Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การเขียนโครงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

3,672 views

Published on

ใช้ประกอบการเป็นวิทยากร

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การเขียนโครงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

 1. 1. การเขียนโครงการวิจยปฏิบัติ ัการในชั้นเรียนเป็นแนวทางหรือข้อกำาหนด ที่แสดงจุดมุ่งหมายและรายละเอียดที่ผู้วจัยจะ ิดำาเนินการ มีหัวข้อดังนี้๑.ชื่อหัวข้อการวิจัยควรสัน กระชับ ได้ใจความ มีองค์ ้ประกอบ ๓ ส่วนคือ๑.๑ วิธีวจัย หรือ จุดมุ่งหมายของการ ิวิจัย หรือ วิธีการศึกษา จึงมักจะมีคำาว่าการวิจัยและพัฒนา การเปรียบเทียบการสำารวจ การแก้ปัญหา
 2. 2. ตัวอย่างการตังชือหัวข้อการวิจัย ้ ่ ก. การวิจัยและพัฒนาชุดการสอนเพือ ่ แก้ไขปัญหาการอ่านสะกดคำาผิดของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียน จ่านกร้อง ข. การเปรียบเทียบนิสัยรักการอ่าน ก่อนและหลังการเรียนจากชุดเสริม สร้างนิสยรักการอ่านของนักเรียนชั้น ั มัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนวัดช่องลม การใช้ของเล่นเพื่อซ่อมเสริมการเขียน
 3. 3. ๒. ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหาวิจัย ควรเสนอ ๕ ส่วน คือ ๒.๑ หลักการและเหตุผลหรือสิ่งที่พึง ประสงค์ มุ่งหวังจะให้เกิด ๒.๒ สภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ๒.๓ ความแตกต่างของสภาพที่พงประสงค์ ึ กับสภาพที่เป็นอยู่ ๒.๔ ผลที่ตามมาหรือปัญหาที่ตามมาจาก การเกิดความแตกต่างที่เกิดขึ้นในข้อ ๓ ๒.๕ ประเด็นที่ต้องทำาการวิจัยเพื่อให้ได้ แนวทางในการแก้ปญหาหรือคำาอธิบาย ั สภาพที่เกิดขึ้นในข้อ ๔ ๒.๖ สิงที่เป็นประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับหลัง ่
 4. 4. ตัวอย่างการเขียนความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา ๑.ทักษะการฟังเป็นสิ่งที่ควรพัฒนาให้เกิด กับผู้เรียนในทุกระดับการศึกษาไม่เว้น แม้แต่วัยเด็กเล็กที่กำาลังสนใจการฟังนิทาน ๒.แต่ก็ยังพบว่าเด็กเล็กมักมีสมาธิในการฟัง สั้นทำาให้ไม่สามารถจับประเด็นสาระที่ได้ จากการฟังได้ครบถ้วน สภาพดังกล่าวเกิด ขึ้นกับนักเรียนในชั้นอนุบาล ๒ ที่ผู้วิจัยต้อง รับผิดชอบ ๓. นักเรียนส่วนหนึงมีพฤติกรรมการฟังอยู่ ่ ในเกณฑ์ที่ไม่นาพอใจ ่
 5. 5. ตัวอย่างการเขียนความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา(ต่อ) ๕. ประเด็นทีน่าสนใจศึกษามี ่ หลายประการ เช่น ทำาไมนักเรียน จึงไม่ค่อยสนใจฟัง นักเรียนชอบ ฟังนิทานแบบใดมากกว่ากัน การ เล่านิทานมีอิทธิพลต่อการทำาให้ นักเรียนสนใจการฟังมากกว่ากัน วิธีการเล่านิทานที่ตรึงความสนใจ ในการฟังมีอะไรบ้าง วิธีใดให้ผลดี
 6. 6. ๓.คำาถามวิจัย แนวในการกำาหนดคำาถามวิจัย มีหลักการดังนี้ ๓.๑ ใช้ข้อความที่เป็นคำาถาม ๓.๒ ประกอบด้วยตัวแปรในการ วิจัย กลุ่มเป้าหมายทีต้องการ ่ ศึกษา ๓.๓ สอดคล้องกับปัญหาที่เกิด
 7. 7. ตัวอย่างคำาถามการวิจัย ก. นักเรียนมีความสนใจในวิธีการ เล่านิทานแบบใดมากกว่ากัน ระหว่างวิธีการเล่าให้ฟังกับการอ่าน ให้ฟัง ข. วิธีการเล่านิทานให้ฟังกับวิธีการ อ่านนิทานให้ฟัง ส่งผลให้ความ สนใจในการฟังของนักเรียนต่างกัน หรือไม่ วิธีใดดีกว่า
 8. 8. ๔. วัตถุประสงค์ของการวิจัย มีแนวทางการเขียนดังนี้ ๔.๑ ระบุให้ชัดเจน ว่าต้องการ ศึกษาเรื่องอะไร ๔.๒ เขียนให้สอดคล้องกับคำาถาม วิจัย ๔.๓ เขียนเป็นประโยคบอกเล่า ๔.๔ กะทัดรัด ได้ความชัดเจน ๔.๕ นิยมขึนต้นด้วยคำาว่า เพื่อ ้
 9. 9. ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย ก. เพื่อเปรียบเทียบความสนใจในการ ฟังนิทานของนักเรียนระหว่างการใช้วธี ิ การเล่าให้ฟังและอ่านให้ฟัง ข.เพื่อวิจัยและพัฒนาชุดการสอนใน การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการอ่าน สะกดคำาผิดของนักเรียนชัน ้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนปัว ค.เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียน สำาเร็จรูปเรืองการผันวรรณยุกต์ ของ ่ นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียน ้ งาว
 10. 10. ๕. ประโยชน์ทได้รับจากการวิจย ี่ ั มีแนวการเขียนดังนี้ ๕.๑ ระบุสงที่เป็นประโยชน์จากข้อค้นพบ ิ่ ทั้งประโยชน์โดยตรงหรือประโยชน์สืบเนื่อง ๕.๒ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ วิจัย ตัวอย่าง ก. เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการ สอนในเรื่องอื่น หรือรายวิชาอื่นๆต่อไป ข. ได้ชดฝึกการเขียนเรียงความที่มี ุ ประสิทธิภาพสำาหรับพัฒนาความสามารถ
 11. 11. ๖.ตัวแปรในการวิจัย คือสิ่งที่ผู้วจัยสนใจจะศึกษา ิ ซึง ่ สามารถแปรค่า ได้มากว่า ๑ ค่า ตัวแปรสำาคัญในการวิจัยปฏิบัตการในชั้น ิ เรียน มักประกอบด้วย ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม เช่น การวิจัยและพัฒนาชุดการสอนในการ แก้ไขปัญหาพฤติกรรม การอ่านสะกดคำา ผิดของนักเรียนชัน มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ้ โรงเรียนปัวตัวแปรต้นคือ ชุดการสอน
 12. 12. ๗. เอกสารแนวคิดและงานวิจยทีเกี่ยวข้อง ั ่๗. ๑ ช่วยให้ครูผู้วจัย ิเข้าใจปัญหาทีกำาลังจะ ่วิจยชัดเจน ั๗.๒ ทำาให้ครูมีมุมมองที่กว้างขึน ้
 13. 13. ๘. วิธดำาเนินการวิจัย ี๘.๑ ระบุแผนแบบการวิจย ั คือวิธีการทีศึกษาวิจัย เช่น ่ วิจัยเชิงทดลอง วิจยเชิง ั สำารวจ วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม หรือวิจัยรายกรณี เป็นต้น๘.๒ ระบุขั้นตอนต่างๆในการ
 14. 14. ส่วนประกอบของโครงการวิจัย(ต่อ) ๙. กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชากร หรือ กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยในชั้นเรียนมักเป็นนักเรียนที่ ครูผู้วจัยสอน ิ ๑๐ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เช่นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบ บันทึก เป็นต้น ๑๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล
 15. 15. ส่วนประกอบของโครงการวิจัย(ต่อ) ๑๒. การวิเคราะห์ข้อมูล ระบุวิธการที่ใช้ในการวิเคราะห์ ี ข้อมูลให้เห็นภาพรวม ขึ้นอยู่กับ ลักษณะของข้อมูล ๑๒.๑ถ้าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ อาจใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ใช้ พรรณนา
 16. 16. ส่วนประกอบของโครงการวิจย(ต่อ) ั ๑๓. แผนปฏิบัติการหรือแผนงาน ในการดำาเนินงาน ให้ระบุขั้นตอน กิจกรรม และระยะ เวลาดำาเนินงานวิจัยตั้งแต้ต้นจน เสร็จสินการวิจัย นิยมเขียนในรูป ้ ตาราง ๑๔. รายการอ้างอิง ระบุที่มาของเอกสาร แหล่งอ้างอิง
 17. 17. จบการเขียนโครงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

×