Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Swasthya siksha unnayan patrika

1,336 views

Published on

Bengali Journal- early version

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Swasthya siksha unnayan patrika

 1. 1. ¦¤±¦šÉ ¿ú•Â± ëÂiûò ק þ ú±õþð üÑàɱ ÎüË›I×¥¤õþ 2011 ü¥ó±ðò±Â Ð Õõþ¿í Îüò üÑáèý Ð 30 é±ß±
 2. 2. ¦¤±¦šÉ ¿ú•Â± ëÂ×i§ûþò u ú±õþð üÑàɱ, ÎüË›I×¥¤õþ 2011 -– ¸”‰¬œ¬ÛS –- sü¥ó±ðßÂÏûþ 3ü±•Â±Èß±õþ ... ÷ý±Ë•«î± ÎðõÏõþ ü±•Â±Èß±õþ 5æò¦¤±¦šÉ ... ö±õþËîÂõþ æò¦¤±Ë¦šÉõþ ÕîÂÏîÂ Ý õîÇÂ÷±ò 6 Õ±÷±Ëðõþ ¿ßÂåÅ ßÂï± – æûþ™Là öÂA±ä±ûÇÉÕ±™LÃæDZ¿îÂß ... Optional Health Care Financing Mechanisms 18 for African Countries : What is Viable? – Claudio SchuftanëÂ×i§ûþí Û¶üË/ ... ÎîÂö±ᱠÎïËß ö±A± Âó±õþü±ù Ð 27 Õ÷Ï÷±Ñ¿üî æ¿÷õþ Û¶•Ÿ – Õõþ¿í Îüò¦¤±¦šÉ òÏ¿î Â... õîÇÂ÷±ò ¦¤±¦šÉ õÉõ¦š± Ý ÷±ò¿õß ÷ÓùÉËõ±ñ – üÅ¿æî ßÅÂ÷±õþ ð±ú 30ü÷ü±÷¿ûþßÂÏ ... Gwangju Prize Acceptance Speech of Binayak Sen 36¦¤±¦šÉ õÉõ¦š± ... Õ¿ò¿}Âî ‘¿ò}Âûþ û±ò’, ‘÷±îÔ û±ò’ ëÂ×ä±éÂò – ÎáÌîÂ÷ ÷Ôñ± 41Obituary 1 : ... Dr. Granado passes away – Arani Sen 45¦œõþ¿íß± 2 Ð ... ë± Z±õþß±ò±ï Îß±é¿òü – ðÏÂó±?ò õþ±ûþ 46¦œõþ¿íß± 3 Ð ... ë± üÅ¿æî ßÅÂ÷±õþ ð±ü – ü¥ó±ðßÂ÷GÂùÏ 48¦œõþ¿íß± 4 Ð ... ý¿õþÂóð ð±ü – ü¥ó±ðßÂ÷GÂùÏ 49¦¤±¦šÉ Ý ÂóÅ¿©† ... óù ýɱ¿õþüò ÂóÅõþ¦¨±õþ áèýíß±ùÏò õMÔ•î± – ¿õò±ûþß Îüò 50¦¤±¦šÉ Ý ÷±òõ±¿ñß±õþ ... ¦¤±¦šÉ Ý ÷±òõ±¿ñß±õþ – ¿õò±ûþß Îüò 53Îõþ±á Ý ¿òõþ±÷ûþ ... ö±ý×õþ±ù ÎýÂó±é±ý׿éÂü – Û¶õÏõþ Âó±ù 55 ... ß¿¥óëÂ×é±õþ ÎïËß Îä±Ëàõþ Îõþ±á – ÷ùûþ Æ÷S 57Mental Health& Education ... Ragging in India – Comp : – Editorial Board 60¿ä¿êÂÂóS ... ‘The National Food Security Act’. 65
 3. 3. ü¥ó±ðßÂÏûþ 21098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432110987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Õ±R۶߱ú10987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432110987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432110987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Û¶ïË÷ý× Ã›¶•Ÿ Õ±üËõ Îû ¦¤±¦šÉ ¿òËûþ, ¿ú•Â± ¿òËûþ, Îõú ¿ßÂåÅ ÂóSÂó¿Sß± õþËûþËå î±ýËù Õ±õ±õþ ÎßÂò· ¦¤±¦šÉ ¿òËûþÎû Âó¿Sß±&¿ù õþËûþËå î± ýûþ MWß û± ¿õö±áÏûþ æ±òDZù ñõþËíõþ õ± üõþß±õþÏ ¿õ:¿l ÂóÓíÇ Õïõ± æùü±ñ±õþíËß Îõþ±á¿òõþ±÷ûþ üÑS•±™Là ëÂ×ÂóËðú÷Óùß¼ ¿ú•Â±õþ ΕÂËSÝ ¿õ¿öÂi§ ðùÏûþ, ¿õö±áÏûþ, MWßÂ Ý üõþß±õþÏ Ã›¶ä±õþ ÷Óùß ÂóSÂó¿Sß±ä±ùÅ Õ±Ëå ¿ßÂcà ¦¤±¦šÉ õ± ¿ú•Â± ¿òËûþ Õïõ± ¦¤±¦šÉ Ý ¿ú•Â± ¿òËûþ üõþß±õþÏ òÏ¿îÂ, ß±ê±Ë÷± Ý ÂÛ¶¿S•ûþ± ÎïËß ձõþyÂßÂËõþ ü±ñ±õþËíõþ ßÂîÇÂõÉ ÂóûÇÉ™Là ¿ßÂÑõ± ü¥óÓíÇ ¦¤±¦šÉ Ý ¿ú•Â± ¿òËûþ üõþß±õþ Ý ò±á¿õþß ëÂ×öÂËûþõþ ÛõÑ ÕòɱòÉ üѦš±&¿ùõþ¿ß ßÂõþíÏûþ Ûý× ¿òËûþ ü±÷¿áèß ձËõðò •Holistic Appeal— ü¥ói§ ÂóSÂó¿Sß±õþ Ûß±™LÃý× Õö±õ¼ ÎðËúõþ Ý ü÷±Ëæõþ ëÂ×i§ûþò Ûß±™Là ß±÷ɼ ¿ßÂcà Îüý× ëÂ×i§ûþò Îß±ò ÂóËï ýËõ· ëÂ×i§ûþËòõþ ¿õ¿öÂi§ ÷ËëÂù ¿òËûþÕ±™LÃæDZ¿îÂß üѦš±, üõþß±õþ, ›-±¿òÑ ß¿÷úò, Ûò ¿æ Ý, õÔ¿MæÏõÏËðõþ Ý ÎÂóú±æÏõÏËðõþ üÑáêÂò, õÅ¿XÂæÏõÏ ÛõÑü±ñ±õþËíõþ ÷ËñÉ ¿õîÂßÇ ¿åù, Õ±Ëå Ý ï±ßÂËõ¼ õU Âóõþϕ±¿òõþϕ±, õÉïÇî±-ü±ôÂùÉ, Õ¿öÂ:î±õþ Âóõþ ü±ñ±õþíö±ËõüßÂËùõþ æòÉ ðÏâÇË÷ûþ±ðÏ ôÂù±ôÂùü¥ói§ ëÂ×iûþËòõþ •Inclusive and Sustainable Development— ñ±õþí±¿é ëÂ×i¿§ îÂúÏù §Îðú&¿ùËî æò¿Ã›¶ûþî± ÎÂóËûþËå¼ Ûõþ ü±Ëï Õõñ±¿õþîÂö±Ëõ ÛËü ÂóËhÂËå ü±ñ±õþËíõþ •Â÷î±Âûþí, Âó¿õþËõú üÑõþ•Âí,ðÅòÇÏ¿îÂ-¦¤æòËÂó±ø¸í-Õ±÷ù±îÂLa, ô¿üù ôÅÂËûþù æ¿òî ú¿M•õþ Õõü±ò, ¿õ•«±ûþËòõþ Û¶ö±õ, ëÂ×ð±õþòÏ¿îÂõþ üÅôÂù-ßÅÂôÂù,Û¶±ßÔ¿îÂßÂ Ý ÷±òõ ü¥óËðõþ ü¿êÂß õÉõý±õþ, áíîÂLa, ÷±òõ±¿ñß±õþ, ò±õþÏ÷Å¿M•, ÎûÌò¦¤±ñÏòî±, üLa±üõ±ð Û¶öÔ¿î ¿õø¸ûþ&¿ù¿òËûþ Õ±Ëù±äÂò±, îÂßÇÂ, Îß±ù±ýù¼Ã ¿ßÂc ü±ñ±õþËíõþ Îõ±ñá÷Éö±Ëõ Ûý× ëÂ×i§ûþËòõþ áËõø¸í±&¿ù, îÂMW Ý îÂïÉ&Bå ¿ßÂÑõ± û±S±Âóï ¿òËûþ Îß±ò Âó¿Sß±õþÕòÅÂ󿦚¿î Û¶¿î¿òûþî ÕòÅöÂõ ýûþ¼ Õ±õþ ü±÷¿áèß ¦¤±¦šÉ, ¿ú•Â± Ý ëÂ×i§ûþò ¿òËûþ Ûý× ¿ðß ¿òËðÇú Îä±Ëàý× ÂóËh ò±¼ î±ýצ¤±¦šÉ, ¿ú•Â± Ý ëÂ×i§ûþò ¿òËûþ ü÷±æ Ý æò÷±òËü Û¶±ï¿÷ß ձËù±hÂò Îî±ù±õþ æòÉý× ‘¦¤±¦šÉ-¿ú•Â±-ëÂ×i§ûþËò’õþ Õ±ÃR۶߱ú¼¦¤±¦šÉ, ¿ú•Â± Ý ëÂ×i§ûþò ¿îÂò¿é ÂóÔïß ús Ý ¿õø¸ûþ ýËùÝ àÅõý× üÑÂóÔM• Ý üÑ¿•-©†, Ûß¿éÂõþ ¿õß±ú å±h± ÕòÉ¿éÂõþ ¿õß±úüyÂõ òûþ¼ Õ±õþ Õ±÷±Ëðõþ ü÷±Ëæõþ ¿äÂõþ¦š±ûþÏ Âó}±ðÂóðî± ß±é±Ëî Ûý× ¿îÂò¿é ¿õø¸Ëûþ üõDZËÂó•Â± &•Q ÎðÝûþ± Ûß±™LÃÛ¶Ëûþ±æòÏûþ¼ 2010 ü±Ëù Û¶ï÷, õþ±©†˜ÂóÅ? ÷±òõ ëÂ×i§ûþò ¿õþËÂó±ËéÇ տöÂõ±üòËß ëÂ×i§ûþËòõþ üÓäÂß ¿ýü±Ëõ áèýí ßÂËõþò¼ ü÷™¦¸ üÓäÂß¿õËõäÂò± ßÂËõþ 178 ¿é üðüÉ ÎðËúõþ ÷ËñÉ úÏø¸Ç ï±ß± ðú¿é Îðú ¿åù Ð òõþÝËûþ, Õ˦†˜¿ùûþ±, Õ±ý×üùɱ`Â, ß±ò±ë±,Õ±ûþ±õþùɱ`Â, Îòð±õþùɱ`ÂüÄ, üÅý×ËëÂò, ôè±k, üÅý×æ±õþùɱ`Â Ý æ±Âó±ò¼ Û¶ï÷ 16¿é ÎðËúõþ ÷ËñÉ üõ ß¿é ¦¨É±ò¿ëÂËò¿öÂûþ±òÎðú ÛõÑ Ã›¶ï÷ 25¿é ÎðËúõþ ÷ËñÉ ÂóîÓÇÂá±ù õ±Ëð ü÷™¦¸ Âó¿}Â÷ ý×ëÂ×Ëõþ±ËÂóõþ Îðú õþËûþËå¼ ù•ÂíÏûþ Õ˦†˜¿ùûþ± •2—Ý ¿òëÂ׿æùɱ` •20— ö±ù ¦š±Ëò õþËûþËå¼ ëÂ×Ë{¡àËû±áÉ ÎðËúõþ ÷ËñÉ ÷±¿ßÇÂò ûÅM•õþ±©†˜ •13—, ¿õèËéÂò •21—, æ±÷DZòÏ•22—, ¿ßÂëÂ×õ± •51—, õ豿æù •75—, äÂÏò •92— ÛõÑ ö±õþî •134—¼ æ±Âó±ò å±h± Û¿úûþ±ò Îðú&¿ùõþ ÷ËñÉ ¿ü/±ÂóÅõþ •23— Ý ð¿•Âí Îß±¿õþûþ± •26— ö±ù ¦š±Ëò Õ±Ëå¼ ÷Åü¿ù÷ Îðú&¿ùõþ ÷ËñÉ Û¿áËûþ Õ±Ëå ßÅÂËûþî •31— ÛõÑ‘ü±ßÇÂ’ Îðú&¿ùõþ ÷ËñÉ Àù‚± •102—¼ Õ±÷õþ± Ûý× ëÂ×i§î Îðú&¿ùõþ ý׿îÂõ±äÂß տöÂ:î± áèýí ßÂõþËî Âó±¿õþ¼ Ûõþõ±ý×Ëõþ ¿áËûþÝ ¿ßÂëÂ×õ±õþ æò¦¤±Ë¦šÉ, õ豿æËùõþ ð±¿õþ^Ë÷±äÂËò, ð¿•Âí Õ±¿ôèÂß±õþ õíÇÍõø¸÷É Õõü±ò Ý õU汿îÂß üõþß±õþ 3
 4. 4. áêÂËò, ¿ä¿ùõþ áíîÂLa ÂóÅòÐÛ¶¿î‡±ûþ, äÂÏËòõþ ÕïÇÍò¿îÂß Õáèá¿îÂõþ, æ±÷DZòÏõþ ÕÛ¶ä¿ùî ú¿M•õþ ΕÂËS, üÅý×æ±õþùɱ`ÂÝ ¿òëÂ׿æùɱË`Âõþ Âó¿õþËõú õ±gÂõ ÂóûÇéÂËòõþ ü±ôÂùÉ&¿ù Õ±÷õþ± ¿õË•-ø¸í ßÂõþËî Âó±¿õþ¼ ÎðËúõþ ÷ËñÉÝ ò±õþÏ ¿ú•Â±ûþ ÎßÂõþù, ¿Âä¿ßÂÈü±ûþ ÷ùò±h³Â-Õgª, îÂïÉÛ¶ûÅ¿M•Ëî ßÂíDZéÂßÂ, ¿úËŠ &æõþ±éÂ-÷ý±õþ±©†˜ÕïÇßÂõþÏ-ßÔ¿ø¸Ëî Âó±?±õ, üõÅæ±ûþËí õþ±æ¦š±ò, Âó¿õþËõú õ±gÂõ ÂóûÇéÂËò ¿ý÷±äÂù Ý ¿ü¿ßÂ÷, Âó¿õþõýËò Õü÷, Âó¿õþß±ê±Ë÷±áêÂËò ÷ñÉÛ¶Ëðú Ý ¿õý±õþ, õþ±æÍò¿îÂß üÅ¿¦š¿îÂõþ æòÉ ¿÷Ëæ±õþ±÷, ¿SÂóÅõþ±õþ ¿÷ë Îë ¿÷Ëùõþ, S•Ïh±ûþ ý¿õþûþ±í± Ý÷¿òÂóÅËõþõþ ëÂ×Ëðɱá&¿ù ¿õËõäÂò± ßÂõþËî Âó±¿õþ¼ Ûý× õÂåõþ Û¶¿îÂËõúÏ öÓÂé±ò üÅàËß •Happiness— Ûß¿é üÓäÂß ¿ýü±ËõÕ™LÃöÂÇÓ M• ß¿õþËûþËå¼ Õ±Âóò±Ëðõþ Õ±úÇÏõTDZð ¿òËûþ ‘¦¤±¦šÉ-¿ú•Â±-ëÂ×i§ûþò’ û±S± q• ßÂõþù¼ ü÷±æ, õþ±©†˜ Ý Âó¿õþ÷`ÂËùõþ äÂù÷±ò ÷Óù¿õîÂßÇÂ&¿ùËß ձ÷õþ± üÑË•ÂËÂó Ý üýæËõ±ñÉö±Ëõ îÅÂËù ñõþ±õþ Î䩆± ßÂõþõ¼ Î䩆± ßÂõþõ ¿õ:±ò Ý Ã›¶ûÅ¿M•áî áËõø¸í±ùtüÅôÂù&¿ù ¿õ¿ò÷ûþ ßÂõþËî¼ ü¿êÂß òÏ¿îÂ, Âó¿õþߊò± Ý ßÂ÷Çß±Ë`Âõþ õþ+ÂóËõþౠÛ¶dî ßÂõþËî ÛõÑ î± Û¶Ëûþ±Ëáõþ ΕÂËSü¿S•ûþ ÕÑú ¿òËî¼ üõþß±õþ Ý Ã›¶ú±üòËß üîÂßÇÂ Ý üýËû±¿áî± ßÂõþËî¼ üËõDZÂó¿õþ õɱÂóß ÷±òÅø¸Ëß ûÅM• ßÂËõþ ÂóûÇɱl,ü±õÇæòÏò, ß±ûÇÉßÂõþÏ, áí÷ÅàÏ Ý Âó¿õþËõú õ±gÂõ ¦¤±¦šÉ, ¿ú•Â± Ý ëÂ×i§ûþËòõþ õÉõ¦š± Û¶õîÇÂËòõþ ùË•ÂÉ áíLaß ձËj±ùòáËh îÅÂùËî¼ ‘¦¤±¦šÉ-¿ú•Â±-ëÂ×i§ûþËò’õþ éÂù÷ù ÆúúËõ Õ±Âóò±Ëðõþ üßÂËùõþ üæÏõ ÕÑúáèýí ÕîÂÉ™Là æ•õþϼ Õ±Âóò±ËðõþüßÂùËß ú±õþðÏûþ± qËöÂBå± Ý Õ±™Lÿõþß տöÂòjò æ±ò±ý×¼ Õ±Âóò±õþ± ðÏâDZûþÅ Îý±ò, üßÂËù ö±Ëù± ï±ßÅÂò, ëÂ×i§ûþò ÝÕáèá¿îÂõþ Îæ±ûþ±õþ Õ±üÅß¼à ‘¦¤±¦šÉ ¿ú•Â± ëÂ×i§ûþò’ ÷¿íÂóÅËõþõþ Õü÷ ü±ý¿üòÏ ÷±òõ±¿ñß±õþ ßÂ÷ÇÏ ý×õþ÷ ú¿÷Çù± ä±òÅõþ ðÏâÇ ðú õåËõþõþ Õ¿ýÑüÕòúò üîÂɱáèýËß |X± æ±ò±ûþ, ÷¿íÂóÅËõþ ‘Õ±÷Çë Îô±ËüÇü Φóú±ù Âó±Ýûþ±ù Õɱ" •Õ±ô¦󱗒 Û¶îÂɱý±Ëõþõþ ð±õÏ æ±ò±ûþÛõÑ ú¿÷Çù±õþ ü÷ïÇËò ‘æ¿©†ü ôÂõþ ¿Âóü ô±ëÂ×ËGÂúËò’õþ Õ±Ëj±ùòËß ü÷ïÇò æ±ò±ûþ¼ ‘¦¤±¦šÉ ¿ú•Â± ëÂ×i§ûþò’ Õ±i§± ý±æ±Ëõþ Ý ò±á¿õþß ü÷±æ ßÂîÇÔÂß ‘æò Îù±ßÂÂó±ù ¿õù’, ‘Îù±ß±ûÅM•Ä’, ‘Right toRecall’ ¿òËûþ æò Õ±Ëj±ùòËß ü÷ïÇò æ±ò±ûþ ÛõÑ üõþß±Ëõþõþ ß±Ëå ð±õÏ ßÂËõþ Îû ¿õËðúÏ õɱ˂ õþ¿•Âî ü÷™¦¸ ß±Ëù±é±ß± õ±Ëæûþ±l ßÂõþËî ýËõ Ý õþ±Â©†˜±ûþQ õɱ‚Â&¿ù ÎïËß ÎòÝûþ± ¿õÂóÅù Âó¿õþ÷±í Ùí ¿úŠÂó¿îÂËðõþ Õ¿õùË¥¤ Îú±ñ ßÂõþËîÂýËõ¼ ‘¦¤±¦šÉ ¿ú•Â± ëÂ×i§ûþò’ Genetically Modified (GM) úËüÉõþ ÕòÅË÷±ðËòõþ æòÉ õþ¿äÂî BiotechnologyRegulatory Authority of India (BRAI) ¿õù Û¶îÂɱý±Ëõþõþ ð±õÏËî ‘áèÏò ¿Âóü’ Õ±Ëj±ùòËß ü÷ïÇò ßÂËõþ¼ 4
 5. 5. ü±•Â±Èß±õþ –10987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432110987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ÷ý±Ë•«î± ÎðõÏõþ ü±•Â±Èß±õþ109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432110987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432110987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 [Õ±÷õþ± ëÂ×Â󿦚î ýËûþ¿å ‘ý±æ±õþ äÅÂõþ±úÏõþ ÷±’, ‘ÕõþËíÉõþ Õ¿ñß±õþ’, ‘õü±ý× éÅÂëÅÂ’, ‘Îä¿A ÷Å`± Ý î±õþ îÂÏõþ’, ‘•ð±ùÏ’,‘¿îÂîÅÂ÷Ïõþ’ Û¶÷Åà ß±ùæûþÏ ëÂ×VÏÂóò±÷ûþ áèËLšõþ õþä¿ûþî± ¿õàɱî ü±¿ý¿îÂÉß ÷ý±Ë•«î± ÎðõÏõþ ß±Ëå ßÂËûþß¿é Û¶•Ÿ ¿òËûþ¼‘÷ɱáü±ý×ü±ý×’, ‘Âó½öÓÂø¸í’, ‘ձ߱Ëð÷Ï’, ‘:±òÂóÏêÂ’, ‘õ/¿õöÓÂø¸í’ ÕüÑàÉ ü¥œ±Ëò öÓ¿ø¸î± ÷ý±Ë•«î± ÎðõÏ qñÅ ÛßÂæòÛ¶¿ïîÂûú± ü±¿ý¿îÂÉßÂý× òò ¿î¿ò Õ±¿ðõ±üÏ, öÓ¿÷æ, Õ™LÃÉæ, ð¿õþ^ ÷±òÅËø¸õþ Õ±ïÇ-ü±÷±¿æß Âó¿õþõîÇÂËòõþ ùh±ý×Ëûþõþ ÛßÂæòü¿S•ûþ üÑáêÂß¼ ‘ûÅõò±•«’ ÷òÏú âéÂËßÂõþ ßÂòɱ, Ù¿Qß âéÂËßÂõþ w±îÅ©óÅSÏ, ¿õæò öÂA±ä±ËûÇÉõþ ¦aÏ, òõ±•ò öÂA±ä±ËûÇÉõþ ÷±ÕúÏ¿îÂÂóõþ ÷ý±Ë•«î± ÎðõÏ Îûà±Ëò ûî Õòɱûþ ñ±õþ±õ±¿ýß ö±Ëõ î±õþ îÂÏõè Û¶¿îÂõ±ðϼ ÛßÂßÂï±ûþ õ±Ñù±õþ æ±áèî ¿õËõß¼¿î¿ò îÒ±õþ ¦¤ö±õüÅùö õ¿ù‡Â Õïä ձ™Lÿõþß ö±ø¸±ûþ Õ±÷±Ëðõþ Û¶¿î¿é Û¶Ë•Ÿõþ ëÂ×Mõþ ¿ðËûþËåò¼ - - - - - - ü¥ó±ðßÂ÷GÂùÏ] Û¶•Ÿ 1947-õþ Âóõþ ö±õþî üõþß±õþ ¦¤±¦šÉ ¿òËûþ Îõú ¿ßÂåŠÛ¶ßŠ Ý ßÂ÷ÇüÓäÂÏ Îâ±ø¸í± ßÂËõþËåò¼ Îü&¿ù ßÂîÂé± ß±ûÇÉßÂõþÏ ýËûþËå· ëÂ×Mõþ Õ±¿÷ Õ±÷±õþ ÎðúËß ûîÂéÅÂßÅ ÎðËà¿å, Ûý×üõ üÅ¿õñ±õþ ¿åËéÂËôÒ±éÂ±Ý Ã›¶îÂÉ™Là Õ=ÁËù æò汿îÂ&¿ùõþ ÷ËñÉ ÎÂóÌÒåûþ ¿ò¼ î±õþ± Õò±ý±õþ, ÕÂóÅ¿©†, Õ¿ú•Â±, Âó±íÏûþ æËùõþ Õö±õ, ¦¤±¦šÉ Ý ¿ä¿ßÂÈü±õþ Õö±õ, Ûý×üõ ¿òËûþý× õüõ±ü ßÂõþËåò¼ Âó¿}Â÷±=ÁËùõþ Õ±¿ðõ±üÏ ÕñÅÉ¿ø¸î Ûù±ß±, ä±-õ±á±ò, à±ð±ò, üÅjõþõò, äÂõþ, ëÂ×ÂóßÓÂù Ý ö±/òÛ¶õí Ûù±ß±ûþ Âó¿õþ¿¦š¿î ձõþÝ à±õþ±Âó¼ Û¶•Ÿ Ûý×üõ Âó}±ÈÂóð Ûù±ß±õþ æò¦¤±¦šÉ ü¥óËßÇ ¿ßÂåÅ õùÅò¼ ëÂ×Mõþ Õ±¿÷ Õ±¿ðõ±üÏ-æò汿îÂËðõþ ßÂàòÝ Âó}±ÈÂóð õ¿ù ò±¼ î±Ëðõþ õþËûþËå ëÂ×i§î ܿîÂýÉ, üöÂÉî± Ý üѦԨ¿î¼ î±õþ± úõþÏõþËß òÏËõþ±á õþ±à±õþ ÕËòß ëÂ×Âó±ûþ ò±ò±õþßÂ÷ õËòÌø¸¿ñ õÉõý±õþ æ±Ëò û± Õ±÷õþ± 汿ò ò±¼ Û&¿ùËß ò±ò± ß±ûþð±ûþ ñTÑü ßÂËõþ ÎðÝûþ± ýËBå¼ Õ±÷ù±Ëú±Ëù ÎßÂò ÷ÔîÅÂÉ ýËûþ¿åù æ±Ëòò· Îüà±Ëò Õ±¿ðõ±üÏËðõþ æ/Ëù ìÅÂßÂËî ÎðÝûþ± ýûþ¿ò, Îû æ/ù ÎïËß à±ðÉ üÑáèý ßÂËõþ î±õþ± ÎõÒËä ï±ËßÂò¼ Û¶•Ÿ îÂï±ß¿ïî æ/ù÷ýËùõþ ëÂ×i§ûþò ¿òËûþ ÕËòß ¿ßÂåÅ Îú±ò± û±ËBå, Ûý× ¿õø¸ûþ ¿òËûþ Õ±Âóò±õþ ÷î±÷î ¿ß· ëÂ×Mõþ Õ¿õùË¥¤ Ûý× ü±ßDZü õg Îý±ß¼ Û¶•Ÿ î±ýËù Ü Õ=ÁËùõþ ¦¤±Ë¦šÉõþ ëÂ×i§¿î ¿òËûþ Õ±÷õþ± ¿ß ßÂõþËî Âó±¿õþ· ëÂ×Mõþ Õ±Âóò±õþ± áè±Ë÷ ¿áËûþ Î÷¿ëÂßÂɱù ßÂɱ¥ó ßÂõþËî Âó±Ëõþò¼ îÂ•í ¿ä¿ßÂÈüßÂËðõþ ëÂ×VÏ¿Âóî ßÂõþËî ýËõ¼ üõ æ±ûþá±ûþ ¦¤±¦šÉ ÎßÂf Îòý×, î±å±h± Îü&¿ù ö±ùö±Ëõ äÂËù ò±¼ Õ±Âóò±õþ± ¦¤±¦šÉ ¿ú•Â± ÎðËõò, üËäÂîÂò ßÂõþËõò, Îõþ±Ëáõþ ¿ä¿ßÂÈü±õþ õÉõ¦š± ßÂõþËõò, æ;õþ-æ;±ù±õþ Ýø¸ñ ÎðËõò¼ Üüõ ¿öÂ鱿÷ò-é¿òß ý×îÂɱ¿ð ÎðÝûþ±õþ Å ðõþß±õþ Îòý×¼ ¿ú•Â±õþ ëÂ×Âóõþ àÅõ Îæ±õþ ¿ðËî ýËõ¼ ÛßÂõ±õþ Õ±÷õþ± ¿îÂò÷±ü Îà¿hÂûþ± úõõþËðõþ ÷ËñÉ ¿ú•Â±S•÷ 䱿ùËûþ î±Ëðõþ ¿æË:ü ßÂËõþ¿åù±÷, ‘Îî±÷±Ëðõþ ¿ß ù±ö ýù·’ ‘÷± Õ±÷±Ëðõþ ÛßÂé± ù±ö ýËûþËå, ë±ý×ò ò±ý× Õ±÷õþ± ë±ý×òÏËß î±h±Ëî ÎÂóËõþ¿å¼ Û¶•Ÿ Âó¿Sß±õþ ÷±ñÉË÷ Õ±÷õþ± ¿ß ßÂõþËî Âó±¿õþ· ëÂ×Mõþ ÕËòß ¿ßÂåÅ ßÂõþËî Âó±Ëõþò¼ àÅõ üýæ õ±Ñù±ûþ ¿ùàËî ýËõ¼ Û¶Ëûþ±æòÏûþ ¿õø¸ûþ&¿ù ¿òËûþ ¿ùàËî ýËõ¼ õɱÂóß ÷±òÅÅø¸õþ ß±Ëå ÎÂóÌÒËå ¿ðËî ýËõ¼ 5
 6. 6. æò¦¤±¦šÉà –10987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432110987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 ö±õþËî æò¦¤±Ë¦šÉõþ ÕîÂÏîÂ Ý õîÇÂ÷±ò1098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432110987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432110987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432110987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 Õ±÷±Ëðõþ ¿ßÂåÅ ßÂï±1098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432110987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432110987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543211098765432109876543210987654321210987654321098765432109876543212109876543210987654321098765432121098765432109876543210987654321 – æûþ™Là öÂA±ä±ûÇ ¦¤±¦šÉ ¿òËûþ Õ±÷±Ëðõþ ÷±ï±õÉï± ï±ßÂËùÝ õþ±©†˜ÂóÅ? ÆîÂõþÏ ýõ±õþ ü÷Ëûþ, ÕïÇ±È 1945 ü±ù Ý î±õþ Õ±Ëáõþ ßÂï±õù¿å, ¿õË•«õþ î±õh Îðú&Ëù±õþ Û ¿òËûþ àÅõ ÷±ï±õÉï± ¿åËù± õËù ÷Ëò ýûþ ò±¼ Û¶ï÷ ¿õ•«ûÅËXÂõþ ÂóËõþ ûàò Leagueof Nations Æî¿õþ ýËBå Îüü÷ûþß±õþ draft-Û ¦¤±¦šÉ Ûß¿é “Forgotten” ¿õø¸ûþ ¿åËù±¼ ÛËßÂõ±Ëõþ Îúø¸ ÷ÅýÓËîÇ Ûús¿éÂõþ Û¶Ëõú âËé¼ Õɱë ýß ¿ö¿MËî United Nations Conference (San Fransisco, 1945) -Û ¦¤±¦šÉËß¿õø¸ûþ ¿ýËüËõ Õ±Ëù±äÂò±ûþ Õ±ò± ýûþ¼ Û îÂËïÉõþ æòÉ ÕËòß õËh± Âó¿`Âî ýõ±õþ Û¶Ëûþ±æò Îòý×¼ MBBS ™¦¸Ëõþõþ Âó±êÂÉõý× Park’s Preventive and Social Medicine (2011, p. 12) ÎðàËùý× äÂùËõ¼ Ûý× “forgotten” ¿õø¸ûþÕ±™LÃæDZ¿îÂß ÂóÅÒ¿æ, ¿õ•«-õ±¿íËæÉõþ ò±ò± é±ò±ËÂó±ËhÂò, Õ±ñÅ¿òß ¿õË•«õþ governance Ý biopolitics-Ûõþ ¿õ¿öÂi§ÕòÅø¸/ Ûõþ ÷±Ëç æÅËh ձËå¼ [ÛßÂéÅÂ౿ò ÷±æÇò± ÎäÂËûþ Îòõ±õþ ÷Ëî± Âó¿õþ¿¦š¿îÂõþ ëÂ×¾õ ýËûþËå¼ Îûüõ ¿õËð¿ú ÂóS-Âó¿Sß±õþ Û¶õËgÂõþ ëÂ×Ë{¡à ßÂËõþ¿å Îü&Ëù± ÕòÅõ±ð ò± ßÂËõþ ý×ÑËõþ¿æËîÂý× ÎõþËà ¿ðËûþ¿å¼ ÕòÅõ±Ëðõþ ¦¤±ñÏòî± Âó±êÂËßÂõþ¼] ¿ä¿ßÂÈü±õþ :±ò-õ±æ±Ëõþõþ ð±ò ßÂï±õþ q•Ëî ðÅ-Ûß¿é îÂïÉ æ±¿òËûþ õþ±àËî ձËù±äÂò±ûþ Û¶Ëõú ßÂõþËî üÅ¿õËñ ýËõ¼ Õ±÷õþ± ý×ËBå ßÂËõþ ßÂËûþß õåõþÕ±Ëáß±õþ îÂïÉ æ±ò±¿Bå¼ Õ±ñÅ¿òß ü÷Ëûþõþ îÂïÉ Õ±Ëõþ± ¿õÂó#òß¼ Û¶ï÷ îÂïÉ æ±ò±ËBå Ýø¸Åñ Îß±¥ó±¿ò&Ëù±õþ õð±òÉî±ûþ ¿ßÂö±Ëõ Õ±Ëá Ýø¸Åñ ÆîÂõþÏ ýûþ, ÂóËõþ Îõþ±Ëáõþ ù±áüý× ò±÷ÆîÂõþÏ ýûþ Îü üÑS•±™Lü Û õɱÂó±Ëõþ 14 Î÷, 2004-Û ¿òëÂ×ý×ûþßÇ é±ý×÷ü-Ûõþ ÷Ëî± ßÂAõþ õþ±©†˜-ÂóLšÏ Âó¿Sß±ûþ ÷±áDZËõþéÂéÂɱùõËéÂõþ Û¶¿îÂËõðò ëÂ×Ë{¡àËû±áɼ éÂɱùõé 汿òËûþËåò ¿ßÂö±Ëõ praxitin õËù Ûß¿é Ýø¸Åñ Õ±Ëá ùɱõËõþé¿õþËîÂÆî¿õþ ßÂËõþ ÎôÂù± ýËûþËå, î±õþ ÂóËõþ ßÂɱ¿÷ù± Âó±ßDZõþ Îõ±ùü õ± ¿õþ¿ß ëÂ×ý׿ùûþ±÷ü-Ûõþ ÷Ëî± Îü¿ù¿õè¿éÂËðõþ ¿ðËûþ ì±ù±Ýù±á±î±õþ Û¶ä±õþ 䱿ùËûþ Îü Ýø¸Åñ õ±æ±Ëõþ ÛËüËå ÛõÑ ¿ä¿ßÂÈüßÂËðõþ ëÂ×ÂóËìÂÌßÂò ¿ðËûþ ¿õS•Ï ßÂËõþ ßÂËûþß ¿÷¿ùûþòëÂù±Ëõþõþ õÉõü± ßÂËõþËå Ýø¸Åñ Îß±¥ó±¿ò&Ëù±¼ Õ±Ëõþ± &•QÂóÓíÇ ýù, Ûß¿é òîÅÂò Îõþ±Ëáõþ ò±÷ üÔ¿©† ýËûþ Îáù -shyness syndrome. Û ¿õø¸Ëûþ ÕòÅü¿gÂÈüÅ Âó±êÂßÂËðõþ ¿õè¿éÂú Î÷¿ëÂßÂɱù æ±òDZù-Ûõþ 13 ۿÛ¶ù, 2002-ÛõþüÑàɱ¿é ÎðËà ¿òËî õùËõ±¼ •Roy Moynihan, lona Heath, David Harvey, “Selling sickness : thepharmaceutical industry and disease mongering”. Û å±h± ÛßÂ-ý× ÂüÑàɱûþ Peter G. Gotzsche, Com-mentary : Medicalization of risk factors) Ûõþ üË/ ÎðËà ¿òËî ýËõ ÛßÂ-ý× ó¿Sß±õþ 3 ձᩆ 2002 üÑàɱ¼Îüà±Ëò Õ±Ëõþß¿é &•QÂóÓíÇ Ã›¶õg ¿ùËàËåò õþûþ ÷ûþ¿òý±ò “Celebrity Selling” ¿úËõþ±ò±Ë÷¼ Õ±÷õþ± ¦œõþËí õþ±àËõ±¿ä¿ßÂÈüËßÂõþ±Ý ÛõþßÂ÷ÂÛß¿é Û¶õù ú¿M•ú±ùÏ õ±æ±Ëõþõþ Û¶ö±õ±ñÏò¼ ôÂËù ¿ä¿ßÂÈüßÂËðõþ ¿ä¿ßÂÈü±õþ õþÏ¿îÂ, Û¶ßÂõþí,ÂóX¿îÂõþ ÷ËñÉ õ±æ±Ëõþõþ îÂï± Ýø¸Åñ Îß±¥ó±òÏ&Ëù±õþ Û¶ö±õ ù•ÂÉíÏûþ ö±Ëõ ß±æ ßÂõþËõ Ûé± Õö±õòÏûþ ¿ßÂåÅ òûþ¼Õ±÷±Ëðõþ õõþ=Á Û¶•Ÿ ßÂõþ± ëÂ׿äÂÈ ¿ß ö±Ëõ õÉ¿M•áî ÛõÑ ü±÷±¿æß ™¦¸Ëõþ Ûõþ ¿õ•ËX Û¶¿îÂËõþ±Ëñõþ ß±ûÇßÂõþÏ Î•ÂS&Ëù±àÅÒËæ Îõõþ ßÂõþ± û±ûþ¼ 6
 7. 7. Ûõ±õþ Õ±Ëõþ± ü±¥x¿îÂß ¿ßÂåÅ ß±¿ýòÏ õù± û±ß¼ Û¿õþß± ÎäÂß •Erica Check— ¿õàɱî Îòä±õþ Âó¿Sß±õþ Û¶õÏòü±Ñõ±¿ðß¼ Õ±Ë÷¿õþß± ÎïËߠ۶߱¿úî ôÂËõþò Âó¿ù¿ü Âó¿Sß±õþ æÅù±ý×-Õ±áˆÂ 2006 üÑàɱûþ Quest for the CureõËù Ûß¿é Û¶õg ¿ùËàËåò¼ ¿î¿ò æ±ò±ËBåò, 1975 ÎïËß 2004-Ûõþ ÷ËñÉ Îû 1556 ¿é Ýø¸Åñ Õ±¿õ©¨Ôî ýËûþËåÛõþ ÷±S 1%-Ûõþ õÉõý±õþ ¿õ¿öÂi§ ÕõËý¿ùî õ± ¿é¿õ-õþ ÷Ëî± ÕüÅËàõþ æòɼ ûàò Ûý×ëÂüÄ-Ûõþ ÷Ëî± Îõþ±Ëáõþ æòÉÎß±¿éÂ-Îß±¿é ëÂù±õþ õÉ¿ûþî ýËBå ý±üÂó±î±Ëùõþ ðÔ¿©†Ëß±í ÎïËßÂ, îÂàò Îõþ±áÏõþ õ±™¦¸õ Û¶±ûþ ßÂàËò±Ýý× Õ±÷±Ëðõþ ß±Ëæñõþ± Îðûþ ò±¼ ¿ä¿ßÂÈüËßÂõþ õ±™¦¸õ Õ±õþ ¿ä¿ßÂÈü±õþ õ±™¦¸õ öÂÏø¸í ÂóÔïß ýûþ û±ûþ¼ Õ±Ëõþ± ü±¥x¿îÂß ÂóûÇËõ•ÂËíõþ ßÂï± ö±õ± ÎûËî Âó±Ëõþ¼ üÅü±õþ õvß ÛõÑ Õɱòh ³Â ¿õ¿ùÑ-Ûõþ Îùà± “Learningfrom Dying” Û¶õg¿éÂõþ ßÂï± õ¿ù¼ Û¶õgÂß±Ëõþõþ Û¶•Ÿ ßÂËõþËåò, Õ±÷±Ëðõþ ä±õþÂó±Ëú Îõþ±áÏËðõþ õÅçÂËî ¿áËûþ Îûmodel of detachment-Ûõþ ÷ñÉ ¿ðËûþ Õ±÷õþ± û±ý× Îüà±Ëò ¿ä¿ßÂÈüËßÂõþ± “how they can be healers, evenin the face of terminal illness.” ÝÒËðõþ ÷™LÃõÉ, “Unfortunately, the ‘hidden curriculum’ of contem-porary medicine - especially the hurried, disease-centered,impersonal, high-thorough-out clini-cal years - stil tends to undermine the best interests of students and faculty members and thebest interests of patients and families.” •¿òëÂ× ý×Ñùɱ` æ±òDZù Õõ Î÷¿ë¿üò 2005 5 ÎüË›I×Â¥¤õþ, 1313-1315— ÛßÂ-ý× üÑàɱûþ Îõþ¿ò ô îÒ±õþ “Cultural Competence and the Culture of Medicine”-Û Ã›¶•ŸîÅÂùËåò - ÛõþßÂ÷ Âó±êÂÉ õý×-ê±ü± ¿ä¿ßÂÈü± ¿ú•Â±õþ æáËî ü¿îÂÉ-ý× ¿ß ÷±ò¿õß ýËûþ Ýê±õþ Îß±Ëò± üÅËû±á Õ±Ëå· ‘‘Î÷¿ëÂßÂɱù ¿ýëÂ×÷ɱ¿ò¿éÂü’’ õ± ‘‘òɱ¿õþ¿éÂö Î÷¿ë¿üò’’ -Ûõþ ÷Ëî± Âó±êÂÉS•÷ Æî¿õþ ýËBå¼ ‘Î÷¿ëÂßÂɱù ¿ýëÂ×÷ɱ¿ò¿éÂü’õËù Ûß¿é ձù±ð± Âó¿Sß± ¿òûþ¿÷î Û¶ß±¿úî ýËBå ßÂËûþß õåõþ ñËõþ¼ ÛË•ÂËS Õ±÷±Ëðõþ ÎðËúõþ ¿ú•Â±S•÷ úîÂËû±æòðÅËõþ¼ ÛàËò± Ûà±Ëò Û¶ñ±òî ü±Ëõ¿ß ձ÷Ëùõþ ÂóêÂò-Âó±êÂò ÕòÅüõþí ßÂõþ± ýûþ¼ ôÂùî ÷±ò¿õß ¿ä¿ßÂÈüß ¿ýËüËõûÒ±õþ± Õ±R۶߱ú ßÂËõþò îÒ±õþ± ¿òËæËðõþ Õ±ðúÇáî Õõ¦š±ò õ± õÉ¿M•áî ä¿õþËSõþ &Ëí ßÂËõþò¼ ¿ú•Â±S•Ë÷õþ Îß±Ëò±ßÔ¿îÂQ Õ±¿÷ Õ™LÃî Ûà±Ëò àÅÒËæ Âó±ý× ò±¼ ÛõÑ Õ±ñÅ¿òß ¿ä¿ßÂÈü±õþ Õ±öÂÉ™Lÿõþò ß±ê±Ë÷±õþ ÷ËñÉ ÷±ò¿õß ýËûþ Ýê±õþëÂ×Âó±ð±ò Û¶±ûþ Îòý× õùËùý× äÂËù¼ õåõþ ÂóÒ±ËäÂß ձËá ¿òëÂ× ý×Ñùɱ` æ±òDZù Õõ Î÷¿ë¿üò-Û õ±õþõ±õþ± Îæ ÷Éß¿òù Ûß¿é Û¶õg ¿ùËà¿åËùò“Hidden Barriers to the Improvement of Health Care”. Û Ã›¶õg Û¶ßÔÂîÂÂóË•Â 2001-Ûõþ &•QÂóÓíÇõ±Èü¿õþß ‘‘ú±éÂß ÎùßÂä±õþ’’¼ Îü Û¶õËg ¿î¿ò æ±ò±ò, “Uncertainty can be interpreted not only as lackof convincing evidence but also as impaired access to convincing evidence... Uncertainty influ-ences virtually all of medical decision making...The lack of data persists despite enormousefforts to improve clinical decision making... The well-reported underrepresentation of womenin clinical trials similarly limits informed decision making...the results of clinical studies sug-gest that varying perceptions of the same data can lead to different clinical decisions.” üõ ÎúËø¸îÒ±õþ ¿üX±™Là ýù, “Once we know more definitively what to do for our patients and at what cost(average and marginal), we will have a clearer road map for thinking about priorities...” •õ±õþõ±õþ±Îæ ÷ɱß¿òù, ¿òëÂ× ý×Ñùɱ` æ±òDZù Õõ Î÷¿ë¿üò, 21 òËöÂ¥¤õþ 2001, ÂóÔ 1612-1620— ¿ß ¿ß õùËùò ÷ɱß¿òù· Û¶ï÷îÂ, ¿ä¿ßÂÈü±õþ Û¶±ûþ ü÷™¦¸ ú±à±Ëî տò}Âûþî± Ûß¿é ëÂ×Ë{¡àËû±áÉ ¿õø¸ûþ, ¿ZîÂÏûþîÂ,Õ¿ò}Âûþî±õþ ð•í ü±õÇæòÏòö±Ëõ ü¿êÂß Û¶÷±í ¿òöÇÂõþ Îß±Ëò± ¿ä¿ßÂÈü±õþ ßÂï± õù± Û¶±ûþ ðÅÐü±ñÉ Ûß¿é ß±æ îÔÂîÂÏûþîÂ,¿ä¿ßÂÈüËßÂõþ Îõ±Ëñõþ Âó±ïÇËßÂÉõþ æòÉ ÛßÂ-ý× îÂËïÉõþ ¿öÂi§ ¿öÂi§ õɱàɱ üyÂõ äÂîÅÂïÇîÂ, ¿ù/-Æõø¸Ë÷Éõþ æòÉ Îû üõ îÂïÉ 7
 8. 8. üÑáÔýÏî ýûþ Îü&Ëù± ÂóÅËõþ± ¿òöÇÂõþËû±áÉ òûþ¼ ÛõÑ üõËúËø¸ ¿üX±™Là ¿òËBåò, Îõþ±áÏõþ ¿õËúø¸ Õõ¦š±Ëòõþ ÝÂóõþ ¿òöÇÂõþßÂËõþ ¿ä¿ßÂÈü±õþ Õá豿ñß±õþ ¿êÂß ßÂõþËî ýËõ¼ Û å±h± Õ±Ëõþ± ÕËòß ձËù±äÂò± õþËûþËå Û¶õg¿éÂËî - Îû÷ò, ¿öÂi§Æð¿ýß ÛõÑ æiœáî Õõ¦š±Ëòõþ æòÉ ÛßÂ-ý× Ýø¸ÅËñõþ ¿õ¿öÂi§ ôÂù±ôÂù, ¿õ¿öÂi§ ü±Ñ¦Ô¨¿îÂß Âó¿õþËõËúõþ æòÉ ¿ä¿ßÂÈü±õþôÂù±ôÂËùõþ ¿õ¿öÂi§î± ý×îÂɱ¿ð¼ ÷ɱß¿òËùõþ ßÂï±õþ üÅS ñËõþ õùËõ± Û¶÷±í ¿òöÇÂõþ ¿ä¿ßÂÈü±õþ Û¶¿î ձ÷±Ëðõþ Îû Õ±Båi§î±Îõ±ñ ß±æ ßÂËõþ î±õþ ÕËòßÂé± ¿õÂóõþÏËî ÷ɱß¿òËùõþ õM•õɼ Û å±h± Âó¿ù¿éÂßÂü Õõ Û¿öÂËëÂk-Îõüë Î÷¿ë¿üò¿òËûþÝ Ã›¶äÅÂõþ Îùà±Ëù¿à ýËBå¼ ôÂËù EBM (Evidence-Based-Medicine)-Ûõþ ¿÷ï Ûàò ÕËòßÂé±ý× ðÅõÇù¼ ÛîÂüõ ¿õ¿öÂi§î±õþ ÷±Ëç ձ÷õþ±, Û¶ï÷ ðÅ¿òûþ±õþ ¿ä™Lñûþ ü÷ÔX ÷±ï± ¿òËûþ ß±æ ßÂõþ± îÔÂîÂÏûþ ðÅ¿òûþ±õþ ¿ä¿ßÂÈüËßÂõþ±ßÂî üýËæ ÛßÂ-ý× Îõþ±Ëáõþ Î|íÏ-öÓÂM• ü÷™¦¸ Îõþ±áÏõþ æòÉ •Ûõþ± ÎßÂëÂ× Õ±÷±Ëðõþ ß±Ëå õÉ¿M• õ± Û¶ßÔÂî ÷±òÅø¸ òûþ,ÎßÂõù÷±S Îõþ±áÏ— áî 150 õåËõþ ¿ä¿ßÂÈü±õþ æáËî Îû Âó¿õþõîÇÂò ýËûþËå î±õþ ÷ËñÉ &•QÂóÓíÇ ýù - õÉ¿M• ¿ä¿ßÂÈüßÂÎõþ±áÏõþ áÔËý ¿áËûþ ¿ä¿ßÂÈü±õþ Îû ð±¿ûþQ ¿òËîÂò î±õþ Âó¿õþõËîÇ Ûß¿é æ¿éÂù, ï±ßÂõXÂ, Û¶ûÅ¿M•-¿òöÇÂõþ, ÎÂóú±ð±õþ¿ä¿ßÂÈüßÂ Ý ¿ä¿ßÂÈü±ßÂ÷ÇÏ-ü÷ÔX ¿ä¿ßÂÈü± õÉõ¦š±¼ •üÓS “Tavistock Group ; A shared statement of ethicalprinciples for those who shape and give healthcare”, British Medical Journal, 1999; 318 : 249-51.) Ûüõ ¿ßÂåÅõþ Îû±áôÂËù Îû üõ ÷±òÅø¸ ÛßÂü÷ûþ ¿òËæËðõþ ¿õ¿öÂi§ ú±õþÏ¿õþß ü÷üɱ ¿òËæõþ± ü±÷Ëù ¿òËîÂò î±õþ±Ûàò ÕËòß ÎõúÏ ¿ä¿ßÂÈüßÂËðõþ úõþí±Âói§ ýËBåò - “an unquestioning media and drug companies turneverything into a ‘disease’ in need of treatment.” Û ÷™LÃõÉ Õ±÷±õþ òûþ, Õõü±öDZõþ Âó¿Sß±õþ ò±÷Ï ü±Ñõ±¿ðßÂÕɱKé¿ò õè±ëÂ×Ëòõþ¼ •Observer, Sunday, April 14 2002). Û å±h± Õ±Ëá Õ±Ëù±¿äÂî õþûþ ÷ûþ¿òý±Ëòõþ Îùà±Õ±Ëõþß¿é &•QÂóÓíÇ Ã›¶õg “The making of a disease : female sexual dysfunction” ÎïËß ÛßÂéÅÂ౿ò ëÂ×Ë{¡àß¿õþ, “ The corporate sponsored creation of a disease is not a new phenomenon, but the makingof female sexual dysfuction is the freshest, clearest example we have.” •¿õè¿éÂú Î÷¿ëÂßÂɱù æ±òDZù,4 æ±òÅûþ±¿õþ 2003, 45-47—¼ 1998 ü±Ëù ö±ûþ±áè± õËù ÂóÅ•ø¸Ëðõþ æòÉ ¿õËúø¸ Ýø¸Åñ¿é ձ¿õ©¨±õþ ýõ±õþ Âóõþ ÎïËßÂ2003 ÂóûÇ™Là 1 Îß±¿é 70 ù•Â ÂóÅ•Ëø¸õþ æòÉ Û Ýø¸Åñ Îùà± ýËûþËå - ôÂù±ôÂù û± Îý±ß ò± ÎßÂò¼ ÛËî ô±ý×æ±õþÎß±¥ó±òÏ-õþ 2001 ü±Ëùõþ ¿õS•Ïõþ Âó¿õþ÷±í 150 Îß±¿é Âó±ëÂ×`¼ ÛõþßÂ÷ ôÂù±ôÂËù ëÂ×Èü±¿ýî ýËûþ Ýø¸Åñ Îß±¥ó±òÏ&Ëù±õþ Ûõ±õþ Û¶Ëûþ±æò “To build similar markets fordrugs among women, companies first require a clearly defined medical diagnosis with measur-able characteristics to facilitate credible clinical trails. Over the past six years the pharmaceu-tical industry has funded, and its representatives have in some cases attended, a series ofmeetings to come up with just such a definition.” ôÂËù Îß±¿é Îß±¿é é±ß±õþ ß±õþõ±¿õþ Õ¿îÂ-õÔýÈ Ýø¸ÅñÎß±¥ó±òÏ&Ëù±õþ ÂóË•Â female sexual dysfunction-Ûõþ ÷Ëî± Ûß¿é ÕüÅËàõþ æiœ Îðûþ± ¿òî±™Là æ•õþÏ ýËûþÂóËh¼ Û Ã›¶üË/ Õ±õ±õþ Ûß¿é ëÂ×XÔ¿îÂ, î±-Ý Õ±ËõþßÂõ±õþ ý×ÑËõþ¿æËîÂ, Îðõ±õþ Îù±ö ü±÷ù±Ëî Âó±õþ¿åò± •Âó±êÂËßÂõþ± ÷±ôÂßÂõþËõò Õ±ú± õþ±¿à—, “The potential risk, in a process so heavily sponsored by drug companies, isthat the complex social, personal, and physical causes of sexual difficulties and the range ofsolutions to them will be swept away in the rush to diagnose, lavel, and prescribe. Perhaps thegreatest concern comes from the flip side of inflated estimates of disease prevalence theever-narrowing definitions of ‘normal’ which help turn the complaints of the healthy into the 8
 9. 9. conditions of the sick.” ¿ä¿ßÂÈü± ÛõÑ ¿ä¿ßÂÈüËßÂõþ ý±î ñËõþ ÷ÅËå ÎûËî q• ßÂËõþ healthy ÛõÑ sick-Ûõþ÷ËñÉß±õþ üÏ÷±Ëõþà±¼ ÛæòÉ normal-Îß òîÅÂò ÎäÂý±õþ±ûþ ü/±¿ûþî õ± ¿òñDZõþí ßÂËõþ Îòõ±õþ Û¶Ëûþ±æò ÂóËh¼ Õ±õþ ÂóÅËõþ±Ã›¶¿S•ûþ±¿éÂËî ÷ñɦšî±ß±õþÏ ¿ýËüËõ ï±Ëß տîÂ-õÔýÈ Ýø¸Åñ Îß±¥ó±¿ò&Ëù±¼ Healthy ÛõÑ sick, Ûý× ðÅý× binary-õþ ÷±Ëç ¦¤±¦šÉ õ± health-Ûõþ Õõ¦š±ò - Îß±ò ¦¤ûþÑ-ü¥óÓíÇ üM± ¿ýËüËõòûþ, ¿õ¿öÂi§-÷ÅàÏ ¦¤±ËïÇõþ é±ò±ËÂó±ËhÂò Ûõþ ÎäÂý±õþ± ¿òXDZ¿õþî ýûþ¼ ¦¤±¦šÉ Ý õþ±æòÏ¿î Õ÷îÇÂÉ ÎüËòõþ ü±¥x¿îÂß õM•õÉ Îõ±ñ ß¿õþ ÕËòß ¿ú¿•Âî ÷±òÅø¸Ëß ö±¿õî ßÂËõþËå¼ îÒ±õþ õM•õÉ ÕòÅû±ûþÏ ¦¤±¦šÉÛ¶ßÔÂîÂÂóË•Â Ûß¿é õþ±æËò¿îÂß ÎÛ¶±áè±Ë÷õþ ÷ËñÉ ÂóËh¼ ßÂﱿé àÅõ òîÅÂò òûþ¼ ¿õàɱî æ±÷DZò Âóɱïù¿æˆÂ, Æõ:±¿òßÂÛõÑ õþ±æÍò¿îÂß õÉ¿M•Q •ëÂùô ¿öÂõþßÂ±Ý õ± ¿öÂõþËú± •Rodolf Virchow— 1848 ü±Ëù æ±÷DZ¿òõþ Õ±Âó±õþ ü±ý×Ëù¿üûþ±Õ=ÁËù é±ý×ô±ü Îõþ±Ëáõþ ß±õþí ÕòÅüg±ò ßÂËõþ 4¿é àËG “Report on the Typhus Epidemic in UpperSilesia” ۶߱ú ßÂËõþò¼ Îü ¿õþËÂó±ËéÇ ¿î¿ò õËùò – “Medicine is a social science, and politics isnothing but medicine on a large scale.” ÕïDZÈ, ÛßÂéÅ òæõþ ßÂõþËù õÅçÂËõ±, Û¶±ûþ 165 õåõþ ýËù± Î÷¿ë¿üòÛõÑ ¦¤±¦šÉËß õþ±æòÏ¿îÂõþ ÕÑú ¿ýËüËõ ñõþ± ýËBå¼ Õ±÷õþ± ò± ýûþ ÛßÂéÅ ÎÂóåËò ýÒ±éÂ¿å¼ î±õþ ÷±Ëò Îî± Ûé± òûþ Îû¿õø¸ûþ¿é ¿ú¿•Âî æáËîÂõþ äÂäDZõþ ÷ËñÉ Îòý×¼ Û¶ü/î ëÂ×Ë{¡àËû±áÉ, Journal of Epidemiology and CommunityHealth-Ûõþ Õ±™LÃæDZ¿îÂß Âó¿Sß±õþ Õ±áˆÂ 2011-õþ üÑàɱ¿éÂõþ ¿õø¸ûþ ýËù± – Politics, primary healthacreand health : was Virchow right ? Ûõ±õþ Õ±÷õþ± ö±õþËîÂõþ æò¦¤±Ë¦šÉ üõþ±ü¿õþ Û¶Ëõú ß¿õþ¼ ö±õþËî æò¦¤±Ë¦šÉõþ ÕîÂÏîÂ Ý õîÇÂ÷±ò æò¦¤±¦šÉ ús¿é ðÅ¿é úËsõþ ÎûÌáÂóð - ÛËî± üõ±õþ æ±ò± ßÂï±¼ ÛéÂ±Ý üõ±õþ æ±ò± Îû Û ús¿é ձ÷õþ± áèýí ßÂËõþ¿åý×ÑËõþ¿æ public health -Ûõþ Û¶¿îÂús ¿ýËüËõ¼ áèýí ò± ßÂËõþ ëÂ×Âó±ûþ Îòý×¼ Õ±õ±õþ áèýí ßÂõþ±õþ ÷±ËçÂÝ ¿ßÂåÅ ü÷üɱùÅ¿ßÂËûþ Õ±Ëå¼ Û ¿òËûþ ÛßÂéÅÂ౿ò ßÂï± õËù ÷Óù Õ±Ëù±äÂò±ûþ Û¶Ëõú ßÂõþ± ýËõ¼ 27Ëú æ±òÅûþ±¿õþ 2011-Îî Û¶ß±¿úîÂÛ ÷ÅýÓËîÇ ÂóÔ¿ïõÏõþ üõËäÂËûþ ÷±òÉ Î÷¿ë¿üËòõþ æ±òDZù New England Journal of Medicine-Û Ã›¶ß±¿úî Û¶õg“Public Health in Haiti - Challenges and Progress”-Û õù± ýËBå - Nevertheless, long-standingpublic health problems remain. Efforts to improve roads to reduce traffic injuries, providelifesaving community and obstetrical services, and repair, upgrade, or build safe water andsanitation systems are just beginning to be scaled up. Û¶õËgÂõþ ÎúËø¸ ÂóûÇËõ•Âí¿é ÛõþßÂ÷ “Politicalstability will be essential, and a central challenge will be to train and employ an adequate publichealth workforce to carry on the work of the small cadre of public health leaders...” ëÂ×ÂóËõþõþ Õ±Ëù±äÂò± ÎïËß üýæËõ±ñÉ Îû public health-Ûõþ ü±Ëï æ¿hÂËûþ Õ±Ëå õþ±™¦¸±-â±ËéÂõþ Õõ¦š± ÎïËßÂÂó±íÏûþ æù, üɱ¿ò鱿õþ õÉõ¦š± ÎïËß õþ±æÍò¿îÂß üÅ¿¦šõþî± ý×îÂɱ¿ð üõ¿ßÂåÅý× Õ™LÃáÇî ýËûþ Õ±Ëå æò¦¤±Ë¦šÉõþ õ±™¦¸õ±ûþËòõþ÷±Ëç¼ Ûõþ ÕïÇ ýù æÏõËòõþ Û¶¿î¿é ΕÂS Õ±ò±äÂ-ß±ò±ä Î÷¿ë¿üËòõþ òæõþð±¿õþõþ ÷ËñÉ äÂËù ÛËù±, û±Ëß õù± ýûþ‘‘Î÷¿ëÂßÂɱù±ý×Ëæúò Õõ ù±ý×ôÂ’’¼ ßÂùß±î± Õ±ñÅ¿òß ëÂ×Âó¿òËõ¿úß òáõþ ýËûþ áËh Ýê±õþ ûÅËá æòæÏõòËß ý±üÂó±î±ùÝ Î÷¿ë¿üËòõþ òæõþÂóËï ¿òËûþ Õ±ü±õþ æòÉ Ã›¶õ¿îÇÂî ‘‘öÂõâÅËõþ Õ±ý×ò’’, “Lunacy Act” ý×îÂɱ¿ðõþ ßÂï± Õ±÷±Ëðõþ¦œõþËí Õ±üËõ Õ±ú± ß¿õþ¼ õþ±©†˜ Ý ¦¤±Ë¦šÉõþ Õ¿òõ±ûÇ ü¥óßÇ Îõ±ç±Ëî 1779 ü±Ëùý× æ±÷Ç±í ¿ä¿ßÂÈüß Îû±ý±ò ¿Âóé±õþ 9
 10. 10. ô豩¨ õÉõý±õþ ßÂËõþ¿åËùò ¿õàɱî Îü ús¿éÂ-õg¿é Medical Police, îÒ±õþ A System of Complete MedicalPolice áèËLš¼ 9¿é àË` ¿õöÂM• Û áèËLšõþ 4ïÇ ÕÑËúõþ îÔÂîÂÏûþ ÕñɱËûþ ô豩¨ õùËåò - In dealing with thisimportant subject of Medical Police, I must refer to all that I have said elsewhere aboutnecessary cleanliness of the air... of large towns, etc.. so that now I can lecture on pertinentmatters... public health cure is necessary. (A System of Complete Medical Police : Selectionsfrom Johann Peter Frank, ed., Erna Lesky, Johns Hopkins University Press, Baltimore, Mary-land, 1976, p. 183) ÛËßÂõ±Ëõþ ¿öÂi§ Ûß¿é ¿õø¸Ëûþõþ Õõî±õþí± ß¿õþ Ûàò¼ ý×ÑËõþ¿æËî û±Ëß ձ÷õþ± áè±÷±õþ õ¿ù õ±Ñù±ûþ Îüé± õɱßÂõþí¼ðÅËé± ¿ß Ûß· ýõþÛ¶ü±ð ú±¦aÏ õËù¿åËùò - üѦԨî õɱßÂõþí úËsõþ ÕïÇ õɱ¿S•ûþË™Là õÅÉÈÂóðË™Là ús± Õ±Ëòò - ÕïDZÈý׿éÂûþù¿æ - Îë¿õþËöÂúò¼ õ±™¦¸¿õßÂý× ÷Å*Ëõ±ñ±¿ðËî Âóð¿é ÆîÂûþ±õþ ß¿õþûþ± ÎðÝûþ± ÂóûÇ™Là õɱßÂõþËíõþ ß±ûÇ... õɱßÂõþí qXÂAetiology ÷±S Îüý× õɱßÂõþíËß grammar-Ûõþ ù•ÂËí ù¿•Âî ßÂõþ± ëÂ׿äÂî ¿ß ò±, üýËæý× Îõ±ñ ßÂõþ± û±ý×ËîÂÂó±Ëõþ¼ •Ùí ¦¤Ïß±õþ Âó¿õS üõþß±õþ - õɱßÂõþí ÷±Ëò ¿ßÂ, Û¶ü/ õ±Ñù± õɱßÂõþí 2, Âó¿}Â÷õ/ õ±Ñù± ձ߱Ëð¿÷, 2006—ÕïÇ±È üѦԨî ÎïËß ձý¿õþî õ±Ñù± õɱßÂõþí ús¿éÂËß ý×ÑËõþ¿æ áè±÷±õþ ús¿é ¿òËæõþ ÷Ëî± ßÂËõþ ÂóÅòáÇ¿êÂî ßÂËõþ¿òËûþËå¼ Û•ÂËS ÷Óù õɱßÂõþí úËsõþ Õ±öÂÉ™LÃõþÏò õÉ?ò± õðËù Îáù¼ õɱßÂõþËíõþ õ±ý×Ëõþ Û¶±ßÔ¿îÂß æáËî ձ¿ü¼ ÷ÓùüѦԨËî æ±/ù ús¿é õÉõý+î ýËûþËå Û÷ò Ûß Õ=Áù Îûà±Ëò öÓ¿÷ ••Â, &{œ õ± ß񱎱 æ±îÂÏûþ ëÂ׿¾ð æiœ±ûþ¼ Ûõþ¿õÂóõþÏËî õþËûËå ÕòÓÂó ús¿é û±õþ ÕïÇ æù±öÓ¿÷¼ ÷¿òËûþõþ-ëÂ×ý׿ùûþ±÷Ëüõþ üѦԨîÂ-ý×ÑËõþ¿æ Õ¿öÂñ±ò æ±ò±ËBå æ±/ùúËsõþ ÕïÇ - arid, sparingly grown with trees and plants (though not unfertile)¼ Õ±÷õþ± Îðà¿å Ûús¿é ¿ßÂö±Ëõ õòöÓ¿÷ õ± ôÂËõþˆÂ-Ûõþ ü÷±ïÇß ýËûþ ëÂ×êÂËù±¼ ÕËô±ëÇ ý×Ñ¿ùú ¿ëÂßÂúò±¿õþ õùËå - The changein Anglo-Indian use may be compared to that in the historical meaning of the word forest inits passage from a waste or unenclosed tract to one covered with wild wood. In the transferredsense of jungle there is apparently a tendency to associate it with tangle. Û ¿õø¸Ëûþ äÂ÷Èß±õþÕ±Ëù±äÂò± ßÂËõþËåò ôè±ò¿üü ¿æ÷±õþ÷ɱò îÒ±õþ The Jungle and the Aroma of Meats (Motilal Banarsidass,1999) áèËLš¼ ¿î¿ò ÷™LÃõÉ ßÂõþËåò - The Hindi name terai (“marshy lands”) - the exact semanticequivalent of the Sanskrit anupa - now becomes the aberrant synonym of jungle. (Ibid, p. 15) Õ±Ëõþß¿é ús û± Õ±÷±Ëðõþ Õ±Ëù±äÂò±õþ Û¶ñ±ò ¿õø¸ûþ î± ýù ¦¤±¦šÉ¼ Õ±ûþÅËõÇËðõþ õ±ý×ËõþÝ õþ±÷±ûþí ÷ý±ö±õþî üýÛ¶±ûþ ü÷™¦¸ üѦԨî áèËLš ¦¤±¦šÉ Ý ¦¤¦š úËsõþ õÉõý±õþ Âó±Ýûþ± û±ûþ¼ ¦¤±¦šÉ-õþ üѦԨî ÕïÇ ýù ¦¤-Îî ¿¦šî ýÝûþ± õ± ¿ôÂËõþÕ±ü±¼ ¿÷Ëõþ±• ý±õþ± îÒ±õþ “A Note on the Sanskrit Word Svastha” (European Journal of AyurvedicSociety 4, 1995, pp. 53-87) Û¶õËgÂ Û ¿õø¸Ëûþ ¿õúËð ÕîÂÉ™Là ÷Ëò±: Õ±Ëù±äÂò± ßÂËõþËåò¼ îÒ±õþ ßÂï±ûþ - Itimplies not only a healthy physical condition, but also a serene state of mind The usage,however, is not limited to the state and condition of individual human beings, but is extendedto those of the state and government. Û ü÷™¦¸ Õ±Ëù±äÂò± ÎïËß ՙLÃî Ûß¿é Û¶±ï¿÷ß Îõ±Ëñ ÎÂóÌÒåËò± ÎûËî Âó±Ëõþ Îû Alma Ata üË¥œùËòõþ ÷ñÉ¿ðËûþ æiœ ÎòÝûþ± health-Ûõþ ¿õ•«æòÏò ñ±õþí±õþ ü±Ëï ö±õþîÂÏûþ ¦¤±Ë¦šÉõþ ñ±õþí±õþ Ûß¿é ÷Óùáî տ÷ù Õ±Ëå¼ û¿ðÝõù±õþ ÕËÂó•Â± õþ±Ëà ò±, ¦¤±¦šÉ Ý health ü÷±ïÇß ýËûþ ÂóËhÂËå¼ Õ±Ëõþß¿é Û¶ü/ ëÂ×O±Âóò ßÂËõþ Û Ã›¶±ï¿÷ß ձËù±äÂò±ûþû¿î é±ò± ÎûËî Âó±Ëõþ¼ Õ±÷±Ëðõþ ü±ñ±õþí Îõ±ñ-õÅ¿XÂËî õÅ¿çÂ, Õ±ûþÅËõÇË𠦤±¦šÉ ¿òËûþ üõËäÂËûþ ÎõúÏ Õ±Ëù±äÂò± ýõ±õþßÂï±¼ ÛõÑ õ±™¦¸Ëõ î± ýËûþËåݼ Õ±ûþÅËõÇð ¿ßÂcà Û¶ßÔÂî ÕËïÇ Îß±ò ¿ä¿ßÂÈü± ¿õ:±ò òûþ¼ ÛßÂæò ÷±òÅËø¸õþ Õ±ûþÅ ÕïÇ±È 10
 11. 11. ðÏâÇæÏ¿õî± ¿òËûþ Õ±Ëù±äÂò± ýËûþËå Û ú±Ë¦a¼ Û¶îÂɱ¿úîÂö±Ëõý× Õ±ûþÅËõÇð ú±Ë¦aõþ Õ±Ëù±äÂò±õþ Û¶ñ±ò ÕÑú õÉ¿ûþî ýËûþËå÷±òÅËø¸õþ ¿ä¿ßÂÈü± üÑS•±™Là ¿õø¸Ëûþ¼ Õ±ûþÅËõÇËðõþ ý׿îÂý±ü Û¶±ûþ 2500 õåËõþõþ¼ ôÂËù õÔ¿éÂú ú±üËòõþ 200 õåõþ õ±ð¿ðËù ÂóÅËõþ± ü÷ûþß±ù æÅËh ձûþÅËõÇËð Õ±Ëù±¿äÂî æÏõò±äÂõþËíõþ Îõ±ñ ¿ò÷DZí ßÂËõþËå ö±õþîÂÏûþ üM± õ± subjectivity¼ÕËòËßÂõþ æ±ò± äÂõþßÂ-üÑ¿ýî±õþ Âó¿õþ¿äÂî Ε-±ß - ¿ýýîÂÑ üÅàÑ ðÅ à÷±ûþÅ™¦¸üÉ ¿ýýîÂ÷÷ “ ÷±ò=ÁîÂBä ûËS±S•÷±ûþÅËõÇðü ëÂ×BäÂËî •üÓS¦š±ò - 1¼41— Ûõþ ÕïÇ - Õ±ûþÅ ä±õþ ۶߱õþ¼ ¿ýî±ûþÅ , Õ¿ýî±ûþÅ , üÅà±ûþÅ Ý ðÅ à±ûþż ÕïDZÈ, üýæ ßÂËõþõùËù, Õ±ûþÅ üÑS•±™Là Îû üõ ¿õø¸ûþ ÛõÑ î±õþ Âó¿õþ÷±í Ý ¦¤õþ+Âó ¿òíÇûþ Îû ú±Ë¦a Õ±Ëå î±Ëß ձûþÅËõÇð õËù¼ Û Ã›¶üË/ÛËüËå ÙîÅÂ, ¿ðò Ý æÏõËòõþ ¿õ¿öÂi§ ÂóûDZËûþ ÛßÂæò ÷±òÅø¸ ¿ßÂö±Ëõ æÏõò û±Âóò ßÂõþËõ •¿õõ±¿ýî ÎûÌò æÏõòüý—, ü™Lñò ñ±õþí Ý Ã›¶¿îÂÂó±ùò ßÂõþËõ, Û¶ßÔ¿îÂõþ ü±Ëï ö±õþü±÷É ÎõþËà Û¶ßÔ¿îÂËß ùãâò ò± ßÂËõþ äÂùËõ, ¿ú•Â±õþ ñõþòÎßÂ÷ò ýËõ ý×îÂɱ¿ð ü÷™¦¸ Æò¿îÂßÂ, Û¶±îÂÉ¿ýßÂ, Âó±õþËùÌ¿ßÂß ¿õø¸ûþ Ûõþ ÷±Ëç ՙLÃöÇÓÂM• ýËûþËå¼ üõÇæò÷±òÉ Âó¿`Âî ÝÕ±ûþÅËõÇð: ¿Âó ¿ö ú÷DZ Ûß ßÂï±ûþ õùËåò - In fact Ayurveda is not a system of medicine but a dynamicphilosophy of life by which one can attain healthy individual and social life so as to performthe functions efficiently and blissfully, at the end to attain perfect bliss of liberation. (Essentialsof Ayurveda, Motilal Banarsidass, 1998, p. xliv) Õ±õ±õþ äÂõþßÂ-üÑ¿ýð± - Û¶±Ííø¸í± ñÍòø¸í± ÂóõþËù±ÍßÂø¸Ëí¿î “ •üÓS¦š±ò - 11¼3— Õ±ËßÂî ¦š±Ëò ëÂ×Ë{¡¿àî -۶±íÂó¿õþîÂɱËá ¿ý üõTÇîÂÉ±á ¼ îÂüɱòÅÂó±ùòÑ ¦¤¦šüÉ ¦¤¦šõÔ¿Mõþ±îÅÂüÉ ¿õß±õþÛ¶ú÷Ëò ýÛ¶÷±ð “ •üÓS - 11¼4— Ûõþ üõþùÕïÇ ýù - ÎßÂò ò± Û¶±íîÂɱËáý× üõÇîÂɱἠüõDZËáè Û¶±í±òÅÂó±ùò ßÂõþ± ¿õËúø¸ ßÂîÇÂõɼ üŦš Õõ¦š±ûþ ¦¤±¦šÉõþ•Â± Z±õþ± ÛõÑÕüŦš ýËù ëÂ×ËÂó•Â± ò± ßÂËõþ Îõþ±á ú±¿™Là Z±õþ± Û¶±í±òÅÂó±ùò ßÂõþ± ýûþ¼ Îõ±ç± û±ËBå, Û¶±í, ñò Ý ÂóõþËù±ËßÂõþ ü±ËïÎõþ±á ÛõÑ ¿ä¿ßÂÈü± ûÅM• ýËûþ Æî¿õþ ýù Õ±ûþÅËõÇËðõþ Âó¿õþüõþ Ý Âó±ËêÂõþ ß±ê±Ë÷±¼ qñÅ î±ý× òûþ¼ Û ú±¦a Õ±Ëù±äÂò±õþü±Ëï æ¿hÂËûþ Õ±Ëå õþ±æñ÷Ç, ü±÷™L¸ Ý ßÔ¿ø¸-󦕱 ¿òöÂÇõþ Ûß ü÷±æËõ±Ëñõþ ¿ö¿MöÓ¿÷¼ ÛõÑ üËõDZÂó¿õþ, Õ±ûþÅËõÇð ÕîÂÉ™LÃðÔìÂÿö±Ëõ ÂóÅ•ø¸î±¿Laß òæõþð±¿õþõþ ¿òöÇÅÂù ÎðɱîÂß¼ Û üõ üËQÝ Û ¿õø¸ûþ¿é ¿òËûþ ßÂï± àõþä ßÂõþ±õþ ß±õþí ýù, Û¿ä¿ßÂÈü± õÉõ¦š± Û¶±ßÂ-õÔ¿éÂú ö±õþËîÂõþ ¦¤±¦šÉ Ý æÏõò Îõ±ñËß Û¶õùö±Ëõ ¿òûþLaí ßÂËõþËå¼ ÛËß ¦š±òäÓÂÉî ßÂËõþý× q•ýËûþËå Õ±ñÅ¿òß æò¦¤±Ë¦šÉõþ ÕË÷±â û±S±¼ äÂõþßÂ- ÛõÑ üÅ|ÅîÂ-üÑ¿ýî±ûþ Û÷ò ¿ß Û¶±ï¿÷ß ™¦¸Ëõþõþ ý±üÂó±î±Ëùõþ ßÂï±Ýõù± Õ±Ëå¼ äÂõþßÂ-üÑ¿ýî±ûþ õù± ýËBå - ÎðËýõþ üÑËú±ñËòõþ æòÉ Ýø¸Åñ ÎüõËòõþ Õ±Ëáý× Ûß¿é áÔý ¿ò÷DZí ßÂõþËîÂýËõ¼ áÔý¿é ðÔìÂÿ Ý õ±ûþÅõ±¿ýî ýËõ¼ ÛËî ¿õäÂõþí ßÂõþËî Îûò Îß±ò ß©† ò± ýûþ¼ Õ¿ò©†ßÂõþ Îß±ò õd Îû÷ò, ñÓ÷,ÎõþÌ^, ñÓù± Û¶Ëõú ßÂõþËî ò± Âó±Ëõþ¼ áÔý¿é Îûò Õ¿ò©†ßÂõþ ús, ¦óúÇ, õþ+Âó, õþü Ý áËgÂõþ Õá÷É ýûþ¼ Îüà±Ëò ÎûòÎü±Âó±ò, ëÂ×ðÓàù, ÷Óø¸ù, ÷ùîÂɱËáõþ ¦š±ò, ¦§±òöÓ¿÷ Ý õþgÂòú±ù± ï±Ëß¼ •üÅS¦š±ò - 15¼6— Û ßÂï±Ý õù± ýËBå ÎûÎüà±Ëò Îûò àõþËá±ú, ý¿õþí, ßÔÂø•ü±õþ ÷Ôá, Î÷ø¸, òÏËõþ±á æÏõõÈü± ðÅ*õîÂÏ á±öÂÏüßÂù ý×îÂɱ¿ð ï±Ëß¼ Îõþ±áÏõþüÅ|Åø¸±ß±õþÏ Ý Þø¸ñËÂóø¸Ëí ü÷ïÇ Âó¿õþä±õþßÂõÔj ï±Ëß¼ •üÅS¦š±ò - 15¼7— Ûõþ ü±Ëï ûÅM• ýËûþËå õUùüÑàÉß ÎöÂø¸æÝ ÎöÂø¸æ ëÂ×Âó±ð±Ëòõþ ò±÷ Îû&Ëù± Û ñõþËíõþ áÔËý õþ±àËî ýËõ¼ õÅçÂËî ÕüÅ¿õËñ ýûþ ò±, ü±ñ±õþí ÷±òÅËø¸õþ ¿ä¿ßÂÈü±õþÛß¿é Û¶ßÂõþí Ý ÂóX¿î üõùö±Ëõ ä±ùÅ ¿åËù±¼ Ûõþ ü±÷±¿æß áèýíËû±áÉîÂ±Ý ¿åËù± ¿ò}Âûþ-ý×¼ ¿ßÂcà ü±÷±¿æß õ± õîÇÂ÷±ò Âó¿õþö±ø¸±ûþ æò¦¤±Ë¦šÉõþ Û ¿ä™Lñõþ ÷±Ëç ÎðËýõþ Îû ñ±õþí±¿é ¿åËù± î± Îß±ò Õɱò±é¿÷ß±ùÎðý òûþ, Ûß¿é Îðý ß±ê±Ë÷± û±õþ ÷ñÉ ¿ðËûþ Îð±ø¸, ñ±îÅÂ Ý ÷ù Û¶õ±¿ýî ýûþ ÛõÑ, ¿õËúø¸ ßÂËõþ, ÎðËýõþ õ±ý×Ëõþõþ õÔýÈ¿õË•«õþ ÷±Ëç ¿¦šî Ûß¿é Û¶±í ÛõþßÂ÷ Ûß¿é Îõ±ñ¼ Û ß±õþËí Û¶±ßÔ¿îÂß æÏõËòõþ Î÷é±ôÂõþ õÉõý+î ýûþ ÎðËýõþ¿ô¿æÝù¿æ Îõ±ç±Ëò±õþ æòɼ üÅ|nîÂ-üÑ¿ýî±-ÎîÂ Û ¿õø¸ûþ¿é ¿ò¿ðÇ©†ö±Ëõ Õ±Ëù±¿äÂî ýËûþËå - ¿õüáÇð±ò¿õË•ÂÂóÎü±÷üÓûÉDZ¿òù± ûï± ““ ñ±õþûþ¿™Là æáËVýÑ ßÂô¿ÂóM±¿òù±™¦¸ï± ““ •üÓS¦š±ò - 21¼8— õ±Ñù± ÕïÇ ßÂõþËù - Îû÷ò 11
 12. 12. äÂf, üÓûÇÉ Ý Õ¿òù - ¿õüáÇ, Õ±ð±ò Ý ¿õË•ÂËÂó Ûý× ¿îÂò ¿S•ûþ± Z±õþ± æáÈËß ñ±õþí ßÂõþ - Îüö±Ëõ ßÂôÂ, ¿ÂóM Ýõ±ûþÅÝ ¿îÂò۶߱õþ ¿S•ûþ± Z±õþ± úõþÏõþËß ñ±õþí ßÂËõþ¼ [éÂÏß± ß±Ëõþõþ üÑËû±æò, ¿õüáÇ úËsõþ ÕïÇ ÎüÌ÷É-&í ¿õîÂõþí,Õ±ð±ò úËsõþ ÕïÇ Îú±ø¸í ÛõÑ ¿õË•ÂÂó úËsõþ ÕïÇ ÎÛ¶õþí¼] üýËæý× Îõ±ç± û±ûþ, äÂËfõþ ßÂ±æ ¿õüáÇ, üÓËûÇÉõþ ß±æÕ±ð±ò ÛõÑ Õ¿òËùõþ ß±æ ÎÛ¶õþí¼ Ã›¶±ßÔ¿îÂß õþ+Âóߊ ñÔî ýËûþ ï±ßÂËù± ÎðËýõþ ß±Ëæõþ õɱàɱûþ¼ Õ±Ëõþß¿é Û¶üÑá ÎöÂËõ Îðà±õþ ÷Ëî±¼ ÎðËýõþ õ± microsm-Ûõþ Îû Âó¿õþüõþ Ûà±Ëò Õ±Ëù±¿äÂî ýËûþËå Îüé±Û¶ßÔÂîÂÂó˕ Û¶ßÔ¿î õ± macrocosm-Ûõþ üÏ÷±¿ûþî õþ+Âó¼ Ûà±Ëò ¿ä¿ßÂÈü±õþ Õ¿öÂ÷Åà ýËBå Û¶ßÔ¿îÂõþ ü±Ëï ö±õþü±÷ɦš±Âóò ßÂõþ±, Û¶ßÔ¿îÂËß ¿òûþLaí õ± ÂóÅòáÇ¿êÂî ßÂõþ± òûþ¼ Û ßÂï± qñÅ Õ±ûþÅËõÇËðõþ æòÉ òûþ, Û¶±äÂÏò Îû Îß±ò ¿ä¿ßÂÈü±ÂóX¿î Îû÷ò ü÷ü÷Ëûþ Õ¿î ëÂ×i§î áèÏß ¿ä¿ßÂÈü±õþ ÷±ËçÂÝ Õ±÷õþ± ÛßÂý× ñ±õþí± ÎðàËî Âó±Ëõ±¼ ¿ßÂcà ÛËî±é±ö±õò±ü¥ói§ ¿ä¿ßÂÈü± õÉõ¦š± Ý æò¦¤±Ë¦šÉõþ ñ±õþí± ¿ßÂö±Ëõ Û¶±ûþ ÕõùÅl ýËûþ ÂóÂóÅù±õþ Î÷¿ë¿üò Ý Õ¿ú¿•Âî ÷±òÅËø¸õþ¿ò榤 ¿õ•«±ü ¿òöÇÂõþ ý±îÅÂËh ¿ä¿ßÂÈü± ýËûþ ÎáËù±, î± Û Õ±Ëù±äÂò±õþ Âó¿õþ¿ñõþ õ±ý×Ëõþ ýËùÝ Ûß¿é &•QÂóÓíÇ ÂóûÇËõ•ÂíÛà±Ëò ëÂ×Ë{¡à ßÂõþ± ðõþß±õþ¼ ülðú úsõþ ¿õàɱî ôÂõþ±¿ü ÂóûÇéÂß õ±¿òÇËûþõþ ÎðËà¿åËùò – It should be notedthat in all the countries we have just passed through, both in the Kingdom of Carnatic and theKingdoms of Golkonda and Bijapur, there are hardly any physicians except those in the servicesof the Kings and Princes. ¿î¿ò ÛéÂ±Ý ù•ÂÉ ßÂËõþ¿åËùò – when the rains have fallen and it is seasonfor collecting plants, mothers of families may be seen going out in the mornings from the townsand villages to collect samples which they know to specifics for domestic diseases... It is truethat in good towns there are generally one or two men who have some knowledge of medicine...They first feel the pulse, and when giving medicine, for which they take only the value of twofarthings, they mumble some words between their teeth. (Francois Bernier, Travels in the MughalEmpire, trans., lrving Brock, Vol. II, London, William Pickering, 1826. p. 240. òæõþé±ò Û¶õgÂß±Ëõþõþ¼— Õ±ñÅ¿òß æò¦¤±¦šÉ - ëÂ×Âó¿òËõ¿úßÂ Ý ëÂ×Âó¿òËõËú±Mõþ ö±õþî - ÛõÑ Õ±÷õþ± ô豂 ÎïËß q• ßÂËõþ äÂɱëëÂ×ý×ß õ± æò Φ§± ûÒ±Ëðõþ ý±î ñËõþ Õ±ñÅ¿òß æò¦¤±Ë¦šÉõþ üÓäÂò± îÒ±Ëðõþ Û¶ËîÂÉËßÂõþÕ±Ëù±äÂò± Ý Îõ±Ëñõþ Ûß¿é üÅ¿ò¿ðÇ©† ß±ê±Ë÷± Õ±Ëå¼ ÛõÑ î± ýù, æò¦¤±¦šÉ Û÷ò ÛßÂé± Õ=Áù Îûà±Ëò ÎðËýõþÕɱò±é¿÷ß±ù Φóú-Îû ÕÑú Îû÷ò QßÂ, ÷ÅàáýWõþ ý×îÂɱ¿ð üɱ¿ò鱿õþ ü±ûþ±k-Ûõþ Õ™LÃöÓÇÂM• ýù¼ Ûõþ Õ±Ëá ¿ßv¿òßÂɱùÎ÷¿ë¿üò Ý ýü¿Âóé±ù Î÷¿ë¿üËòõþ üÓäÂò± âËéÂËå¼ ÎðýËß Îõþ±áÏõþ ÎäÂò± Âó¿õþ¿äÂî Âó¿õþüõþ ÎïËß ü¿õþËûþ ¿òËûþ ý±üÂó±î±Ëùõþnoise-free ÛõÑ Ã›¶±ßÔ¿îÂß ¿õ:±Ëòõþ Âóõþϕ±-¿òõþϕ±õþ ÷Ëî± ëÂ×ÂóûÅM• ý±üÂó±î±Ëùõþ Âó¿õþüËõþ ¿¦šî ßÂõþ± ýËûþËå¼Îüà±Ëò ÷ÔîÅÂÉõþ ÂóËõþ •ÛõÑ Õ±ËáÝ— Îðý ò±÷ß ¿S-÷±¿Sß Õɱò±é¿÷ß±ù Φóü-Îß úõ-õÉõËBåËðõþ ü±ý±ËûÉ ß±é±-ßÅ¿é ßÂËõþ ÂóÓíÇî ÎæËò ÎôÂù± û±ûþ ÛõþßÂ÷ :±ò Ý Ã›¶îÂÉûþ Õ¿æÇî ýËûþËå¼ Îü :±ò ¿ú•Â± ¿ðËBå õ±ý×Ëõþõþ Âó¿õþËõúÎðËýõþ ÕöÂÉ™LÃõþ Ý õ¿ýõþ±ÑúËß ձS•±™LÃ Ý ßÂùÅ¿ø¸î ßÂõþËî Âó±Ëõþ¼ üÅîÂõþ±Ñ üɱ¿ò鱿õþ ü±ûþ±k-Ûõþ ß±æ ýËõ •Â¿îÂßÂõþÛ¶±ßÔ¿îÂß Âó¿õþËõËú ý™¦¸Ë•ÂÂó ßÂõþ± Ý ÂóÅòáÇ¿êÂî ßÂËõþ ÎòÝûþ±¼ Õ™LÃî ¿îÂò¿é ΕÂËS Û¶±ßÂ-Õ±ñÅ¿òß æò¦¤±Ë¦šÉõþ ñ±õþí±õþü±Ëï Û ñ±õþí±õþ ÷Óùáî Âó±ïÇßÂÉ âËé ÎáËù± - •1— ÎðËýõþ Õɱò±é¿÷ß±ù Φóü Ý Âó¿õþËõúáî Φóü-Ûõþ üŦ󩆿õö±æò, Ý •2— Û¶±ßÔ¿îÂß Âó¿õþËõËú ý™¦¸Ë•ÂÂó ßÂõþ± Ý ¿òËæõþ ëÂ×ÂóËû±áÏ ßÂËõþ ÂóÅòáÇ¿êÂî ßÂËõþ ÎòÝûþ±õþ Õ±áè±üÏÎäÂîÂò±¼ Ûà±Ëò Û¶±ßÔ¿îÂß ö±õþü±Ë÷Éõþ Îß±ò õþßÂ÷ Îõ±ñ ÕòÅÂ󿦚îÂ, Û¶ßÔ¿î Ûà±Ëò ÷±òÅËø¸õþ öÔÂîÂÉ, Ûß¿é Õ-ÎðýÏÕ=Áù Îûé±Ëß Îû÷ò àÅ¿ú ÷±òõ ÎðËýõþ ÷Ëî±ý× ß±é±-ÎåÒh± ßÂõþ± û±ûþ, ÛõÑ üËõDZÂó¿õþ, •3— Û ß±Ëæõþ Û¶ñ±ò ð±¿ûþQýù õþ±Ë©†˜õþ¼ õþ±©†˜ Ý õÉ¿M•õþ ÷±Ëç Ûß ñõþËíõþ òæõþð±¿õþ õ± surveillance Î÷¿ë¿üò-Ý õËé¼ Îë¿öÂë ձ÷Ǧ†˜Ñ-Ûõþñ±õþí±ûþ òîÅÂò ñõþËíõþ æò¦¤±¦šÉ Âó¿õþߊò±ûþ ‘‘Âó¿õþËõú õ±gÂõ’’ õþ±æÍò¿îÂß ß±ûÇS•Ë÷õþ Û¶Ëûþ±æò ÂóËh ÛõÑ “it calls 12
 13. 13. for an ecological approach to health; and, for the individual, it requires an extension fromconcerns with body boundaries or individual psychology to examination of ‘lifestyle’. In itsnew guise of health promotion, public health is now concerned with generating and monitoring‘political awareness’ in its widest sense.” (David Armstrong, “Public Health Spaces and theFabrication of Identity”, Sociology 1993, 27 (3), pp. 393-410.) Õ±÷LjÂÑ-Ûõþ ñ±õþí±õþ Ûß üÅjõþ ëÂ×ð±ýõþí ¿÷ùËõ ¿÷Œò Îõþ±÷±õþ-Ûõþ õM•Ëõɼ 1965 ü±Ëù ßÂɱ¿ùËô±¿íÇûþ±õþ WattsÕ=ÁËù &•îÂõþ ¿ýÑü±Rß âéÂò± âé±õþ ÂóËõþ Îõþ±÷±õþ-Îß Âó±ê±Ëò± ýËûþ¿åù üËõþæ¿÷ò îÂðË™LÃõþ ß±Ëæ¼ îÒ±õþ õM•õÉÕòÅû±ûþÏ - among other things, recommended the establishment of three or four general ambu-latory health care at “locations of greatest poverty” in the riot area. (Milton I. Romer, “Resis-tance to Innovation : The Case of the Community Health Center”, American Journal of publicHealth 1988, 78, 9, pp. 1234-1239) æò¦¤±Ë¦šÉõþ ÛõþßÂ÷ Ûß ÎÛ¶¿•Âî ëÂ×Ëiœ±¿äÂî ýõ±õþ ÂóËõþ Õ±÷õþ± Û¶Ëõú ßÂõþËî Âó±¿õþ ö±õþËîÂõþ ¿ò¿ðÇ©† ÂóéÂöÓ¿÷Ëî ¿ßÂö±Ëõ Ûõþ ¿õß±ú Ý ¿õ™¦¸±õþ ýù î± õÅçÂËî¼ Îë¿öÂë ձòÇ‹ ÛËß Ûß ßÂï±ûþ õËùËåò “enclave medicine” ÎïËß“public health”- Û û±S± (David Arnold, Colonizing the Body, California University Press, 1993)ö±õþËî õüõ±üß±õþÏ õÔ¿éÂú ÆüòÉõ±¿ýòÏ Ý ý×ÝÎõþ±ÂóÏûþ æòî±õþ ¦¤±¦šÉËß ö±õþîÂÏûþ ßÂùÅø¸ Ý •Â¿îÂßÂõþ æùõ±ûþÅ ÎïËßÂõÒ±ä±Ëò±õþ æòÉ ¿õ¿öÂi§ ñõþËòõþ ßÂ÷ÇüÓäÂÏ ÎòÝûþ± ýËûþËå Îû÷ò, éÂÏß±ßÂõþí ý×îÂɱ¿ð¼ ÎÛ-á ð±/±õþ ßÂï± Îî± ý׿îÂý±ËüüÅ¿õ¿ðî¼ ëÂ׿òú úîÂËßÂõþ ¿îÂò-äÂîÅÂïDZÑú ü÷ûþ æÅËh æò¦¤±¦šÉ õ± õÔ¿éÂú ÆüËòÉõþ ¦¤±¦šÉõþ•Â±õþ æòÉ ÕüÑàÉ õý× ÛËßÂõþÂóËõþ Îùà± ýËûþËå¼ Ûß¿é ëÂ×ð±ýõþí ýù Edmund A. Parkes-Ûõþ 1866 ü±Ëù Îùà± A Manual of PracticalHygiene Prepared Especially for Use in the Medical Service of the Army¼ ÛõþßÂ÷ Îùà±Ëù¿àõþüÓSÂó±î թ†±ðú úîÂËßÂõþ Îúø¸ ö±á ÎïËß¼ 1830-Ûõþ ðúËß ö±õþËî Î÷±é ÆüòÉ ¿åËù± 2,50,000¼ Ûõþ ÷ËñÉ÷±S 40,000-Ûõþ ß±å±ß±¿å ¿åËù± õÔ¿éÂú Æüòɼ ÆüòÉõ±¿ýòÏõþ æòÉ Indian Medical Service (IMS) Æî¿õþýËûþËå¼ 1920-1930-Ûõþ ü÷ûþß±ù ¿ðËûþ ö±õþËî Î÷¿ë¿üËòõþ õþ±¿©†˜ûþ òÏ¿îÂËî ¿ßÂåÅ Âó¿õþõîÇÂò Õ±üËî q• ßÂËõþ“away from the old enclavism and towards a more Indian oriented sytem of public health.Nonetheless, the change was more a shift of emphasis than a complete transformation.”(DavidArnold, “The rise of wsetern medicine in India”, Lancet 1998, 348, pp. 1075-78) Û¶ñ±òî Îû ¿õø¸ûþ&Ëù±õþ ÝÂóËõþ Îæ±õþ ÎðÝûþ± ýûþ Îü&Ëù± ýù - éÂÏß±ßÂõþí, üɱ¿òËéÂúò, ý±ý׿æò ÛõÑ, Õ¿ñßÂ&•QÂóÓíÇ, Õ±ñÅ¿òßÂî± Ý Õ±ñÅ¿òß ¿ä¿ßÂÈü±õþ ëÂ×ÂóËû±áÏ æÏõòËõ±ñ Æî¿õþ ßÂõþ±¼ Îúø¸ ¿õø¸ûþ¿éÂõþ õ±™¦¸õ ¿ö¿M ýËBå Îûö±õþîÂõø¸Ç ßÂàËò±ý× ü¥óÓíÇö±Ëõ îÂï±ß¿ïî ÕɱËù±Âóɱ¿ïß ¿ä¿ßÂÈü±Ëß áèýí ßÂËõþ ¿ò¼ Îû Îß±ò ü÷Ëûþ Ûà±ËòÕ±ñÅ¿òß ¿ä¿ßÂÈü±õþ ÎäÂËûþ ÕËòß Îõ¿ú Âó¿õþ÷±Ëí ß¿õõþ±¿æ õ± ÕòÉ ñõþËòõþ ¿ä¿ßÂÈü± ä±ùÅ ¿åËù±, ÛàËò± Õ±Ëå¼1864 ü±Ëù üÓûÇÉ &¿ëÂö äÂS•õîÇÂÏ õÔ¿éÂú Î÷¿ëÂßÂɱù æ±òDZù-Û Ã›¶ß±¿úî îÒ±õþ Ûß ¿õþËÂó±ËéÇ ÛßÂæò ß¿õõþ±Ëæõþ ëÂ×Ë{¡àßÂõþËåò ûÒ±õþ ð¿•Âí± ÛõÑ ü¥œ±ò ý×ëÂ×Ëõþ±ÂóÏûþ ¿ä¿ßÂÈüßÂËðõþ ÎäÂËûþ Îõ¿ú ¿åËù±¼ 1907 ü±Ëù ¿ä¿ßÂÈü±-ü¿¥œùòÏÂó¿Sß±ûþ ‘‘ÎðúÏûþ ¦¤±¦šÉ-¿õ:±Ëòõþ Ûß±ù Ý Îüß±ù’’ úÏø¸Çß Û¶õËg Îùà± ýËBå - Ü¿îÂý±¿üß ß±Ëùõþ ßÂï± ò± ñ¿õþËùÝ,áî Øò¿õÑú úî±sÏõþ ÷ñÉö±á ýý×Ëî õ±/±¿ù汿îÂõþ ú±õþÏ¿õþß Õõ¦š±õþ ¿òî±™Là Îú±äÂòÏûþ Âó¿õþõîÇÂò Îðà± û±ý×ËîÂËå¼Ûõþ ß±õþí ¿ß· ü±÷±¿æßÂö±Ëõ Ûî¿ðò ñËõþ Âó±¿ùîÂ Ý Ã›¶¿î¿‡Âî ձä±õþ-õÉõý±Ëõþõþ Âó¿õþõîÇÂò ýËûþËå - ¿ýjÅñ÷Ç õ±ü÷±æ ü¥¤Ëg Îû üßÂù õþÏ¿îÂòÏ¿î õ± Õ±ä±õþõÉõý±õþ Û¶ä¿ùî ձËå, îÂÈü÷™¦¸ý× Ã›¶±ûþú ÛîÂËVúÏûþ æòáËòõþ úõþÏËõþõþÂóË•Â Ûß±™Là ÕòÅßÓÂù... ¿õñ±î±õþ ¿õhÂ¥¤ò±ûþ ¿ýjÅü÷±æúõþÏõþ ò±ò±¿õñ Îõþ±Ëá Õ±S•±™LÃ Ý ¿òî±™Là æÏíÇ-úÏíÇ ýý×ûþ± 13
 14. 14. Âó¿hÂûþ±Ëå... òîÅÂò æù±úûþ Û¶¿î‡± ýÝûþ± ðÓËõþ ï±ßÅÂßÂ, Û¶±äÂÏò&¿ùÝ S•÷ú q©¨ ýý×ûþ± û±ý×ËîÂËå, ÕËòß áè±Ë÷ ÛËßÂõ±Ëõþý×qß±ý×ûþ± ¿áûþ±Ëå¼ •¿ä¿ßÂÈü±-ü¿¥œùòÏ, òîÅÂò ձ߱Ëõþ 2ûþ à`Â, 5÷ Ý 6‡Â üÑàɱ— Û Âó¿Sß±õþ 1888 ü±Ëù ۶߱¿úîÂ2ûþ àË` ‘‘Õ±ûþÅËõÇð Æõ:±¿òß ¿ß ÕÍõ:±¿òß·’’ ¿úËõþ±ò±Ë÷ Û¶õg Îùà± ýËBå¼ û± Îý±ßÂ, ÛõþßÂ÷ ÎÛ¶•Â±ÂóËéÂ, æ±îÂÏûþî±õ±ðÏ Õ±Ëj±ùËòõþ ü÷Ëûþ ÎðúÏûþ æòî±õþ Õ±Ëõá Ý ü÷ïÇò-ÂóÅ©† Õ±ûþÅËõÇðÝ Õ±ñÅ¿òß ¿ä¿ßÂÈü±õþ ÷ËñÉß±õþ üÑâ±î äÂõþ÷ õþ+Âó Îòûþ¼ üõ¿ßÂåÅõþ Õ¿öÂâ±Ëî 1946 ü±Ëù Æî¿õþ ýù Îö±õþ •Bhore—ß¿÷úò¼ Primary Health Care õ± Û¶±ï¿÷ß ¦¤±¦šÉ õÉõ¦š±õþ üÓSÂó±î ýûþ Û ü÷ûþ ÎïËß¼ Ûý× ß¿÷úò Îû üõüÅÂó±¿õþú ßÂËõþ î±õþ ßÂîÂßÂ&Ëù± ýù - Û¶ï÷, Û¶ú±ü¿òß ÂóûDZËûþ preventive ÛõÑ curative Âó¿õþËø¸õ±Ëß Î÷ù±Ëî ýËõ¿ZîÂÏûþ ¦¤Šß±ùÏòö±Ëõ 40,000 æòüÑàɱõþ æòÉ 1¿é Û¶±ï¿÷ß ¦¤±¦šÉ-ÎßÂf Æî¿õþ ýËõ ÛõÑ ðÏâÇË÷ûþ±ðÏ ¿ýËüËõ Û¶¿îÂ10,000-20,000 æòüÑàɱõþ æòÉ 75 úûɱ-¿õ¿ú©† Û¶±ï¿÷ß ¦¤±¦šÉ-ÎßÂf Æî¿õþ ýËõ îÔÂîÂÏûþ, áè±÷Ïí ¦¤±¦šÉ ß¿÷¿éÂÆî¿õþ ßÂõþËî ýËõ ý×îÂɱ¿ð¼ Û÷ò ¿ß 1937 ü±ËùÝ ßÂÑËáèü ûàò Û¶ï÷ Û¶Ëðú&¿ùõþ •Â÷î± ù±ö ßÂËõþ îÂàËò±ö±õþËîÂõþ ‘骱¿ëÂúò±ù’ ¿ä¿ßÂÈü± ÂóX¿î õþ±Ë©†˜õþ üý±ûþî± ù±ö ßÂËõþËå¼ Îö±õþ ß¿÷¿é Ûß¿é õUQÂóÓíÇ ü±÷±¿æß ¿ä¿ßÂÈü±õÉõ¦š±õþ ÷±Ëç Âó±}±îÂÉ ¿ä¿ßÂÈü± õÉõ¦š±õþ Û¶±ñ±òÉËß õþ±Ë©†˜õþ îÂõþËô ÕòÅË÷±ðò ¿ðËù±¼ Îë¿öÂë ձòÇ‹ Ûß¿é &•QÂóÓíÇ÷™LÃõÉ ßÂËõþËåò - The Bhore Committee presented a Beveridge-style blueprint that no colonialgovernment of India would ever have put into practice. Its ambitious and idealistic public-healthprogramme could only begin to be realised under an independent regime. Western medicine wasnever so powerful in India as when it shed its colonial identity. (Arnold, “The rise of westernmedicine”.òæõþé±ò Û¶õgÂß±Ëõþõþ¼— Ûà±Ëò ßÂËûþß¿é ¿õø¸ûþ Õ±÷±Ëðõþ ¿ä™Lñõþ Âó¿õþ¿ñõþ ÷±Ëç ï±Ëß ðõþß±õþ¼ õþõÏfò±Ëïõþ ü±Ëï îÂÈß±ùÏò æ±îÂÏûþî±õ±ðÏÎòîÔÂËQõþ Û¶ñ±ò üÑâ±ËîÂõþ ÕòÉîÂ÷ æ±ûþá± ¿åËù± Ûß¿ðËßÂ, ö±õþîÂõø¸ÇÏûþ ü÷±Ëæõþ áè±÷Ïí üö±&Ëù± ëÂ×ÂóûÅM• &•QÂó±Ëõ ¿ß ò±, ÕòÉ¿ðËßÂ, Õ±Ëj±ùËòõþ Õ¿öÂ÷Åà õþ±©†˜÷ÅàÏ ýËõ õ± ü÷±æ÷ÅàÏ ýËõ¼ Îö±õþ ß¿÷úËòõþ ÷Óù ÎçұߠÂóhÂËù±ü¥óÓíÇö±Ëõ õþ±©†˜-¿òûþ¿Laî Âó±}±îÂÉ ¿ä¿ßÂÈü±õþ ÝÂóËõþ¼ ö±õþîÂõËø¸Çõþ ÷Ëî± ¿õÂóÅù æòüÑàɱõþ ÂóõþËî ÂóõþËî õUQæh±Ëò± ÎðËú ÎßÂõù Âó±}±îÂÉ ¿ä¿ßÂÈü± ¿ðËûþ ü÷±ñ±ò ýËõ ò± õËù áè±÷Ïí ¦¤±¦šÉ ß¿÷¿éÂ-õþ ÷Ëî± ¿õø¸ûþ&Ëù±õþ Û¶™¦¸±õò±ÛËüËå¼ ÛËðËú öÂûþÑßÂõþ Õ±áè±üÏ ëÂ×Âó¿òËõ¿úß õÉõ¦š±õþ Û¶¿îÂôÂùò âËéÂËå Ûõþ õþ±æÍò¿îÂßÂ, ü±÷¿õþßÂ, ü±÷±¿æßÂ,ü±Ñ¦Ô¨¿îÂßÂ, Û¶ú±ü¿òß ý×îÂɱ¿ð ü÷™¦¸ ß±ûÇS•Ë÷¼ Îß±ò ü÷Ëûþý× ¿õߊ Îß±ò ñ±õþí±Ëß •û¿ð Îüé± ü±÷±¿æß •Â÷î±üÔ¿©†õþ ÷ñÉ ¿ðËûþ õþ±Ë©†˜õþ ßÂîÇÔÂQËß äÂɱËù? æ±ò±ûþ— ÕòÅË÷±ðò ßÂËõþ¿ò, ¿õÂóõþÏËî ð÷ò ßÂËõþËå¼ Î÷¿ë¿üËòõþ æáËîÂÝÛé± ü¿õËúø¸ ü¿îÂɼ Î÷¿ë¿üò Ý æò¦¤±Ë¦šÉõþ Û ÷î±ðúÇ Îö±õþ ß¿÷¿éÂõþ ÷±ñÉË÷ Æõñî± Âó±ûþ •ÕòÉ ß¿÷¿éÂõþ ÷±ñÉË÷ÝÎÂóËî Âó±õþËî±—¼ ¿õò±ûþß ÎüËòõþ âéÂò± æò-¦¤±Ë¦šÉõþ Û Ã›¶ü/¿éÂËß Îä±Ëà Õ±/Åù ¿ðËûþ Õ±ËõþßÂõ±õþ òîÅÂò ßÂËõþ Îð¿àËûþÎðûþ¼ ¿î¿ò Âó±}±îÂÉ Î÷¿ë¿üËòõþ Ûß¿é ¿öÂi§ ñõþËòõþ Û¶Ëûþ±á ÂóX¿îÂõþ õ±™¦¸õ±ûþò ßÂËõþ¿åËùò¼ Û õ±™¦¸õ±ûþËòõþ ôÂËùü±ñ±õþí ÷±òÅËø¸õþ ¦¤õþ ú¿M•ú±ùÏ ýËûþ ëÂ×Ëê¿åËù±, ¦š±òÏûþö±Ëõ Âó±Ýûþ± üyÂõ ÛõþßÂ÷ ÷±òõ ú¿M• Ý ü±÷ËïÇÉõþ õÉõý±Ëõþõþõ±™¦¸õ ÎäÂý±õþ± ÆîÂõþÏ ý¿Båù¼ Ûß ßÂï±ûþ õþ±Ë©†˜õþ ¿òûþLaí Õ¿îÂS•÷ ßÂËõþ Î÷¿ë¿üò ýËûþ ëÂ×Ëê¿åËù± ÷±òÅËø¸õþ ¦¤±¦šÉõþ•Â±õþ¿ò榤 ý±¿îÂûþ±õþ¼ ëÂ×Âó¿òËõ¿úß ðúÇò-æ±î ձáè±üÏ õþ±Ë©†˜õþ ÂóË•Â ÛËß Îõ¿ú ¿ðò ñËõþ ÕòÅË÷±ðò ßÂõþ± üyÂõ òûþ - û±ßÂõþ±õþ õþ±©†˜ ßÂõþËõ¼ ÛæòÉ ¿õò±ûþßÂËß ß±õþ±™LÃõþ±Ëù ÎûËî ýûþ¼ Û¶ä¿ùî æò¦¤±Ë¦šÉõþ Û ¿ðß¿é ձæ ÷Ëò±Ëû±á ¿ðËûþö±õ±õþ ¿õËúø¸ Û¶Ëûþ±æò¼ æò¦¤±Ë¦šÉõþ Ûß¿é Îß±ò ÷ËëÂù Îá±é± ÂóÔ¿ïõÏ æÅËh Îòý×¼ ö±õþËî ձñÅ¿òß æò¦¤±Ë¦šÉõþ üÓäÂò±Ý ¿õß±ú âËéÂËå ö±õþîÂõËø¸Çõþ ÷±òÅËø¸õþ, ¿õËúø¸î úUËõþ ¿ú¿•Âî ü¥xð±Ëûþõþ, ¿ä¿ßÂÈü± Ý ¦¤±¦šÉ-üÑS•±™Là ¿ò榤 Îõ±ñËßÂÂóÅòáÇ¿êÂî ßÂËõþ¼ Õ±õ±õþ, Îü æò¦¤±Ë¦šÉõþ ÷ËëÂùËß õ±Ëõþ õ±Ëõþ ¿ôÂËõþ î±ß±Ëî ýËBå ¦š±¿òß տöÂ:î± Ý ÷±òõ ü¥óËðõþ 14
 15. 15. ¿ðËß - û± Îß±ò qöÂËõ±ñ Û¶üÓî òûþ¼ ÷ËëÂù¿é Û¶±ûþ ÂóÓíÇî õÉïÇ ýËûþËå¼ Õïä æò¦¤±¦šÉ Û÷ò Ûß¿é ¿õø¸ûþ û± Îû÷òõÔ¿éÂú Õ±÷Ëù ÎîÂ÷¿ò Ûàò áò-ÕüË™LñËø¸õþ æiœ ¿ðËî Âó±Ëõþ, Û÷ò ¿ß ÕöÂÅÉO±ò Õõ¿ñ ýËî Âó±Ëõþ¼ Ûõ±õþ Îðà± û±ßÂæò¦¤±Ë¦šÉõþ ¿òõþÏË༠ö±õþËî æò¦¤±Ë¦šÉõþ õîÇÂ÷±ò ÎäÂý±õþ± Îö±õþ ß¿÷¿éÂõþ ÂóËõþ Õ±Ëõþ± ÕËòßÂ&Ëù± ß¿÷¿é ýËûþËå Îû÷ò, ÷Åð±¿ùûþ±õþ, ß±õþî±õþ ¿üÑ ý×îÂɱ¿ð¼ üõ¿ßÂåÅõþ ÂóËõþÛàòß±õþ ÎäÂý±õþ± ¿ß· 1947 ü±Ëù ¦¤±ñÏòî± ù±ËöÂõþ ü÷Ëûþ ö±õþËî Û¶¿î 10,000 ö±õþîÂõ±üÏõþ æòÉ 1.6 æò ûË渚Û¶¿ú•ÂíÛ¶±l ¦¤±¦šÉßÂ÷ÇÏ ¿åËù±¼ Ûõþ ÷ËñÉ 70%-ý× ¿åËù± úýËõþ õÉ¿M•áî Û¶É±ß¿éÂü-õþî¼ Û¶¿î 10,000 æòüÑàɱõþæòÉ ò±üÇ ¿åËù± 0.23 æò¼ õîÇÂ÷±ò Û üÑàɱ •Ã›¶¿î 10,000 æËòõþ ¿ýËüËõ— 8-Ûõþ ÎäÂËûþ ü±÷±òÉ Îõ¿ú ¦¤±¦šÉßÂ÷ÇÏ,38 æò ÕɱËù±Âóɱ¿ïß ë±M•±õþ ÛõÑ 2.4 æò ò±üÇ Ý ñ±Sϼ ü÷áè ö±õþËî ü÷™¦¸ ÕɱËù±Âóɱ¿ïß ë±M•±õþ, ò±üÇ Ýñ±SÏ ñËõþ Û¶¿î 10,000 æËòõþ ¿ýËüËõ üÑàɱ 11.9¼ WHO-Ûõþ ÎðÝûþ± òÓÉòîÂ÷ ¿ýËüËõ Û üÑàɱ ýõ±õþ ßÂï±23.4¼ Ûõ±õþ û¿ð Îû±áÉî±õþ ÷±òð`ÂËß Ûõþ ü±Ëï ûÅM• ßÂõþ± ýûþ î±ýËù Û üÑàɱ ýËõ WHO-Ûõþ ÎðÝûþ± òÓÉòîÂ÷¿ýËüËõõþ ÛßÂ-äÂîÅÂïDZÑËú ÕïÇ±È 5.9 æò¼ Û ¿ýËüËõõþ ü±Ëï Õ±Ëõþ± ßÂîÂ&Ëù± ¿ýËüõ ÷±ï±ûþ õþ±à± ðõþß±õþ¼ Û¶ï÷,¿õ¿öÂi§ õþ±ËæÉõþ ÷ËñÉ ¿ýËüËõõþ ¿õ™¦¸õþ õÉõñ±ò¼ äÂ`ÂÏáËõþ Û üÑàɱ ûàò 23.2 Î÷â±ùËûþ î± 2.3¼ ÕɱËù±Âóɱ¿ïßÂë±M•±Ëõþõþ üÑàɱ Îá±ûþ±Ëî 41.6, ÎßÂõþ±ù±ûþ 38.4¼ Õïä Û üÑàɱ ëÂ׿hÂø¸É±Ëî 19.7, å¿MüáËh 15.8 æò¼ ü÷áèö±õþËîÂõþ ¿ýËüËõ úýËõþ ¦¤±¦šÉßÂ÷ÇÏõþ üÑàɱ 42 Û¶¿î 10,000 ý±æ±Ëõþ¼ Û üÑàɱ áè±÷±=ÁËùõþ ¿ýËüËõõþ •11.8— ÎäÂËûþ4 &í Îõ¿ú¼ ÕɱËù±Âóɱ¿ïß ë±M•±Ëõþõþ üÑàɱ úýõþ±=Á±Ëù 13.3 áè±÷±=ÁËù 3.9¼ úýËõþ Ý áè±÷±=ÁËù ò±üÇ Ý ñ±SÏõþüÑàɱ ûï±S•Ë÷ 15.9 Ý 4.1¼ 18% Û¶±ï¿÷ß ¦¤±¦šÉ ÎßÂËf Îß±ò ë±M•±õþ Îòý×, 16%-Û Îß±ò ô±÷DZ¿üˆÂ Îòý×¼¿õËúø¸: ¿ä¿ßÂÈüËßÂõþ ¿ýËüõ ¿òËù Õõ¦š± Õ±Ëõþ± ÷±õþ±Rß¼ ß¿÷ëÂ׿ò¿é ¦¤±¦šÉ ÕòÅË÷±¿ðî ÂóËðõþ 52% ౿ù ÂóËhÂõþËûþËå¼ Ûý× à±¿ù Âóð&Ëù±õþ ÷ËñÉ 48% ¦aÏËõþ±á ¿õËúø¸Ë:õþ, 35% ü±ËæÇËòõþ, 55% ¿ô¿æ¿üûþ±Ëòõþ ÛõÑ Ã›¶±ûþ47% ýù ¿úq-¿õËúø¸Ë:õþ Âóð¼ •îÂïÉüÓS “Human resources for health in India”, Lancet, January 12,2011) Ûõþ ü±Ëï Õ±Ëõþß¿é ü÷üɱ æ¿hÂËûþ Õ±Ëå¼ Îûüõ ¦§±îÂß õ± ¦§±îÂËß±Mõþ ¿ä¿ßÂÈüß Âó±ú ßÂËõþ ÎõËõþ±ËBå î±ËðõþÛß¿é õËh± ÕÑú ¿õËðú û±S± ßÂËõþ¼ ý×ÑùɱË`Âõþ Î÷±é ¿ä¿ßÂÈüËßÂõþ 10.9% ö±õþîÂÏûþ, Õ±Ë÷¿õþß±ûþ 4.9%, ß±ò±ë±ûþ2.1%, Õ˦†˜¿ùûþ±ûþ 4.0%¼ Ûß¿é ü÷ϕ±ûþ æ±ò± ¿áËûþËå, 1989 ÎïËß 2000-Ûõþ ÷ËñÉ ö±õþËîÂõþ Ûß¿é Û¶ï÷ü±¿õþõþÎ÷¿ëÂßÂɱù ßÂËùæ ÎïËß Âó±ú ßÂõþ± ¦§±îÂßÂËðõþ 54% Õ±Ë÷¿õþß± Âó±¿h ¿ðËûþËå¼ ý×ÑùɱË` Îõþ¿æ¦†˜±ëÇ ö±õþîÂÏûþ ò±ËüÇõþüÑàɱ 1998-Û ¿åËù± 30, 2005-Û 3551¼ Lancet Âó¿Sß± ÷™LÃõÉ ßÂõþËå - Health-worker migration,especially for those whose training is funded by the public, is a substantial loss of scarce publicresources. •ÂóÓËõDZM•— ÛõþßÂ÷ Ûß ÎÛ¶•Â±ÂóËé ձËõþßÂõ±õþ ¿õò±ûþß ÎüËòõþ ÷Ëî± ¿ä¿ßÂÈüß ûÒ±õþ± Õ±Ëåò îÒ±Ëðõþ ßÂï±ö±õ± ÎûËî Âó±Ëõþ¼ Û¶ßÔÂîÂÂóË•Â, æò¦¤±Ë¦šÉõþ ñ±õþí± Ûß¿é ðúÇòáî Õõ¦š±ò¼ ÎßÂõù÷±S Û¶¿ú¿•Âî ¿ä¿ßÂÈüß ýÝûþ±ý×Ûà±Ëò ûË渚 òûþ, ü±÷±¿æß ðúÇËòõþ Û¶•Ÿ Ûà±Ëò Ûß±™Là 敿õþ¼ ÛßÂéÅ ¿öÂi§ö±Ëõ Îðà± û±ß¼ Õ÷îÇÂÉ Îüò 2002-Û õÔ¿éÂú Î÷¿ëÂßÂɱù æ±òDZù-Û Ûß¿é ձ÷¿Laî ü¥ó±ðßÂÏûþ¿ùËà¿åËùò Health : perception versus observation (British Medical Journal 2002, 324, pp. 860-61). Îü Û¶õËg ¿î¿ò Ûß¿é &•QÂóÓíÇ Ã›¶ü/ îÅÂËù¿åËùò¼ ÎßÂõþ±ù± Ý Õ±Ë÷¿õþß±ûþ ÕüŦšî± ¿õþËÂó±éÇ ßÂõþ± Ý ¿ä¿ßÂÈüËßÂõþü±ý±ûÉÛ¶±ïÇÏ ýõ±õþ ý±õþ ¿õý±Ëõþõþ ä±ý×Ëî ÕËòß Îõ¿ú¼ ÕïäÂ, ¿õý±Ëõþ, ÕüŦšî±õþ Âó¿õþ÷±í Õ±Ë÷¿õþß± õ± ÎßÂõþËùõþîÅÂùò±ûþ ÕËòß Îõ¿ú¼ Ûõþ ß±õþí ¿ýËüËõ ¿î¿ò Îð¿àËûþ¿åËùò Îû Õ±ïÇ-ü±÷±¿æßÂ-ü±Ñ¦Ô¨¿îÂß Âó¿õþËõËú ¿õý±Ëõþõþ ÷±òÅø¸ 15
 16. 16. ¿¦šî Îüà±Ëò Îõþ±Ëáõþ Âó±õþËüÂóúò õ± Îõ±ñ-ý× ßÂ÷, ÛæòÉ ¿ä¿ßÂÈüËßÂõþ úõþí ßÂ÷ üÑàÉß ÷±òÅø¸ Îòûþ¼ æò¦¤±¦šÉ ßÂ÷ÇÏËßÂÛ ¿õø¸ûþ¿éÂËß Îõ±Ëñõþ ÷±Ëç õþ±àËî ýËõ¼ ÛæòÉ Ûé± Û¶±ï¿÷ß &•Qü¥ói§ Ûß¿é ðúÇòáî Û¶•Ÿ¼ 2020 ü±Ëùõþ ÷ËñÉ ö±õþËî ü±õÇæòÏò ¦¤±Ë¦šÉõþ Õ±ýW±ò õþ±à± ýËûþËå¼ Û Õ±ýW±Ëòõþ ÷±ËçÂ, ÛßÂéÅ ö±õËù Õ±÷õþ±ÎðàËõ±, ðÅ¿é õËh± ôұߠձËå – •1— Û Õ±ýW±Ëò ñËõþ ÎòÝûþ± ýËûþËå ö±õþËîÂõþ ÕïÇÍò¿îÂß ü÷Ô¿X ¦¤±Ë¦šÉõþ Õü±÷ÉËßÂðÓõþ ßÂõþËõ¼ õõþ=Á ëÂ×ËŒ±é± ü¿îÂɼ ÕïÇÍò¿îÂß ¿õß±ú Ý ü÷Ô¿X ¿õ¿öÂi§ö±Ëõ Ûý× Õü±Ë÷Éõþ ¦ÚˆÂ±¼ ÛàËò± 77%ö±õþîÂÏûþ Æð¿òß 20 é±ß±õþ ßÂË÷ æÏõòñ±õþí ßÂËõþ¼ •2— Û Õ±ýW±Ëò õîÇÂ÷±ò ¦¤±¦šÉ Âó¿õþËø¸õ±õþ Îû ß±ê±Ë÷± Õ±ËåÎüé±Ëß ՕÂî ÎõþËà ÛáËò±õþ ßÂï± õù± ýËûþËå¼ õîÇÂ÷±ò ß±ê±Ë÷±õþ Ûß¿é õÔýÈ Õ±Âóð ýù Û¶±ý×ËöÂé Îü"õþ¼ ÛËßÂõîÇÂ÷±ò ß±ê±Ë÷±õþ ÷±Ëç Õ/ÏöÓÂî ßÂõþ±õþ ßÂï± õù± ýËûþËå¼ Û ¿õÂó#òß Û¶õíî± ü¥¤Ëg Lancet Âó¿Sß±ûþ ÷™LÃõÉßÂõþ± ýËBå – The corporate-led private sector in India cannot be controlled by integration – ithas to be confronted by being made to compete against a well resourced and managed publicsystem that is run with public funds, rather than building public assets and infrastructure onlyin areas where the private sector does not exist. (“Towards a truly universal Indian healthsystem”, Lancet January 12, 2011. pp. 1-2) 1947-Û ü÷áè ¿ä¿ßÂÈü± Âó¿õþËø¸õ±õþ ÷±S 5-10% Îû±á±ËîÂÛ¶±ý×ËöÂé Îü"õþ¼ 2005-Û Õ±ëÂ×éÂËë±õþ Îõþ±áÏõþ 82%, 58%, ö¿îÇ ï±ß± Îõþ±áÏ ÛõÑ ý±üÂó±î±ù õ± ò±¿üÇÑ Îý±Ë÷æiœ ÎòÝûþ± ¿úqõþ 40%-Ûõþ ö±áÏð±õþ Û¶±ý×ËöÂé Îü"õþ¼ •“The private health sector in India”, BMJNovember 8 2005, pp. 157-158) ÛàËò± ö±õþËî û•Â± Îõþ±Ëáõþ Û¶¿î õåËõþ ÷Ôî ÷±òÅËø¸õþ üÑàɱ 5,00,000-Ûõþ Îõ¿ú, ë±ûþ±¿õþûþ± ñõþËíõþ Îõþ±Ëá ÷±õþ± û±ûþ Û¶¿î õåËõþ 600,000-Ûõþ Îõ¿ú¼ Û¶±ý×ËöÂé Îü"õþ ÛüËõõþ ð±¿ûþQ Îòûþò±¼ ÕïÇÍò¿îÂßÂö±Ëõ ÛËßÂõ±Ëõþ ÝÂóËõþõþ Î|íÏËî ï±ß± ÕŠüÑàÉß ö±õþîÂÏûþõþ curative ¿ä¿ßÂÈü±õþ ð±¿ûþQ Îòûþ ÛõÑüôÂùö±Ëõ ßÂËõþ¼ ý×ëÂ×Ëõþ±Âó, Õ±Ë÷¿õþß± õ± ÷ñÉ-Û¶±ËäÂÉõþ îÅÂùò±ûþÛà±òß±õþ ¿ä¿ßÂÈü± ÕËòß ü™¦¸± õËù õU ¿õËð¿ú Âó±¿hÂæ÷±ûþ ÛËðËú¼ Æî¿õþ ýûþ Ûß¿é òîÅÂò Âó¿õþö±ø¸± medical tourism. Îúø¸ ßÂï±Â ¦¤±Ë¦šÉõþ æòÉ ù¿¢Ÿ, ¿õËúø¸î ûàò Û¿é õÔýÈ õU汿îÂß Ýø¸Åñ Îß±¥ó±¿òõþ ¦¤±ËïÇ âËéÂ, Ûß¿é J curve-Ûõþ ÎäÂý±õþ±Îòûþ¼ Ûý× curve-Ûõþ Îõ¿úõþ ö±á ÕÑËú ûËî± Îõ¿ú ÕïÇ ù¿¢Ÿ ýËõ îÂËî± Îõ¿ú ý׿îÂõ±äÂß ôÂù±ôÂù ¿÷ùËõ¼ ¿ßÂcÃÛß¿é üÏ÷±õþ ÂóËõþ, ÷±òÅËø¸õþ æÏõòû±S±õþ ÕòÉ ÕÑËúõþ ¿õ¿ò÷Ëûþ ûËî± Îõ¿ú àõþä ßÂõþ± Îý±ß ò± ÎßÂò ÕËòß ¿ò¥§÷±Ëòõþ ôÂù Âó±Ýûþ± û±Ëõ¼ Û¶±ý×ËöÂé Îü"õþ-¿òöÇÂõþ ¦¤±¦šÉ-õÉõ¦š±ûþ Û âéÂò±¿é âËé¼ Û÷ò¿ß ÷ñÉ Õ±Ëûþõþ ÷±òÅø¸-Ýcurative ¦¤±Ë¦šÉõþ æòÉ Îõ¿ú ¿õ¿òËûþ±á ßÂõþËù æÏõòû±S±õþ ÕòÉ ÕÑËú ßÂ÷ ¿õ¿òËûþ±á ßÂõþËî Âó±Ëõþ¼ Ûõþ ôÂËùü±Ñü±¿õþßÂ, ÷±ò¿üßÂ Ý Õ±Ëõþ± ¿ßÂåÅ ü÷üɱõþ üÔ¿©† ýûþ Îû&Ëù± Õ±õ±õþ Îúø¸ ¿õä±Ëõþ ¦¤±Ë¦šÉõþ ü±Ëï æ¿hÂËûþ û±ûþ -æÏõËòõþ Ûß òîÅÂò ñõþËíõþ Î÷¿ëÂßÂɱù±ý×ËæúËòõþ ΕÂËS Æî¿õþ ýûþ¼ Û ß±õþËí æò¦¤±¦šÉõþ ü±Ëï ûÅM• ¿ä¿ßÂÈüËßÂõþ¿ä¿ßÂÈüß ¿ýËüËõ ð±¿ûþQ õîDZûþ Îõþ±áÏõþ æÏõËòõþ ü±Ëï õUË•ÂËS ÕÑúáèýí ßÂõþ±¼ ü±÷±¿æßÂ Ý ü±÷¿áèß ¦¤±Ë¦šÉõþ ñ±õþí±¿òËûþ ñ±õþ±õ±¿ýßÂö±Ëõ ÷±òÅËø¸õþ ÷±Ëç ¿ò‡Â±ÂóÓíÇ ß±Ëæõþ ôÂËù Ûß¿é üy±õò± æiœ ¿òËî Âó±Ëõþ Îûà±Ëò J curve-ÛõþðÅ¿é ¿ðËßÂý× ¦¤±Ë¦šÉõþ æòÉ àõþËäÂõþ ü÷î± ï±ßÂËõ¼ Ûß¿é ¿õÂóòÅÉM• ö¿õø¸ÉÈ ü±÷Ëò Õ±üËõ¼ ÛüËõõþ æ¿éÂù Îû±á±Ëû±Ëá Ý ôÂù|n¿îÂËî æò¦¤±Ë¦šÉõþ ¿ò榤 Õõ¦š±ò ¿òñDZ¿õþî ýûþ¼ Îß±ò Î÷¿ëÂßÂɱù ßÂËùæÎïËß ëÂ×ÂóûÅM• Û¶¿ú•Âí ÎÂóËûþ Âó±ú ßÂËõþ ÎõËõþ±Ëùý× æò¦¤±¦šÉ ßÂ÷ÇÏ ýËûþ Ýê± û±ûþ ò±¼ ÷±òÅËø¸õþ æÏõòËõ±Ëñõþ ΕÂS¿éÂæò¦¤±¦šÉ ßÂ÷ÇÏõþ ÎäÂîÂò±ûþ ¿¦šî ýËõ¼ Û ß±õþËí ö±õþËîÂõþ ÷Ëî± ÎðËú æò¦¤±Ë¦šÉõþ ß±Ëæ ¿òËûþ±¿æî ßÂõþ±õþ ÕïÇ۶߱õþ±™LÃËõþ ÕïÇÍò¿îÂß Õü±Ë÷Éõþ ÷ÅËà±÷Å¿à ýÝûþ±, ÷ÅËà±÷Å¿à ýÝû± õÔýÈ õU汿îÂß Îß±¥ó±¿òõþ, õþ±©†˜ Ý ü÷±Ëæõþ 16
 17. 17. ZËeõþ Õ=Áù&Ëù±Ëß Îõ±ç±, ¿ä¿ý•î ßÂõþ± Ý Ûõþ ÷ÓËù Û¶Ëõú ßÂõþ±¼ Âó¿}Â÷Ï ðÅ¿òûþ±õþ ÷Ëî± Õ±÷±Ëðõþ Ûà±Ëò ÛßÂßÂõÉ¿M• üõþ±ü¿õþ õþ±Ë©†˜õþ õgò õÒ±ñ± òûþ, Ûà±Ëò ÷±çÂà±Ëò ü÷±æ Õ±Ëå¼ Û ü÷±æ Âó¿}Â÷Ï ðÅ¿òûþ±õþ medical insurance-Ûõþ ¿õÂóõþÏËî õU õÉ¿M•áî ß©†-ûLaí±-ÕüŦšî±õþ ü±÷±¿æß buffer ¿ýËüËõ ß±æ ßÂËõþ¼ Õ±÷±Ëðõþ ÎðËúõþ Î÷¿ëÂßÂɱù¿ú•Â±õþ Âó±êÂÉüÓ¿äÂËî Û&Ëù± Âóh±Ëò± ýûþ ò±¼ æò¦¤±¦šÉËß Âó¿õþÂóÓíÇ ÕïÇ ¿ðËî ýËù Û Âó±ê òîÅÂò ßÂËõþ ¿òËî ýûþ¼ ÛßÂòîÅÂò ñõþËíõþ ‘ëÂ×iœ±Ëðõþ Âó±êÂS•÷’ q• ßÂõþ±õþ Û¶Ëûþ±æò Îðà± ¿ðËBå - å±SËðõþ üÑàɱ ûËî±ý× ßÂ÷ Îý±ß ò± ÎßÂò¼ ÛËðËú Õ±ñÅ¿òß æò¦¤±ËïÇõþ ¿ò÷DZí ýËûþ¿åËù± ÂóÅõþËò± ¦¤±¦šÉ-Îõ±ñËß ü¥óÓíÇö±Ëõ ÎöÂË/ Ý ÂóÅòáÇ¿êÂî ßÂËõþ¼ Õ±æËßÂö±õþËîÂõþ üÑàÉá¿õþ‡Â ÷±òÅËø¸õþ ëÂ×ÂóËû±áÏ æò¦¤±¦šÉ õÉõ¦š± áËh îÅÂùËî ýËù ¿õðÉ÷±ò õÉõ¦š±Ëß ¿õ¿ò÷DZí ßÂõþ±õþ Û¶Ëûþ±æò¼Ûý× ¿õ¿ò÷DZí Ûß òîÅÂò ¿ò÷DZËíõþ üg±ò ÎðËõ¼ ‘Âó±õ¿ùß Îýùï ô±ëÂ×ËGÂúò Õô ý׿GÂûþ±’õþ üö±Âó¿îÂ Ý ‘Ûý×÷ü’, òûþ± ¿ð{¡Ïõþ ß±¿ëÇÂÝù¿æ ¿õö±Ëáõþ Û¶±M•òÛ¶ñ±ò ¿õ¿ú©† ý+ðËõþ±á ¿õËúø¸: ë±. ÎßÂ. Àò±ï Îõþ¿DÂËß ¿Ã›¶ËöÂò¿éÂö ß±¿ëÇÂÝù¿æõþ ëÂ×Âóõþ Âó¿ïßÔÂî ß±Ëæõþ æòɦ¨éÂùɱË`Âõþ Õ±Ëõõþ¿ëÂò ¿õ•«¿õðɱùûþ ¿ëÂ. Ûü. ¿ü. ëÂ×Âó±¿ñ ¿ðËûþ ü¥œ±¿òî ßÂõþù¼ ‘Âó±õ¿ùß Îýùô ô±ëÂ×ËGÂúò Õô ý׿GÂûþ±õþ’ ÎäÂûþ±õþ÷ɱò ¿òõDZ¿äÂî ýËùò ý×òËô±¿üËüõþ Û¶±M•õþ ßÂíÇñ±õþ ò±õþ±ûþí÷Ó¿îǼ Âó¿}Â÷õ/ üõþß±Ëõþõþ ¦¤±¦šÉ ðlËõþõþ Û¶ñ±ò ü¿äÂõ ýËùò ü?ûþ ¿÷S¼ ¿î¿ò ÷±òËõf õþ±Ëûþõþ ¦šù±¿ö¿ø¸M• ýËùò¼ Indian Journal of Community Medicine Âó¿Sß±õþ Ûß¿é ü±¥x¿îÂß áËõø¸í±ûþ Îðà± ÎáËå õÔýM÷÷Å¥¤±ý×Ëûþõþ æò¿Ã›¶ûþ Âó±òú±ù±&¿ùõþ òîÇÂßÂÏ Ý ÎûÌò ßÂ÷ÇÏËðõþ 48.4% Âó¿}Â÷õË/õþ¼ Î÷ËûþËðõþ 68%-õþ õûþü 25õåËõþõþ òÏËä¼ UNAIDS Ý SOSVA-õþ Âó¿îÂî±Âó{¡Ï&¿ùõþ ëÂ×Âóõþ ü÷ϕ±ûþ Îðà± ÎáËå ÕËòß ÂóÅ•ø¸ Ý ÷¿ýù± ÎûÌòßÂ÷ÇÏõþõûþü 15-õþ òÏËäÂ, Âó±¿õþõ±¿õþß ð±¿õþË^Éõþ ß±õþËí î±õþ± Ûý× ÎÂóú±ûþ ÛËüËå¼ ÕËòËßÂý× Ûý×äÂ. Õ±ý×. ¿öÂ. “ Ûý×ëÂüÄü¥óËßÇ üËäÂîÂò òò, ÕËòËß æ±Ëòò Ý Ûý× Îõþ±á ä±ò ò± ¿ßÂcà ëÂ×ÂóËö±M•±Ëðõþ ä±Âó±ä±¿ÂóËî ÕËòß ΕÂËSý× ¿òõþ±ÂóM±ÎòÝûþ± û±ûþ ò±¼ ÛËðõþ ö¿õø¸ÉËî տò¿}Âî ÛõÑ Îõú ¿ßÂåÅ¿ðò Ûý× ÎÂóú±ûþ ï±ß±õþ Âóõþ î±õþ± ÕòÉ ÎÂóú±ûþ ¿ôÂËõþ ÎûËîÂä±ò ò±¼Â ¿õø¸ûþ¿é ÎäÂËÂó û±Ýûþ± ý¿Båù¼ áî õåõþ SAMA ò±÷ß Ûß¿é ÷±òõ±¿ñß±õþ üѦš± ¿õø¸ûþ¿é îÅÂËù ñËõþ û±õþ ôÂËùü±õþ± ÎðËú Æý Æä q• ýûþ¼ Human Papilloma Virus (HPV) vaccine û± ¿ßÂò± æõþ±ûþÅõþ ßÂɱòü±õþ ¿òõ±õþËíõÉõý±õþ ýËõ î±õþ Clinical Trial ÎðÝûþ± ý¿Båù ÕËgªõþ à±¥œ±÷±÷ Ý &æõþ±ËéÂõþ ö±Ëð±ðõþ± Îæù±õþ áõþÏõ Õ±¿ðõ±üÏÂó¿õþõ±Ëõþõþ 10-14 õåõþ õûþüÏ Î÷ËûþËðõþ ëÂ×Âóõþ¼ ü±î¿é ձ¿ðõ±üÏ Î÷Ëûþõþ ÷ÔîÅÂÉ ýûþ¼ îÂðË™Là Îðà± û±ûþ Îß±òõþßÂ÷informed consent ÎòÝûþ± ýûþ¿ò Î÷ËûþËðõþ õ±õ±-÷±õþ ÎïËßÂ, î±õþ± Û÷¿òËîÂý× ÕÂóÅ¿©†Ëî öÅÂá¿åù, Clinical Trial-õþ Âóõþ Îß±ò òæõþð±¿h ¿åù ò±, î±Ëðõþ Îß±ò ¦¤±¦šÉ õÏ÷± ßÂõþ± ýûþ ¿ò¼ ¦¤±¦šÉ õÉõ¦š±ûþ ðÅòÇÏ¿îÂ Ý ÷±¿ôÂûþ± ß±ûÇßÂù±Âó Îû ¿ß ÂóûDZËûþ ÎÂóÌÒËåËå ëÂ×MõþÛ¶Ëðú î±õþ Ûß æ;ù™Là ò¿æõþ¼ ÛõþÕ±Ëá Âó¿}Â÷õË/ ‘SHSDP II’-õþ ÕïÇ üÑá¿êÂîÂö±Ëõ Õ±RüɱËîÂõþ õU Õ¿öÂËû±á ëÂ×ËêÂËå¼ MCI-õþ Û¶ñ±ò âÅø¸ ¿òËî¿áËûþ ñõþ± ÂóËhÂËåò¼ áîÂõåõþ ç±hÂàËGÂõþ NRHM-õþ ¿÷úò ¿ëÂËõþ"õþ õɱÂóß äÅ¿õþõþ Âóõþ ¿ü. ¿õ. Õ±ý×Ëûþõþ ý±Ëî ñõþ±ÂóËhÂò¼ ü¥x¿î ëÂ×MõþÛ¶ËðËú NRHM, Ýø¸Åñ-ûLaÂó±¿î ÎßÂò±õþ é±ß±õþ öÂ±á ¿òËûþ ZËeõþ ß±õþËí ðÅæò CMO ÝÛßÂæò Dy . CMO àÅò ýËûþËå ÛõÑ ÛßÂæò CMO Ý ÛßÂæò DyCMO ÎáèôÂî±õþ ýËûþËåò¼ 17

×