ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    ต่อวิชาชีพบรรณารักษ์                   โดย          นาง...
เนื้อหาการนาเสนอ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) AEC กับประเทศไทย การพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอา...
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    (ASEAN Economic Community : AEC)      ...เพื่อให้ประชาชนของประเทศสมาชิกมีการค้าขายระหว่...
AEC กับประเทศไทย       ไทยเป็นกลุ่มประเทศที่มีความถนัด        ด้านเทคโนโลยีและฐานการผลิต  ตลาดธุรกิจใหญ่ขึ...
AEC กับประเทศไทยผลกระทบที่เกิดกับห้องสมุด                  การเตรียมข้อมูล*  ข้อมูล/สารสนเทศที่เกี่ยวก...
การพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน           SWOT            analysisพิจารณาความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประส...
การบริหารจัดการห้องสมุด           สู่ประชาคมอาเซียน  1. ปรับเปลี่ยนมุมมองในการบริหารจัดการห้องสมุด      ...
การบริหารจัดการห้องสมุด       สู่ประชาคมอาเซียน2. วางแผนการบริหารห้องสมุดโดยใช้การคิดเชิงกลยุทธ์   พัฒนาทักษะการ...
การบริหารจัดการห้องสมุด       สู่ประชาคมอาเซียน3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาห้องสมุด พัฒนาเทคโนโลยีคอมพิ...
การพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์      สู่ประชาคมอาเซียน  การทางานข้ามวัฒนธรรม (Intercultural Skills) ความสามารถในการปร...
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด         มหาวิทยาลัยอาเซียน      จุดเริ่มต้น       ASEAN Universit...
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด          มหาวิทยาลัยอาเซียนเครือข่ายย่อยภายใต้ AUN  ASEAN University Inter-L...
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด     มหาวิทยาลัยอาเซียน         AUNILO Portal         http://auni...
จบการนาเสนอ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

121120 ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อวิชาชีพบรรณารักษ์

2,474 views

Published on

เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอในการเรียนการสอน
วิชา 023718 Marketing and Public Relations for Libraries and Information Centers
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,474
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

121120 ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อวิชาชีพบรรณารักษ์

 1. 1. ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่อวิชาชีพบรรณารักษ์ โดย นางสาวธันย์ชนก อากรปรุ 550132027 นางสาวมัญชรี ศรีวิชัย 550132037 นางสาวสุรีย์วรรณ สรรพสิงห์ 550132042 นางสาวณริดา ศาลาน้อย 550132044 023718 : Marketing and Public Relations for Libraries and Information Centers
 2. 2. เนื้อหาการนาเสนอ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) AEC กับประเทศไทย การพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน การบริหารจัดการห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน การพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์สู่ประชาคมอาเซียน เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Inter-Library Online : AUNILO)
 3. 3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ...เพื่อให้ประชาชนของประเทศสมาชิกมีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้น มีการไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวก และมีศักยภาพในการแข่งขันกับโลกภายนอกได้...  เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม  สร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน  การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค  การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกAEC Blueprint
 4. 4. AEC กับประเทศไทย ไทยเป็นกลุ่มประเทศที่มีความถนัด ด้านเทคโนโลยีและฐานการผลิต ตลาดธุรกิจใหญ่ขึ้น ต้นทุนการผลิตลดลง ดึงดูดการค้าและการลงทุน มีอานาจการต่อรองเพิ่มมากขึ้น มีแนวร่วมในการเจรจาในเวทีโลก ได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรในประเทศสมาชิก สามารถเลือกหาวัตถุดิบที่ดีและได้เปรียบทางการค้ามากที่สุด
 5. 5. AEC กับประเทศไทยผลกระทบที่เกิดกับห้องสมุด การเตรียมข้อมูล* ข้อมูล/สารสนเทศที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ  เป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ข้อมูล/สารสนเทศที่เกี่ยวกับกฎหมายและข้อตกลงกันระหว่าง ประเทศสมาชิก  ข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ข้อมูล/สารสนเทศที่เกี่ยวกับการทางานของรัฐบาล ข้อมูล/สารสนเทศที่เกี่ยวกับผลกระทบของ AEC ในแต่ละด้าน ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
 6. 6. การพัฒนาห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน SWOT analysisพิจารณาความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ  การสื่อสารเชิงวิชาการ (Scholarly Communication)  การสร้าง Digital Collection เป็นภาษาอังกฤษ  การสร้างมาตรฐาน หลักเกณฑ์ เพื่อการถ่ายโอนข้อมูลบนเครือข่าย
 7. 7. การบริหารจัดการห้องสมุด สู่ประชาคมอาเซียน 1. ปรับเปลี่ยนมุมมองในการบริหารจัดการห้องสมุด OWNERSHIP RESOURCE SHARING ใช้ทรัพยากรสารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศของตน ทรัพยากร ร่วมกัน คลังเก็บ บริการ ซุปเปอร์มาร์เก็ต รอผู้ใช้มาหา ส่งเสริมการใช้ ผู้ใช้ ผู้ให้บริการมีอานาจ ผู้รับบริการมีอานาจ
 8. 8. การบริหารจัดการห้องสมุด สู่ประชาคมอาเซียน2. วางแผนการบริหารห้องสมุดโดยใช้การคิดเชิงกลยุทธ์  พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์  พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจุดมุ่งหมาย  พัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ เน้นพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้เกิดกับบุคลากรทุกระดับ
 9. 9. การบริหารจัดการห้องสมุด สู่ประชาคมอาเซียน3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาห้องสมุด พัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ พัฒนาเทคโนโลยีฐานข้อมูล พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารและการเชื่อมโยงข้อมูล
 10. 10. การพัฒนาสมรรถนะของบรรณารักษ์ สู่ประชาคมอาเซียน การทางานข้ามวัฒนธรรม (Intercultural Skills) ความสามารถในการปรับพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆ ความตระหนักเรื่องการสื่อสาร ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นๆ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ การเคารพผู้อื่น เปิดกว้างและพร้อมรับวัฒนธรรมอื่นๆ ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่น
 11. 11. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มหาวิทยาลัยอาเซียน จุดเริ่มต้น ASEAN University Network (AUN) 26 มหาวิทยาลัยจาก 10 ประเทศ ประเทศไทย : มหาวิทยาลัยบูรพา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เน้นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อการศึกษา และเพื่อการสร้างเครือข่ายสารสนเทศ
 12. 12. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มหาวิทยาลัยอาเซียนเครือข่ายย่อยภายใต้ AUN ASEAN University Inter-Library Online (AUNILO) สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรและบริการที่แบ่งปันกันใน ASEAN สร้างความเข้มแข็งให้กับการเชื่อมโยงและสนับสนุนความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ ASEAN ด้วยการแบ่งปันทรัพยากรวิชาการ ให้ช่องทางในการแบ่งปันสารสนเทศระหว่างชุมชนวิชาการใน ASEAN
 13. 13. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด มหาวิทยาลัยอาเซียน AUNILO Portal http://aunilo.org/
 14. 14. จบการนาเสนอ

×