13 prachid-cru-cid-research-article-2-7-2011

675 views

Published on

บทความวิจัยเรื่องการออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม The Standards Corporate Graphic Identity Design for Chandrakasem Rajabhat University

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
675
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

13 prachid-cru-cid-research-article-2-7-2011

 1. 1. 1 การออกแบบกราฟกเอกลักษณมาตรฐาน สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม The Standards Corporate Graphic Identity Design for Chandrakasem Rajabhat University ประชิด ทิณบุตร ( Prachid Tinnabutr) 1 บทคัดยอ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)เพอออกแบบและพฒนากราฟกเอกลกษณมาตรฐานสาหรบมหาวทยาลยราชภฏ ่ื ั  ั  ํ ั ิ ั ัจันทรเกษม 2)เพื่อออกแบบชุดตัวอักษรเอกลักษณมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ 3)เพือออกแบบจัดทํา ่ตนแบบ ตวอยางผลงาน และแนวทางการใชกราฟกเอกลกษณมาตรฐาน สาหรบมหาวทยาลยราชภฏจนทรเกษม ไปใชงานหรอ  ั    ั  ํ ั ิ ั ั ั  ืการปรับประยุกตใช กับองคกรและกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กระบวนการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีการดําเนินงานเปน 2 ระยะคอ การดาเนนการออกแบบและพฒนา ตามกระบวนการสรางสรรค ื ํ ิ ั ผลงานออกแบบ และระยะที่สอง เปนการตรวจสอบสมมติฐาน โดยใชวิธีการกลุมรวมพิจารณาผลงานออกแบบและนําไปพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม โดยกลุมประชากรที่ใชคือ กลุมผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ และนกวชาการดานการออกแบบเอกลกษณ จากภายนอกองคกร จานวน 12 คน และจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ของ ั ิ  ั  ํมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยวิธีการสุมแบบเจาะจงเลือก และการสุมเลือกแบบบังเอิญ รวมจํานวน 56 คน รวมทั้งสิ้น 68คน การเก็บรวบรวมขอมูลใชการสัมภาษณและใชแบบสอบถามโดยตรงและสอบถามทางระบบออนไลน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย ทําใหไดผลงานชุดแบบกราฟกเอกลักษณมาตรฐานสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ประกอบดวย 1)ชดแบบกราฟกเอกลกษณมาตรฐานมจานวนแบบ 3 แบบอันไดแกแบบ ุ  ั  ีํตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม( Chandra Seal) แบบอักษรยอจันทรา( Chandra Logotype)และแบบเครื่องหมายจันทรา( Chandra Mark) ที่สามารถบงบอกรูปลักษณะของตราสัญลักษณที่มีความแนนอน แสดงความเชื่อมโยงแหงความเปนราชภัฏสัญลักษณเดิม มีบุคลิกเฉพาะที่โดดเดน แตกตาง และงายในการจดจํา นําสูการนําไปใชใหเกิดความเปนเอกภาพเดียวกันขององคกรได 2)ชุดแบบตัวอักษรและตัวพิมพเอกลักษณมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่มีสัดสวนโครงสรางตามมาตรฐานของตัวอักษรไทย โดยใชชื่อตระกูลแบบตัวพิมพเฉพาะวา ซีอารยู( CRU) อันไดแกแบบตัวอักษรและตัวพิมพชื่อ CRU-Chandrakasem,CRU-LanChand. และ CRU-Rajabhat ที่สามารถติดตั้งใชงานไดจริงทั้งในระบบคอมพิวเตอรแบบพีซและแมคอินทอช และ3)ชุดตนแบบไฟลงานออกแบบกราฟกสิ่งพิมพทั่วไป ผลิตภัณฑของที่ระลึก และเครื่องแตงกาย ที่ใช ีเปนแบบอยางเพื่อแสดงถึงการนําเอากราฟกเอกลักษณมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งทั้งหมดไดบันทึก จัดเก็บรวบรวมเปนแหลงขอมูล แสดงไวเปนคูมือการใชงานกราฟกเอกลักษณมาตรฐานสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จํานวน36 หนา พรอมแผนดีวีดีที่บันทึกไฟลตนแบบและไฟลประกอบ โดยจัดเก็บเปนชนิดไฟลตามมาตรฐานสากล ที่สามารถนําไปใชในการผลิตจริงไวทั้งหมดคําสําคัญ(Keywords) การออกแบบกราฟก,กราฟกเอกลกษณมาตรฐาน,แบบตัวอักษรตระกูลซีอารยู   ั  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 2. 2. 2 Abstract The research objective is 1) to design and redesign the Standards Corporate Graphic Identity for ChandrakasemRajabhat University. 2) to design the corporate Identity typefaces set for Chandrakasem Rajabhat University. And 3) to designthe original artworks and prototypes of collateral prints, products and services, sampling and guideline to use and apply forserving the university and activity. This research processing is a descriptive research which operates in two stages. The first stepfollowed by the creativity and design process, and the second is to examine the hypothesis which designed and developed by theassociated considerations of participants in the process of design focus groups. Research tools are interviewing andquestionnaire. The population was a group of corporate identity design experts from outside and a group of stakeholders ofChandrakasem Rajabhat University. Specific selection of 68 data was collected by direct interview, questionnaire, and onlinedirectly questionnaires. The statistics used for data analysis included percentage, mean and standard deviation. Following is thedesign result from the research which consists of 1) A set of standard graphic identity for Chandrakasem Rajabhat Universityare University Seal (Chandra Seal), Logotype (Chandra Logotype), and Mark (Chandra Mark) can indicate the appearance of acertain brand. It shows the connection to the old Rajabhat University Symbol, that outstanding personalities differ, and easy toremember. It can be used to make the same unity of the organization. 2) a set of unique typeface for Chandrakasem RajabhatUniversity, named in CRU-font family, i.e. CRU-Chandrakasem, CRU-Rajabhat and CRU-LanChand. It designed to fit theproportion and the structure of standard Thai characters. It can install the program actually works with both systems andapplications, PC and Macintosh systems. And 3) a set of master files, design sampling of publications, souvenirs, corporateproducts and services, dressing forms and other related media. And the design guidelines to use as a template for implementingthe standards graphic identity of the University uniqueness. All of which are recognized as the source collection. It presented asa standards corporate graphic identity manual for Chandrakasem Rajabhat University within 36 pages attaches with a DVDrecorded all the original files that can be used to produce all original documents.Keywords : Graphic Design,Standards Corporate Graphic Identity,CRU-Fonts Family,Chandrakasem Rajabhat Universityความสําคัญและความเปนมาของปญหา ความเปลยนแปลงดงกลาว บคคลทวไป บคลากร และ ่ี ั  ุ ่ั ุ นับแตในปพ.ศ.๒๕๔๗ เปนตนมา ไดมการประกาศใช    ี ผูบริหาร ทั้งภายในและภายนอกองคกร มักมองเห็นวาเปนการพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันมีผลใหสถาบันราชภัฏ เปลียนแปลงเพียงเล็กนอย มีการเปลียนแปลงแบบคอยเปนคอย ่ ่ทุกแหงทั่วประเทศไดยกฐานะเปน "มหาวทยาลยราชภฏ" และมี ิ ั ั ไป ใชทรัพยากรที่มีอยูเดิมไปพลางกอน แลวจึงปรับเปลี่ยนใหผลทําใหมีระบบการบริหารงานเปนแบบนิติบุคคล แยกอิสระ เหมาะสมในภายหลัง ทั้งนี้เพราะภาพลักษณที่เปนอยูดังกลาวเฉพาะแตละแหงมีสถานะเทียบเทามหาวิทยาลัยของรัฐเดิมที่เคย ตองอาศยเวลาและการประชาสมพนธ ตามระยะเวลาของ  ั ั ัมีมาแตกอน(จันทรเกษม,2552:3) และในความเปลียนแปลงใหม  ่ แผนงานและความพรั่งพรอมที่ตองสั่งสมขึ้นมาใหม ทั้งนี้เพราะในสถานะดังกลาวสิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมีจุดเริ่มตนเปน ภาพลกษณองคกร( Corporate Image) นั้นจะเกิดขึ้นไดจะตอง ั  ทุนเดิมยังคงตองใชเหมือนกันและยังคงเปลี่ยนแปลงไดนอย นั่น อาศัยภาพรวมทั้งหมดขององคการ ที่บุคคลรับรูจากก็คือการที่มีภาพลักษณขององคกรในประเด็นของการเปนที่ ประสบการณ หรือมีความรูความประทับใจ ตลอดจนความรูสึกยอมรับของสังคมประเทศ อันเกี่ยวเนื่องกับในชื่อเสียงและ ที่มีตอหนวยงานหรือสถาบันโดยการกระทําหรือพฤติกรรมภารกิจเดิม ที่เคยมีและคงใชรวม กันตลอดมา โดยจะเห็นไดวามี องคการ การบรหาร ผลตภณฑการบรหาร และการ  ิ ิ ั  ิการใชชื่อนําหนาเหมือนกันทุกแหง แลวใชชื่อเฉพาะของแตละ ประชาสมพนธ ทจะตองเขามามบทบาทตอภาพลกษณองคการ ั ั ่ี   ี  ั  แหงตามหลัง เฉกเชนเดียวเชนเดียวกับชื่อของมหาวิทยาลัย ดวย ภาพลกษณขององคกรจงมความสาคญ เพราะสามารถทา  ั   ึ ี ํ ั ํราชภัฏจันทรเกษมนั่นเอง ใหสถาบัน หรือหนวยงานมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับเชื่อถือศรัทธา จากบุคคลที่เกี่ยวของและจะทําใหองคกร หนวยงานหรือสถาบัน
 3. 3. 3นั้นๆ มีความเจริญกาวหนาได ดังนั้นคําวาภาพลักษณขององคกร มาตรฐานเอาไว อีกทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมนั้นถือวาจึงมีนัยแหงความเปนนามธรรมคอนขางสูง เปน ความเขาใจที่ เปนองคกรที่จัดตั้งมานาน และจัดวาเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นใหมตองอาศัยสื่อที่เปนรูปธรรมมารวมแสดงเอกลักษณเฉพาะแทน มีคูแขงที่มีเปนจํานวนมาก จึงควรตองสรางเอกลักษณเฉพาะตัวความเปนนามธรรมอยางมีหลักฐาน แลวนําสูการเกิดความเขาใจ สําหรับองคกร(สุมิตรา ศรีวิบูลย 2546:13)มนใจ เชอใจ เลอมใส ศรทธา ในภาพรวมขององคกร เชน การ ่ั ่ื ่ื ั   จากสภาพปจจุบันและปญหาดังกลาว ทําใหผูวิจัยเห็นวารับรูหลักฐานของสื่อ วัตถุ หรือสิ่งแทนองคใดที่เปนรูปธรรม จับ สมควรที่จะตองทําการศึกษาวิจัยและดําเนินการออกแบบกราฟกตองได เชนเมื่อมองเห็นตราสัญลักษณ สัญรูป ภาพกราฟก เอกลกษณมาตรฐานเฉพาะของมหาวทยาลยราชภฏจนทรเกษม ั  ิ ั ั ัสิ่งของ เครื่องใช ที่ไดระบุความมีเอกลักษณเฉพาะแลวจะเกิด ขนใหม ใหถกตองตามหลกการทางศลปะและการออกแบบ ้ึ ู  ั ิการรับรูลัดหรือรับประกันไปสูถึงขั้นเขาใจรวมไดทันทีได เชน  เอกลักษณองคกร เพื่อการนําเสนอใหมีการยอมรับ เกิดนําไปใชเดียวกันกับการเห็นถึงภาพพจนมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อยางเปนมาตรฐาน และขอตกลงรวมกันในสังคมชาวจันทรนับวาเปนสถาบันการศึกษาเกาที่มีชื่อเสียงมานานนับ 69 ป ใน เกษมและหรือผูออกแบบในลําดับถัดไป อันจะเปนการสงเสริมปจจุบัน(2552) มีเกียรติคุณตอเหลาบรรดาลูกศิษย และบุคคลใน ภาพลักษณที่ดีและมั่นคงของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสังคมมานานานัปการ เปนที่ยอมรับของสังคมประเทศ และ ตลอดไปภายนอกประเทศมากมาย นบวามภาพลกษณขององคกรทดและ ั  ี ั   ่ี ี วัตถุประสงคของการวิจัยเปนที่นาภาคภูมิใจของบุคลากรที่เกี่ยวของกันทุกคน อีกทั้งยัง 1.เพอออกแบบและพฒนากราฟกเอกลกษณมาตรฐานเฉพาะ ่ื ั  ั นับวาเปนมหาวิทยาลัยของรัฐแหงใหมที่ตองสรางเสริม ขยาย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและพัฒนาคุณภาพภารกิจขององคกรที่ตองเปลี่ยนแปลงใหม 2.เพอออกแบบชดตวอกษรเอกลกษณเ ฉพาะของ ่ื ุ ั ั ัและกาวไกลไปตออีกในอนาคต ดังนั้นการที่จะอาศัยตนทุนเดิม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมภาพพจนเดิมที่มีอยูเดิมคงจะไมเพียงพอแลว ซึ่งควรตองมีการ 3)เพือออกแบบจัดทําตนแบบ ตัวอยางผลงาน และแนวทาง ่สรางภาพพจนขึ้นมาใหปรากฏชัดยิ่งขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การใชกราฟกเอกลกษณมาตรฐาน สาหรบมหาวทยาลยราชภฏ   ั  ํ ั ิ ั ัเพราะในปจจุบันเกิดสภาวะการแขงขันกันในเชิงธุรกิจทาง จันทรเกษม ไปใชงานหรือการปรับประยุกตใช กับองคกรและการศึกษามากขึ้น ที่ตองแขงขันกันเองในสถานศึกษาภาครัฐและ กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาเอกชน และเปนสิ่งที่ตองกระทําเพื่อใหอยูใน ขอบเขตของการวิจัยเกณฑมาตรฐานตางๆ ทเ่ี ปนขอกาหนดของสานกงานมาตรฐาน     ํ ํ ั การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา วิเคราะห ออกแบบสรางสรรคและตางๆอีกมากมาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและพัฒนาองคกร พฒนาผลงานออกแบบกราฟกสอแสดงลกษณะเอกลกษณเ พอ ั  ่ื ั ั ่ืในสวนตางๆภายในมหาวิทยาลัย จึงเปนสิ่งจําเปนที่ตองไดรับ นามาใชเ ปนตนแบบมาตรฐานเฉพาะของมหาวทยาลยราชภฏจนทร ํ   ิ ั ั ัความรวมมือเปนอยางดี เพื่อชวยกันสรางภาพลักษณใหเปนไปสู เกษม ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการสรางสรรคผลงานชุดทิศทางเดียวกัน และสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศนและภารกิจ 1.ออกแบบกราฟกเอกลกษณมาตรฐานเฉพาะของมหาวทยาลย  ั  ิ ัของมหาวิทยาลัยที่ไดกําหนดแนวทางไว ราชภัฏจันทรเกษม ผูวิจัยในฐานะที่เปนบุคลากรดานการสอนดานการออกแบบ 2.ออกแบบตวอกษรเอกลกษณเ ฉพาะของมหาวทยาลยราชภฏ ั ั ั ิ ั ัของมหาวทยาลย ไดเ หนความสาคญดานการสรางภาพลกษณ ิ ั ็ ํ ั   ั จันทรเกษมขององคกร ซึ่งจําเปนจะตองมีการเปลี่ยนแปลงใหม จึงไดทําการ 3.ออกแบบและจดทาตนแบบกราฟกเอกลกษณเ ฉพาะสาหรบ ั ํ   ั ํ ัออกแบบตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยใหใหมเปนการชั่วคราว การประชาสัมพันธองคกรและหนวยงานหลักของมหาวิทยาลัยอยางไมเปนทางการและยังไมครบสมบูรณ ดังแบบตราและแบบ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับตัวอักษรที่กําลังใชอยูในปจจุบันนี้ ซึ่งจากการติดตามผลการ 1. ไดชดผลงานตนแบบกราฟกเอกลกษณมาตรฐานเฉพาะ  ุ   ั นําไปใชแลว ทําใหทราบวามีการนําตราสัญลักษณไปใชอยางไม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเชนตราสัญลักษณระดับถูกตอง ไมเขาใจ ไมยอมรับและมีการนําไปเปลี่ยนแปลงใหมที่ หลักและระดับรอง อันไดแก 1).แบบตราสัญลักษณประจําไมเหมาะสม ไมบงควรใช(ตามที่มาคือเปนตราประจํารัชกาลที่9) ั มหาวทยาลยอยางเปนทางการ 2).แบบเครื่องหมาย/อักษรยอจาก ิ ั  ไมสมควรปรับ และทําใหไมมีมาตรฐานเดียวกัน จึงทําใหเกิด ชือของมหาวิทยาลัยและ 3).แบบตราเครื่องหมาย ่ความหลากหลายไรมาตรฐานทั้งที่ใชเปนทางการและไมเปนทางการ ทงนเ้ี พราะทางมหาวทยาลยยงไมมการกาหนด ้ั ิ ั ั  ี ํ
 4. 4. 4 2.ไดชดแบบตวอกษรเอกลกษณมาตรฐานเฉพาะของ  ุ ั ั ั  การรวมคัดเลือกแบบเอกลักษณโดยคณะหรือกลุมประชากรโดยใชมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่สามารถนําไปติดตั้งใชพิมพ- สถิติการวิเคราะหคารอยละ คาเฉลี่ย ของความคิดเห็น เพื่อใชเปนแสดงผลไดทั้งในเครื่องคอมพิวเตอรระบบแมคอินทอชและพีซี แนวทางสรปผลงานตนแบบผลงานกราฟกตราสญลกษณ ุ   ั ัใชกบระบบการพมพเ อกสารและงานออกแบบกราฟก สอ ั ิ  ่ื เครื่องหมายและแบบตัวอักษร ที่จะใชเปนแนวทางกําหนดเปนแบบโฆษณาประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่สื่อ มาตรฐาน แลวสรุปเปนตนแบบสําหรับการนํา เสนอตัวอยางแสดงเอกลกษณเ ฉพาะในภารกจ กจ การงานของมหาวทยาลย ั ิ ิ ิ ั รูปแบบผลงานกราฟกเอกลักษณและผลงานที่เกี่ยวของ ไวเปนราชภัฏจันทรเกษม และหรือเผยแพรรวมใชเปนเอกลักษณใน รูปเลมคูมือการใชงานใหเกิดการนําไปใชและการพัฒนาจากนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏไดทั่วประเทศ ตนแบบจริงเปนเอกลักษณมาตรฐาน 3.ไดชดผลงานตนแบบงานกราฟกเอกลกษณเ ฉพาะสาหรบ  ุ   ั ํ ั กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของการนําไปใชหรือปรับประยุกตใชกับหนวยงาน กิจการที่เกี่ยว ผูวิจัยไดดําเนินกิจกรรมตามกรอบแนวคิดของการศึกษาวิจัยของทังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิเชน ตนแบบ ้ เปน 4 ขั้นตอนหลัก ดังแสดงเปนแผนภูมิสรุปภาพรวมวิธีสงพมพงานเอกสารราชการและหรองานพมพสานกงานทวไป ่ิ ิ  ื ิ  ํ ั ่ั ดําเนินการวิจัยไวดังนี้คือเปนตน 4.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีคูมือกํากับการใชงานกราฟกเอกลักษณมาตรฐาน เพื่อใชเปนเครื่องมือกํากับและกําหนดแนวทางสําหรับการสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดแกองคกรตอไปวิธีดําเนินการวิจัย การวิจัยครั้งนี้มีวิธีดําเนินการ 2 วิธีคือ 1.เปนการศกษาวจยเชงคณภาพ ( Descriptive Research) ตาม  ึ ิั ิ ุกระบวนวิธีการสรางสรรคผลงานดานการออกแบบ โดยการศึกษาเอกสาร การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหาทเ่ี กดจากการนาคณลกษณะกราฟกเอกลกษณไปใชจรงของ  ิ ํ ุ ั  ั   ิองคกร และจากหลกฐานขอมลทปรากฏในสงคมและสากล เพอ  ั  ู ่ี ั ่ืนํามาตั้งเปนโจทยและความตองการจําเปนในการออกแบบสรางสรรค แลวนําเสนอเปนรูปแบบลักษณะผลงานชุดกราฟกเอกลกษณเ ฉพาะของมหาวทยาลยราชภฏจนทรเกษม ตามระเบยบ ั ิ ั ั ั ีวิธีและกระบวนวิธีทางการสรางสรรคผลงานออกแบบ( Design TheProcess) เปน 4 ขั้นตอนหลักใหญ โดยสรุปคือ 1.1 การศึกษาขอมูลและการนําเสนอแนวความคิดเบื้องตน แผนภูมิที่1 แสดงกรอบแนวคิดและขั้นตอนวิธีการวิจัย(Preliminary Research and Preliminary Ideas) การเก็บรวบรวมขอมูล 1.2 การออกแบบและพฒนาปรบแกไขแบบ ( ั ั  Design and ใชวิธีดําเนินการดังนี้คือRefinement) 1.การศึกษารวบรวมขอมูลเบื้องตน จากหลักฐานเอกสาร สื่อ 1.3 การรวมพิจารณาคัดเลือกแบบที่เหมาะสม( Decision สิ่งพิมพปฐมภูมิและทุติยภูมิ ดวยการบันทึกรวบรวมหลักฐานที่Making/Focus Group) ปรากฏจากสภาพปจจบนปญหาทเ่ี กดจากการนาเอาคณลกษณะ  ุ ั  ิ ํ ุ ั 1.4 การผลิตตนแบบจริงและการนําเสนอ แบบใชงานจริง กราฟกเอกลักษณตางๆที่เปนของเดิมไปใชจริงและการปรับแก(Original Artwork & Implementation) ใหม หลังจากที่องคกรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฐานะเปน 2. เปนการศึกษาความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญภายนอกและผู มหาวิทยาลัยใหม ทั้งภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดมีสวนไดสวนเสียขององคกร ที่มีตอผลงานกราฟกเอกลักษณที่ และเฉพาะของมหาวทยาลยราชภฏจนทรเกษม รวมทงการ ิ ั ั ั ้ันําเสนอเปนทางเลือก( lternative Design Solutions) หรือกระบวน A รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสรางความ
 5. 5. 5ตองการดานการใชงาน และขอมูลจากภาระงานที่ตองรวมรบผดชอบงานดานการออกแบบกราฟกเอกลกษณในฐานะเปน ั ิ   ั  บุคลากรในหนวยงานโดยตรง เพื่อใชเปนขอมูลสรุปความตองการเบื้องตนในการออกแบบ( Design Briefs)และการออกแบบจัดทําแบบทางเลือก(Alternative Design)2.การพจารณาคดเลอกแบบเพอการกาหนดเปนตนแบบ ิ ั ื ่ื ํ  มาตรฐานโดยการประชุมดวยการนําเสนอผลงานและใหมีสวนรวมในการตัดสินใจและการเสนอแนะขอคิดเห็น ทั้งแบบโดยตรง เปนกลุมยอย และผานทางระบบออนไลน ดวยแบบสอบถามแบบประเมินคา 5 ระดับผลการวิจัย ผลการวจย ทาใหไดผลงานชดแบบกราฟกเอกลกษณ ิั ํ   ุ  ัมาตรฐาน สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ประกอบดวย 1)ชดแบบกราฟกเอกลกษณมาตรฐานมจานวนแบบ 3 แบบ ุ  ั  ีํอันไดแกแบบตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม( Chandra Seal) แบบอักษรยอจันทรา( Chandra Logotype)และแบบเครืองหมายจันทรา( Chandra Mark) ที่สามารถบงบอก ่รูปลักษณะของตราสัญลักษณที่มีความแนนอน แสดงความเชื่อมโยงแหงความเปนราชภัฏสัญลักษณเดิม มีบุคลิกเฉพาะที่โดดเดน แตกตาง และงายในการจดจา นาสการนาไปใชใหเ กด    ํ ํ ู ํ  ิความเปนเอกภาพเดยวกนขององคกรได 2)ชุดแบบตัวอักษรและ  ี ั ตัวพิมพเอกลักษณมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่มีสัดสวนโครงสรางตามมาตรฐานของตัวอักษรไทย โดยใชชื่อตระกูลแบบตัวพิมพเฉพาะวา ซีอารยู( CRU) อันไดแกแบบตัวอักษรและตัวพิมพชื่อ CRU-Chandrakasem,CRU-LanChand.และ CRU-Rajabhat ที่สามารถติดตั้งใชงานไดจริงทั้งในระบบคอมพิวเตอรแบบพีซและแมคอินทอช และ3)ชดตนแบบไฟล ี ุ งานออกแบบกราฟกสิ่งพิมพทั่วไป ผลิตภัณฑของที่ระลึก และเครื่องแตงกาย ที่ใชเปนแบบอยางเพื่อแสดงถึงการนําเอากราฟกเอกลกษณมาตรฐานของมหาวทยาลยราชภฏจนทรเกษม ซง ั  ิ ั ั ั ่ึทั้งหมดไดบันทึก จัดเก็บ รวบรวมเปนแหลงขอมูล แสดงไวเปนคมอการใชงานกราฟกเอกลกษณมาตรฐานสาหรบมหาวทยาลย ู ื   ั  ํ ั ิ ัราชภฏจนทรเกษม จานวน 36 หนา พรอมแผนดีวีดีที่บันทึกไฟล ั ั ํตนแบบและไฟลประกอบ โดยจัดเก็บเปนชนิดไฟลตามมาตรฐานสากล ที่สามารถนําไปใชในการผลิตจริงไวทั้งหมด ภาพท่ี1.ภาพสรปรวมผลงานออกแบบกราฟกเอกลกษณ ุ  ั มาตรฐานสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 6. 6. 6อภิปรายผล จากภายนอกมหาวิทยาลัย และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียของ การอภิปรายผลวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้คือ มหาวิทยาลัย อันไดแกกลุมผูบริหาร ผูแทนหนวยงาน อาจารย 1. จากสรปผลการวจยทพบวา ชดแบบกราฟกเอกลกษณ ุ ิ ั ่ี  ุ  ั ขาราชการ พนกงานเจาหนาท่ี ศษยเ กาและนกศกษาปจจบนวา  ั   ิ  ั ึ  ุ ั มาตรฐานมจานวนแบบ 3 แบบอันไดแกแบบตราสัญลักษณ ีํ โดยภาพรวมของคุณลักษณะกราฟกชุดนี้มีความเปนเอกลักษณประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม( Chandra Seal) แบบ มาตรฐานอยูในระดับมาก ซึ่งการทําวิจัยแบบสนทนากลุมอักษรยอจันทรา( Chandra Logo)และแบบเครืองหมายจันทรา ่ ทางการออกแบบเฉพาะเรื่องนี้ก็นับวาเปนวิธีที่สอดคลองกับ(Chandra Mark) ซึ่งการที่ผลงานออกแบบที่เปนขอสรุปตาม แนวคิดของ Morgan D.L.(2001) ที่กลาววาเปนวิธีวิจัยทางการสมมติฐานประเด็นแรกออกมา มี 3 แบบคือตราสัญลักษณ แบบ ตลาด โดยการเลอกใชตวแทนกลมแบบเจาะจงของกลม ื  ั ุ ุอักษรยอ และเครื่องหมายดังภาพแสดงขางตนนั้น ไดมีความ ผูเชี่ยวชาญ และใชการสนทนากลุมยอยมาใชซึ่งอาจใชรวมกับสอดคลองตาม แนวคิด และหลกการของการออกแบบกราฟก ั  แบบสอบถามเพื่อสามารถรวบรวมขอสรุปเชิงลึกในประเด็นเอกลกษณ ดังที่ไดตั้งเปนสมมติฐานเอาไวแตตน ตามที่ผูวิจัยได ั ปญหาทเ่ี ฉพาะเจาะจงในการสนทนาแตละครง และผลงาน   ้ัทาการศกษา วเิ คราะห สงเคราะห ขนจากคณลกษณะของแบบ ํ ึ ั ้ึ ุ ั ออกแบบที่ไดเปนขอสรุปนี้ก็ยังสอดคลองกับแนวคิดของตราสัญลักษณเดิมที่ปรากฏลักษณะการนําไปใชงานหรือการ Askegaard & Chirstensen,(2001) ทกลาววา การทผลงานกราฟก ่ี   ่ี นําไปใชในกิจการงานตางๆของมหาวิทยาลัย โดยที่ตรา เอกลักษณที่สรางสรรคขึ้นมาไดรับการยอมรับและถูกนําไปสัญลักษณที่มีมาตรฐานนั้น จะเปนเครื่องมือสื่อบงชี้และนําทางสู สรางสรรคใหเปนสื่อเอกลักษณองคกร นั้น ยอมจะมีบทบาทในการสรางภาพลักษณที่ดีใหแกองคกร ดังนั้นจึงควรออกแบบใหมี การสรางความแตกตางในการรับรูถึงภาพลักษณองคกร ซึ่งการมีไวอยางนอย 3 รูปแบบเพื่อใหเหมาะสมกับการนําไปเปน ภาพลกษณองคกรทเ่ี หมาะสม จะสามารถสรางความแตกตาง ั    ตนแบบมาตรฐานหรือแนวทางการออกแบบประยุกตตอไปคือ ใหกับสินคาและบริการ , เสริมสรางความภักดีใหแกองคกร , 1.1 ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย ( University Seal) กระตุนการลงทุน , ดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถเขามารวมงาน ,ควรเขียนและพัฒนาแบบตราขึ้นใหมใหถูกตอง และกําหนด และเปนการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานไดเปนอยางดี และแบบไวเปนมาตรฐาน เพื่อเปนตัวแทนที่บงบอกฐานะความเปน ผลงานจากการทมการออกแบบพฒนาคณภาพใหมดวยการ ่ี ี ั ุ  องคกร กิจการ และใชสื่อสารการรับรูที่เปนทางราชการอยาง ปรับปรุงแบบกราฟกที่ดีกวา โดยมีจัดทําขอกําหนดมาตรฐานเครงครัด ใหเหมาะสมกับความเปน “ราชภัฏสัญลักษณ ”หรือ ตางๆทางคุณลักษณะขนาดสัดสวนและโครงสรางและเสนอแนะแบบตราพระราชลญจกร ในรชกาลท่ี 9 ที่ไดรับพระราชทานมา ั ั หรือกํากับวิธีการใชนั้น ก็นับเปนสิ่งที่องคกรที่ตั้งมานาน เมื่อชื่อและเปนอัตลักษณที่ยังไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ตราบใดที่ และสัญลักษณที่ใชอยูนั้นลาสมัย เพราะสัญลักษณขององคกรมีมหาวิทยาลัยยังไมเปลี่ยนแปลงชื่อใหมที่แตกตาง การใชงานมานานพอสมควร ดงนนจงมความความจาเปนท่ี  ั ้ั ึ ี ํ  1.2 แบบอักษรยอประจํามหาวิทยาลัย( University จะตองมีการพัฒนารูปแบบ CI เสียใหม(สุมิตรา ศรีวิบูลยLogotype) ควรออกแบบไวใหใชเปนมาตรฐานที่แสดงใหเปนถึง 2540:20-21) ทั้งนี้ก็เพื่อใหเหมาะสมกับยุคสมัยและเทคโนโลยีความเปนกลุมมีพลัง ที่ใกลตัว เพื่อแสดงแทนความมีบุคลิก ของการออกแบบ มความเหมาะสมกบระบบการผลต ระบบการ ี ั ิเฉพาะที่แตกตางจากตนกําเนิดที่เหมือนกัน เปนรหัสสําหรับการ สื่อสาร ระบบการผลิตภัณฑสินคาและบริการ และที่สําคัญที่สุดสื่อสารภายในแบบกึ่งทางการ ใหเกิดการจดจําไดไวและรับรู ได ก็คือ เพื่อการนําไปใชใหเกิดเปนมาตรฐานเดียวกันภายในของงาย อานไดเปนมาตรฐานสากล  องคกรไดสะดวก ถกตอง อยางเขาใจในความหมายและ   ู    1.3 แบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณ( University Mark) กอใหเกิดกิจกรรมเสริมภาพลักษณ เกิดการตีความที่ดี มีการควรออกแบบใหใชเปนแบบมาตรฐานกลางระดับกิจกรรมและ นําไปพัฒนาตอเนื่องไดอยางเปนระบบการมีสวนรวมของบุคคลภายในองคกร เปนสื่อแสดงแทนสารที่ 2. จากผลการวิจัยและการออกแบบสรางสรรคชุดแบบจะเชื่อมโยงใหเกิดการรับรูอยางงายๆ รวดเร็วทั้งระหวางองคกร ตัวอักษรและตัวพิมพเอกลักษณมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชกบบคคลภายในสงคม หรอสาธารณะ สามารถการนาไปปรบ ั ุ ั ื ํ ั ภัฏจันทรเกษม ทําใหไดชุดแบบตัวอักษรที่มีสัดสวนโครงสรางประยุกตใชไดงายภายใตเงื่อนไขแหงการใชสัญลักษณเชื่อมโยง ตามมาตรฐานของตัวอักษรไทย โดยไดกําหนดใชชื่อตระกูลรวมหรือยังคงแสดงถึงที่มาเดิม ซึ่งผลงานดังกลาว ก็ไดรับการ แบบตวพมพ( Font Family)เฉพาะวา ซอารยู( CRU) อันไดแก ั ิ  ี ยอมรบจากกลมผเู ชยวชาญทางการออกแบบ กลมนกวชาการ ั ุ ่ี ุ ั ิ แบบตัวพิมพชื่อ CRU-Chandrakasem, CRU-LanChand และ CRU-Rajabhat.Version 1.0 ซึ่งไดติดตั้งและทดสอบรวมกับ
 7. 7. 7ระบบปฏิบัติการวินโดวสและระบบแมคอินทอช มีการทดสอบ การนําไปใชงาน พรอมทั้งคําอธิบาย อยูในลักษณะแฟมหวงปกซ้ําและไดรวมทดลองใชงานรวมกับโปรแกรมประยุกต แข็ง บรรจุเนื้อหา 52 หนา และแผนซีดีรอม จํานวน 1 เลม และสํานักงานและโปรแกรมดานคอมพิวเตอรกราฟกโดยไดรับความ ในการนาเสนอเอกสารคมอการใชงานกราฟกเอกลกษณ ํ ู ื   ัรวมมือในการนําไปใชทดสอบและไดผลตอบรับกลับเปนอยางดี มาตรฐานสําหรับมหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม นั้น ผูวิจัยไดจากผบรหารของหนวยงาน อาจารย นกศกษา ศษยเ กาพนกงาน ู ิ  ั ึ ิ  ั ออกแบบจัดทําเปนตนแบบไฟลอารตเวิรคสําเร็จรูปที่พรอมเจาหนาที่ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดทั้งผูเชี่ยวชาญและนัก นําไปดําเนินการพิมพออกมาเปนรูปเลมจํานวนนอยดวยระบบออกแบบ จากภาคเอกชน โดยมเี รมมการนาแบบตวอกษรไป ่ิ ี ํ ั ั การพิมพแบบดิจิตัลสี่สี( Color Digital Print Proof) และแยกสีทดลองใชงานจริงตามวัตถุประสงคเชิงประจักษจริงในการ แมพิมพ เขาแทนพิมพจํานวนมากไดดวยระบบการพิมพออฟนําไปใชงานคือ แบบตัวอักษร CRU-Chandrakasem และCRU- เซทสีส( Color Offset Press) ในรูปเลมขนาดมาตรฐาน A4 (210 ่ ีRajabhat เปนแบบตัวอักษรประเภทตัวตกแตง( Display มม.x297 มม.) จํานวน 36 หนา หรือจํานวน 4 หนายก แยกปก Typeface) ทนาไปใชเ พอการตกแตงขาวสาร เชนการนาไปใช ่ี ํ ่ื    ํ หนา-หลัง อีกทั้งไดนําเสนอเผยแพรไวเปนไฟลการพิมพผานเปนตัวเนนขอความสวนพาดหัวขาว ใชเปนชื่อหรือหัวขอสําคัญ ระบบอินเตอรเน็ต( Digital e-Publishing) ดวยไฟลมาตรฐาน  เพื่อการเนน ย้ํา สื่อแสดงและการเชื่อมโยงถึงที่มาเดิมและการ ประเภท. pdf และไฟลภาพ . jpegไวใหผูเขาใชงานดวยระบบ รกษาบคลกทเ่ี ปนเอกลกษณเ ฉพาะของความเปน ราชภฏ ในการ ั ุ ิ  ั  ั สมาชิกของเว็บไซต www.chandrakasem.info สามารถดาวนไห รับรูของสังคมไดอยางตอเนื่อง โดยที่มีแบบตัวอักษรชื่อซีอารยู- ลดไฟลมาตรฐานเหลานี้ลงไปใชงาน เพื่อการติดตั้ง พิมพลานจันทร( CRU-LanChand) ใหใชรวมเปนตัวจัดเรียงเนื้อหาที่ เผยแพร และใชอางองประกอบใชในเชงวชาการไดอกชองทาง  ิ  ิ ิ ี เปนเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ดังที่ หนึ่งผูวิจัยไดนํามาใชเปนแบบตัวเรียงพิมพแสดงเนื้อหาทั้งหมดในรายงานผลการวิจัยเลมนี้ และดังที่มีการนําแบบอักษรชุดดังกลาวนี้ไปใชงานเพื่อสื่อถึงเอกลักษณขององคกรแลวดังเชนในงานประเภทกราฟกสื่อ-สิ่งพิมพตางๆ อาทิเชน วารสารจันทรเกษมสาร,จดหมายขาวจันทรกระจางฟา จดหมายขาวประจําคณะแผนพบจากหนวยงานสาขาวชา คมอประกนคณภาพการศกษา และ ั  ิ ู ื ั ุ ึเว็บไซตตางๆเกี่ยวของกับภารกิจในวัตถุประสงคตามประกาศของมหาวิทยาลัย 3. ผลจากการที่ไดวิจัยเพื่อออกแบบพัฒนาตนแบบตราสัญลักษณ แบบตัวอักษร หรือ ตัวพิมพชุดซีอารยู-ราชภัฏสําเร็จนั้น ทําใหการออกแบบสรางสรรคผลงานกราฟกมีองคประกอบครบสมบูรณเปนชุดมาตรฐานเดียวกัน ใชเปนองคประกอบหลักในการบงชี้ถึงลิขสิทธิ์ในตัวผลงาน และทําใหสามารถนําไปเปนองคประกอบหลักในการสรางสรรคตนแบบไฟลดิจิตัลที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฏหมาย สามารถนําไปใชสราง จัดเก็บ คนคนและเผยแพรเ ปนผลงานออกแบบดานกราฟก(เรขศิลป) ื   สิ่งพิมพ ผลิตภัณฑของที่ระลึก และเครื่องแตงกาย ฯลฯ เพื่อใชสื่อแสดงถึงการนําเอากราฟกเอกลักษณมาตรฐาน เพื่อเปนสื่อสรางเสริมเอกลักษณและภาพลักษณใหแกองคกร โดยได ภาพท่ี2 .หนงสอคมอการใชงานกราฟกเอกลกษณมาตรฐาน ั ื ู ื   ั รวบรวมผลงานที่ไดออกแบบสรางสรรคทั้งหมดไวเปนรูปเลม สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเอกสารคูมือเอกลักษณองคกร ซึ่งก็สอดคลองกับผลการวิจัยของชลธิศา เที่ยวประดิษฐ(2550) ที่ไดสรุปผลออกแบบผลงานการ ขอเสนอแนะ ออกแบบเอกลักษณองคกรสําหรับโครงการโฮมสเตยมาตรฐาน ขอเสนอแนะอันเปนผลจากการวิจัยและหรือสาระสืบเนื่องไทย เปนรูปเลมเอกสารคูมือเอกลักษณองคกร เพื่อเปนแบบอยาง ในครั้งนี้ มีดังนี้คือ
 8. 8. 8 1 . ภาพลักษณที่ดีขององคกร คือเปาหมายที่ทุกองคกรอยากมี อารยูทั้ง 3 แบบ (Corporate Fonts) ซึ่งอาจตราเปนขอกฎหมายและอยากได และเมื่อเกิดมีหรือไดแลวก็ตองหมั่นบํารุงรักษา ไวอยางเปนระบบ ตราเปนระเบียบการใชใหถูกตองเปนสถานภาพใหคงไวในภาวะความเปนปจจุบัน และทําใหดียิ่งๆขึ้น มาตรฐานเฉพาะไว เชนเดียวกับเปนขอบังคับหรือสินทรัพยของในกาลอนาคต ซึ่งสิ่งที่ซึมซับเอาภาวะความเปนจริงอันเปน มหาวทยาลย(University Assets) ทั้งนี้ก็เพื่อใหมีผลตอการนําไป ิ ัคุณลักษณะและความดีที่ปรากฏ หรือเปนสื่อกลางแทนคาการ ปฏิบัติ การนําไปผลิต การเผยแพรใชงานจริงรวมกับทรัพยสินตีความที่เปนนามธรรมเหลานี้ไดดีที่สุดก็คือ ตราสัญลักษณของ และการบริการทั้งหมดทั้งปวง เกิดการบังคับใชทั้งในภาระกิจองคกร ที่มีคุณลักษณะเปนวรรณกรรมทางการรับรู( Visual หลักภารกิจรองหรือกิจกรรมเสริมภาพลักษณใดๆทุกดานทุกLiteracy) ที่ทําใหมองเห็นคุณคาแหงความคงที่ ระดับ ใหสมกับศักดิ์ศรีและฐานะความเปนมหาวิทยาลัยใน(Consistency)ความลงตัว( Firmness)ทีเ่ ปยมดวยความหมาย  ระบบบริหารราชการแหงรัฐ หรือเปนการเตรียมการที่จะพัฒนา(Meaningful)ผานทางเสนสายสีสันลวดลายอันเปนวัจน องคกรไปเปนมหาวิทยาลัยนอกระบบในอนาคต ที่ยังคงตองและอวัจนสัญลักษณ หรือที่มักเรียกวาเปนคุณลักษณะกราฟก เชื่อมโยงประวัติศาสตรหรือที่มาขององคกร ตามเกียรติภูมิที่เอกลักษณเฉพาะขององคกรนั่นเอง ผลงานออกแบบสรางสรรค ไดรบนามพระราชทานมาวา ราชภฏ ทยนยาวและคงเอกลกษณ ั  ั ่ี ื ัใดๆอนเกดจากการวจยเรองการออกแบบกราฟกเอกลกษณ ั ิ ิ ั ่ื  ั สืบไปมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมนี้ นับเปนผลการ 3 . มหาวิทยาลัยควรมีการจัดพิมพแผยแพร ประชาสัมพันธดําเนินงานสวนหนึ่ง ซึ่งผูวิจัยในฐานะที่เปนบุคลากรในองคกร ใหการสนับสนุนงบประมาณในการผลิตสําเนาจากตนแบบ สื่อแหงนี้ไดเริ่มตน สรรค สรางและพัฒนา เพื่อใหเกิดมีการ แมแบบตัวอยางเพื่อการแจกจายใหแกหนวยงานทุกระดับออกแบบอยางเปนระบบ( Design System)เกิดมีตนแบบ โดยตรงหรือจัดหาชองทางใหสามารถเขาถึงเขาใชไดจากมาตรฐาน( Master Blueprint)เกิดแบบแผนตัวอยาง( Design ระยะไกลผานระบบอินเตอรเน็ต มีการจัดกิจกรรมสงเสริม การPattern) และไดวางแนวทาง( Roadmap) ดวยการใหผูที่มีสวนได เผยแพรความรูความเขาใจ การจัดฝกอบรม การสรางเครือขายสวนเสียขององคกร ที่เปนตัวแทนประชากรสวนหนึ่ง ไดเขามามี การจัดประกวด การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑสินคาและบริการสวนรวมในกระบวนการพิจารณาตัดสินใจ โดยไดผานการ อื่นๆ หรือใหการสนับสนุนการทําวิจัยตอเนื่องและเกี่ยวเนื่องในทดสอบและทดลองใชตามกระบวนวิธีการศึกษาวิจัยและ การใชกราฟกเอกลักษณองคกร ทั้งในระดับผูเรียน ผูสอนหรือผูออกแบบสรางสรรคมาเปนระดับหนึ่ง และสรุปออกมาไวเปน มีสวนเกี่ยวของในทุกระดับทั้งภายในและแพรกระจายออกสูรูปแบบคูมือการใชงานและเอกสารเผยแพรประเภทตางๆในทุก สังคม ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการสงเสริม เพิ่มการยอมรับ ใหเกิดการรับรูชองทางการสื่อสารใหพรอมแลว กระบวนการอื่นที่ควร ในภาพลักษณและเอกลักษณทางสังคมไดอยางตอเนื่องทั่วถึง ใหดําเนินการตอเนื่องนับแตนี้ไป ผูวิจัยขอฝากใหทุกคนในองคกร เกิดความเชื่อมั่นรวมกันวา การสํานึกในความเปนเจาของแหงนับตั้งแตผูบริหาร คณะกรรมการที่มีอํานาจระดับสั่งการ หัวหนา ตราสัญลักษณอันทรงคุณคา ยอมนําพาการทํางานไปสูเปาหมายงาน และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการกระทําหนาที่ รักษองคกร แหงตนและองคกรไดในที่สุดทุกทาน ควรตองมองเห็นคุณคา เห็นความสําคัญหรือเรงทําความ บรรณานกรม ุเขาใจและการเอาใจใสตอการนาไปใชงานกนอยางจรงจง ใชกน    ํ  ั  ิ ั ั จันทรเกษม,มหาวทยาลยราชภฏ.รายงานประจําป 2552. ิ ั ัอยางถูกตอง ตามแนวทางแบบแผน ชวยกันระแวดระวังรักษา กรงเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.มปป. ุและพัฒนาแบบตราสัญลักษณหรือกราฟกที่เกี่ยวของกับความ ชลธิศา เที่ยวประดิษฐ.การออกแบบเอกลกษณองคกรสาหรับ ั   ํเปนเอกลักษณอยางมีสวนรวม หรือเยี่ยงสินทรัพยอันมีคาของ โครงการโฮมสเตยมาตรฐานไทย.วิทยานิพนธองคกรสืบไป ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป, 2 . มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ควรมีการรับรองแบบตรา มหาวทยาลยศลปากร, 2545. ิ ั ิสัญลักษณและกราฟกเอกลักษณที่นําเสนอหรือมีการคัดกรองใช สุมิตรา ศรีวิบูลย. การออกแบบอตลกษณ.พิมพครั้งที่ 2. ั ัอยางเปนทางการ กงทางการ และไมเ ปนทางการ โดยควรมี   ่ึ  กรงเทพฯ : คอรฟงชั่น, 2547. ุหนวยงานรับผิดชอบติดตามตรวจสอบและพัฒนาโดยตรง หรือ Askegaard, S., & Chirstensen, L. T. (2001). “Corporate identityมีการประกาศ แจง จดลิขสิทธิ์( Copyrights) โดยเฉพาะตรา and corporate image Revisited : A semiotic perspective”. European Journal of Marketing, 35(3/4), 292-315.สัญลักษณประจํามหาวิทยาลัย( University Seal)แบบอักษรยอ Morgan, C.L. Logos : Logo, Identity, Brand, Culture.(University Logotype) ชุดแบบตัวอักษรและตัวพิมพตระกูลซี Switzerland : RotoVision SA, 1999.
 9. 9. 9

×