http://school.cnedDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 27  
 29. 29. 2 school 3 ftp://school.cned 4 dhcp เปาหมายการใชงานโดย webmaster โดยการติดตอจากทางเครื่องลูกขาย 1 การเขา server ผานทาง FTP ดวยโปรแกรม FileZilla และสงไฟลขึ้น server 2 การเขา server ผานทาง File Server และสงไฟลขึ้น server 3 การแก permission 4 โครงสรางแฟมงานใน webmaster และ service ที่กระทํา /school/webmaster เปนที่อยูบนระบบ ftp http://school.cned/ftp schoolftp media schoolmedia (ซอนไว) mysql (เปนแฟม database ของ mysql server) on_ftp ftp://school.cned (anonymous เขียนไฟลได) php_file (สําหรับเก็บ mysql ไฟล ดวยโปรแกรม phpmyadmin) share schoolshare web http://school.cned เนื้อหา 2.1 ใชงาน CNED script เพื่อติดตั้ง service และใสรหัสผานใหกบ webmaster ั 2.2 ใชงาน CNED script เพื่อติดตั้ง Network interface 2.3 ทดสอบการใชงาน DHCP, HTTP, FTP, Windows file server และแก permission 2.4 ลูกขายทั่วไปเขียนไฟลใส Server ทาง Windows file serverDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 28  
 30. 30. 2.1 Setup CNED Server 2.1.1 เขาสูระบบดวย root , password: 123456 2.1.2 Mount CDROM และนํา CNED script ลงเครื่อง 1) # mount /dev/cdrom /mnt 2) # cp -R /mnt/setupfc11.3 /root 2.1.3 สรางโฟลเดอรใหกบ CNED script ั 1) # mkdir /school 2) # mkdir /school/webmaster 3) # mkdir /school/log - ในกรณีติดตั้ง CNED School server ใหทําในหัวขอ 3.1.3 ดวย 2.1.4 Run setup script 1) # cd /root/setupfc11.3 2) # ./setup - รอจนติดตั้งเสร็จ 2.1.5 ใส password ใหกับ webmaster ดวยรหัสผาน teacher789 - สรางใหกับระบบ linux 1) # passwd webmasterDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 29  
 31. 31. 2) teacher789 <enter> 3) teacher789 <enter> - สรางใหกับ samba 1) # smbpasswd –a webmaster 2) teacher789 <enter> 3) teacher789 <enter>2.2 ติดตั้งระบบ Network - สวนนี้ตองทําสองขั้นตอน คือ ครั้งแรกเปนการลบคาเกาของระบบ และครั้งที่สองเปนการติดตังระบบ ซึ่ง ้ตองการการรีบูทเครื่องทั้งสองครั้ง - ตอจาก 2.1 2.2.1 ใชคําสั่ง net-reset 1) # ./net-reset 2) # reboot 2.2.2 ใชคําสั่ง net-setup - หลังจากระบบเริ่มใหมแลว ใหเขาสูระบบดวย root รหัสผาน 123456 1) # cd setupfc11.3 2) # ./net-setup 3) # reboot 2.2.3 ทดสอบ eth0 - เขาสูระบบดวยสิทธิ์ของ root - ดู Network 1) # ifconfigDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 30  
 32. 32. - ทดสอบการ ping 1) # ping 192.168.10.12.3 ทดสอบการใหบริการของ Server ทางลูกขาย 2.3.1 การรับ DHCP - ใหเครื่องทดสอบอยูระบบเนตเดียวกับ eth0 ของ server หรือตอสายตรงกับ server เลย - ตั้งเครื่องลูกขายตั้งคาใหรับ DHCPDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 31  
 33. 33. - ตัวอยาง IP ที่ไดรับจาก DHCP serverDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 32  
 34. 34. 2.3.2 ทดสอบ http และ DNS 1) http://school.cned 2.3.3 ใชงาน Windows file server (samba) ดวยสิทธิ webmaster และการนําไฟลขึ้น - เปด explorer 1) ที่ address bar พิมพ schoolwebmaster <enter> 2) พิมพ teacher789Dr.Prachoom Rangkasikorn หนา 33  
 35. 35. - โครงสรางของโฟลเดอร - นําไฟลใสในโฟลเดอร ftp 1) นําไฟลมาวาง 2) ดูไฟลทางสิทธิ์ของลูกขายทั่วไปDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 34  
 36. 36. 3) ดูไฟลผานทาง web 2.3.4 ลูกขายทั่วไปสงไฟลข้น server ึ - ในกรณีที่ webmaster ไมอนุญาติDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 35  
 37. 37. - เขา ftp เพื่อกําหนด permission 1) ผูใชชื่อ webmaster รหัส teacher789 2) คลิกขวาที่แฟมงาน share แลวเลือก File permissions…Dr.Prachoom Rangkasikorn หนา 36  
 38. 38. 3) คลิกเพิมใน check box ในสวนของผูใชทั่วไป (Public permissions) ตามวงกลมใน ่ภาพ แลวคลิก OK2.4 ลูกขายทั่วไปแกไขไฟลใน server - ลูกขายลองเขา schoolshare อีกครั้ง และทําการแกไข โดยเพิมโฟลเดอรใหม ่Dr.Prachoom Rangkasikorn หนา 37  
 39. 39. 3 CNED School Server จากสภาพการใชงานจริงของระบบเครือขายที่โรงเรียน การปรับแกตางๆ นั้นคอนขางลําบาก จึงไดหารูปแบบที่คอนขางยืดหยุนในการปรับการใชงาน ทั้งการดูรักษาแลและการปรับเพิ่มขอมูล โดยพื้นฐานแลว server นั้นซับซอน ในตัวมันเองอยูแลว CNED pattern จึงไดกําหนดคาหลายๆ อยางใหงายในการพัฒนาตอได ซึ่งผูใชที่สามารถแกระบบ เองไดนั้นสามารถปรับแตงรูปแบบเครื่องใหเปนตามการออกแบบของเขาเองได ปริมาณขอมูลทีมากขึ้นจากการรวบรวมของผูใชงาน ทําใหปริมาณความจุที่ตองการมากกวา 2 TB และ ่เครื่องลูกขายเองที่มประสิทธิภาพสูง ทําใหความตองการทรัพยากรของระบบ Network สูงขึ้นดวย ทั้งนี้ตองคงรูปแบบ ีใชงาน,อัพเกรดขอมูล, อัพเกรดระบบเครือขาย, และการเพิ่มความจุใหระบบ ตองงายดวย ประสิทธิภาพการสงผานขอมูลจากแหลงเก็บ (Hard disk) เนื่องดวย Hardware setup ที่หลากหลายในสินคาประเภท PC การจัดการหนวยเก็บขอมูลแบบ RAID เพื่อเพิ่มความจุนั้น เปนทางเลือกที่ระบบเองตองการการดูแลมากขึ้น และยุงยากมากหากมีปญหา CNED จึงใชวิธีการกระจายการเก็บขอมูลแยกบน Hard disk แตละตัว โดยการ mount และ link สูตําแหนงใน webmaster directory ประสิทธิภาพก็เปนของ Hard disk แตละลูกเอง และเวลามีปญหาเฉพาะลูก ก็ไมกระทบกับลูกอื่นๆ ปจจุบันสื่อการเรียนมีประมาณ 3 TB ระบบ network, ที่ความเร็ว 1 Gbps นั้น ชวยในเรื่องเวลาการเขาถึง แตเปนไปไดยากสําหรับ PC และอุปกรณทั่วไปที่ใชกัน stream ที่เปนไปไดประมาณ 300 Mbps นั้นก็นับวาเยียมแลว และหลายๆ NIC บน Server ก็ ่ชวยในเรื่อง connection response ได และลด traffic บนระบบ network แตละวงไดมาก จํานวนอุปกรณที่เปนแมขายในวงเน็ต เพี่อลดอุปกรณใหมากทีสุด จึงได Server เพียงตัวเดียวในแตละวงที่ ่เปนทั้ง Service Servers และ Internet Gateway ในตัว และยังไดเพิมประสิทธิภาพการใชงาน Internet ดวย ่Transaparent Proxy Caching บวกกับ access log ทั้งหมดนี้ CNED script ไดครอบคุมการจัดการเหลานี้ไวแลว ซึ่งยังตองการการปรับแตง config ไฟลอีก 2 ไฟล (/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1, /school/school_firewall)เพื่อใหบริการ InternetDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 38  
 40. 40. รูปแบบโครงสราง CNED School server     Internet http://school.cned/dltv/  http://school.cned/edltv/  schoolftp  http://school.cned/moodle/  school  192.168.11.0/24  192.168.12.0/24  192.168.13.0/24 192.168.14.0/24 http://school.cned  ftp://school.cned  192.168.10.0/24Dr.Prachoom Rangkasikorn หนา 39  
 41. 41. 3.1 Mount CNED School point - สามารทํากอนติดตั้ง script (ติดตั้งใหม) หรือทําหลังจากติดตั้ง Script แลว ( - กรณีที่ทํากอนการลง script ใหทําการ mount ในชวง หัวขอ 2.1.3 เฉพาะ /school/webmaster และ/school/log (หากเปน HDD ที่มีขอมูลอยูแลว ใหขามไปหัวขอ 3.1.3 ได)  3.1.1 สราง partition, CNED ใชความจุให /school/log เปนจํานวน 10 GB และสวนที่เหลือทั้งหมดใหกับpartition ของ /school/webmaster - เขาโปรแกรม fdisk 1) # fdisk /dev/sda - สราง partition ที่ 4 ใหเปน extend 1) n สราง partition ใหม 2) e เลือกประเภท extended 3) <enter> ใชคา default ของตําแหนงเริ่มตน 4) <enter> ใชคา default ของตําแหนงสุดทาย (ทั้งลูก) 5) p - สราง partition ที่ 5 ดวยความจุ 10 GB 1) n 2) <enter>Dr.Prachoom Rangkasikorn หนา 40  
 42. 42. 3) 2121 - สราง partition ที่ 6 ดวยความจุที่เหลือทั้งหมด 1) n 2) <enter> 3) <enter> - ดูที่สรางไว บันทึก และ reboot เครื่อง 1) p 2) w 3) # reboot 3.1.2 Format partition เปน ext4 - เขาระบบดวย root/123456 1) # mkfs.ext4 /dev/sda5 2) # mkfs.ext4 /dev/sda6 3.1.3 ทําการ Mount ถาวรใหกบระบบ /etc/fstab ั 1) # vi /etc/fstab 2) กด i แลวขึ้น cursor ที่บรรทัดใหม 3) พิมพตามขอความในกรอบสีแดงตามรูปขางลาง /dev/sda5 /school/log ext4 defaults 1 1 /dev/sda6 /school/log ext4 defaults 1 1 4) กด <esc> แลวพิมพ :wq <enter>Dr.Prachoom Rangkasikorn หนา 41  
 43. 43. 5) # reboot3.2 Setup IP Internet - Server ตองการอยางนอย 2 NIC - ขอมูล IP ที่ตองการ: DNS, Gateway, eth1_ip, Netmask คา CNED default: IPADDR=192.168.1.8 NETMAST=255.255.255.0 DNS1=192.168.1.1 GATEWAY=192.168.1.1 - ขั้นตอน (ดูอางอิงเพิ่มเติมในหัวขอ 7.2) 1) ใส NIC ใบที่สองใหกับ Server 2) หลังจาก boot เครื่อง เขาระบบดวย root ใช Script # cd /root/setupfc11.3 #./net-reset # reboot 3) reboot ระบบ เขาระบบใหม และใช Script # cd /root/setupfc11.3 #./net-setup 4) แกไขไฟลของการด # vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 - กด i และแกไขตามคาจริงDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 42  
 44. 44. - กด ESC คีย - พิมพ :wq <enter> 5) แกไข iptables ของระบบ # vi /root/school_firewall - กด i และแกไขตามคาจริง - กด ESC คียร - พิมพ :wq <enter> 6) Reboot เครื่อง # reboot 7) เขาระบบดวย root แลวพิมพ # dig “url” จะไดการ resolve ip กลับมา # dig www.google.co.th 8) ทดสอบที่ลกขายโดยการเลน Internet ู3.3 Mount Data Point ตั้งแตโครงสราง setupfc11.3 การใชสวนขยายแฟมงานตางๆ จะใชวิธีการ link แทนการ mount เพราะชวยในเรื่องประสิทธิภาพการใชความจุของสวนเก็บ (HDD) ไดมีประสิทธิภาพมากขึ้นแลว ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องแมขายในสวนอื่นๆ ไดอีกดวย (I/O) Hard disk ขอมูลขยายอื่นๆ จะถูก mount สูแฟมงานตามลําดับดังนี้ /schoolhd1 /schoolhd2 /schoolhd(n+1)Dr.Prachoom Rangkasikorn หนา 43  
 45. 45. ขอมูลใน /etc/fstab ตัวอยางเปนดังนี้ /dev/sdb /schoolhd1 ext4 defaults 1 13.4 Link Point 3.4.1 คําสั่ง link ที่ใชใน CNED ใชสําหรับเชื่อมโยงแฟมงานทั้งแฟม ln -sd “source_directory” “target_to_symmetry” 3.4.2 ตัวอยางDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 44  
 46. 46. 4 CNED Innovation4.1 From Client to Server 4.1.1 ระบบ Internet กอนที่จะมี ADSL Networking สวนมากเปนการทํางานในองคกร หรือ Bootระบบปฏิบัติการผาน LAN การใชงานสวนมากใชงานเฉพาะบนเครื่องๆ นั้น 4.1.2 หลังจากเริ่มมี Internet Hard disk โดยเฉลียของเครื่อง PC คืออยูประมาณนอยกวา 20 GB ในชวงนั้น ่เครื่อง PC เปนรุน Pentium I 4.1.3 ในชวงที่ Internet เริ่มแพรหลาย การติดตอ Internet ทําผาน Dial up Modem ซึ่ง Maximum อยูที่ 56kbps และไมเสถียร 4.1.3.1 ในชวงนี้ มีโปรเจค Server จาก อ. บุญลือ อยูคง Server 7 ทํางานบน Linux Red Hat 7การใชงานดวยการให Server connect ทาง Modem และให Server เปน transparent proxy เปนวิธีที่ชวยใหการเลนInternet มีความราบรื่นขึ้น 4.1.3.2 ปญหายังคงอยู เมื่อมีการ connection จากลูกขายมากๆ การใชงานบาง connection ก็คาง 4.1.4 Internet ยังคงอยูบนพื้นฐานของ Dial up Modem ซึ่งเว็บไซตตางมีการใชงานที่เปนภาพ และ เสียงมากขึ้น 4.1.5 Internet สําหรับองคกร ไดมการนํา Lease Line เขาสํานักงาน และโรงเรียนเริ่มมีการใช Internet ผาน ีดาวเทียม ชวงนี้เปนครั้งแรกที่ Internet มีความเร็วอยูที่ 256 kbps การใชงาน Internet เริ่มมีความนาเลนขึ้น ที่ลูกขายหลายๆ เครื่องสามารถเลนพรอมๆ กันได แตก็เจอปญหาทันที่ลูกขาย 4.1.5.1 เพียงแค 1 เครื่องลูกขายมีการ Download 4.1.5.2 ดึงหนาเว็บพรอมๆ กัน ประมาณ 4 เครื่อง Internet ถึงกับหยุด 4.1.6 เริ่มมีการนําเว็บที่ Download มาไวใน Server ที่ใหบริการเปน http อยูแลว ซึงไดผลดีมาก และไดมีการนําไฟล Multimedia ตางมาใส Server ซึ่งไดผลดีกับโรงเรียนที่มี Internet และไมมี Internet 4.1.7 Server ที่มี Data ใหบริการ เริ่มทําการใชงานมากขึ้น ชวงนี้ ไดเริ่มทดลอง Red Hat 9 ใชเปน Serverใหกับสํานักงาน และโรงเรียนเริ่ม Connect มาที่สํานักงาน โดยใช Server 7 ของอาจารยบุญลือ ชวงนี้ Server จริงมีการโจมตีอยูเปนประจํา จึงมีความคิดที่วาจะใหโรงเรียนเปน Server เองเลย 4.1.8 ทางกระทรวงไดออก Linux SIS 5.0 ใหโรงเรียนไดใชงาน แต Config และ Concept การใชงานในเวลาDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 45  
 47. 47. ตอมานั้น รูปแบบที่ใชในโรงเรียนมีความตองการมากขึ้น และเพื่อตองการลดการกระบวนการในการติดตั้ง จึงเริ่มมีScript เพื่อชวยในการประแกตาง หลังการติดตั้งตัว Linux SIS แลว ชวงนี้เริ่มมีการนํา Interactive Web มาใชแลว 4.1.8.1 Hard disk ในชวงนี้ อยูราวๆ 80 – 250 GB การทํา Software Raid เริ่มมีการใช 4.1.8.2 เริ่มทํา School Server เพราะไดรูปแบบที่นิ่ง และระบบ server มีความเสถียรมากขึ้น 4.1.9 12 May 2008 CNED log diary ใน setup3 เปนการจัดการกับ access log ที่ไดมาจาก ProxyServer 4.1.10 12 June 2009 Setup4 เพิ่มการจัดการกับ Network Config เพื่อใหใชงานไดบนทั้ง SIS 5.0 และSIS 5.5 4.1.11 15 June 2009 Setup FC10 เนื่องจากปญหาดาน Hardware ปจจุบัน ที่ไมเขากันไดกบ SIS 5.0 ั 4.1.12 24 August 2009 Setup FC11 จาก FC10 ที่ไม stable ทางดาน Network จึงปรับมาใช core 11 4.1.13 28 July 2010 Setup FC11.2 ปรับปรุงการใชงาน net-reset, net-setup, net-chgdev, Moresecure in logdiary 4.1.14 25 June 2011 Setup FC11.3 ปรับปรุง school_firewall, เพิ่ม school.cned ในDNS_Caching_Domain, เพิ่ม php-extension module4.2 Who to manage data เพื่อลดความซับซอน โดยไมจําเปนตองมาปรับแกทาง สิทธิ root จึงไดออกแบบใหมี user ที่สามารถ connect จากลูกขาย และงาน service สามารถทําไดโดยใช user คนนี้ นั้นคือการออกแบบให service ดึงงานจาก webmaster’s directory ทั้งหมด วิธีการทํางานคือการจัดการไฟลทาง FTP เปนหลัก และการจัดการ MySQLDatabase ทําผานเว็บดวยโปรแกรม phpMyAdmin4.3 System Administrator 4.3.1 Network Design 4.3.1.1 ระบบเนตเวิรคทั่วไปสําหรับเลน Internet ในระบบตองการ Gateway เพื่อเปนทางออกสําหรับ IP ที่อยูนอกเหนือจาก IP ในวงภายใน 4.3.1.2 DHCP Server เปนเครื่องบริการประเภทหนึ่งที่ไวใหบริการ IP สําหรับลูกขายที่รองขอการบริการ โดยจะแจก IP ของเครื่องแมขายที่จําเปน โดยสังเขปดังนี้ 1) IP GatewayDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 46  
 48. 48. 2) DNS Server 3) WINS Server ขอดีสาหรับบริการประเภทนี้คือ การแจก IP แกลูกขายโดย server ํ ขอระวัง คือ Server ประเภทนี้ตอวงจะมีไดเพียงตัวเดียว 4.3.1.3 DNS Server ทําหนาที่ Resolve IP Name ประเภทของ Server ที่ทําใน CNED นี้เปนแบบDNS caching server 4.3.1.4 WINS (Windows Internet Name Server) ทําหนาที่ Resolve IP Name ของเครื่องลูกขาย 4.3.1.5 Web Server เปน Service port 80 หนาที่คือเปนตัวบริการการรองขอขอมูลบน webbrowser ซึ่ง web ในปจจุบันเปนทั้ง บริการขอความเอกสาร และบริการแบบมีเงื่อนไข (Active web) ทํางานรวมกับฐานขอมูล ทําใหเว็บมีการตอบสนองกับผูใช เชน Moodle Joomla Postnuk phpMyAdmin Mambo เปนตน 4.3.1.6 FTP Server เปน บริการที่ติดตอทางชอง 21 หนาที่คือจัดการกับไฟลบนเครื่อง Serverปรับ permission ใหกับไฟลและโฟลเดอร 4.3.1.7 Proxy Server เปน บริการสํารองขอมูลของ Website ตางๆ ที่ลูกขายรองขอ เพื่อชวยลดการติดตองานที่ใชซ้ํา เชน รูปภาพหรืองานเอกสารที่มี html header เดียวกัน การใชงานเปนไดทั้งลูกขายเองตั้งคาหรือที่อุปกรณ Network Router/Gateway เปลี่ยนเสนทางเอง 4.3.1.8 Samba (Windows file server), ในการตั้งคาของ CNED ใหบริการเฉพาะการเขาถึงไฟลดวยความสามารถในการ synchronize transfer และความเปน Windows เองใน network-protocol นี้ การดึงไฟลตางๆ มาใชงานทําไดรวดเร็ว และไดในปริมาณทีมาก โดยไมรบกวนทรัพยากรระบบของลูกขายและเครื่องบริการ แต ่Traffic ในระบบ network นั้นกลับคอนขางมีปริมาณมาก 4.3.1.9 Iptables, ใน CNED ไดตั้งคาใหทํางานเปน แกทิศทาง port, เปน Gateway, เปน Firewallทั้ง Real IP Server และ Gateway 4.3.1.10 ระบบ Internet network ทั่วไป ( [ Internet ] ------ [ ISP device ] ------ [ PC ] ) 4.3.1.11 ระบบ network องคกรที่มีรูปแบบระบบเปนของตัวเอง ( [ Internet ] ----- [ ISP device ]----- [ Local server ] ----- [ Local computer ] ) 4.3.1.12 ยกตัวอยางการติดตอสู Internet Server ( [Target server] ----- [ Target serverDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 47  
 49. 49. networking ] ----- [ Target server ISP Networking ] ----- [ Global Networking ] ----- [ ISP networking ] ----- [ISP device ] ----- [ Local computer ] ) 4.3.1.13 ยกตัวอยางการติดตอสูเครื่องแมขาย ( [ Server ] ----- [ Networking ] ----- [ PC ] ) 4.3.1.14 ยกตัวอยางการติดตอผาน port 80 เฉพาะ packet เพื่อรองขอไฟล index.html 1) client request to server 2) server send accept request to client 3) client send request data 4, n) server send data in separate packet 5, n+1) client send receive data successful (packet(n) ==> data) 6, n+2) close message connection (server or client first), or error time out. 7, n+3) close connection successful (active both with once send acknowledge),or error with time out. 4.3.1.15 จําเปนตองปรับแก layer ที่ต่ํากวา 4 หรือไม ดวยจํานวนกลุมของ IP ที่ใชมีคอนขางนอย และงานบริการเปนเฉพาะวงๆ, เปนพื้นที่ไป และเครื่อง Local computer หรือ ลูกขายนั้น ไมไดเกี่ยวของกับเครืองลูก ่ขายอื่นๆ ทั้งที่อยูในพื้นที่เดียวกัน หรือ ตางวงกัน ระบบ networking จึงไมมความจําเปนตองปรับแก layer hardware ีและแนะนําวาระบบ networking ประเภทนี้ซับซอนกวา CNED server มาก 4.3.1.16 IP route, CNED server พยายามหลีกเลียงงานการปรับแก หรือการใชงาน ที่ยุงกับ ่networking layer โดยตรง โดยรูปแบบการใชงานพยายามดึง Service ตางๆ ใหตรงๆ ถึง Server เลย เพื่อลดความซับซอนของระบบเอง และ การดูแลอุปกรณที่มาก 4.3.2 Limitation 4.3.2.1 Network device 4.3.2.1.1 Quality of signal 4.3.2.1.1.1 Copper wire, ปญหาหลักของสายนี้คือความไมคงที่ของสัญญาณระยะทางควรนอยกวา 100 เมตร, ไมควรโคงสายประเภทนี้ในรัศมีที่นอยกวา 4 เทาของเสนผาศูนยกลายของสาย, ควรเดินสายใหหางจะสายไฟหลักของอาคาร หรือเลี่ยงที่จะเดินคูกันเปนระยะทางที่ยาว, ควรเดินในรม  4.3.2.1.1.2 Fiber optic wire, ควรใชสายที่ทางผูผลิตจัดเปนชุดขายไว การตัด Dr.Prachoom Rangkasikorn หนา 48  
 50. 50. หรือ เชื่อมตอสายประเภทนี้ใชเครื่องมือมีมีราคาสูงมาก คุณภาพและความคงทีของสัญญาณเทากันตลอดความยาว ่ ่ของสาย 4.3.2.1.1.3 Radio communication (Wi-Fi) จํานวน connection ตอเสาบริการสัญญาณเปนตัวลดความเร็วตอลูกขายแตละราย ระยะทางเปนตัวกําหนดความเร็วสูงสุดในการติดตอ นั้นคือคาลาชาตอคํารองขอของลูกขาย สําหรับการใชงานที่โรงเรียน การติดตอที่นอยกวา 30 เครื่องตอเสา และการเลนไฟลวดีโอ ที่ ีนอยกวา 10 การดูตอชวงเวลาเดียวกัน ระบบที่ใชอุปกรณโดยทัวไปสามารถเลนไดโดยไมมีปญหา แตสาหรับการเลน ่ ํInternet ขึ้นอยูกับหลายปจจัย 4.3.2.1.2 Quality of connection 4.3.2.1.2.1 Local Client to Local Server การใชงานแบบนี้ ทุกอุปกรณที่ใชในระบบ networking สามารถดึงประสิทธิภาพจนถึงขีดสุดของอุปกรณตัวใดตัวหนึ่งไดเลย 4.3.2.1.2.2 Local Client to Internet จากการออกแบบ CNED ไดปรับการตั้งคาใหใชงาน port 80 ผาน Squid Proxy ทั้งหมด การทดสอบคือหากเลนเน็ตหลังวงของ server ไมได หรือ ไดไมดีนักแตเลนโดยใชวงของ ADSL Router หรือ อุปกรณอื่นของแตละ ISP (lease line, IP-star) กลับเลนไดดี ในชวงเวลาเดียวกัน นั่นสรุปไดเลยวา Server มีปญหาแน ใหดูในหัวขอการแกปญหา ซึ่งสามารถปรับใหไมตอง transparentproxy ได 4.3.2.1.2.3 Latency of connection by speed - If packet per connection is 1500 bytes, each byte is 8 bit sobit per this connection is 12’000 bits - t for 128 kbps = 93.75 ms - t for 1 Mbps = 12 ms - t for 28 Mbps = 0.429 ms ( wifi at 50% signal ) - t for 100 Mbps = 0.12 ms - Each connection must be finish to each device todevice, ex: ( [ local server ] ----- [ switch hub ] ----- [ wi-fi ] ----- [ client computer ] ) t_to response = ( (t client to wifi) + (t wifi to sw-hub)+ (t sw-hub to server) )* 2 = (0.429 + 0.12 + 0.12)*2 = 1.332 msDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 49  
 51. 51. - Example for Internet request 1 MB of content, คิดโดยสุทธิที่เปนไปไมได (ไมคดรวม connection) ิ t = (1 MB * 8 bit/B ) / 1 Mbit/s = 8 sec นั้นคือขนาดขอมูลของหนาเว็บโดยทั่วไป ปญหานี้โดยสวนมาก Web browser จึงมีการรวม caching ไวในตัว 4.3.2.1.2.4 Maximum connection per HW device - 100 Mbps, (100Mbps / 12kpbs/conn) = 8333 connection persecond. (And 1 Gbps will be 83’333 connection per second.) ! Because of some packet not fill to 1500 bytes, and minimumcan be a message, so > 10’000 packet can reach easily. (And 1 Gbps can reach 100’000) - อุปกรณ Network (NIC) ของเครื่อง PC โดยทัวไปตั้งคาไวที่ 5000 ่packets/s ทั้ง 100Mbps และ 1Gbps (limit by IRQ and Kernel setup) - อุปกรณ Network (switch-hub, ADSL router)ที่หาซื้อไดทั่วไปขึ้นอยูกับ CPU และสถาปตยกรรมที่ใชในในวงจร ราวๆประมาณ 500 Mbps of all transmission 4.3.2.2 Computer 4.3.2.2.1 สถาปตยกรรมของ CPU สวนมากที่ใชคือ X86 base, หนาที่หลักของ CPU คือจัดการ Execution data บน Address ตางๆ 4.3.2.2.2 สถาปตยกรรมของ Mainboard คือสวนที่รองรับการทํางานของ CPU สวนนี้ขึ้นอยูกับ Chip set เปนหลักในการออกแบบ ซึ่งหนาที่ของมันคือ จํานวน Bus ที่มีในการติดตออุปกรณแตละตัวจํานวน Interrupt ที่รองรับ จํานวน Timer ที่มี ความสามารถในการรองขอการ interrupt สู CPU การจัดแจงการสงขอมูลจากสวนหนึ่งไปสูอีกสวนหนึ่ง (offset to offset) สวนนี้เองที่เปนการดึงศักยภาพของของระบบออกมาใช วาทําไดแคไหน Server ทํางานกับอุปกรณที่ติดตอเปนหลัก และการเก็บการรองขอหรือ Queue ตางๆ ถูกเก็บในหนวยความจําหลัก(หนวยความจําที่อยูบนบอรด) รูปแบบพวกนี้ตองการความกวางของการดึงขอมูล ณ ที่ตางๆ ไมเหมือนกับเครื่อง PC ที่ใชงาน การทํางานมักจะทําเฉพาะงาน เชน ดูภาพเคลื่อนไหว หรือ เลนเกมส อุปกรณที่ตดตอสําคัญก็มีแค การด ิจอ สวนอุปกรณอื่นๆ นั้น (เชน การดเสียง หรือ Hard disk) ความลาชาเกิดขึ้นเปนหนวย ms ได 4.3.2.2.3 ความนาเชื่อถือของขอมูล คุณภาพที่ใชผลิตเปนสิ่งสําคัญ และขอกําหนดการใชงานเปนตัวออกแบบชนิดของอุปกรณเลยDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 50  
 52. 52. 4.3.2.2.4 ความไวใจได การออกแบบเปนตัวกําหนดราคาใหกบผลิตภัณฑที่ใชงาน ั 4.3.2.2.5 อายุการใชงาน Integrate Semiconductor ออกแบบใหทํางานไดอยางนอย 10ป แตสําหรับการทํางานทั่วไป (with Idle state) สามารถทํางานไดถง 20 ป ึ 4.3.2.2.6 ลักษณะการใชงาน สวนมาก Server จะใชงานในสภาวะที่ เปดตลอดเวลาสภาพแวดลอมมีแตอุปกรณประเภทเดียวกัน ซึ่งสภาวะนั้นสิ่งแวดลอมในการทํางานมีความหลากหลายมาก และยังคงตองทํางานได การออกแบบจึงตองเผื่อสภาวะตางใหมากที่สด เชน ในกรณีที่ระบบทําความเย็นไมทํางาน หรือ ุการตกของไฟ จึงทําใหอุปกรณที่ใชตองคงทนมากๆ ดวย 4.3.2.2.7 สถานที่ที่ทํางาน การคงสถานะจากสภาวะวิกฤติเชนอากาศนั้น ความรอนในระบบเปนสิ่งที่ตองจํากัดออกใหรวดเร็ว ดังนั้นระบบระบายความรอนจึงคอนขางมโหฬาร สิ่งที่ตามมาคือฝุน และยิ่งบวกกับความชืนเปนสิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยง ้ 4.3.2.2.8 ประสิทธิภาพพื้นฐาน 4.3.2.2.8.1 CPU and Memory system in modern Computer are farenough to think for response, It measure how client capable. 4.3.2.2.8.2 PCI Bus, PC ที่ใชงานทั่วไป บัสนี้มอยูเสนเดียว ที่อตราการสง ี ัขอมูลสูงสุดคือ (32bit * 33MHz) = 1056 Mbps, ~132MB/s 4.3.2.2.8.3 PCI-Xpress, Northbridge ของเครื่องสวนมากเปนตัวควบคุมบัสนี้ถึงแมจะเปน 1X ก็เปนคนละเลนกับบัสอื่นๆ แตประเภทการ Transfer เปน Serial นั้นหมายความวา 10 clock จะได 1byte ซี่งบัสนี้ทํางานที่ 2.5 GHz จึงไดสูงสุดที่ 250 MB/s แต Serial Interface จําเปนตองมี protocol ในการสงขอมูลจึงอยูประมาณ 250*0.7 = ~175 MB/s ก็ยังนับวาสูงอยูดี  4.3.2.2.8.4 PCI-X, ทํางานที่ 32, 64 bits และที่ 66 หรือ 133 MHzความสามารถสูงสุดคือ (133MHz * 64bits) = 8512 Mbps, ~1064 MB/s 4.3.2.2.8.5 คาประสิทธิภาพที่ใชงานไดจริง การตัดสินใจตางๆ อยูที่ CPU ที่ทํางานบนโปรแกรม ดังนั้นเมื่อ CPU ทํางานไดชา จึงตอบสนองการทํางานทั้งระบบชาไปดวย 4.3.2.2.8.6 อัตราตอบสนองแยสุด (คราวๆ, ไมรวม CPU FSB, real executioncode < 10’000 opcode) ที่เปนไปไดตอ packet ที่ 1500 bytes on cat5 = 0.12 ms, PCI interrupt = 0.000032ms, PCI transfer = 0.011 ms, CPU execution full page code (64kB) @ 800MHz = 0.082 ms รวมได (0.12 +Dr.Prachoom Rangkasikorn หนา 51  
 53. 53. 0.000032 + 0.011 + 0.082 + 0.011 + 0.000032 + 0.12) = 0.344 ms นั่นคือ รับ packets ไดสงสุด ที่ ู(1/0.000344) = 2906 packets. ดังนั้น PCI Bus usage = ((2906packets/s*12000bit/packets)/1056Mbps)*100= 3.3% 4.3.2.2.9 ระบบไฟฟาในเครื่อง, การเลือกใชภาคจายไฟ เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชมีระบบ Idle mode ในหลายอุปกรณ และหนวยประมวลกลาง (CPU) มีความสามารถในการปรับความเร็วเพื่อลดความสิ้นเปลื่องพลังงาน เครื่องจึงใชกําลังไฟทีไมเทากันตลอดเวลา การออกแบบ switching power supply ความ ่อิ่มตัวในหมอแปลงเปนสิ่งสําคัญ การเพิ่ม PWM-duration สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจายไฟไดเกิน 100% เลยที่เดียว แตสิ่งที่ตามมาคือ ความไมแนนอนของแรงดัน ตรงนี้เปนสิ่งที่อันตรายมากสําหรับอุปกรณทุกชนิด 4.3.2.3 Client payload 4.3.2.3.1 การใช Front End ดวยจาวา ทําใหหนาเว็บมีการปรับจัดเรียงขอความเองไดแตการเปดโซนที่มากไปทําเครืองที่แสดงผลตองใชกําลังในการประมวลมาก Front End มีขอดีมากในการสรางหนาเว็บ ่โดยเครื่องแมไมตองมีการสงอะไรก็ตามที่ซ้ําๆ เชน หนาเมนู แถบบารตางๆ การสรางตาราง เปนตน 4.3.2.3.2 ตัวเลนเว็บของลูกขายเองชวยในการนําเสนอ ทั้งเอกสาร หรือ ภาพเคลื่อน ไหวตางๆ และ ชนิดของงาน, ภาพเคลื่อนไหวความคมชัดสูงนั้นตองการเครื่องที่เลนใชทรัพยากรสูงไปดวย 4.3.2.3.3 ความเร็วของ CNED School server กับเครื่องในโรงเรียนคือ 100 Mbps 4.3.2.3.4 พฤติกรรมการเลนของผูใชงานของแตละวัย ความสนใจตอชวงเวลา แรงกระตุนจากสิ่งทีไดเห็น การตอบสนองจากสือที่ใช ทั้งหลายนี้ตองการเวลาในการตัดสินแนวทางการนําเสนอสื่อ ่ ่CNED ไดพยายามตัดขอจํากัดทางดานเทคโนโลยีออกที่เกียวกับอุปกรณออกไป เพื่อใหเหลือแตการพัฒนาสื่อที่ ่เหมาะสม สวนนี้ใชเวลาและบุคลากรที่มาก 4.3.2.4 Data payload 4.3.2.4.1 File transfer: html, txt, doc, pdf, all-none-stream-play (Good for all typeof connection) 4.3.2.4.2 Multimedia file: wmv, flv, mp3, mp4, stream-play-or-sequential (somegood on tcp-80, but almost play good on windows-file) 4.3.2.4.3 System file: exe, iso, all-of-program (only windows-file can capable)Dr.Prachoom Rangkasikorn หนา 52  
 54. 54. 4.4 Feature 4.4.1 Hardware and Base program 4.4.1.1 สําหรับ Server จะมีการปรับเปลี่ยนรุน OS ก็เฉพาะความเขากันไดกับอุปกรณในชางเวลานั้น 4.4.1.2 CNED pattern สําหรับ School server จะยังคงรูปแบบเดิมไวใหนานทีสุด สวนการทําเปน ่multiuser สําหรับองคกร หรือ ปรับไปใชใหเหมาะสมกับงาน เปนไดตามความตองการ 4.4.1.3 Active Web จะมีการทดลองใชอยูตลอด CNED School server จะใช Moodle project เปนหลัก 4.4.2 Data 4.4.2.1 ขอมูลทั้งหมดทีมีอยูเปนความตองการของผูใชปลายทางเอง จุดประสงคหลักของ CNED ่School server เพื่อนําความรูเหลานี้ไปชวยในการเรียนรู 4.4.2.2 อยากใหมีการทําเปน Temporary Electronic Digitally Library สําหรับหนังสือเกาทุกประเภทที่เคยเรียนกันมา 4.4.3 CNED License 4.4.3.1 ของสงวนสิทธิ์รูปแบบในหัวขอ CNED Pattern และ CNED School server pattern 4.4.3.2 การพัฒนาตางๆ ที่ตอยอดจากนี้ เปนสิทธิ์ของผูใชปลายทางภายใต GNU ของผูสรางสรรคผลงานนั้นๆDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 53  
 55. 55. 5 แกไขรหัสผาน - สําหรับโรงเรียนที่มี Internet IP หรือที่เรียกกันวา Real IP เปน IP ที่สามารถเขาถึงจากโลกภายนอกไดรหัสผานทั้งหมดจําเปนตองตั้งใหม ที่ตองแกไขมีดังนี้ 1 root (unix) , connect via: console 2 webmaster (unix) , connect via: samba, ftp 3 admin (mysql) , connect via: phpMyAdmin5.1 แกไขรหัสผานใหกับ root - ขอระวัง รหัสผานนี้เปนของผูใชสิทธิ์สูงสุดในระบบ ไมควรลืมเด็จขาด - เขาสูระบบ ดวย root และรหัสผาน 1) # passwd root 2) <พิมพรหัสผาน> <enter> 3) <พิมพรหัสผาน> <enter>5.2 แกไขรหัสผานใหกับ webmaster - เขาสูระบบดวย root และรหัสผาน 1) # passwd webmaster 2) <พิมพรหัสผาน> <enter> 3) <พิมพรหัสผาน> <enter>5.3 แกไขรหัสผานใหกับผูใชประเภท grant user ของ mysql 5.3.1 ใช mysqld โดยไมอางอิงฐานขอมูลเดิม - สามารถดูความชวยเหลือจากไฟลนี้ได # view /root/setupfc11.3/mysql_user 1) # service mysqld stop 2) # /usr/libexec/mysqld --skip-grant-tables &Dr.Prachoom Rangkasikorn หนา 54  
 56. 56. 3) <enter> 4) # mysql 5.3.2 ใชฐานขอมูล mysql 1) > use mysql <enter> 2) > flush privileges; <enter> 5.3.3 ดูรายชื่อที่มีอยูในระบบ mysql - ตัวอยางการดูรายชื่อทั้งหมด 1) > select user, host, grant_priv, password from user; <enter>Dr.Prachoom Rangkasikorn หนา 55  
 57. 57. - ตัวอยางการดูรายชื่อเฉพาะผูทมีสิทธิ์เปน grant_privileges ี่ 1) > select user, host, grant_priv, password from user wheregrant_priv=’Y’; <enter> 5.3.4 แกรหัสผานใหกบ user=’root’ host=’localhost’ (ใน CNED School server grant user จะใชชื่อ ัphpadmin@localhost)1) > set password for ‘root’@’localhost’ = password(‘mysqladmin’); <enter>2) > select user, host, grant_priv, password from user wheregrant_priv=’Y’; <enter> 5.3.5 ออกจาก mysqld และเปดการใชงาน mySQL server 1) > exit <enter> 2) # killall mysqld 3) <enter>Dr.Prachoom Rangkasikorn หนา 56  
 58. 58. 4) # service mysqld startDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 57  
 59. 59. 6 การใชงาน mysql เพื่อสราง grant user - หนาที่ของ grant user นี้เพื่อเอาไวใชเปน login บนโปรแกรม phpMyAdmin โดยสิทธิ์ที่มีคือทําไดทกอยาง ุใน mysql server เชน สรางฐานขอมูล สรางผูใชใหม และการมอบสิทธิใหผใช ใชฐานขอมูล ู - CNED School server มี grant user เพียงคนเดียว ชื่อ phpadmin และรหัสผาน phpadmin123 โดยผูใชอื่นๆ จะถูกลบออกไป - ดูเพิ่มเติมไดในไฟล /root/setupfc11.3/mysql_user6.1 เขา mysql 1) # service mysqld stop 2) # /usr/libexec/mysqld --skip-grant-tables & 3) <enter> 4) # mysql6.2 ใชฐานขอมูล mysql และทําการดูรายชือผูใชที่มีอยู ่ 1) > use mysql 2) > flush privileges;Dr.Prachoom Rangkasikorn หนา 58  
 60. 60. 3) > select user, host from user;6.3 จะทําการลบชื่อผูใชทั้งหมดจากชื่อในหัวขอขางบน 1) > delete from user where user=’root’; 2) > delete from user where user=’’; 3) > select user, host from user;6.4 สรางผูใชชอ phpadmin รหัสผาน phpadmin123 พรอมสิทธิ์ grant privileges ื่ 1) > grant all privileges on *.* to‘phpadmin’@’localhost’ identified by ‘phpadmin123’ with grant option; 2) > select user, host from user;6.5 ออกจาก mysql และเริ่มระบบใหเหมือนเดิม 1) > exit 2) # killall mysqld 3) <enter>Dr.Prachoom Rangkasikorn หนา 59  
 61. 61. 4) # service mysqld startDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 60  
 62. 62. 7. แกไข Network7.1 เพิ่ม, ลด การดในระบบ โดยใช CNED script ชวย จะไดจํานวนวงของระบบภายใน ลําดับการดจะเปนดังนี้ eth0 local 192.168.10.0/24 eth1 to internet IP, สวนมากจะเปนดังนี้ Gateway = 192.168.1.1 DNS = 192.168.1.1 โดย CNED ใช IP ของการดเปนดังนี้ 192.168.1.8/255.255.255.0 - หากระบบไดมการแกไขมาแลว คาตางๆ ยังคงอยู ี eth2 local 192.168.11.0/24 eth3 local 192.168.12.0/24 eth4 local 192.168.13.0/24 eth5 local 192.168.14.0/24 - วิธีทํา คือ 1) จัดแจงอุปกรณในระบบใหเรียบรอย และทําการเปดเครื่อง 2) เปดระบบ แลวเขาสูระบบดวย root 3) เขาในโฟลเดอร setup และพิมพ # cd /root/setupfc11.3 # ./net-reset 4) ทําการรีบูทเครื่อง # reboot 5) เขาสูระบบดวย root และพิมพ # cd /root/setupfc11.3 # ./net-setup 6) ทําการรีบูทเครื่อง เมื่อเปดเครื่องขึ้นใหม CNED School server ก็พรอมทํางาน7.2 ปรับ IP สําหรับเลน Internet CNED ไดใช eth1 เปน IP สําหรับออกสู Internet หรือเปน Real Internet IP ที่ทําใหเครื่อง server นี้สามารถเขาถึงจากโลกภายนอกได - ยกตัวอยางDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 61  
 63. 63. IP (ที่ CNED School server) = 10.0.0.2 Gateway = 10.0.0.1 Netmask = 255.255.255.0 DNS = 8.8.8.8 7.2.1 ปรับแก NIC ในระบบดวยตัวอยางขางตน (7.1) Server ที่บริการลูกขายเลน Internet ได ตองการ NICอยางนอยสองใบครับ 7.2.2 แกไขไฟล /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 เพื่อแก IP, DNS, Gateway 1) # vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 2) กด i แลวแกตามบรรทัดในรูปภาพ 3) กด <esc> 4) พิมพ :wq <enter> 7.2.3 แกไข firewall ที่ทําหนาที่เปน router 1) # vi /root/school_firewall 2) กด i แลวแกตามบรรทัดในรูปภาพ 3) กด <esc> 4) พิมพ :wq <enter>Dr.Prachoom Rangkasikorn หนา 62  
 64. 64. 7.2.4 Reboot เครื่อง และลองทําการเลน Internet จากลูกขายครับDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 63  
 65. 65. 8 ใชโปรแกรม ftp - โปรแกรม ftp เปนโปรแกรมที่เอาไวตดตอกับ Server เพื่อนําไฟลเขา,ออก และเปลี่ยนสิทธิ์ ิ - โปรแกรมที่จะนําเสนอในนี้ ใชโปรแกรม FileZilla หาโหลดไดที่ http://filezilla-project.org/download.php A) สวนที่ใช connect สู server B) สวนแสดงไฟลของเครื่องลูกขาย C) สวนแสดงไฟลของเครื่องแมขายที่เราติดตอDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 64  
 66. 66. 8.1 ติดตอสู CNED School server 1) ใสขอมูล Host=school.cned Username=webmaster Password=teacher7898.2 การนําไฟลเขา Server 1) เลือกที่อยูปลายทาง 2) เลือกตําแหนงที่เก็บไฟล 3) คลิกขวาที่ตําแหนงไฟล หรือแฟมงานDr.Prachoom Rangkasikorn หนา 65  

×