Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แผนเป็นวิทยากรวิจัย

700 views

Published on

ใช้ประกอบการเป็นวิทยากร

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

แผนเป็นวิทยากรวิจัย

 1. 1. แนะนำำวิทยำกรชื่อ พิสูจน์ ใจเที่ยงกุล วิทยฐานะครูชำานาญการพิเศษโรงเรียนบางลี่วิทยา อำาเภอสองพี่นอง ้สพม.เขต๙วุฒิพ.ม. (สมัครสอบ)ค.บ.(ภาษาไทย)วิทยาลัยครูนครปฐมศษ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
 2. 2. แนะนำาวิทยากร(ต่อ) ผลงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัย ๑. งำนวิจัยในชันเรียน “ กำรสร้ำงบทเรียนสำำเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหำ ้ และพัฒนำกำรผันวรรณยุกต์ ของนักเรียน ชันมัธยมศึกษำปีที่ ๔ ้ วิชำ กำรแต่งคำำประพันธ์” (ผลงำนอำจำรย์ ๓) ๒. วิทยำนิพนธ์ปริญญำโท เรื่อง “กำรศึกษำเชิงวิเครำะห์ วรรณกรรมลำวเรื่องข้องคอกุ้น” ๓. ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ปริญญำโทเรือง “กำรเปรียบเทียบผล ่ สัมฤทธิทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทยเรื่อง อักษรไทยและหลักกำร ์ เขียนตัวอักษร”ของอ.เพ็ญนภำ ขุนโหร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ๔. ทีปรึกษำงำนวิจัยในชันเรียน ผลงำนทำงวิชำกำรครูชำำนำญ ่ ้ กำรพิเศษ เรื่อง “กำรพัฒนำแบบฝึกเอกสำรและแบบฝึก อิเล็กทรอนิกส์ หลักเกณฑ์ทำงภำษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำ ไทย สำำหรับนักเรียนชันประถมศึกษำปีที่ ๒” ของ อ.ลักขณำ ใจ ้
 3. 3. แนะนำาวิทยากร(ต่อ) กิตติกรรมและผลงำน ครูภำษำไทยดีเด่นของคุรุสภำ ปี ๒๕๔๕ ครูดีในดวงใจของ สพฐ. ปี ๒๕๕๑ ครูดีเด่นของ สกสค.สุพรรณบุรี ปี ๒๕๕๒ ครูเกียรติยศของกรมสำมัญศึกษำ ครูผมีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรสอนเพลงพืนบ้ำนปี ู้ ้ ๒๕๔๒-๒๕๕๔ ครูดีเด่นของ สพท.เขต ๒ สุพรรณบุรี พ่อดีเด่นของโรงเรียนแม่พระประจักษ์ ผูประพันธ์ เพลงเยำวชนคนดีศรีสุพรรณ ,เพลงของดี ้ สองพี่น้อง,เพลงประจำำสถำบันต่ำงๆ
 4. 4. แนะนำาวิทยากร(ต่อ) ควำมสำมำรถพิเศษ ๑. อ่ำนอักษรโบรำณ เช่นอักษรไทยน้อย(อักษรลำวกลุ่ม ต่ำงๆ) อักษรลำวโซ่ง อักษรขอม อักษรสุโขทัย อักษรมอญ (อีกหลำยชนิดได้คืนอำจำรย์ไปเกือบหมดแล้ว)เป็นต้น ๒. แต่งร้อยกรอง ชนิดต่ำงๆ ทั้งกำพย์ กลอน โคลง ฉันท์ ร่ำย กลอนเพลงพื้นบ้ำน เพลงลูกทุ่ง เพลงมำร์ช เพลง ประจำำสถำบันต่ำงๆ ๓. อ่ำนทำำนองเสนำะ ขับเสภำ แหล่ ร้องเพลงพืนบ้ำน ้ ๔. เป็นพิธีกรในงำนมงคล และอวมงคล พิธีกรด้ำนศำสนพิธี พิธีกรงำนวัด ๕. รู้จักว่ำนและสมุนไพรหลำยชนิด
 5. 5. แนะนำาวิทยากร(ต่อ)งำนทีไม่ถนัด ่ กำรเป็นวิทยำกร ด้ำนกำรวิจัย
 6. 6. เรื่องเล่าของครูพิสูจน์ สวัสดีพี่น้อง เพื่อนพ้องของผม จำกนครปฐม เมืองเจดีย์ใหญ่ อีกทั้งเพื่อนครู ที่อยู่สุพรรณ มำอบรมกัน สำมวัน เบื่อไหม เพื่อนมัธยม ประถมก็มี มำเคำะสนิมครังนี้ ้ เอำของดีไว้ใช้ โรงแรมศรีอู่ทอง รับรองบริกำร ที่พักอำหำร เอกสำรเป็นอย่ำงไร สองวันผ่ำนมำ คงน่ำจะรู้ งำนพัฒนำครู สู่ไม่สู่เป้ำหมำย วันนี้ผมมำ เป็นวิทยำกร เรื่องเรียนเรืองสอน สู่งำน ่
 7. 7. เรื่องเล่าของครูพิสูจน์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคเรียนที่ ๑ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สอน วิชา ท ๒๐๒๐๙ เพลงอีแซว ๑ ซึ่งเป็นวิชาเพิ่มเติม ตามหลักสูตรท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้น สอน ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ผลการเรียนรู(ที่คาด ้ หวัง) ที่สำาคัญของรายวิชานี้ นอกจากอธิบาย ประวัติความเป็นมาของเพลงอีแซว รู้จักพ่อ เพลงแม่เพลงทีสำาคัญของเพลงอีแซว ร้อง ่ เพลงอีแซวได้แล้ว ผู้เรียนยังต้องตีเครื่อง ดนตรีประกอบจังหวะเพลงอีแซว ซึ่งมีอยู่ ๓ ชิ้น คือ ตะโพนไทย ฉิ่ง และกรับได้ เพราะ
 8. 8. เรื่องเล่าของครูพิสูจน์ ในภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๕๔ นี้มีนกเรียนเลือกเรียนวิชา ั เพลงอีแซว ๑ ทั้งหมด ๒๔ คน เมื่อข้าพเจ้าสอนมาถึง สาระการเรียนรู้เรื่องการตีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ของเพลงอีแซวซึ่งข้าพเจ้าตังผลการเรียนรู้(ที่คาดหวัง ้ )ไว้ว่า “สามารถตีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะเพลงอี แซว(คือตะโพนไทย ฉิ่ง กรับ ) ได้” ในการสอนเรื่องการ ตีตะโพนไทยปรากฏว่า หลังจากที่ข้าพเจ้า อธิบาย พร้อมสาธิต ประกอบการสอนตีตะโพนไทยแล้วก็ได้ให้ นักเรียนฝึกซ้อม ในการเรียนสัปดาห์ต่อมาก็ได้มีการ ทดสอบปฏิบัติ ปรากฏว่านักเรียน๒๒ คนสามารถตี ตะโพนประกอบจังหวะได้อย่างถูกต้องตามจังหวะ ผ่าน เกณฑ์การประเมิน แต่มีนกเรียน ๒ คน ซึ่งคิดเป็น ร้อย ั ละ ๘.๓๓ ตีไม่ถูกจังหวะ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่
 9. 9. เรื่องเล่าครูพิสูจน์ ข้าพเจ้าจึงคิดแก้ปัญหา โดยตั้งประเด็นปัญหาว่า “การแก้ปัญหา และพัฒนาทักษะการตีตะโพนไทยประกอบจังหวะเพลงอีแซวไม่ถก ู จังหวะ ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วิชา ท ๒๐๒๐๙ เพลงอี ้ แซว ๑” ข้ำพเจ้ำสังเกตพบว่ำในจำำนวนนักเรียน ๒๒ คนทีผ่ำนกำรประเมิน ่ หลำยคน สำมำรถเรียนรู้ และปฏิบัติได้ดี และมำพิจำรณำกำร สอนและกำรสำธิตของข้ำพเจ้ำเห็นว่ำข้ำพเจ้ำไม่มีเวลำให้ นักเรียนที่ยงมีปัญหำในกำรตีตะโพนประกอบจังหวะเพลงอีแซว ั มำกพอ และนักเรียนบำงคนก็เกรงใจ ไม่กล้ำถำมครู บำงคนก็ เกิดควำมประหม่ำตืนเต้น จำกเหตุผลดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำพิจำรณำ ่ เห็นว่ำ ถ้ำให้นักเรียนได้สอนกันเอง อำจจะเกิดกำรเรียนรูที่ดีขน ้ ึ้ หลังจำกได้ศกษำเอกสำรเกี่ยวกับวิธสอนดังกล่ำวแล้ว ข้ำพเจ้ำ ึ ี จึงเลือก วิธกำรแก้ปัญหำ(หรือที่เขำเรียกว่ำนวัตกรรม)โดย วิธี ี เพือนช่วยสอน(Peer Tutoring) ข้ำพเจ้ำตั้งข้อสงสัย(ที่เขำเรียก ่ ว่ำคำำถำมวิจัย)ว่ำ
 10. 10. เรื่องเล่าครูพิสูจน์ โดยตั้งหัวข้อเรื่องในกำรดำำเนินกำร แก้ปัญหำและ พัฒนำในครั้งนี้วำ ่ กำรแก้ปัญหำและพัฒนำทักษะกำรตีตะโพนไทย ประกอบ จังหวะเพลงอีแซว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ ๑ วิชำ ท ๒๐๒๐๙ เพลงอีแซว ๑ โดยวิธีเพื่อนช่วยสอน (Peer Tutoring) ดร.วรำกร หงษ์โต ซึงเป็นเพื่อนครูนักวิจย ในโรงเรียน ่ ั ของข้ำพเจ้ำแนะนำำให้ทรำบว่ำในกำรศึกษำของข้ำพเจ้ำ ครั้งนี้มีตัวแปรที่ศกษำคือ ึ วิธีกำรเพือนช่วยสอน เป็นตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ ่ ทักษะกำรตีตะโพนไทยประกอบจังหวะเพลงอีแซว เป็น
 11. 11. เรื่องเล่าครูพิสูจน์ ข้ำพเจ้ำตังวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้ คือ ้๑. เพื่อศึกษำผลกำรแก้ปญหำและพัฒนำทักษะกำร ั ตีตะโพนไทยประกอบจังหวะเพลงอีแซว ของ นักเรียนชัน ม.๑ วิชำ ท ๒๐๒๐๙ เพลงอีแซว ๑ ้ โดยกำรใช้วธี เพื่อนช่วยสอน ิ แล้วก็ลองตั้งสมมุตฐำนในกำรศึกษำครั้งนี้ว่ำ ิ กำรใช้วธีเพื่อนช่วยสอนสำมำรถแก้ปญหำและ ิ ั พัฒนำทักษะกำรตีตะโพนไทยประกอบจังหวะ เพลงอีแซวของนักเรียนชั้น ม.๑ วิชำ ท ๒๐๒๐๙ เพลงอีแซว ๑ ได้ผลดี ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
 12. 12. เรื่องเล่าครูพิสูจน์ จำกนั้น ข้ำพเจ้ำจึงการดำาเนินการแก้ปัญหาและพัฒนา ต่อไปดังนี้ กลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำแก้ปัญหำคือ นักเรียนชั้น ม.๑ ที่ เรียนวิชำ ท ๒๐๒๐๙ เพลงอีแซว ๑ จำำนวน ๒ คน ที่ไม่ผ่ำนกำรประเมิน กำรตีตะโพนไทยประกอบจังหวะเพลง อีแซว ข้ำพเจ้ำได้คดเลือกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถในกำรตี ั ตะโพนไทยประกอบจังหวะเพลงอีแซว ๒ คน คือ ด.ช.เอก รัตน์ หอมจันทร์ และ ด.ญ.สุพรรษำ หงษ์โต ซึ่งเป็นเพื่อนที่ เรียนรู้ได้ดี เป็นผูสอนเพื่อน ๒ คนที่มีปัญหำ โดยจับคู่กน ้ ั ตำมควำมสมัครใจ แล้วให้สอนกันโดยใช้เวลำนอกเวลำ เรียน เช่นเวลำพักกลำงวัน โดยให้ยืมอุปกรณ์ฝึกได้ตำม อัธยำศัย ใช้เวลำ ๑ สัปดำห์
 13. 13. เรื่องเล่าครูพิสูจน์ จำกกำรที่ข้ำพเจ้ำได้ศึกษำเอกสำรเกี่ยวกับกำร สอนด้วยวิธี เพื่อนช่วยสอน ทำำให้ทรำบ ความ หมายว่า กำรสอนโดยเพื่อนช่วยสอน หมำย ถึง วิธีกำรสอนที่ให้เพื่อนนักเรียนช่วย สอนให้เกิดกำรเรียนรู้ในเรื่องต่ำง ๆแบบ ตัวต่อตัวหรือ ๑ : ๑ โดยเพื่อนช่วยสอน อำจเป็นนักเรียนชั้นสูงกว่ำหรือนักเรียน ขั้นเดียวกัน อำยุเท่ำกัน แต่มีควำม
 14. 14. เรื่องเล่าครูพิสูจน์ และทำำให้ทรำบว่ำในกำรสอนโดยเพื่อนช่วยสอนเป็นวิธีกำรที่ดวิธีหนึ่ง มีแนวทำงที่ ี ข้ำพเจ้ำต้องดำำเนินกำร ดังนี้ ๑. กำรเลือกงำนที่เหมำะสม เพรำะกิจกรรมบำงอย่ำงอำจไม่เหมำะ สมกับกำรใช้วิธกำรสอนโดยเพื่อนช่วยสอน ี ๒. กำรประเมินควำมต้องกำรของผู้เรียนก่อนสอน เพื่อจะทรำบว่ำ นักเรียนขำดควำมรู้ควำมสำมำรถในเรื่องใดบ้ำง ๓. กำรจัดกิจกรรมและสื่อกำรสอนให้พร้อม ๔. กำรเตรียมกำรสอนให้ง่ำย เพื่อให้นกเรียนผูช่วยสอนปฏิบัตตำม ั ้ ิ ๕. กำรจัดคู่ผช่วยสอนกับผูเรียนให้เหมำะสม ู้ ้ ๖. กำรฝึกนักเรียนผูช่วยสอนให้มีควำมเข้ำใจในบทบำทก่อน ้ ๗. กำรจัดรำยกำรปฏิบัติแต่ละวันให้แน่นอนเพื่อให้ผู้ช่วยสอนแน่ใจ และปฏิบัติตำมทีกำำหนด ่ ๘. กำรจัดสภำพแวดล้อมกำรทำำงำนให้เหมำะกับเด็ก ๙. ตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำทังผูช่วยสอนและผูถูกสอน ้ ้ ้
 15. 15. เรื่องเล่าครูพิสูจน์ ผลการแก้ปัญหาและพัฒนา หลังจากเวลาผ่านไป ๑ สัปดาห์ ข้าพเจ้าได้รับผลดังนีคือ้ เมื่อให้เวลำนักเรียนได้สอนกันพอสมควรตำมที่กำำหนดแล้ว จึงให้นกเรียนที่มีปัญหำมำทดสอบตีตะโพนไทยประกอบจังหวะ ั เพลงอีแซว อีกครัง ผลปรำกฏว่ำนักเรียนทั้ง ๒ คนสำมำรถตี ้ ตะโพนไทย ประกอบจังหวะเพลงอีแซว ได้อย่ำงถูกต้อง ผ่ำน เกณฑ์กำรประเมินครบทุกคน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ที่มี ปัญหำดังนี้ ๑.ด.ญ.ลลิตำ ดีพิน ๑.๑ กำรวำงมือ ผ่ำน ๑.๒ เสียงดังถูกต้อง ผ่ำน ๑.๓ เสียงตำมหน้ำทับ(ติง ป๊ะ ติง ติง ติง เท่ง ติง เท่ง)ถูกต้อง ผ่ำน สรุปกำรประเมิน ผ่ำน ๒.ด.ญ.วนิดำ เลิศวุฒวงษ์วัฒน์ ิ ๒.๑ กำรวำงมือ ผ่ำน ๒.๒ เสียงดังถูกต้อง ผ่ำน ๒.๓ เสียง
 16. 16. เรื่องเล่าครูพิสูจน์ ข้ำพเจ้ำได้นำำผลกำรแก้ปัญหำและพัฒนำไป เผย แพร่ให้ครูพรรณำ ผิวเผือก เพือนครูที่สอนวิชำ ่ ภำษำไทยชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ โรงเรียนบำงลี่ วิทยำ ครูพรรณนำ ได้เสริมว่ำเด็กหญิงลลิตำ และ เด็กหญิงวนิดำ เป็นเด็กที่ค่อนข้ำงประหม่ำง่ำย เวลำให้ออกมำทำำกิจกรรมที่ตนเองไม่ถนัดหน้ำชัน ้ แต่ถ้ำเป็นสิ่งที่พวกเธอถนัดเธอก็กล้ำที่จะ แสดงออก กำรให้เรียนรู้กับเพือน จึงทำำให้เรียนรู้ ่ ได้ดี และกล้ำที่จะปฏิบติเมื่อเธอมั่นใจแล้ว ข้อคิด ั จำกครูพรรณนำและจำกกำรสังเกตของข้ำพเจ้ำ จะเป็นประโยชน์ในกำรสอนกิจกรรมนีของข้ำพเจ้ำ ้
 17. 17. เรื่องเล่าครูพิสูจน์ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำครั้งนี้ ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ ๑. จะเป็นแนวทำงในกำรเลือกวิธีสอนที่เหมำะสมในกำร จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทักษะกำรตีตะโพนไทย ประกอบจังหวะเพลงอีแซว ในรำยวิชำ ท ๒๐๒๐๙ และ เป็นแนวทำงในกำรสอนทักษะกำรตีเครื่องดนตรีประกอบ จังหวะชนิดอื่นๆด้วย ๒. เป็นแนวทำงสำำหรับข้ำพเจ้ำและเพื่อนครูที่สอนรำยวิ ชำอื่นๆที่ใช้ทักษะควำมสำมำรถในลักษณะแนวทำง เดียวกัน
 18. 18. เรื่องเล่าครูพิสูจน์มีผู้รบอกว่ำเรื่องทีข้ำพเจ้ำเล่ำ ู้ ่ มำนี้ น่ำจะเป็น

×