Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فرد

586 views

Published on

فایل ارائه مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف آقای دکتر فرد تهیه و گردآوری شده است. با استفاده از این فایل می توانید دیدی جامع نسبت به مدیریت استراتژیک و ماتریس ها پیدا کنید.
در این کتاب بیشتر جنبه کاربردی و عملی دیده شده است.

Published in: Business

آموزش مدیریت استراتژیک بر اساس کتاب معروف فرد

 1. 1. ‫یکرد‬‫و‬‫ر‬ ‫اتژیک‬‫ر‬‫است‬‫مدیریت‬
 2. 2. ‫فهرست‬ ‫تعالی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫استراتژی‬ ‫معیار‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬EFQM ‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫تصویر‬ ‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬ ‫ماهیت‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫استراتژی‬ ‫استراتژی‬ ‫تدوین‬ ‫سازمان‬ ‫ماموریت‬ ‫خارجی‬ ‫عوامل‬ ‫بررسی‬ ‫داخلی‬ ‫عوامل‬ ‫بررسی‬ ‫استراتژی‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫استراتژی‬ ‫استقرار‬ ‫استراتژی‬ ‫اجرای‬–‫مدیریت‬ ‫مسائل‬ ‫استراتژی‬ ‫اجرای‬–،‫مالی‬ ‫امور‬ ،‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مسائلی‬ R&D‫رایانه‬ ‫اطالعات‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫استراتژی‬ ‫ارزیابی‬ ‫استراتژی‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ،‫بررسی‬ 2
 3. 3. ‫تعالی‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫استراتژی‬ ‫معیار‬EFQM ‫استراتژی‬ ‫زیرمعیارهای‬ ‫استراتژی‬ ‫زیرمعیارهای‬ ‫با‬ ‫تعالی‬ ‫بنیادین‬ ‫مفاهیم‬ ‫ارتباط‬ ‫مرجع‬ ‫سایت‬ ‫خودارزیابی‬ ‫پروفرما‬ ‫مدل‬ ‫خودارزیابی‬ ‫اول‬ ‫بخش‬: ‫آشنایی‬‫مدل‬ ‫در‬ ‫استراتژی‬ ‫معیار‬ ‫با‬ ‫تعالی‬EFQM 3
 4. 4. ‫اول‬ ‫فصل‬:‫معیار‬‫مدل‬ ‫در‬ ‫استراتژی‬ ‫تعالی‬EFQM 4
 5. 5. ‫مقدمه‬ ‫هدف‬‫از‬‫این‬،‫ارائه‬‫باشتراک‬‫گذاری‬‫اندیشه‬‫هایی‬‫پیرامون‬ ‫بهبود‬‫عملکرد‬‫سازمان‬‫در‬‫حوزه‬‫تعیین‬‫مسیر‬‫آتی‬‫و‬‫استقرار‬ ‫طرح‬‫های‬‫بعدی‬‫می‬‫باشد‬‫که‬‫سازمان‬‫را‬‫به‬‫سمت‬‫آن‬‫آینده‬ ‫پیش‬‫براند‬. ‫بخش‬‫اول‬‫مقدمه‬‫ای‬‫بر‬،‫استراتژی‬‫معیار‬‫دوم‬‫مدل‬‫تعالی‬ EFQM،‫می‬‫باشد‬‫و‬‫به‬‫تشریح‬‫گام‬‫هایی‬‫که‬‫باید‬‫بردارید‬‫و‬ ‫اطالعاتی‬‫که‬‫نیاز‬‫دارید‬‫می‬‫پردازد‬‫تا‬‫از‬‫طریق‬‫توسعه‬ ‫استراتژی‬‫متمرکز‬‫بر‬،‫ذینفعان‬‫ماموریت‬‫و‬‫چشم‬‫اندازی‬‫را‬ ‫پیاده‬‫سازی‬‫کنید‬. ،‫همچنین‬‫پرسشنامه‬‫خودارزیابی‬‫عادی‬‫و‬‫پروفرم‬‫نیز‬‫ارائه‬ ‫شده‬‫است‬‫تا‬‫کارایی‬،‫تدوین‬‫استقرار‬‫و‬‫بیان‬‫استراتژی‬ ‫سازمان‬‫خود‬‫را‬‫بتوانید‬‫ارزیابی‬‫نمائید‬.‫همچنین‬‫نقاط‬ ‫قوت‬‫و‬‫نقاط‬‫قابل‬‫بهبود‬‫در‬‫این‬‫حوزه‬‫را‬‫شناسایی‬‫نمائید‬. 5
 6. 6. ‫از‬ ‫آنها‬ ‫انتظارات‬ ‫و‬ ‫ذینفعان‬ ‫چقدر‬ ‫شناسید؟‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫هیچ‬‫سازمانی‬‫در‬‫خال‬‫فعالیت‬‫نمی‬‫کند‬.‫هر‬‫سازمانی‬‫با‬ ‫افراد‬‫و‬‫سازمان‬‫های‬‫دیگر‬‫در‬‫ارتباط‬‫است‬. ‫این‬‫گروه‬‫از‬‫افراد‬‫و‬‫سازمان‬‫ها‬‫عموما‬‫ذینفعان‬‫سازمان‬ ‫نامیده‬‫می‬‫شوند‬.‫هر‬‫سازمانی‬‫منحصر‬‫بفرد‬‫می‬‫باشد‬‫و‬‫هیچ‬ ‫لیست‬‫جامعی‬‫وجود‬‫ندارد‬‫که‬‫ذینفعان‬‫سازمان‬‫ها‬‫را‬‫با‬ ‫جزئیات‬‫کافی‬‫بیان‬‫کند‬.‫البته‬‫یک‬‫سری‬‫گروه‬‫بندی‬‫های‬ ‫عمومی‬‫وجود‬‫دارد‬‫که‬‫برای‬‫همه‬‫سازمان‬‫ها‬‫قابل‬‫استفاده‬ ‫می‬‫باشد‬: ‫مشتریان‬،‫سازمان‬ ‫کارکنان‬،‫سازمان‬ ‫شرکای‬‫تجاری‬‫و‬‫تامین‬‫کنندگان‬،‫سازمان‬ ‫جامعه‬‫ای‬‫که‬‫سازمان‬‫در‬‫آن‬‫فعالیت‬‫می‬‫کند‬ (‫شاخص‬‫های‬،‫خارجی‬،‫اقتصاد‬‫بازار‬‫و‬‫روندهای‬،‫اجتماعی‬...)، 6
 7. 7. ‫از‬ ‫آنها‬ ‫انتظارات‬ ‫و‬ ‫ذینفعان‬ ‫چقدر‬ ‫شناسید؟‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫هر‬‫سازمانی‬‫که‬‫آینده‬‫خود‬‫را‬‫برنامه‬‫ریزی‬‫می‬،‫کند‬‫در‬ ‫چارچوب‬‫ماموریت‬،‫خود‬‫از‬‫استراتژی‬‫هایی‬‫بهره‬‫مند‬‫است‬‫که‬ ‫بر‬‫ذینفعان‬‫سازمان‬‫متمرکز‬‫باشد‬.،‫بنابراین‬‫استراتژی‬‫بر‬ ‫مبنای‬‫ادارک‬‫نیازها‬‫و‬‫انتظارات‬‫ذینفعان‬‫و‬‫محیط‬‫خارجی‬‫و‬ ‫نیز‬‫ادراک‬‫عملکرد‬‫و‬‫قابلیت‬‫های‬‫داخلی‬‫می‬‫باشد‬.‫حصول‬ ‫اطمینان‬‫از‬‫پایداری‬،‫اقتصادی‬‫اجتماعی‬‫و‬‫زیست‬‫محیطی‬‫از‬ ‫مسئولیت‬‫های‬‫سازمان‬‫هاست‬. ‫پس‬‫از‬‫آنکه‬‫ذینفعان‬.‫سازمان‬‫شناسایی‬،‫شدند‬‫چالش‬،‫بعدی‬ ‫ایجاد‬‫مکانیزم‬‫ها‬‫و‬‫فرایندهایی‬‫است‬‫که‬‫نیازها‬‫و‬ ‫انتظارات‬‫آنها‬‫را‬‫در‬‫زمان‬‫حال‬‫و‬‫آینده‬‫شناسایی‬‫نمائید‬ ‫در‬‫ساده‬‫ترین‬،‫سطوح‬‫جمع‬‫آوری‬‫این‬‫داده‬‫ها‬‫به‬‫شما‬‫کمک‬ ‫می‬‫کند‬‫تا‬‫در‬‫طی‬‫فرایند‬‫برنامه‬‫ریزی‬‫از‬‫آنچه‬‫باید‬‫شروع‬ ،‫گردد‬‫متوقف‬‫گردد‬‫و‬‫یا‬‫ادامه‬،‫یابد‬‫آگاه‬‫گردید‬. ‫طیف‬‫وسیعی‬‫از‬‫ابزارها‬‫و‬‫تکنیک‬‫ها‬‫وجود‬‫دارد‬‫که‬‫می‬ ‫توانید‬‫جهت‬‫شناسایی‬‫نیازها‬‫و‬‫انتظارات‬‫حال‬‫و‬‫آینده‬ 7
 8. 8. ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫منابعی‬ ‫چه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫چه‬ ‫کنید؟‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آتی‬ ‫مسیر‬ ‫مدل‬‫تعالی‬EFQM،‫با‬‫توجه‬‫ویژه‬‫خود‬‫در‬ ‫بکارگیری‬‫رویکرد‬‫ذی‬‫نفعان‬‫در‬،‫مدیریت‬ ‫می‬‫تواند‬‫به‬‫سازمان‬‫کمک‬‫نماید‬‫تا‬‫بجای‬ ‫غرق‬‫شدن‬‫در‬‫انبوهی‬‫از‬‫داده‬،‫ها‬‫بر‬‫بخش‬ ‫حیاتی‬‫و‬‫کوچکی‬‫از‬‫اطالعات‬‫مورد‬‫نیاز‬ ‫است‬‫متمرکز‬‫گردد‬. ‫ارتباط‬‫روشنی‬‫بین‬‫چگونگی‬‫نتیجه‬‫گرفتن‬ ‫سازمان‬‫از‬‫عملکرد‬‫خود‬‫و‬‫برنامه‬‫ریزی‬ ‫مسیر‬‫آینده‬‫اش‬‫وجود‬‫دارد‬.‫دانستن‬ ‫اینکه‬‫سطح‬‫فعلی‬‫عملکردی‬‫سازمان‬،‫چیست‬ ‫چگونه‬‫با‬‫عملکرد‬‫گذشته‬‫آن‬‫مقایسه‬‫می‬ ،‫گردد‬‫چگونه‬‫در‬‫رابطه‬‫با‬‫رقابت‬‫و‬‫نسبت‬ ‫به‬‫حالت‬‫ایده‬‫آل‬‫مقایسه‬‫می‬،‫شود‬‫یک‬ ‫ورودی‬‫قدرتمند‬‫برای‬‫هر‬‫مبحثی‬‫در‬‫خصوص‬ ‫تعیین‬‫مسیر‬‫آتی‬‫سازمان‬‫می‬‫باشد‬. 8
 9. 9. ‫و‬ ‫بررسی‬ ،‫تدوین‬ ‫را‬ ‫آتی‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫چگونه‬ ‫کنید؟‬ ‫می‬ ‫بروزرسانی‬ ‫هر‬‫کسی‬‫در‬‫تعیین‬‫آینده‬‫سازمان‬ ‫دخیل‬‫می‬‫باشد‬(‫بسته‬‫به‬‫اندازه‬ ‫سازمان‬)،‫در‬‫این‬‫مرحله‬‫است‬‫که‬ ‫اطالعات‬‫جمع‬‫آوری‬‫شده‬‫از‬‫ذی‬ ‫نفعان‬‫و‬‫سایر‬‫منابع‬‫به‬‫استراتژی‬ ‫محسوسی‬‫برای‬‫حرکت‬‫رو‬‫به‬‫جلو‬ ‫تبدیل‬‫می‬‫گردد‬. ‫برنامه‬‫ریزی‬‫استراتژیک‬‫باید‬ ‫شامل‬‫اطالعاتی‬‫در‬‫رابطه‬‫با‬‫آنچه‬ ‫باید‬‫تحقق‬،‫یابد‬‫منابع‬‫الزم‬‫برای‬ ‫بانجام‬‫رساندن‬،‫آن‬‫بازه‬‫های‬ ‫زمانی‬،‫خاتمه‬‫فرایندهای‬‫کلیدی‬ ،‫مرتبط‬‫وضوح‬‫در‬‫مالکیت‬‫اجزاء‬ ‫استراتژی‬‫و‬‫هزینه‬‫ها‬‫و‬‫مزایای‬ ‫مورد‬‫انتظار‬‫باشد‬. 9
 10. 10. ‫و‬ ‫بررسی‬ ،‫تدوین‬ ‫را‬ ‫آتی‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫چگونه‬ ‫کنید؟‬ ‫می‬ ‫بروزرسانی‬ BSC‫یک‬‫ابزار‬‫قدرتمند‬‫است‬‫که‬ ‫کمک‬‫می‬‫کند‬‫استراتژی‬‫بهتر‬ ‫تدوین‬‫گردد‬‫و‬‫به‬‫تصمیم‬ ‫گیرنده‬(‫گان‬)‫کمک‬‫می‬‫نماید‬‫دید‬ ‫جامعی‬‫نسبت‬‫به‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬ ‫داشته‬‫باشند‬‫و‬‫تمامی‬‫نیازهای‬ ‫ذینفعان‬‫را‬‫در‬‫نظر‬‫قرار‬‫دهند‬. ‫چگونه‬‫برنامه‬‫های‬‫خود‬‫را‬‫برای‬ ‫آینده‬‫در‬‫سازمان‬‫استقرار‬‫می‬ ‫دهید؟‬ 10
 11. 11. ‫و‬ ‫بررسی‬ ،‫تدوین‬ ‫را‬ ‫آتی‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫چگونه‬ ‫کنید؟‬ ‫می‬ ‫بروزرسانی‬ ‫پس‬‫از‬‫تعیین‬‫مسیر‬‫آینده‬‫و‬‫وضعیت‬ ‫نهایی‬‫مورد‬،‫انتظار‬‫سازمانی‬‫نیاز‬ ‫به‬‫راهی‬‫دارد‬‫که‬‫این‬‫وضعیت‬‫نهایی‬ ‫را‬‫ارائه‬‫نماید‬.‫سازمان‬‫های‬ ‫متعالی‬‫این‬‫امر‬‫را‬‫از‬‫طریق‬ ‫مدیریت‬‫فرایند‬‫محقق‬‫می‬‫نمایند‬. ‫مدیریت‬‫فرایند‬‫جایگزین‬‫رویکرد‬ ‫سنتی‬‫وظیفه‬‫گرا‬‫می‬‫باشد‬.‫ابتدا‬ ‫آنها‬‫فرایندهای‬‫کلیدی‬‫سازمان‬‫را‬ ‫ایجاد‬‫می‬‫کنند‬.‫فرایندهای‬،‫کلیدی‬ ‫فرایندهایی‬‫هستند‬‫که‬‫برای‬‫مشتری‬ ‫خارجی‬‫و‬‫سایر‬‫ذینفعان‬‫تعیین‬‫شده‬ ‫ارزش‬‫ایجاد‬‫می‬‫کنند‬.‫آنها‬‫بر‬‫روی‬ 11
 12. 12. ‫و‬ ‫بررسی‬ ،‫تدوین‬ ‫را‬ ‫آتی‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫چگونه‬ ‫کنید؟‬ ‫می‬ ‫بروزرسانی‬ ‫سازمان‬‫های‬،‫متعالی‬‫فریم‬‫ورک‬‫هایی‬‫را‬‫برای‬‫ایجاد‬‫این‬ ‫فرایندهای‬‫کلیدی‬‫ایجاد‬‫می‬‫کنند‬.‫این‬‫فریم‬‫ورک‬‫باید‬‫به‬ ‫صورت‬‫مرتب‬‫بازبینی‬‫شود‬‫تا‬‫نسبت‬‫به‬‫کارا‬‫بودن‬‫آن‬ ‫اطمینان‬‫حاصل‬‫گردد‬.‫یک‬‫سازمان‬‫ممکن‬‫است‬‫بصورت‬‫کامال‬ ‫منطقی‬‫انتظار‬‫داشته‬‫باشد‬‫این‬‫فریم‬‫ورک‬‫حداقل‬‫سالی‬‫یک‬ ‫بار‬‫و‬‫با‬‫حضور‬‫مدیران‬،‫ارشد‬‫مالکان‬،‫فرایندها‬‫و‬‫با‬ ‫دانش‬‫نسبت‬‫به‬‫سایر‬‫فرایندها‬‫مورد‬‫بازبینی‬‫قرار‬‫گیرد‬. 12
 13. 13. ‫چگونه‬‫برنامه‬‫آینده‬ ‫برای‬ ‫هایتان‬ ‫ابالغ‬‫گردند؟‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫و‬‫پس‬‫از‬‫مشخص‬‫نمودن‬‫مسیر‬ ‫آینده‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫رویکرد‬ ‫مبتنی‬‫بر‬‫ذینفعان‬‫و‬‫مشخص‬ ‫نمودن‬‫فرایندهای‬‫اصلی‬‫و‬ ‫عوامل‬‫کلیدی‬،‫موفقیت‬‫چالش‬ ‫بعدی‬‫حصول‬‫اطمینان‬‫از‬‫درک‬ ،‫مسیر‬‫درک‬‫دلیل‬‫ها‬‫و‬‫چرایی‬ ‫ها‬‫و‬‫درک‬‫نقش‬‫خود‬‫ذینفعان‬ ‫در‬‫آینده‬‫می‬‫باشد‬. ‫ابالغ‬‫برنامه‬‫های‬‫آتی‬‫یک‬ ‫عامل‬‫مهم‬‫برای‬‫موفق‬‫شدن‬‫است‬ ‫و‬‫سازمان‬‫های‬‫متعالی‬‫می‬ ‫دانند‬‫که‬‫این‬‫به‬‫سادگی‬ ‫ارسال‬‫ایمیل‬‫به‬‫همه‬‫کارکنان‬ ‫و‬‫یا‬‫ارسال‬‫یک‬‫نامه‬‫به‬‫درب‬ 13
 14. 14. ‫چگونه‬‫برنامه‬‫آینده‬ ‫برای‬ ‫هایتان‬ ‫ابالغ‬‫گردند؟‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫و‬‫ابالغ‬‫برنامه‬‫های‬‫آتی‬‫در‬ ‫سازمان‬‫های‬،‫متعالی‬‫به‬ ‫عنوان‬‫یک‬‫فرایند‬‫سه‬‫مرحله‬ ‫ای‬‫شناخته‬‫می‬‫شود‬:‫از‬‫باال‬ ‫به‬،‫پائین‬‫از‬‫پائین‬‫به‬‫باال‬ ‫و‬‫به‬‫صورت‬‫افقی‬. ‫سازمان‬‫های‬‫متعالی‬‫از‬ ‫تعدادی‬‫از‬‫ابزارها‬‫و‬‫تکنیک‬ ‫ها‬‫برای‬‫ابالغ‬‫برنامه‬‫های‬ ‫آتی‬‫بهره‬‫می‬‫برند‬.‫بطور‬ ‫همزمان‬‫آنها‬‫برنامه‬‫ها‬‫را‬ ‫به‬‫اهداف‬‫مشخص‬‫و‬‫مرتبط‬‫با‬ ‫وظایف‬‫فردی‬‫و‬‫تیمی‬‫تبدیل‬‫می‬ ‫کنند‬.‫بدین‬‫ترتیب‬‫آن‬‫برنامه‬ ‫ها‬‫مرتبط‬‫و‬‫معنادار‬‫می‬ 14
 15. 15. ‫چگونه‬‫برنامه‬‫آینده‬ ‫برای‬ ‫هایتان‬ ‫ابالغ‬‫گردند؟‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫چیدمان‬‫افراد‬‫به‬‫گونه‬‫ای‬‫که‬‫حداکثر‬‫میزان‬‫مشارکت‬‫را‬ ‫داشته‬‫باشند‬‫بسیار‬‫حائز‬‫اهمیت‬‫می‬‫باشد‬.‫استراتژی‬‫باید‬ ‫به‬‫ذینفعان‬‫نیز‬‫ابالغ‬‫گردد‬. ‫سه‬‫ابزار‬‫و‬‫تکنیک‬‫با‬‫کاربردهای‬‫گسترده‬‫برای‬‫تبدیل‬ ‫برنامه‬‫های‬‫آتی‬‫به‬‫مقاصد‬‫آبشاری‬‫عبارتند‬‫از‬: BSC:‫کامنت‬‫اضافه‬‫شود‬ ‫دشبوردها‬:‫کامنت‬‫اضافه‬‫شود‬ ‫برنامه‬‫ریزی‬‫هوشین‬:‫کامنت‬‫اضافه‬‫شود‬ ،‫بنابراین‬‫استراتژی‬‫به‬‫شیوه‬‫ای‬‫سیستمی‬‫استقرار‬‫می‬‫یابد‬ ‫و‬‫از‬‫طریق‬‫برقراری‬‫تعادل‬‫بین‬‫اهداف‬‫کوتاه‬‫مدت‬‫و‬‫بلند‬ ،‫مدت‬‫نتایج‬‫مورد‬‫انتظار‬‫را‬‫محقق‬‫می‬‫نماید‬. 15
 16. 16. ‫زیرمعیارهای‬‫با‬ ‫آن‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫استراتژی‬ ‫تعالی‬ ‫بنیادین‬ ‫مفاهیم‬ .1‫استراتژی‬‫بر‬‫مبنای‬‫نیازها‬ ‫و‬‫انتظارات‬‫ذینفعان‬‫و‬ ‫محیط‬‫خارجی‬‫است‬. .2‫استراتژی‬‫بر‬‫مبنای‬‫ادراک‬ ‫قابلیت‬‫ها‬‫و‬‫عملکردهای‬ ‫داخلی‬‫است‬. .3‫استراتژی‬‫و‬‫پالیسی‬‫های‬ ‫پشتیبان‬‫جهت‬‫اطمینان‬‫از‬ ‫پایداری‬،‫اقتصادی‬‫اجتماعی‬ ‫و‬‫زیست‬‫محیطی‬،‫تدوین‬ ‫بررسی‬‫و‬‫بروز‬‫می‬‫گردند‬. .4‫استراتژی‬‫و‬‫پالیسی‬‫های‬ ‫پشتیبان‬‫از‬‫طریق‬‫طرح‬،‫ها‬ ‫فرایندها‬‫و‬‫مقاصد‬‫بیان‬ 16 ‫مفاهیم‬ ‫زیرمعی‬ ‫ارها‬ ‫معیار‬ ‫زیر‬1234 ‫برای‬ ‫ارزش‬ ‫ایجاد‬ ‫مشتری‬ ‫ای‬ ‫آینده‬ ‫ایجاد‬ ‫پایدار‬* ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫توسعه‬ ‫سازمانی‬** ‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫خالقیت‬* ‫چشم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫رهبری‬ ‫یکپارچگی‬ ‫و‬ ‫انداز‬
 17. 17. ‫مرجع‬ ‫سایت‬ ‫خودارزیابی‬ ‫پرسشنامه‬ ‫مستند‬ ‫ی‬ ‫وجود‬ ‫ندارد‬ ‫برنا‬ ‫مه‬ ‫ریزی‬ ‫شده‬ ‫است‬ ‫در‬ ‫دست‬ ‫اقد‬ ‫ام‬ ‫تقری‬ ‫با‬ ‫جاری‬ ‫شده‬ ‫است‬ ‫جاری‬ ‫شده‬ ‫است‬ ‫بر‬ ‫ما‬ ‫استراتژی‬‫کامل‬ ‫درک‬ ‫مبنای‬ ‫ذینفعان‬ ‫انتظارات‬ ‫و‬ ‫نیازها‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬. ‫بر‬ ‫ما‬ ‫استراتژی‬‫کامل‬ ‫درک‬ ‫مبنای‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬ ‫مان‬ ‫بیرونی‬ ‫محیط‬. ‫بر‬ ‫ما‬ ‫استراتژی‬‫کامل‬ ‫درک‬ ‫مبنای‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تدوین‬. ‫استراتژی‬ ‫ما‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫قرار‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫منظم‬ ‫دهیم‬ ‫می‬. ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫جهت‬ ‫ما‬ ‫استراتژی‬ ‫نماید‬ ‫تغییر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫تغییرات‬. 18
 18. 18. ‫پروفرما‬ ‫خودارزیابی‬ ‫پرسشنامه‬- ‫پرسش‬‫شماره‬1 ‫ارزیابي‬ ‫تیم‬: ‫براساس‬ ‫ارزیابي‬ ‫خود‬ ‫پرسشنامه‬ ‫تعالي‬ ‫مدل‬EFQM ‫بانی‬ ‫شرکت‬ ‫چاو‬ ‫ایرانیان‬- ‫قزوین‬ ‫شعبه‬ ‫حوزه‬ ‫نام‬/‫واحد‬:‫معیار‬2:‫استراتژي‬ ‫و‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫خود‬ ‫تاریخ‬ ‫ارزیابي‬: ‫شماره‬ ‫پرسش‬1 ‫بازارهاي‬ ‫تعریف‬ ‫براي‬ ‫شما‬ ‫را‬ ‫اطالعاتي‬ ‫چه‬ ،‫كنید‬‫مي‬ ‫فعالیت‬ ‫درآن‬ ‫كه‬ ‫آینده‬ ‫و‬ ‫حال‬ ‫دهید؟‬‫مي‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫آوري‬‫جمع‬ ‫امتیاز‬ ‫رویكرد‬‫سازي‬ ‫جاري‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫بازنگري‬ ‫نتایج‬ 12345123451234512345 ‫شواهد‬‫قوت‬ ‫نقاط‬‫بهبود‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫حوزه‬ 19
 19. 19. ‫پروفرما‬ ‫خودارزیابی‬ ‫پرسشنامه‬- ‫شماره‬ ‫پرسش‬2 ‫ارزیابي‬ ‫تیم‬: ‫براساس‬ ‫ارزیابي‬ ‫خود‬ ‫پرسشنامه‬ ‫تعالي‬ ‫مدل‬EFQM ‫بانی‬ ‫شرکت‬ ‫چاو‬ ‫ایرانیان‬- ‫قزوین‬ ‫شعبه‬ ‫حوزه‬ ‫نام‬/‫واحد‬:‫معیار‬2:‫استراتژي‬ ‫و‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫خود‬ ‫تاریخ‬ ‫ارزیابي‬: ‫شماره‬ ‫پرسش‬2 ‫نمایید‬‫مي‬ ‫پیگیري‬ ‫را‬ ‫رقبا‬ ‫هاي‬‫فعالیت‬ ‫چگونه‬ ‫؟‬ ‫امتیاز‬ ‫رویكرد‬‫سازي‬ ‫جاري‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫بازنگري‬ ‫نتایج‬ 12345123451234512345 ‫شواهد‬‫قوت‬ ‫نقاط‬‫بهبود‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫حوزه‬ 20
 20. 20. ‫پروفرما‬ ‫خودارزیابی‬ ‫پرسشنامه‬- ‫شماره‬ ‫پرسش‬3 ‫ارزیابي‬ ‫تیم‬: ‫براساس‬ ‫ارزیابي‬ ‫خود‬ ‫پرسشنامه‬ ‫تعالي‬ ‫مدل‬EFQM ‫بانی‬ ‫شرکت‬ ‫چاو‬ ‫ایرانیان‬- ‫قزوین‬ ‫شعبه‬ ‫حوزه‬ ‫نام‬/‫واحد‬:‫معیار‬2:‫استراتژي‬ ‫و‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫خود‬ ‫تاریخ‬ ‫ارزیابي‬: ‫شماره‬ ‫پرسش‬3 ‫بیني‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫خودتان‬ ‫ذینفعان‬ ‫نیازهاي‬ ‫چگونه‬ ‫؟‬ ‫كنید‬‫مي‬(،‫مشتریان‬ ،‫كنندگان‬‫تأمین‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫سهامداران‬ ،‫كاركنان‬) ‫امتیاز‬ ‫رویكرد‬‫سازي‬ ‫جاري‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫بازنگري‬ ‫نتایج‬ 12345123451234512345 ‫شواهد‬‫قوت‬ ‫نقاط‬‫بهبود‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫حوزه‬ 21
 21. 21. ‫پروفرما‬ ‫خودارزیابی‬ ‫پرسشنامه‬- ‫شماره‬ ‫پرسش‬4 ‫ارزیابي‬ ‫تیم‬: ‫براساس‬ ‫ارزیابي‬ ‫خود‬ ‫پرسشنامه‬ ‫تعالي‬ ‫مدل‬EFQM ‫بانی‬ ‫شرکت‬ ‫چاو‬ ‫ایرانیان‬- ‫قزوین‬ ‫شعبه‬ ‫حوزه‬ ‫نام‬/‫واحد‬:‫معیار‬2:‫استراتژي‬ ‫و‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫خود‬ ‫تاریخ‬ ‫ارزیابي‬: ‫شماره‬ ‫پرسش‬4 ‫در‬‫شما‬ ‫واحد‬ ‫استراتژیك‬ ‫كلیدي‬ ‫اهداف‬ ‫سازمان‬ ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫امتیاز‬ ‫رویكرد‬‫سازي‬ ‫جاري‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫بازنگري‬ ‫نتایج‬ 12345123451234512345 ‫شواهد‬‫قوت‬ ‫نقاط‬‫بهبود‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫حوزه‬ 22
 22. 22. ‫پروفرما‬ ‫خودارزیابی‬ ‫پرسشنامه‬- ‫شماره‬ ‫پرسش‬5 ‫ارزیابي‬ ‫تیم‬: ‫براساس‬ ‫ارزیابي‬ ‫خود‬ ‫پرسشنامه‬ ‫تعالي‬ ‫مدل‬EFQM ‫بانی‬ ‫شرکت‬ ‫چاو‬ ‫ایرانیان‬- ‫قزوین‬ ‫شعبه‬ ‫حوزه‬ ‫نام‬/‫واحد‬:‫معیار‬2:‫استراتژي‬ ‫و‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫خود‬ ‫تاریخ‬ ‫ارزیابي‬: ‫شماره‬ ‫پرسش‬5 ‫را‬ ‫خود‬ ‫واحد‬ ‫استراتژیك‬ ‫ریزي‬‫برنامه‬ ‫فرآیند‬ ‫؟‬ ‫دهید‬ ‫شرح‬ ‫امتیاز‬ ‫رویكرد‬‫سازي‬ ‫جاري‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫بازنگري‬ ‫نتایج‬ 12345123451234512345 ‫شواهد‬‫قوت‬ ‫نقاط‬‫بهبود‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫حوزه‬ 23
 23. 23. ‫پروفرما‬ ‫خودارزیابی‬ ‫پرسشنامه‬- ‫شماره‬ ‫پرسش‬6 ‫ارزیابي‬ ‫تیم‬: ‫براساس‬ ‫ارزیابي‬ ‫خود‬ ‫پرسشنامه‬ ‫تعالي‬ ‫مدل‬EFQM ‫بانی‬ ‫شرکت‬ ‫چاو‬ ‫ایرانیان‬- ‫قزوین‬ ‫شعبه‬ ‫حوزه‬ ‫نام‬/‫واحد‬:‫معیار‬2:‫استراتژي‬ ‫و‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫خود‬ ‫تاریخ‬ ‫ارزیابي‬: ‫شماره‬ ‫پرسش‬6 ‫هاي‬‫طرح‬ ‫در‬ ‫مندرج‬ ‫هاي‬‫فعالیت‬ ‫چگونه‬ ‫؟‬ ‫كنید‬‫مي‬ ‫بندي‬ ‫اولویت‬ ‫را‬ ‫استراتژیك‬ ‫امتیاز‬ ‫رویكرد‬‫سازي‬ ‫جاري‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫بازنگري‬ ‫نتایج‬ 12345123451234512345 ‫شواهد‬‫قوت‬ ‫نقاط‬‫بهبود‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫حوزه‬ 24
 24. 24. ‫پروفرما‬ ‫خودارزیابی‬ ‫پرسشنامه‬- ‫شماره‬ ‫پرسش‬7 ‫ارزیابي‬ ‫تیم‬: ‫براساس‬ ‫ارزیابي‬ ‫خود‬ ‫پرسشنامه‬ ‫تعالي‬ ‫مدل‬EFQM ‫بانی‬ ‫شرکت‬ ‫چاو‬ ‫ایرانیان‬- ‫قزوین‬ ‫شعبه‬ ‫حوزه‬ ‫نام‬/‫واحد‬:‫معیار‬2:‫استراتژي‬ ‫و‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫خود‬ ‫تاریخ‬ ‫ارزیابي‬: ‫شماره‬ ‫پرسش‬7 ‫خود‬ ‫واحد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫استراتژي‬ ‫چگونه‬ ‫؟‬ ‫كنید‬‫مي‬ ‫جاري‬ ‫امتیاز‬ ‫رویكرد‬‫سازي‬ ‫جاري‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫بازنگري‬ ‫نتایج‬ 12345123451234512345 ‫شواهد‬‫قوت‬ ‫نقاط‬‫بهبود‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫حوزه‬ 25
 25. 25. ‫پروفرما‬ ‫خودارزیابی‬ ‫پرسشنامه‬- ‫شماره‬ ‫پرسش‬8 ‫ارزیابي‬ ‫تیم‬: ‫براساس‬ ‫ارزیابي‬ ‫خود‬ ‫پرسشنامه‬ ‫تعالي‬ ‫مدل‬EFQM ‫بانی‬ ‫شرکت‬ ‫چاو‬ ‫ایرانیان‬- ‫قزوین‬ ‫شعبه‬ ‫حوزه‬ ‫نام‬/‫واحد‬:‫معیار‬2:‫استراتژي‬ ‫و‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫خود‬ ‫تاریخ‬ ‫ارزیابي‬: ‫شماره‬ ‫پرسش‬8 ‫و‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سازماني‬ ‫كالن‬ ‫اهداف‬ ‫چگونه‬ ‫؟‬ ‫كنید‬‫مي‬ ‫همسو‬ ‫تیمي‬ ‫و‬ ‫فردي‬ ‫مقاصد‬ ‫امتیاز‬ ‫رویكرد‬‫سازي‬ ‫جاري‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫بازنگري‬ ‫نتایج‬ 12345123451234512345 ‫شواهد‬‫قوت‬ ‫نقاط‬‫بهبود‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫حوزه‬ 26
 26. 26. ‫پروفرما‬ ‫خودارزیابی‬ ‫پرسشنامه‬- ‫شماره‬ ‫پرسش‬9 ‫ارزیابي‬ ‫تیم‬: ‫براساس‬ ‫ارزیابي‬ ‫خود‬ ‫پرسشنامه‬ ‫تعالي‬ ‫مدل‬EFQM ‫بانی‬ ‫شرکت‬ ‫چاو‬ ‫ایرانیان‬- ‫قزوین‬ ‫شعبه‬ ‫حوزه‬ ‫نام‬/‫واحد‬:‫معیار‬2:‫استراتژي‬ ‫و‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫خود‬ ‫تاریخ‬ ‫ارزیابي‬: ‫شماره‬ ‫پرسش‬9 ‫بازنگري‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫استراتژي‬ ‫اثربخشي‬ ‫چگونه‬ ‫؟‬ ‫دهید‬‫مي‬ ‫قرار‬ ‫امتیاز‬ ‫رویكرد‬‫سازي‬ ‫جاري‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫بازنگري‬ ‫نتایج‬ 12345123451234512345 ‫شواهد‬‫قوت‬ ‫نقاط‬‫بهبود‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫حوزه‬ 27
 27. 27. ‫پروفرما‬ ‫خودارزیابی‬ ‫پرسشنامه‬- ‫شماره‬ ‫پرسش‬10 ‫ارزیابي‬ ‫تیم‬: ‫براساس‬ ‫ارزیابي‬ ‫خود‬ ‫پرسشنامه‬ ‫تعالي‬ ‫مدل‬EFQM ‫بانی‬ ‫شرکت‬ ‫چاو‬ ‫ایرانیان‬- ‫قزوین‬ ‫شعبه‬ ‫حوزه‬ ‫نام‬/‫واحد‬:‫معیار‬2:‫استراتژي‬ ‫و‬ ‫مشي‬ ‫خط‬ ‫خود‬ ‫تاریخ‬ ‫ارزیابي‬: ‫شماره‬ ‫پرسش‬10 ‫ارزیابي‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫عملكردي‬ ‫هاي‬ ‫داده‬ ‫چه‬ ‫استراتژي‬ ‫مؤثر‬ ‫اجراي‬،‫قرار‬ ‫بازنگري‬ ‫مورد‬ ‫؟‬ ‫دهید‬ ‫مي‬ ‫امتیاز‬ ‫رویكرد‬‫سازي‬ ‫جاري‬ ‫و‬ ‫ارزیابي‬ ‫بازنگري‬ ‫نتایج‬ 12345123451234512345 ‫شواهد‬‫قوت‬ ‫نقاط‬‫بهبود‬ ‫قابل‬ ‫هاي‬ ‫حوزه‬ 28
 28. 28. ‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬ ‫ماهیت‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫استراتژی‬ ‫دوم‬ ‫بخش‬: ‫تصویر‬‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫کلی‬ 29
 29. 29. ‫دوم‬ ‫فصل‬:‫ماهیت‬‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬ 30
 30. 30. ‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬ ‫تعریف‬‫مدیریت‬‫استراتژیک‬: ‫هنر‬‫و‬‫علم‬،‫تدوین‬‫اجرا‬‫و‬‫ارزیابی‬‫تصمیمات‬‫وظیفه‬‫ای‬‫چندگانه‬‫که‬ ‫سازمان‬‫را‬‫قادر‬‫می‬‫سازد‬‫به‬‫هدف‬‫های‬‫بلند‬‫مدت‬‫خود‬‫دست‬‫یابد‬. ‫سطوح‬‫مدیریت‬‫استراتژیک‬ ‫سطح‬‫کل‬،‫شرکت‬ ‫سطح‬‫واحد‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫استراتژیک‬(SBU)، ‫سطح‬‫وظیفه‬‫ای‬. 31
 31. 31. ‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬ ‫فرایند‬(1) 32 ‫تدوین‬ ‫استراتژی‬ ‫استقرار‬ ‫استراتژی‬ ‫ارزیابی‬ ‫استراتژی‬
 32. 32. ‫مدیریت‬ ‫فرایند‬‫استراتژیک‬(2) .1‫تدوین‬‫استراتژی‬‫ها‬:‫مقصود‬‫از‬‫تدوین‬‫استراتژی‬(strategy formulation)‫این‬‫است‬‫که‬‫ماموریت‬‫شرکت‬‫تدوین‬،‫شود‬‫شناسایی‬ ‫عواملی‬‫که‬‫در‬‫محیط‬،‫خارجی‬‫سازمان‬‫را‬‫تهدید‬‫می‬‫کنند‬‫یا‬ ‫فرصت‬‫هایی‬‫را‬‫بوجود‬‫می‬،‫آورند‬‫شناسایی‬‫نقاط‬‫قوت‬‫و‬‫ضعف‬ ،‫سازمان‬‫تعیین‬‫هدف‬‫های‬‫بلند‬،‫مدت‬‫در‬‫نظر‬‫گرفتن‬‫استراتژی‬ ‫های‬‫گوناگون‬‫و‬‫انتخاب‬‫استراتژی‬‫های‬‫خاص‬‫جهت‬‫ادامه‬ ‫فعالیت‬. .2‫استقرار‬/‫اجرای‬‫استراتژی‬‫ها‬:‫مقصود‬‫از‬‫اجرای‬‫استراتژی‬ ‫ها‬‫این‬‫است‬‫که‬‫کارکنان‬‫و‬‫مدیران‬‫بیسج‬‫شوند‬‫و‬‫استراتژی‬ ‫های‬‫تدوین‬‫شده‬‫را‬‫به‬‫عمل‬‫درآورند‬.‫موفقیت‬‫مرحله‬‫اجرایی‬ ‫استراتژی‬‫ها‬‫بدین‬‫امر‬‫بستگی‬‫دارد‬‫که‬‫مدیران‬‫بتوانند‬‫در‬ ‫کارکنان‬‫ایجاد‬‫انگیزه‬،‫نمایند‬‫واین‬‫نوعی‬‫هنر‬(‫و‬‫نه‬‫یک‬ ‫علم‬)‫است‬.‫برای‬‫اینکه‬‫مرحله‬‫اجرای‬‫استراتژی‬‫ها‬‫به‬‫شیوه‬ ‫ای‬‫موفقیت‬‫آمیز‬‫انجام‬‫شود‬،‫مدیران‬‫باید‬‫از‬‫نظر‬‫ایجاد‬ ‫ارتباطات‬‫فردی‬‫از‬‫مهارت‬‫باالیی‬‫برخوردار‬‫باشند‬. 33
 33. 33. ‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬ ‫وظیفه‬ ‫دراکر‬ ‫پیتر‬: «‫شرکت‬ ‫ماموریت‬ ‫زاویه‬ ‫از‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫کردن‬ ‫نگاه‬». 34
 34. 34. ‫ماموریت‬ ‫بیانیه‬ ‫سندی‬‫است‬‫که‬‫یک‬‫سازمان‬‫را‬‫از‬‫سایر‬‫سازمان‬‫ها‬‫متمایز‬‫می‬ ‫کند‬.‫ماموریت‬‫سازمان‬‫نشان‬‫دهنده‬‫طیف‬‫فعالیت‬‫از‬‫نظر‬‫محصول‬ ‫و‬‫بازار‬‫می‬‫شود‬. ‫در‬‫بیانیه‬‫ی‬،‫ماموریت‬‫پرسشی‬‫که‬‫پیش‬‫روی‬‫همه‬‫استراتژیست‬‫ها‬ ‫وجود‬،‫دارد‬‫مطرح‬‫می‬‫شود؛‬«‫ما‬‫به‬‫چه‬‫کاری‬‫مشغول‬‫هستیم؟‬»‫یک‬ ‫رسالت‬‫بیانگر‬‫ارزش‬‫ها‬‫و‬‫اولویت‬‫های‬‫یک‬‫سازمان‬‫است‬. ‫رسالت‬‫یا‬‫ماموریت‬‫سازمان‬‫نموداری‬‫است‬‫که‬‫مسیر‬‫آینده‬ ‫سازمان‬‫را‬‫مشخص‬‫می‬‫نماید‬. ‫نتیجه‬‫یک‬‫تحقیق‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫ماموریت‬‫سازمانی‬‫هایی‬‫که‬ ‫عملکرد‬‫عالی‬‫دارند‬(‫در‬‫مقایسه‬‫با‬‫سازمان‬‫هایی‬‫که‬‫عملکرد‬ ‫ضعیفی‬‫دارند‬)‫متعالی‬‫تر‬‫است‬. 35
 35. 35. ‫خارجی‬ ‫عوامل‬(‫تهدید‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫ها‬) ‫رویدادها‬‫و‬‫روندهای‬،‫اقتصادی‬،‫اجتماعی‬،‫فرهنگی‬‫بوم‬ ،‫شناسی‬،‫محیطی‬،‫سیاسی‬،‫قانونی‬،‫دولتی‬‫فناوری‬‫و‬‫رقابتی‬ ‫است‬‫که‬‫می‬‫توانند‬‫به‬‫میزان‬‫زیادی‬‫در‬‫آینده‬‫به‬‫سازمان‬ ‫منفعت‬‫یا‬‫زیان‬‫برسانند‬.‫فرصت‬‫و‬‫تهدیدها‬‫به‬‫میزان‬‫زیادی‬ ‫از‬‫کنترل‬‫سازمان‬‫خارج‬‫هستند‬. ‫اصل‬‫اساسی‬‫مدیریت‬‫استراتژیک‬‫این‬‫است‬‫که‬‫سازمان‬‫ها‬‫باید‬ ‫برای‬‫بهره‬‫جستن‬‫از‬‫فرصت‬‫های‬‫خارجی‬‫و‬‫پرهیز‬‫از‬‫اثرات‬‫ناشی‬ ‫از‬‫تهدیدات‬‫خارجی‬‫یا‬‫کاهش‬‫دادن‬‫آنها‬‫درصدد‬‫تدوین‬ ‫استراتژی‬‫برایند‬.‫بدین‬‫دلیل‬،‫شناسایی‬‫نظارت‬‫و‬‫ارزیابی‬ ‫فرصت‬‫ها‬‫و‬‫تهدیدات‬‫خارجی‬‫می‬‫توانند‬‫موفقیت‬‫سازمان‬‫را‬ ‫تضمین‬‫نمایند‬. 36
 36. 36. ‫داخلی‬ ‫عوامل‬(‫قابل‬ ‫و‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫بهبود‬) ‫در‬‫زمره‬‫فعالیت‬‫های‬‫قابل‬‫کنترل‬‫سازمان‬‫قرار‬‫می‬‫گیرند‬‫که‬ ‫سازمان‬‫آنها‬‫را‬‫به‬‫شیوه‬‫عالی‬‫یا‬‫بسیار‬‫ضعیف‬‫انجام‬‫می‬ ‫دهد‬. ‫یکی‬‫از‬‫فعالیت‬‫های‬‫اصلی‬‫و‬‫ضروری‬‫مدیریت‬‫استراتژیک‬‫این‬ ‫است‬‫که‬‫نقاط‬‫قوت‬‫و‬‫قابل‬‫بهبود‬‫دوایر‬‫و‬‫واحدهای‬‫سازمانی‬ ‫را‬‫شناسایی‬‫و‬‫آنها‬‫را‬‫ارزیابی‬‫کند‬.‫سازمان‬‫ها‬‫می‬‫کوشند‬ ‫استراتژی‬‫هایی‬‫را‬‫به‬‫اجرا‬‫درآورند‬‫که‬‫نقاط‬‫قوت‬‫داخلی‬ ‫تقویت‬‫شود‬‫و‬‫ضعف‬‫های‬‫داخلی‬‫بر‬‫طرف‬‫گردد‬. ‫نقاط‬‫قوت‬‫و‬‫ضعف‬‫شرکت‬‫را‬‫در‬‫مقایسه‬‫با‬‫وضع‬‫شرکت‬‫های‬‫رقیب‬ ‫تعیین‬‫می‬‫کنند‬. 37
 37. 37. ‫ساالنه‬ ‫و‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫های‬ ‫هدف‬ 38
 38. 38. ‫ساالنه‬ ‫و‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫های‬ ‫هدف‬ ‫هدف‬‫های‬‫بلند‬‫مدت‬: ‫هدف‬‫های‬‫بلند‬‫مدت‬‫نتیجه‬‫های‬‫خاصی‬‫است‬‫که‬‫سازمان‬‫می‬‫کوشد‬‫در‬ ‫تامین‬‫ماموریت‬‫خود‬‫بدست‬‫آورد‬.‫مقصود‬‫از‬‫دوره‬‫بلند‬‫مدت‬‫دوره‬‫ای‬ ‫است‬‫که‬‫بیش‬‫از‬‫یک‬‫سال‬‫باشد‬. ‫از‬‫آن‬‫نظر‬‫این‬‫هدف‬‫ها‬‫برای‬‫موفقیت‬‫سازمان‬‫الزم‬‫و‬‫ضروری‬‫هستد‬‫که‬ ‫تعیین‬‫کننده‬‫مسیر‬‫شرکت‬‫می‬‫باشند‬.‫آنها‬‫به‬‫شرکت‬‫کمک‬‫می‬‫کنند‬ ‫ارزیابی‬‫ها‬‫را‬‫انجام‬،‫دهد‬‫هم‬‫افزایی‬،‫کند‬‫اولویت‬‫ها‬‫را‬‫تعیین‬ ،‫نماید‬‫امور‬‫را‬‫هماهنگ‬،‫نماید‬‫و‬‫برای‬‫برنامه‬،‫ریزی‬،‫سازماندهی‬ ‫ایجاد‬‫انگیزه‬‫در‬‫کارکنان‬‫و‬‫کنترل‬‫فعالیت‬‫های‬‫شرکت‬‫به‬‫شیوه‬‫ای‬ ‫اثر‬‫بخش‬‫عمل‬‫کند‬. ‫هدف‬‫های‬‫ساالنه‬: ‫هدف‬‫های‬‫کوتاهی‬‫مدت‬‫هستند‬‫که‬‫شرکت‬‫برای‬‫رسیدن‬‫به‬‫هدف‬‫های‬‫بلند‬ ‫مدت‬‫باید‬‫به‬‫آنها‬‫دست‬‫یابد‬.‫این‬‫هدف‬‫ها‬‫مانند‬‫هدف‬‫های‬‫بلند‬ ‫مدت‬‫باید‬‫قابل‬،‫سنجش‬‫به‬‫صورت‬،‫کمی‬،‫چالشگر‬،‫واقعی‬‫سازگار‬‫با‬ ‫سایر‬‫هدف‬‫ها‬‫و‬‫اولویت‬‫بندی‬‫شده‬‫باشد‬. 39
 39. 39. ‫ها‬ ‫سیاست‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هدف‬ 40
 40. 40. ‫ها‬ ‫سیاست‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫هدف‬ ‫استراتژی‬: ‫استراتژی‬‫ها‬‫ابزاری‬‫هستند‬‫که‬‫شرکت‬‫می‬‫تواند‬‫بدان‬‫وسیله‬‫به‬‫هدف‬ ‫های‬‫بلند‬‫مدت‬‫خود‬‫دست‬‫یابد‬. ‫سیاست‬‫ها‬: ‫سیاست‬‫ابزاری‬‫است‬‫که‬‫بدان‬‫بوسیله‬‫می‬‫توان‬‫به‬‫هدف‬‫های‬‫ساالنه‬ ‫دست‬‫یافت‬.‫مقصود‬‫از‬،‫سیاست‬،‫رهنمودها‬‫مقررات‬‫و‬‫رویه‬‫هایی‬‫است‬ ‫که‬‫شرکت‬‫برای‬‫دستیابی‬‫به‬‫هدف‬‫های‬‫اعالن‬‫شده‬‫رعایت‬‫می‬‫کند‬. ‫هنگام‬‫تصمیم‬‫گیری‬‫از‬‫سیاست‬‫ها‬‫به‬‫عنوان‬‫رهنمود‬‫استفاده‬‫می‬‫شود‬ ‫و‬‫همچنین‬‫سیاست‬‫ها‬‫تعیین‬‫کننده‬‫شرایط‬‫روزمره‬‫و‬‫تکراری‬‫شرکت‬‫می‬ ‫باشند‬. ‫سیاست‬‫ها‬‫انتظاراتی‬‫را‬‫که‬‫سازمان‬‫از‬‫کارکنان‬‫و‬‫مدیران‬،‫دارد‬ ‫مشخص‬‫می‬‫نماید‬.‫سازمان‬‫با‬‫اجرای‬‫سیاست‬‫ها‬‫می‬‫کوشد‬‫هماهنگی‬‫و‬ ‫ثبات‬‫رویه‬‫را‬‫در‬‫درون‬‫سازمان‬‫و‬‫بین‬‫واحد‬‫ها‬‫ایجاد‬‫نماید‬. ‫می‬‫توان‬‫سیاست‬‫ها‬‫را‬‫برای‬‫کل‬‫شرکت‬‫تعیین‬‫کرد‬‫و‬‫در‬‫تمام‬‫سازمان‬ ‫اعمال‬،‫نمود‬‫یا‬‫در‬‫سطح‬‫واحد‬‫مستقل‬‫تعیین‬‫و‬‫آن‬‫را‬‫در‬‫مورد‬‫یک‬ 41
 41. 41. ‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬ ‫الگوی‬ 42
 42. 42. ‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬ ‫مزایای‬ ‫مدیریت‬‫استراتژیک‬‫به‬‫سازمان‬‫این‬‫امکان‬‫را‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫به‬ ‫شیوه‬‫ای‬‫خالق‬‫و‬‫نوآور‬‫عمل‬‫کند‬‫و‬‫برای‬‫شکل‬‫دادن‬‫به‬‫آینده‬ ‫خود‬‫به‬‫صورت‬‫انفعالی‬‫عمل‬‫نکند‬. ‫منافع‬‫مالی‬: ‫چنین‬‫به‬‫نظر‬‫می‬‫رسد‬‫که‬‫شرکت‬‫های‬‫سودآور‬‫و‬‫دارای‬‫عملکرد‬،‫عالی‬ ‫با‬‫توجه‬‫به‬‫انتظاراتی‬‫که‬‫از‬‫نتایج‬‫کوتاه‬‫مدت‬‫و‬‫بلند‬‫مدت‬‫دارند‬ ‫تصمیماتی‬‫آگاهانه‬‫تر‬‫اتخاذ‬‫می‬‫نمایند‬.‫از‬‫سوی‬،‫دیگر‬‫شرکت‬‫هایی‬ ‫که‬‫عملکرد‬‫ضعیفی‬‫دارند‬‫به‬‫فعالیت‬‫هایی‬‫می‬‫پردازند‬‫که‬‫کوتاه‬ ‫بینانه‬‫است‬‫و‬‫به‬‫هیچ‬‫وجه‬‫شرایط‬‫آینده‬‫را‬‫پیش‬‫بینی‬‫نمی‬‫کنند‬‫و‬ ‫این‬‫فعالیت‬‫ها‬‫بازتابی‬‫از‬‫شرایط‬‫آینده‬‫نیست‬. ‫منافع‬‫غیر‬‫مالی‬: ‫مدیریت‬،‫استراتژیک‬‫عالوه‬‫بر‬‫اینکه‬‫به‬‫شرکت‬‫ها‬‫کمک‬‫می‬‫کند‬‫دچار‬ ‫مشکالت‬‫مالی‬،‫نشوند‬‫منافع‬‫محسوس‬‫یا‬‫قابل‬‫لمس‬‫دیگری‬‫هم‬‫به‬‫آنها‬ ‫می‬،‫رساند‬‫مانند‬‫افزایش‬‫آگاهی‬‫آنها‬‫از‬‫تهدیدات‬،‫خارجی‬‫درکی‬ ‫بهتر‬‫از‬‫استراتژی‬‫های‬‫شرکت‬‫های‬،‫رقیب‬‫افزایش‬‫بهره‬‫وری‬ 43
 43. 43. ‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫اخالقی‬ ‫اصول‬ ‫اصول‬‫راهنما‬‫در‬‫سازمان‬‫که‬‫رهنمودی‬‫برای‬‫تصمیم‬‫گیری‬‫و‬ ‫رفتار‬‫خواهد‬‫بود‬.‫در‬‫سازمان‬‫اصولی‬‫اخالق‬‫خوب‬‫از‬‫پیش‬‫شرط‬ ‫های‬‫مدیریت‬‫استراتژیک‬‫خوب‬،‫است‬‫اصول‬‫اخالقی‬‫خوب‬‫یعنی‬‫شرکت‬ ‫خوب‬. ‫به‬‫هر‬،‫حال‬‫داشتن‬‫کد‬‫اخالقی‬‫سازمانی‬‫کافی‬‫نیست‬‫و‬‫نمی‬‫توان‬ ‫تضمین‬‫کرد‬‫که‬‫رفتار‬‫در‬‫سازمان‬‫طبق‬‫اصول‬‫اخالقی‬‫انجام‬‫می‬ ‫شود‬.‫سازمان‬‫ها‬‫برای‬‫حصول‬‫اطمینان‬‫از‬‫این‬‫که‬‫کدهای‬‫اخالقی‬ ‫بوسیله‬‫کارکنان‬‫شرکت‬‫خوانده‬‫و‬‫درک‬‫می‬‫شوند‬‫و‬‫نیز‬‫اینکه‬ ‫آنها‬‫به‬‫این‬‫اصول‬‫اعتقاد‬‫پیدا‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫رعایت‬‫می‬‫نمایند‬ ‫باید‬‫به‬‫صورت‬‫مرتب‬‫کارگاه‬‫هایی‬‫را‬‫تشکیل‬،‫دهند‬‫این‬‫اصول‬ ‫را‬‫یادآور‬‫شوند‬‫و‬‫افراد‬‫را‬‫نسبت‬‫به‬‫شرایطی‬‫که‬‫موجب‬‫بروز‬ ‫مساله‬‫هایی‬‫در‬‫زمینه‬‫اصول‬‫اخالقی‬‫می‬‫شود‬‫حساس‬‫نمایند‬. 44
 44. 44. ‫سوم‬ ‫فصل‬:‫استراتژی‬‫عمل‬ ‫در‬ ‫ها‬ 45
 45. 45. ‫ها‬ ‫استراتژی‬ ‫انواع‬-‫استراتژی‬ ‫یکپارچگی‬ ‫های‬ ‫یکپارچگی‬‫عمودی‬‫به‬‫باال‬(Forward Integration): ‫مقصود‬‫از‬‫یکپارچگی‬‫عمودی‬‫به‬‫باال‬‫این‬‫است‬‫که‬‫شرکت‬‫با‬‫خریدن‬ ‫شرکت‬‫های‬‫پخش‬‫یا‬‫خرده‬‫فروشی‬‫ها‬‫می‬‫کوشد‬‫بر‬‫میزان‬‫کنترل‬‫خود‬ ‫بیافزاید‬. ‫یکپارچگی‬‫عمودی‬‫به‬‫پائین‬(Backward Integration): ‫شرکت‬‫های‬‫تولیدی‬‫و‬‫تجاری‬‫مواد‬‫مورد‬‫نیاز‬‫را‬‫از‬‫عرضه‬‫کنندگان‬ ‫مواد‬‫اولیه‬‫خریداری‬‫می‬‫نمایند‬.‫یکپارچگی‬‫عمودی‬‫به‬‫پائین‬‫یکی‬ ‫از‬‫استراتژی‬‫هایی‬‫است‬‫که‬‫شرکت‬‫می‬‫کوشد‬‫در‬‫اجرای‬‫آن‬‫بر‬‫میزان‬ ‫مالکیت‬‫خود‬‫بیفزاید‬‫و‬‫شرکت‬‫های‬‫عرضه‬‫کننده‬‫مواد‬‫اولیه‬‫را‬‫تحت‬ ‫کنترل‬‫خود‬‫درآورد‬. ‫یکپارچگی‬‫افقی‬(Horizontal Integration): ‫مقصود‬‫از‬‫یکپارچگی‬‫افقی‬‫اجرای‬‫یکی‬‫از‬‫استراتژی‬‫هایی‬‫است‬‫که‬ ‫شرکت‬‫می‬‫کوشد‬‫شرکت‬‫های‬‫رقیب‬‫را‬‫به‬‫مالکیت‬‫خود‬‫درآورد‬‫و‬‫بر‬ ‫میزان‬‫کنترل‬‫خود‬‫بر‬‫آنها‬‫بیفزاید‬.‫ادغام‬‫شرکت‬‫ها‬‫در‬،‫یکدیگر‬ ‫خریدن‬‫شرکت‬‫رغیب‬‫و‬‫بلعیدن‬‫شرکت‬‫های‬‫دیگر‬‫از‬‫جمله‬‫استراتژی‬ 46
 46. 46. ‫ها‬ ‫استراتژی‬ ‫انواع‬-‫استراتژی‬ ‫متمرکز‬ ‫های‬ ‫رسوخ‬‫در‬‫بازار‬(Market Penetration): ‫شرکت‬‫ها‬‫در‬‫اجرای‬‫استراتژی‬‫های‬‫مبتنی‬‫بر‬‫رسوخ‬‫در‬‫بازار‬‫می‬ ‫کوشند‬‫از‬‫مجرای‬‫تالش‬‫های‬‫بازاریابی‬‫سهم‬‫بازار‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬ ‫کنونی‬‫خود‬‫را‬‫افزایش‬‫دهند‬.‫رسوخ‬‫در‬‫بازار‬‫شامل‬‫اقدامات‬‫زیر‬ ‫می‬‫شود‬:‫افزایش‬‫عده‬،‫فروشندگان‬‫افزایش‬‫هزینه‬‫های‬،‫تبلیغات‬ ‫ترویج‬‫گسترده‬‫برای‬‫افزایش‬‫فروش‬‫و‬‫تقویت‬‫روابط‬‫عمومی‬‫و‬ ‫تبلیغات‬. ‫توسعه‬‫بازار‬(Market Development): ‫مقصود‬‫از‬‫توسعه‬‫بازار‬‫عرضه‬‫خدمات‬‫یا‬‫محصوالت‬‫جدید‬‫به‬‫مناطق‬ ‫جغرافیایی‬‫جدید‬‫است‬.‫جو‬‫توسعه‬‫بازار‬‫بین‬‫الملل‬‫بسیار‬‫مساعدتر‬ ‫می‬‫شود‬. ‫توسعه‬‫محصول‬(Product Development): ‫مقصود‬‫از‬‫توسعه‬‫محصول‬‫پیاده‬‫سازی‬‫یکی‬‫از‬‫استراتژی‬‫هایی‬‫است‬ ‫که‬‫در‬‫اجرای‬‫آن‬‫شرکت‬‫می‬‫کوشد‬‫از‬‫طریق‬‫بهبود‬‫بخشیدن‬‫یا‬‫اصالح‬ ‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫کنونی‬‫بر‬‫میزان‬‫فروش‬‫بیفزاید‬.‫معموال‬‫اصالح‬ 47
 47. 47. ‫ها‬ ‫استراتژی‬ ‫انواع‬-‫استراتژی‬ ‫تنوع‬ ‫های‬ ‫تنوع‬‫همگون‬(Concentric Diversification): ‫مقصود‬‫از‬‫تنوع‬‫همگون‬‫این‬‫است‬‫که‬‫شرکت‬‫می‬‫کوشد‬‫محصوالت‬‫و‬ ‫خدماتی‬‫جدید‬‫ولی‬‫مرتبط‬‫بر‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫خود‬‫بیفزاید‬. ‫تنوع‬‫افقی‬(Horizontal Diversification): ‫مقصود‬‫از‬‫تنوع‬‫افقی‬‫این‬‫است‬‫که‬‫شرکت‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدماتی‬‫جدید‬ ‫ولی‬‫بی‬،‫ربط‬‫به‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫خود‬‫می‬‫افزاید‬‫و‬‫به‬‫مشتریان‬ ‫کنونی‬‫خود‬‫عرضه‬‫می‬‫کند‬.‫در‬‫مقایسه‬‫با‬‫تنوع‬،‫ناهمگون‬‫خطر‬ ‫اجرای‬‫این‬‫استراتژی‬‫کمتر‬‫است‬‫زیرا‬‫شرکتی‬‫که‬‫دست‬‫به‬‫چنین‬‫کاری‬ ‫می‬‫زند‬‫با‬‫مشتریان‬‫کنونی‬‫و‬‫موجود‬‫آشناست‬. ‫تنوع‬‫ناهمگون‬(Conglomerate Diversification): ‫مقصود‬‫از‬‫تنوع‬‫ناهمگون‬‫این‬‫است‬‫که‬‫شرکت‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدماتی‬‫جدید‬ ‫ولی‬‫بی‬‫ربط‬(‫نسبت‬‫به‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫اصلی‬‫خود‬)‫به‬‫بازار‬‫عرضه‬ ‫می‬‫کند‬.‫برخی‬‫از‬‫شرکت‬‫ها‬‫کوشیده‬‫اند‬‫از‬‫طریق‬‫اجرای‬‫استراژی‬ ‫مبتنی‬‫بر‬‫تنوع‬‫ناهمگون‬‫بر‬‫تنوع‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫خود‬،‫بیفزایند‬ ‫البته‬‫بدین‬‫امید‬‫دست‬‫به‬‫چنین‬‫کاری‬‫می‬‫زنند‬‫که‬‫پس‬‫از‬‫خریدن‬‫یک‬ 48
 48. 48. ‫ها‬ ‫استراتژی‬ ‫انواع‬-‫استراتژی‬ ‫های‬‫تدافعی‬(1) ‫مشارکت‬(Joint Venture): ‫یکی‬‫از‬‫استراتژی‬‫های‬‫معروف‬‫این‬‫است‬‫که‬‫شرکت‬‫ها‬‫اقدام‬‫به‬ ‫تشکیل‬‫مشارکت‬‫می‬‫نمایند‬‫و‬‫در‬‫اجرای‬‫این‬‫استراتژی‬‫دو‬‫یا‬‫چند‬ ‫شرکت‬‫تضامنی‬‫موقت‬‫یا‬‫کنسرسیوم‬‫تشکیل‬‫می‬‫دهند‬‫و‬‫از‬‫فرصت‬‫پیش‬ ‫آمده‬‫بهره‬‫بردای‬‫می‬‫کنند‬.‫می‬‫توان‬‫این‬‫استراتژی‬‫را‬‫تدافعی‬ ‫تعاونی‬،‫نامید‬‫زیرا‬‫یک‬‫شرکت‬‫به‬‫تنهایی‬‫اجرای‬‫طرحی‬‫را‬‫بر‬‫عهده‬ ‫نمی‬‫گیرد‬. ‫کاهش‬(Retrenchment): ‫زمانی‬‫یک‬‫سازمان‬‫از‬‫استراتژی‬‫کاهش‬‫استفاده‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫می‬ ‫خواهد‬‫با‬‫گروه‬‫بندی‬‫جدید‬‫در‬‫دارایی‬‫ها‬‫و‬‫هزینه‬‫ها‬‫سیر‬‫نزولی‬ ‫فروش‬‫و‬‫سود‬‫را‬‫معکوس‬‫نماید‬.‫کاهش‬‫این‬‫پدیده‬‫را‬‫تغییر‬‫جهت‬‫یا‬ ‫متحول‬‫نمودن‬‫استراتژی‬‫سازمان‬‫می‬‫نامند‬.‫هدف‬‫از‬‫کاهش‬‫این‬‫است‬ ‫که‬‫سازمان‬‫در‬‫زمینه‬‫تخصصی‬‫وضع‬‫خود‬‫را‬‫مستحکم‬‫نماید‬. ،‫سهامدارانان‬‫کارکنان‬‫و‬‫رسانه‬‫های‬‫گروهی‬‫قرار‬‫می‬‫گیرند‬. ‫امکان‬‫دارد‬‫شرکت‬‫به‬‫هنگام‬‫کاهش‬‫مجبور‬‫شود‬‫برای‬‫تهیه‬‫پول‬‫نقد‬ 49
 49. 49. ‫ها‬ ‫استراتژی‬ ‫انواع‬-‫استراتژی‬ ‫تدافعی‬ ‫های‬(2) ‫واگذاری‬: ‫فروش‬‫یک‬‫واحد‬‫مستقل‬‫یا‬‫بخشی‬‫از‬‫سازمان‬‫را‬«‫فروش‬‫بخشی‬‫از‬ ‫سازمان‬»‫یا‬«‫هرس‬‫کردن‬‫سازمان‬»‫می‬‫نامند‬.‫اغلب‬‫شرکت‬‫بخشی‬‫از‬ ‫واحدهای‬‫خود‬‫را‬‫می‬‫فروشد‬‫تا‬‫برای‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫های‬‫خاص‬‫یا‬ ‫خرید‬‫شرکت‬‫های‬‫دیگر‬‫تامین‬‫سرمایه‬‫کند‬.‫فروش‬‫بخشی‬‫از‬‫شرکت‬‫می‬ ‫تواند‬‫به‬‫عنوان‬‫بخشی‬‫از‬‫استراتژی‬‫های‬‫مبتنی‬‫بر‬‫تجدید‬‫ساختار‬ ‫به‬‫حساب‬‫بیاید‬‫زیرا‬‫شرکت‬‫می‬‫کوشد‬‫بدین‬‫وسیله‬‫واحدهایی‬‫که‬ ‫سودآور‬‫نیستند‬‫یا‬‫به‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫نیاز‬‫دارند‬‫بفروشد‬‫یا‬‫اگر‬ ‫میزان‬‫بازدهی‬‫یا‬‫فعالیت‬‫آنها‬‫در‬‫خور‬‫سایر‬‫فعالیت‬‫های‬‫سازمان‬ ‫نیست‬‫به‬‫فروش‬‫برساند‬. ‫انحالل‬(Liquidation): ‫فروش‬‫تمام‬‫دارایی‬‫ها‬‫به‬‫ارزش‬‫واقعی‬‫را‬‫انحالل‬‫شرکت‬‫می‬‫نامند‬. ‫انحالل‬‫به‬‫عنوان‬‫نوعی‬‫شکست‬‫به‬‫حساب‬‫آمده‬‫است‬‫و‬‫از‬‫نظر‬‫عاطفی‬ ‫استراتژی‬‫بسیار‬‫مشکلی‬‫به‬‫حساب‬‫می‬‫آید‬.‫ولی‬‫شاید‬‫اقدام‬‫مزبور‬ ‫بهتر‬‫از‬‫این‬‫باشد‬‫که‬‫شرکت‬‫کار‬‫خود‬‫را‬‫ادامه‬‫دهد‬‫و‬‫شاهد‬‫زیان‬ ‫های‬‫سنگین‬‫باشد‬. ‫ترکیب‬(Combination Strategy): 50
 50. 50. ‫مایکل‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬‫پورتر‬ (1) ‫استراتژی‬‫های‬‫رهبری‬‫هزینه‬‫ها‬: ‫یکی‬‫از‬‫دلیل‬‫های‬‫اصلی‬‫برای‬‫اجرای‬‫استراتژی‬‫های‬‫یکپارچگی‬ ‫عمودی‬‫و‬‫یکپارچگی‬‫افقی‬‫این‬‫است‬‫که‬‫بتوان‬‫از‬‫نظر‬‫رهبری‬‫در‬ ‫هزینه‬‫ها‬‫به‬‫منافع‬‫و‬‫مزایایی‬‫دست‬‫یافت‬.‫ولی‬‫پدیده‬‫رهبری‬‫در‬ ‫هزینه‬‫ها‬‫را‬‫باید‬‫همگام‬‫با‬«‫متمایز‬‫ساختن‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬»‫به‬ ‫کار‬‫برد‬. ‫هدف‬‫این‬‫است‬‫که‬‫محصوالتی‬‫با‬‫قیمتی‬‫پائین‬‫تر‬‫از‬‫شرکت‬‫های‬‫رقیب‬ ‫به‬‫بازار‬‫عرضه‬‫گردد‬‫و‬‫بدان‬‫وسیله‬‫سهم‬‫بیشتری‬‫از‬‫بازار‬‫را‬ ‫بدست‬‫آورد‬‫و‬‫آنگاه‬‫با‬‫باال‬‫بردن‬‫فروش‬‫تالش‬‫کرد‬‫شرکت‬‫های‬‫رقیب‬ ‫را‬‫به‬‫کلی‬‫از‬‫بازار‬‫خارج‬‫نمود‬. ‫معموال‬‫اگر‬‫شرکتی‬‫استراتژی‬‫مبتنی‬‫بر‬«‫رهبری‬‫در‬‫هزینه‬‫ها‬»‫را‬ ‫به‬‫شیوه‬‫ای‬‫موفقیت‬‫آمیز‬‫به‬‫اجرا‬،‫درآورد‬‫این‬‫اقدام‬‫بر‬‫کل‬ ‫سازمان‬‫اثر‬‫می‬‫گذارد‬‫که‬‫در‬‫نتیجه‬‫شرکت‬‫مزبور‬‫دارای‬‫کارایی‬ ‫بسیار‬،‫باال‬‫سربار‬،‫پائین‬‫ضایعات‬‫قابل‬،‫تحمل‬‫مقداری‬‫مزایای‬ ،‫جنبی‬‫دقت‬‫زیاد‬‫در‬‫دادن‬‫درخواست‬‫برای‬،‫بودجه‬‫حیطه‬‫نظارت‬ ‫گسترده‬،‫تر‬‫کاهش‬‫هزینه‬‫های‬‫نگهداری‬‫و‬‫سرانجام‬‫مشارکت‬‫گسترده‬ 51
 51. 51. ‫پورتر‬ ‫مایکل‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ (2) ‫استراتژی‬‫های‬‫تمایز‬: ‫استراتژی‬‫های‬‫متفاوت‬‫درجات‬‫مختلفی‬‫از‬‫تمایز‬‫را‬‫بوجود‬‫می‬ ‫آورند‬.‫متمایز‬‫بودن‬‫محصول‬‫یا‬‫خدمات‬‫به‬‫این‬‫معنی‬‫است‬‫که‬‫شرکت‬ ‫مربوطه‬‫می‬‫تواند‬‫از‬‫نظر‬‫عرضه‬‫محصول‬‫از‬‫انعطاف‬‫پذیری‬‫بیشتری‬ ‫برخوردار‬،‫شود‬‫برای‬‫سازشکاری‬‫با‬‫محیط‬‫در‬‫حال‬‫تغییر‬‫از‬‫توان‬ ‫بیشتر‬‫برخوردار‬،‫است‬‫هزینه‬‫های‬‫کمتری‬‫به‬‫مصرف‬‫می‬،‫رساند‬‫برای‬ ‫نگهداری‬‫دستگاه‬‫ها‬‫هزینه‬‫کمتری‬‫می‬،‫نماید‬‫آرامش‬‫بیشتری‬‫دارد‬ ‫و‬‫از‬‫ویژگی‬‫های‬‫بیشتری‬‫برخوردار‬‫است‬. ‫تنها‬‫پس‬‫از‬‫مطالعه‬‫دقیق‬‫درباره‬‫نیازها‬‫و‬‫سلیقه‬‫های‬‫خریداران‬ ‫باید‬‫درصدد‬‫اجرای‬‫استراتژی‬‫مبتنی‬‫بر‬‫متمایز‬‫ساختن‬،‫محصول‬ ‫محصولی‬‫منحصر‬‫به‬‫فرد‬‫به‬‫بازار‬‫عرضه‬‫کرد‬‫که‬‫دارای‬‫ویژگی‬‫های‬ ‫مورد‬‫نظر‬‫مصرف‬‫کنندگان‬‫باشد‬. ‫شرکتی‬‫که‬‫استراتژی‬‫تمایز‬‫را‬‫به‬‫شیوه‬‫ای‬‫موفقیت‬‫آمیز‬‫باجرا‬‫در‬ ‫اورد‬‫می‬‫تواند‬‫قیمت‬‫محصول‬‫را‬‫نسبت‬‫به‬‫شرکت‬‫های‬‫رقیب‬‫باالتر‬ ‫تعیین‬،‫کند‬‫زیرا‬‫به‬‫وفاداری‬‫مشتریان‬‫تکیه‬‫می‬‫نماید‬‫و‬‫مشتریان‬ ‫شیفته‬‫ویژگی‬‫های‬‫متمایز‬‫و‬‫منحصر‬‫بفرد‬‫این‬‫محصول‬‫خواهند‬‫شد‬. 52
 52. 52. ‫پورتر‬ ‫مایکل‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ (3) ‫استراتژی‬‫متمرکز‬: ‫استراتژی‬‫متمرکز‬‫بر‬‫گروه‬‫خاصی‬‫از‬‫مشتریان‬‫هنگامی‬‫موفق‬‫است‬‫که‬ ‫بخشی‬‫از‬‫صنعت‬‫دارای‬‫اندازه‬‫و‬‫وسعت‬‫کافی‬‫از‬‫رشد‬‫بالقوه‬ ‫برخودار‬‫باشد‬‫و‬‫سرانجام‬،‫اینکه‬‫این‬،‫موفقیت‬‫از‬‫نظر‬‫شرکت‬‫های‬ ‫عمده‬‫و‬،‫رقیب‬‫از‬‫اهمیت‬‫زیادی‬‫برخوردار‬‫نباشد‬.‫استراتژی‬‫هایی‬ ‫نظیر‬‫رسوخ‬‫در‬‫بازار‬‫و‬‫توسعه‬‫بازار‬‫بگونه‬‫ای‬‫هستند‬‫که‬‫می‬‫توان‬ ‫به‬‫میزان‬‫زیادی‬‫از‬‫مزایای‬‫ناشی‬‫از‬‫تمرکز‬‫بر‬‫گروه‬‫خاصی‬‫از‬ ‫مشتریان‬‫استفاده‬‫کرد‬. ‫استراتژی‬‫های‬‫مبتنی‬‫بر‬‫تمرکز‬‫بر‬‫گروه‬‫های‬‫خاصی‬‫از‬،‫مشتریان‬ ‫زمانی‬‫اثربخش‬‫خواهد‬‫بود‬‫که‬‫مشتریان‬‫دارای‬‫سلیقه‬‫های‬‫بسیار‬ ‫متمایز‬‫باشند‬‫و‬‫شرکت‬‫های‬‫رقیب‬‫در‬‫صدد‬‫دستیابی‬‫به‬‫همین‬‫بخش‬‫از‬ ‫بازار‬‫نباشند‬. 53
 53. 53. ‫ارزش‬ ‫زنجیره‬ ‫از‬‫دیدگاه‬‫پورتر‬‫بهترین‬ ‫راه‬‫برای‬‫توصیف‬‫نوع‬ ‫فعالیتی‬‫که‬‫شرکت‬‫انجام‬‫می‬ ‫دهد‬‫این‬‫است‬‫که‬‫آن‬‫را‬‫بر‬ ‫حسب‬‫یک‬‫زنجیره‬‫ارزش‬‫وصف‬ ‫نمود‬‫و‬‫بر‬‫این‬‫اساس‬‫باید‬ ‫کل‬‫هزینه‬‫همه‬‫فعالیت‬‫هایی‬ ‫را‬‫که‬‫شرکت‬‫برای‬‫تولید‬‫و‬ ‫عرضه‬‫یک‬‫محصول‬‫یا‬‫خدمت‬‫به‬ ‫مصرف‬‫می‬‫رساند‬‫از‬‫کل‬ ‫درآمد‬‫کم‬‫کرد‬‫تا‬‫ارزش‬ ‫بدست‬‫آید‬. ‫همه‬‫شرکت‬‫ها‬‫یا‬‫سازمان‬ ‫هایی‬‫که‬‫در‬‫یک‬‫صنعت‬‫بخصوص‬ ‫مشغول‬‫فعالیت‬‫اند‬‫دارای‬ 54
 54. 54. ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫ادعای‬‫هر‬‫روش‬‫مدیریت‬‫این‬‫است‬‫که‬‫عملکرد‬‫سازمان‬‫را‬‫بهبود‬ ‫بخشد‬.‫بویژه‬‫در‬‫مورد‬‫مدیریت‬‫استراتژیک‬‫این‬‫وضع‬‫بسیار‬‫صادق‬ ‫است‬.‫مدیران‬‫و‬‫کارکنان‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫اصول‬‫و‬‫مفاهیم‬ ‫مدیریت‬‫استراتژیک‬‫می‬‫توانند‬‫فعالیت‬‫ها‬‫و‬‫اولویت‬‫های‬ ‫سازمان‬‫را‬‫بهتر‬‫درک‬‫کنند‬. ‫مدیریت‬‫استراتژیک‬‫این‬‫امکان‬‫را‬‫بوجود‬‫می‬‫آورد‬‫که‬‫سازمان‬ ‫از‬‫کارایی‬‫بیشتری‬‫برخوردار‬‫شود‬‫و‬‫مساله‬‫مهم‬‫این‬‫است‬‫که‬ ‫روش‬‫مزبور‬‫برای‬‫شرکت‬‫این‬‫امکان‬‫را‬‫بوجود‬‫می‬‫آورد‬‫که‬‫کارها‬ ‫را‬‫به‬‫شیوه‬‫ای‬‫اثر‬‫بخش‬‫انجام‬‫دهد‬.‫با‬‫وجود‬،‫این‬‫مدیریت‬ ‫استراتژیک‬‫نمی‬‫تواند‬‫موفقیت‬‫سازمان‬‫را‬‫تضمین‬‫نماید‬. ‫فرایند‬‫مزبور‬‫به‬‫سازمان‬‫این‬‫امکان‬‫را‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫در‬‫تصمیم‬ ‫گیری‬‫ها‬‫ابتکار‬‫عمل‬‫به‬‫خرج‬‫دهد‬‫و‬‫نوآور‬‫باشد‬(‫و‬‫نه‬‫اینکه‬ ‫در‬‫برابر‬‫کنش‬‫ها‬‫واکنش‬‫نشان‬‫دهد‬‫و‬‫به‬‫صورت‬‫انفعالی‬‫عمل‬ ‫نماید‬.) 55
 55. 55. ‫سازمان‬ ‫ماموریت‬ ‫خارجی‬ ‫عوامل‬ ‫بررسی‬ ‫داخلی‬ ‫عوامل‬ ‫بررسی‬ ‫استراتژی‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫سوم‬ ‫بخش‬: ‫تدوین‬‫استراتژی‬ 56
 56. 56. ‫چهارم‬ ‫فصل‬:‫سازمان‬ ‫ماموریت‬ 57
 57. 57. ‫چیست؟‬ ‫ما‬ ‫فعالیت‬ ‫یا‬ ‫کار‬ ‫پیتر‬،‫دراکر‬«‫پدر‬‫مدیریت‬‫نوین‬»،‫می‬‫گوید‬‫که‬‫طرح‬‫این‬‫پرسش‬: «‫فعالیت‬‫ما‬‫چیست؟‬»‫مترادف‬‫با‬‫پرسش‬‫این‬‫سوال‬‫است‬:«‫ماموریت‬ ‫ما‬‫چیست؟‬» «‫بیانیه‬‫ماموریت‬‫سازمان‬»‫جمله‬‫یا‬‫عبارتی‬‫است‬‫که‬‫بدان‬ ‫وسیله‬‫مقصود‬‫یک‬‫سازمان‬‫از‬‫مقصود‬‫سازمان‬‫های‬‫مشابه‬‫متمایز‬ ‫می‬‫شود‬‫و‬‫این‬‫بیان‬‫کننده‬«‫علت‬‫وجودی‬»‫سازمان‬‫است‬. ‫بیانیه‬‫ماموریت‬‫بیانگر‬‫چشم‬‫اندازهای‬‫بلند‬‫مدت‬‫یک‬‫سازمان‬ ‫در‬‫قالب‬‫آنچه‬‫که‬‫می‬‫خواهد‬‫باشد‬‫و‬‫کسانی‬‫که‬‫می‬‫خواهد‬‫به‬ ‫آنها‬‫خدماتی‬‫را‬‫ارائه‬،‫نماید‬‫است‬.‫تعیین‬‫دقیق‬‫بیانیه‬ ‫ماموریت‬‫به‬‫عنوان‬‫اولین‬‫قدم‬‫در‬‫مدیریت‬‫استراتژیک‬‫از‬‫طرف‬ ‫صاحب‬‫نظران‬‫و‬‫دانشگاهیان‬‫شناخته‬‫شده‬‫است‬. ‫در‬‫بیانیه‬‫ماموریت‬‫که‬‫به‬‫شیوه‬‫ای‬‫خوب‬‫تهیه‬،‫شود‬،‫مقصود‬ ،‫مشتریان‬‫محصوالت‬‫یا‬،‫خدمات‬،‫بازارها‬‫فلسفه‬‫و‬‫فن‬‫آوری‬‫اصلی‬ ‫مشخص‬‫خواهند‬‫شد‬. 58
 58. 58. ‫سازمان‬ ‫ماموریت‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬‫دیدگاه‬Vern McGinnis‫ماموریت‬‫سازمان‬‫باید‬‫دارای‬‫ویژگی‬ ‫های‬‫زیر‬‫باشد‬: .1‫سازمان‬‫را‬‫به‬‫آنگونه‬‫که‬‫هست‬‫و‬‫آنچه‬‫در‬‫نظر‬‫دارد‬،‫بشود‬ ‫معرفی‬‫نماید؛‬ .2‫به‬‫انداره‬‫ای‬‫محدود‬‫باشد‬‫که‬‫برخی‬‫از‬‫فعالیت‬‫های‬‫مخاطره‬ ‫آمیز‬‫را‬‫حذف‬‫نماید‬‫و‬‫بدان‬‫اندازه‬‫گسترده‬‫و‬‫وسیع‬‫باشد‬‫که‬ ‫نوید‬‫رشد‬‫خالق‬‫و‬‫نوآوری‬‫را‬‫بدهد؛‬ .3‫سازمان‬‫را‬‫از‬‫سایر‬‫سازمان‬‫ها‬‫متمایز‬‫نماید؛‬ .4‫به‬‫عنوان‬‫چارچوبی‬‫عمل‬‫کند‬‫که‬‫بتوان‬‫بدان‬‫وسیله‬‫فعالیت‬‫های‬ ‫کنونی‬‫و‬‫آینده‬‫را‬‫ارزیابی‬‫کرد؛‬ .5‫به‬‫حد‬‫کافی‬‫واضح‬‫و‬‫آشکار‬‫باشد‬‫تا‬‫همه‬‫اعضای‬‫سازمان‬‫بتوانند‬ ‫آن‬‫را‬‫درک‬‫نمایند‬. 59
 59. 59. ‫یک‬ ،‫سازمان‬ ‫ماموریت‬‫سند‬«‫زنده‬» ‫سازمان‬‫هایی‬‫که‬‫به‬‫صورت‬‫رسمی‬‫ماموریت‬‫سازمان‬‫را‬‫تعیین‬‫و‬ ‫پیوسته‬‫آن‬‫را‬‫مورد‬‫تجدید‬‫نظر‬‫قرار‬‫می‬،‫دهند‬‫سند‬‫مزبور‬‫را‬ ‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫سند‬‫زنده‬‫تلقی‬‫می‬‫کنند‬‫و‬‫آن‬‫را‬‫به‬‫عنوان‬‫جزء‬ ‫جدانشدنی‬‫فرهنگ‬‫سازمان‬‫به‬‫حساب‬‫می‬‫آورند‬‫که‬‫منافع‬‫زیادی‬ ‫عاید‬‫خواهد‬‫کرد‬. ‫مدیران‬‫شرکت‬‫با‬‫همکاری‬‫کارکنان‬‫به‬‫صورت‬‫منظم‬‫ماموریت‬ ‫سازمان‬‫را‬‫مورد‬‫بررسی‬‫قرار‬‫می‬‫دهند‬‫و‬‫جمله‬‫ها‬‫و‬‫عبارت‬‫ها‬ ‫را‬‫تغییر‬‫می‬‫دهند‬‫و‬‫سرانجام‬‫متن‬‫تجدید‬‫نظر‬‫شده‬‫را‬‫تائید‬ ‫می‬‫کنند‬.‫همه‬‫کارکنان‬،‫شرکت‬‫متوجه‬‫این‬‫واقعیت‬‫شده‬‫اند‬‫که‬ ‫مدیریت‬‫ارشد‬‫شرکت‬‫برای‬‫تجدید‬‫نظرها‬‫ارزش‬‫زیادی‬‫قائل‬‫است‬‫و‬ ‫آنها‬‫هم‬‫بر‬‫همین‬‫اساس‬‫رفتار‬‫می‬‫کنند‬. 60
 60. 60. ‫سازمان‬ ‫ماموریت‬ ‫اهمیت‬ ‫بر‬‫اساس‬‫تحقیقی‬‫که‬‫به‬‫تازگی‬‫بر‬‫روی‬‫ماموریت‬500‫شرکت‬ ‫منتخب‬‫فورچون‬‫انجام‬‫شد‬‫و‬‫آنها‬‫را‬‫از‬‫نظر‬‫عملکرد‬‫عالی‬‫و‬ ‫عملکرد‬‫ضعیف‬‫با‬‫هم‬‫مقایسه‬،‫نمود‬‫به‬‫این‬‫نتیجه‬‫رسید‬‫که‬: ‫شرکت‬‫هایی‬‫که‬‫دارای‬‫عملکرد‬‫عالی‬،‫بودند‬‫ماموریت‬‫سازمانی‬ ‫انها‬‫به‬‫صورتی‬‫جامع‬‫مستند‬‫شده‬‫بود‬. 61
 61. 61. ‫سازمان‬ ‫ماموریت‬ ‫مستندسازی‬ ‫دالیل‬ ‫دو‬‫پژوهشگر‬‫به‬‫نام‬‫های‬‫کینگ‬‫و‬‫کللند‬‫بر‬‫این‬‫باورند‬‫که‬ ‫شرکت‬،‫ها‬‫به‬‫دالیل‬‫زیر‬‫ماموریت‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫صورت‬‫ستند‬‫کتبی‬ ‫در‬‫می‬‫آورند‬: .1‫هدف‬‫سازمان‬‫را‬‫باتفاق‬‫مورد‬‫تائید‬‫قرار‬‫دهند‬. .2‫برای‬‫تخصیص‬‫منابع‬،‫سازمانی‬‫مبنا‬‫یا‬‫معیاری‬‫ارائه‬‫نمایند‬. .3‫جوی‬‫شناخته‬‫شده‬‫بر‬‫سازمان‬‫حاکم‬‫کنند‬. .4‫نقطه‬‫اتکایی‬‫بوجود‬‫آورند‬‫تا‬‫افراد‬‫بر‬‫آن‬‫اساس‬‫هدف‬‫و‬‫مسیر‬ ‫سازمان‬‫را‬‫معرف‬‫و‬‫رهنمود‬‫کارهای‬‫خود‬‫بدانند‬‫و‬‫از‬‫سوی‬‫دیگر‬ ‫برای‬‫کسانی‬‫که‬‫نمی‬‫توانند‬‫خود‬‫را‬‫با‬‫وضع‬‫کلی‬‫سازمان‬ ‫سازگار‬،‫نمایند‬‫یک‬‫نوع‬‫سد‬‫یا‬‫مانع‬‫بوجود‬‫آورند‬. .5‫در‬‫یک‬‫چارچوب‬‫یا‬‫ساختار‬‫کاری‬‫به‬‫هدف‬‫های‬‫سازمان‬‫جامه‬‫عمل‬ ‫بپوشانند‬‫و‬‫بر‬‫آن‬‫اساس‬‫کارهای‬‫تخصصی‬‫سازمان‬‫را‬‫به‬‫کسانی‬ ‫که‬‫مسئول‬‫ذیربط‬‫هستند‬‫محول‬‫نمایند‬. .6‫هدف‬‫های‬‫سازمانی‬‫را‬‫مشخص‬‫کنند‬‫و‬‫برای‬‫جامه‬‫عمل‬‫پوشانیدن‬ ‫به‬‫این‬‫هدف‬،‫ها‬‫هزینه‬،‫ها‬‫زمان‬‫و‬‫معیارهای‬‫عملکرد‬‫را‬‫مورد‬ 62
 62. 62. ‫افراد‬ ‫در‬ ‫انگیزه‬ ‫ایجاد‬ ‫می‬‫توان‬‫مدعی‬‫شد‬‫که‬‫سود‬‫همان‬‫محرک‬‫اصلی‬‫سازمان‬‫است‬‫و‬‫نه‬ ‫ماموریت‬‫یا‬‫چشم‬‫انداز‬‫سازمانی‬.‫ولی‬‫برای‬‫ایجاد‬‫انگیزه‬‫در‬ ،‫افراد‬‫سود‬‫به‬‫تنهایی‬‫کافی‬‫نیست‬.‫بسیار‬‫آشکار‬‫است‬‫که‬‫سود‬ ‫و‬‫چشم‬‫اندازهای‬‫سازمان‬(‫با‬‫هم‬)‫می‬‫توانند‬‫به‬‫شیوه‬‫ای‬ ‫اثربخش‬‫موجب‬‫انگیزه‬‫نیروی‬‫کار‬‫گردند‬. ‫هنگامی‬‫که‬‫کارکنان‬‫و‬‫مدیران‬‫به‬‫کمک‬‫یکدیگر‬‫چشم‬‫اندازهای‬ ‫سازمان‬‫یا‬‫ماموریت‬‫آن‬‫را‬‫مشخص‬‫می‬‫نمایند‬‫یا‬‫به‬‫آن‬‫شکل‬‫می‬ ،‫دهند‬‫سند‬‫حاصل‬‫بازتابی‬‫از‬‫چشم‬‫اندازهای‬‫شخصی‬‫است‬‫که‬‫در‬ ‫قلب‬‫و‬‫مغز‬‫مدیران‬‫و‬‫کارکنان‬(‫درباره‬‫آینده‬)‫وجود‬‫دارد‬. ‫داشتن‬‫چشم‬‫اندازهای‬‫مشترک‬‫موجب‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫اشتراک‬‫منافع‬ ‫بوجود‬،‫آید‬‫یعنی‬‫پدیده‬‫ای‬‫که‬‫می‬‫تواند‬‫کارکنان‬‫را‬‫از‬ ‫یکنواختی‬‫کار‬‫کسالت‬‫آور‬‫روزانه‬‫بیرون‬‫آورد‬‫و‬‫آنها‬‫را‬‫در‬ ‫دنیابی‬‫جدید‬‫قرار‬‫دهد‬‫که‬‫نوید‬‫از‬‫آینده‬‫ای‬‫روشن‬‫می‬‫دهد‬‫و‬ ‫آنها‬‫فرصت‬‫ها‬‫و‬‫موقعیت‬‫ها‬‫و‬‫چالش‬‫های‬‫جالبی‬‫را‬‫در‬‫برابر‬ ‫خود‬‫مشاهده‬‫نمایند‬. 63
 63. 63. ‫سازمان‬ ‫ماموریت‬ ‫تعیین‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬‫فرایند‬‫بسیار‬‫متداول‬‫برای‬‫تعیین‬‫ماموریت‬‫سازمان‬‫این‬ ‫است‬‫که‬،‫نخست‬‫درباره‬‫بیانیه‬‫ماموریت‬‫سازمان‬‫چندین‬‫مقاله‬ ‫انتخاب‬‫کرد‬‫و‬‫از‬‫مدیران‬‫خواست‬‫که‬‫برای‬‫آگاهی‬‫بیشتر‬‫این‬ ‫مقاله‬‫ها‬‫را‬‫بخوانند‬.‫سپس‬‫از‬‫مدیران‬‫خواست‬‫که‬‫برای‬‫سازمان‬ ‫ماموریت‬‫بنویسند‬.‫آنگاه‬‫کمیته‬‫ای‬‫از‬‫مدیران‬‫ارشد‬‫این‬ ‫نوشته‬‫ها‬‫را‬‫جمع‬‫آوری‬‫می‬،‫کنند‬‫آنها‬‫را‬‫چک‬‫و‬‫اصالح‬‫می‬ ،‫نمایند‬‫مطالب‬‫اضافی‬‫را‬‫حذف‬‫می‬‫نمایند‬‫و‬‫هر‬‫کجا‬‫که‬‫الزم‬ ‫است‬‫مطلبی‬‫را‬‫اضافه‬‫می‬‫نمایند‬‫و‬‫سرانجام‬‫یک‬‫گردهمایی‬ ‫تشکیل‬‫می‬‫دهند‬‫تا‬‫سند‬‫نهایی‬‫تهیه‬‫و‬‫مورد‬‫تائید‬‫همگان‬‫قرار‬ ‫گیرد‬. ‫از‬‫آنجا‬‫که‬‫همه‬‫مدیران‬‫در‬‫تهیه‬‫این‬‫ماموریت‬‫نقش‬‫داشته‬‫اند‬ ‫و‬‫سند‬‫نهایی‬‫را‬‫مورد‬‫تائید‬‫قرار‬‫داده‬،‫اند‬‫سازمان‬‫می‬ ‫تواند‬‫این‬‫اطمینان‬‫را‬‫داشته‬‫باشد‬‫که‬‫آنها‬‫در‬‫امور‬‫مربوط‬ ‫به‬،‫تدوین‬‫اجرا‬‫و‬‫ارزیابی‬‫استراتژی‬‫های‬‫سازمان‬‫همکاری‬‫الزم‬ ‫را‬‫خواهند‬‫نمود‬.،‫بنابراین‬‫فرایند‬‫تعیین‬‫ماموریت‬،‫سازمان‬ 64
 64. 64. ‫سازمان‬ ‫ماموریت‬ ‫ماهیت‬ ‫بیان‬‫نگرش‬ ‫به‬‫هم‬‫نزدیک‬‫کردن‬‫دیدگاه‬‫های‬‫مختلف‬ ‫توجه‬‫به‬‫مشتری‬ ‫اعالن‬‫سیاست‬‫اجتماعی‬ 65
 65. 65. ‫ماموریت‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫اجزای‬ ‫سازمان‬ ‫ماموریت‬‫سازمان‬،‫ها‬‫از‬‫نظر‬،‫حجم‬،‫محتوا‬‫شکل‬‫و‬‫پرداختن‬‫به‬ ‫جزئیات‬‫با‬‫هم‬‫متفاوت‬‫اند‬.‫بیشتر‬‫کارشناسان‬‫و‬‫افراد‬‫صاحب‬ ‫نظر‬‫در‬‫مدیریت‬‫استراتژیک‬‫چنین‬‫می‬‫پندارند‬‫که‬‫مفاد‬‫ماموریت‬ ‫سازمان‬‫باید‬‫دارای‬9‫ویژگی‬‫برجسته‬‫باشد‬(‫از‬9‫جزء‬‫مهم‬ ‫تشکیل‬‫می‬‫شود‬.) .1‫مشتریان‬:‫مشتریان‬‫شرکت‬‫چه‬‫کسانی‬‫هستند؟‬ .2‫محصوالت‬‫یا‬‫خدمات‬:‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫عمده‬‫شرکت‬‫چیست؟‬ .3‫بازارها‬:‫از‬‫نظر‬،‫جغرافیایی‬‫شرکت‬‫در‬‫کجا‬‫رقابت‬‫می‬‫کند؟‬ .4‫فن‬‫آوری‬:‫آیا‬‫شرکت‬‫از‬‫پیشرفته‬‫ترین‬‫فناوری‬‫ها‬‫استفاده‬‫می‬ ‫کند؟‬ .5‫توجه‬‫به‬،‫بقا‬‫رشد‬‫و‬‫سودآوری‬:‫آیا‬‫شرکت‬‫برای‬‫رشد‬‫و‬‫سالمت‬ ‫مالی‬‫از‬‫تعهد‬‫الزم‬‫برخوردار‬‫است؟‬ .6‫فلسفه‬:،‫باورها‬‫ارزش‬،‫ها‬‫آرزوها‬‫و‬‫اولویت‬‫های‬‫اخالقی‬‫اصلی‬ ‫شرکت‬‫چیست؟‬ 66
 66. 66. ‫سازمان‬ ‫ماموریت‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬‫نوشتن‬‫ماموریت‬‫سازمان‬‫و‬‫ارزیابی‬،‫آن‬‫شاید‬‫بهترین‬‫راه‬ ‫این‬‫باشد‬‫که‬‫ماموریت‬‫واقعی‬‫شرکت‬‫ها‬‫را‬‫مورد‬‫مطالعه‬‫قرار‬ ‫دهد‬.‫سپس‬‫با‬‫توجه‬‫به‬9‫شاخصی‬‫که‬‫در‬‫اسالید‬‫قبل‬‫بر‬،‫شمردیم‬ ‫این‬‫ماموریت‬‫ها‬‫را‬‫در‬‫جدولی‬‫مشابه‬‫جدول‬‫ذیل‬‫مورد‬‫ارزیابی‬ ‫قرار‬‫دهیم‬.‫برای‬‫هیچ‬‫شرکتی‬‫چیزی‬‫به‬‫نام‬‫بهترین‬‫ماموریت‬ ‫وجود‬‫نخواهد‬‫داشت‬.،‫بنابراین‬‫برای‬‫ارزیابی‬‫ماموریت‬‫سازمان‬ ‫ها‬‫باید‬‫از‬‫نعمت‬‫قضاوت‬‫خوب‬‫برخوردار‬‫بود‬.‫در‬‫جدول‬ ،‫ارزیابی‬‫واژه‬«‫آری‬»‫به‬‫این‬‫معنی‬‫است‬‫که‬‫ماموریت‬‫سازمان‬ ‫توانسته‬‫است‬‫به‬‫شیوه‬‫ای‬‫رضایتبخش‬‫به‬‫پرسش‬‫مطرح‬‫شده‬(‫شاخص‬ ‫ارزیابی‬-‫بر‬‫اساس‬9‫جزء‬‫تشکیل‬‫دهنده‬‫ماموریت‬‫سازمان‬) ‫پاسخ‬‫مناسب‬‫بدهد‬. ‫به‬ ‫توجه‬ ‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫مردم‬ ‫تصور‬ ‫ویژگی‬ ‫ممتاز‬ ‫فلسف‬ ‫ه‬ ‫فنا‬‫و‬ ‫ری‬ ،‫بقا‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫رشد‬ ‫سودآوری‬ ‫و‬ ‫با‬ ‫زا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫خدمات‬ ‫مشتری‬ ‫ان‬ ‫ماموریت‬1 ‫سازمان‬ ‫ماموریت‬2 ‫سازمان‬ ‫ماموریت‬... ‫سازمان‬ 67
 67. 67. ‫بندی‬ ‫جمع‬ ‫ماموریت‬‫سازمانی‬‫یکی‬‫از‬‫ابزارهای‬‫ضروری‬‫است‬‫که‬‫در‬‫دسترس‬ ‫استراتژیست‬‫ها‬‫قرار‬‫می‬‫گیرد‬.‫مدیر‬‫عامل‬‫شرکت‬،‫پورش‬‫پیتر‬ ،‫شولتز‬‫این‬‫مطلب‬‫را‬‫به‬‫خوبی‬‫بیان‬‫کرده‬‫است‬: ‫سه‬‫نفر‬‫در‬‫یک‬‫محل‬‫ساختمان‬‫سازی‬‫مشغول‬‫به‬‫کار‬‫بودند‬.‫این‬‫سه‬ ‫نفر‬‫کاری‬‫همانند‬‫انجام‬‫می‬‫دادند‬.‫ولی‬‫هنگامی‬‫که‬‫درباره‬‫شغل‬ ‫یا‬‫نوع‬‫کار‬‫از‬‫آنان‬‫پرسش‬‫به‬‫عمل‬،‫آمد‬‫پاسخ‬‫های‬‫متفاوت‬‫دادند‬. ‫اولی‬‫جواب‬‫داد‬:«‫سنگ‬‫می‬‫شکنم‬.»‫دومی‬‫جواب‬‫داد‬:«‫برای‬‫تهیه‬ ‫روزی‬‫خود‬‫کار‬‫می‬‫کنم‬.»‫و‬‫سومی‬‫جواب‬‫داد‬:«‫برای‬‫ساختن‬‫یک‬ ‫کلیسا‬‫کمک‬‫می‬‫کنم‬.»‫به‬‫ندرت‬‫امکان‬‫دارد‬‫کسی‬‫کلیسا‬‫بسازد‬.‫ولی‬ ‫اگر‬‫کسی‬‫کار‬‫خود‬‫را‬‫به‬‫گونه‬‫ای‬‫تصور‬‫کند‬‫که‬‫در‬‫حال‬‫ساختن‬ ،‫کلیساست‬‫کاری‬‫ارزنده‬‫انجام‬‫می‬‫دهد‬.‫استراتژیست‬‫ها‬‫و‬‫وجود‬‫یک‬ ‫سند‬‫روشن‬‫از‬‫ماموریت‬‫سازمانی‬‫به‬‫ما‬‫کمک‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫شاهد‬‫ساختن‬ ‫کلیساها‬،‫باشیم‬‫چون‬‫در‬‫غیر‬‫این‬‫صورت‬‫شاهد‬‫اقداماتی‬‫بی‬‫هدف‬ ‫خواهیم‬‫بود‬. 68
 68. 68. ‫پنجم‬ ‫فصل‬:‫خارجی‬ ‫عوامل‬ ‫بررسی‬ 69
 69. 69. ‫خارجی‬ ‫عوامل‬ ‫بررسی‬ ‫ماهیت‬ ‫هدف‬‫از‬‫بررسی‬‫عوامل‬‫خارجی‬‫این‬‫است‬‫که‬‫از‬‫فرصت‬‫هایی‬‫که‬‫می‬ ‫توان‬‫از‬‫آنها‬‫بهره‬‫برداری‬‫کرد‬‫و‬‫تهدیداتی‬‫که‬‫می‬‫توان‬‫از‬ ‫آنها‬‫احتراز‬‫نمود‬‫یک‬‫فهرست‬‫نهایی‬‫تهیه‬‫شود‬.‫همان‬‫گونه‬‫که‬ ‫از‬‫مفهوم‬‫واژه‬«‫نهایی‬»‫استنباط‬‫می‬،‫شود‬‫بررسی‬‫عوامل‬‫خارجی‬ ‫با‬‫این‬‫هدف‬‫انجام‬‫نمی‬‫شود‬‫که‬‫فهرست‬‫کاملی‬‫از‬‫هر‬‫عاملی‬‫که‬ ‫می‬‫تواند‬‫بر‬‫سازمان‬‫اثر‬‫بگذارد‬‫تهیه‬‫شود؛‬‫بلکه‬‫هدف‬ ‫شناسایی‬‫متغیرهای‬‫اصلی‬‫است‬‫که‬‫شرکت‬‫باید‬‫در‬‫برابر‬‫آنها‬ ‫واکنش‬‫عملی‬‫نشان‬‫دهد‬(‫توان‬‫نشان‬‫دادن‬‫چنین‬‫واکنشی‬‫دارد‬.) ‫شرکت‬‫ها‬‫باید‬،‫بتوانند‬‫از‬‫طریق‬‫تدوین‬‫استراتژی‬‫ها‬‫در‬ ‫برابر‬‫این‬‫عوامل‬‫به‬‫صورت‬‫تدافعی‬‫یا‬‫تهاجمی‬‫واکنش‬‫نشان‬ ،‫دهند‬‫به‬‫گونه‬‫ای‬‫که‬‫از‬‫فرصت‬‫های‬‫پیش‬،‫امده‬‫در‬‫محیط‬‫خارج‬ ‫بهره‬‫برداری‬‫نمایند‬‫و‬‫اثرات‬‫ناشی‬‫از‬‫تهدیدات‬‫بالقوه‬‫این‬ ‫عوامل‬‫را‬‫به‬‫پائین‬‫ترین‬‫حد‬‫ممکن‬‫برسانند‬. 70
 70. 70. ‫خارجی‬ ‫نیروهای‬ ‫می‬‫توان‬‫نیروهای‬‫خارجی‬‫را‬‫به‬‫پنج‬‫گروه‬‫طبقه‬‫بندی‬‫کرد‬: .1‫نیروهای‬‫اقتصادی؛‬ .2‫نیروهای‬،‫اجتماعی‬،‫فرهنگی‬‫بوم‬‫شناسی‬‫و‬‫محیطی؛‬ .3‫نیروهای‬،‫سیاسی‬‫دولتی‬‫و‬‫قانونی؛‬ .4‫نیروهای‬‫فن‬‫آوری؛‬ .5‫نیروهای‬‫رقابتی‬. 71
 71. 71. ‫خارجی‬ ‫عوامل‬ ‫بررسی‬ ‫فرایند‬ ‫برای‬‫بررسی‬‫عوامل‬‫خارجی‬‫الزم‬‫است‬‫عده‬‫زیادی‬‫از‬‫مدیران‬‫و‬ ‫کارکنان‬‫همکاری‬‫نمایند‬.‫فرایند‬‫مشارکت‬‫در‬‫مدیریت‬ ‫استراتژیک‬‫باعث‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫اعضای‬‫سازمان‬‫عوامل‬‫محیطی‬‫را‬ ‫بهتر‬‫درک‬‫نمایند‬‫و‬‫خود‬‫را‬‫نسبت‬‫به‬‫سازمان‬‫متعهد‬‫کنند‬. ‫افراد‬‫به‬‫شیوه‬‫از‬‫مدیریت‬‫ارج‬‫می‬‫نهند‬‫به‬‫آنها‬‫فرصت‬‫می‬‫دهد‬ ‫ابراز‬‫نظر‬‫کنند‬‫و‬‫درباره‬،‫صنعت‬‫شرکت‬‫های‬‫رقیب‬‫و‬‫بازارها‬ ‫درک‬‫بهتری‬‫پیدا‬‫نمایند‬. ‫یک‬‫شرکت‬‫برای‬‫اینکه‬‫بتواند‬‫عوامل‬‫خارجی‬‫را‬‫بررسی‬،‫نماید‬ ‫نخست‬‫باید‬‫از‬‫شرکت‬‫های‬‫رقیب‬‫اطالعات‬‫محرمانه‬‫درباره‬ ‫روندهای‬،‫اجتماعی‬،‫فرهنگی‬‫بوم‬،‫شناسی‬،‫محیطی‬‫عوامل‬ ،‫اقتصادی‬،‫سیاسی‬،‫حقوقی‬‫دولتی‬‫و‬‫فنی‬‫اطالعات‬‫الزم‬‫را‬‫بدست‬ ‫آورند‬. ‫پس‬‫از‬‫گردآوری‬،‫اطالعات‬‫برای‬‫اینکه‬‫بتوان‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬ ،‫گروه‬‫فرصت‬‫های‬‫مهم‬‫و‬‫تهدیدهایی‬‫که‬‫سازمان‬‫با‬‫آنها‬‫رو‬‫به‬ 72
 72. 72. ‫موفقیت‬ ‫اصلی‬ ‫عوامل‬ Freund‫معتقد‬‫است‬‫عوامل‬ ‫مهمی‬‫که‬‫موجب‬‫موفقیت‬‫شرکت‬ ‫می‬‫شوند‬‫باید‬‫دارای‬‫ویژگی‬ ‫های‬‫زیر‬‫باشند‬: .1‫از‬‫نظر‬‫دستیابی‬‫به‬‫هدف‬‫های‬ ‫ساالنه‬‫و‬‫بلند‬،‫مدت‬‫از‬ ‫اهمیت‬‫ویژه‬‫ای‬‫برخوردار‬ ‫باشند؛‬ .2‫قابل‬‫سنجش‬‫یا‬‫اندازه‬‫گیری‬ ‫باشند؛‬ .3‫عده‬‫آنها‬‫نسبتا‬‫کم‬‫و‬‫انگشت‬ ‫شمار‬‫باشد؛‬ .4‫در‬‫همه‬‫شرکت‬‫های‬‫رقیب‬ ‫کاربرد‬‫داشته‬‫باشد؛‬ .5‫در‬‫سلسله‬‫مراتب‬‫سازمانی‬ ‫قرار‬،‫گیرند‬‫تعدادی‬‫مربوط‬ 73
 73. 73. ‫رقیب‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫محرمانه‬ ‫اطالعات‬ ‫کسب‬ ‫الزم‬‫است‬‫که‬‫شرکت‬‫ها‬‫یک‬‫برنامه‬‫اثربخش‬‫به‬‫نام‬‫کسب‬‫اطالعات‬ ‫محرمانه‬‫از‬‫شرکت‬‫رقیب‬(CI = Competitive Intelligence)‫را‬‫باجرا‬ ‫درآورند‬.‫سه‬‫ماموریت‬‫اصلی‬‫چنین‬‫برنامه‬‫هایی‬‫عبارتند‬‫از‬: .1‫درک‬‫کلی‬‫از‬‫یک‬‫صنعت‬‫و‬‫شرکت‬‫های‬‫رقیب؛‬ .2‫شناسایی‬‫زمینه‬‫هایی‬‫که‬‫آسیب‬‫پذیر‬‫هستند‬‫و‬‫ارزیابی‬‫اثرات‬ ‫اقدامات‬‫استراتژیک‬‫بر‬‫شرکت‬‫های‬‫رقیب؛‬ .3‫شناسایی‬‫حرکت‬‫های‬‫بالقوه‬‫که‬‫امکان‬‫دارد‬‫یک‬‫شرکت‬‫رقیب‬‫به‬ ‫عمل‬‫درآورد‬‫و‬‫موجب‬‫به‬‫خطر‬‫افتادن‬‫وضع‬‫موجود‬‫یا‬‫پایگاه‬‫یک‬ ‫شرکت‬‫در‬‫بازاری‬‫خاص‬‫شود‬. 74
 74. 74. ‫خارجی‬ ‫اطالعات‬ ‫منابع‬ ‫سازمان‬‫می‬‫تواند‬‫از‬‫منابع‬‫انتشار‬‫یافته‬‫و‬‫انتشار‬‫نیافته‬ ‫اطالعات‬‫استراتژیک‬‫بسیار‬‫زیادی‬‫بدست‬‫آورند‬.‫منابع‬‫اطالعاتی‬ ‫انتشار‬‫نیافته‬‫عبارتند‬‫از‬:‫تحقیقات‬‫پیمایشی‬‫روی‬،‫مشتریان‬ ‫تحقیقات‬،‫بازار‬‫سخنرانی‬‫ها‬‫در‬‫نشست‬‫های‬‫سهامداران‬‫با‬ ‫افراد‬‫متخصص‬‫و‬‫حرفه‬،‫ای‬‫برنامه‬‫های‬،‫تلویزیونی‬‫مصاحبه‬‫ها‬ ‫و‬‫بحث‬‫ها‬‫یا‬‫گفتگوها‬‫با‬‫گروه‬‫های‬‫ذی‬‫نفع‬. ‫منابع‬‫استراتژیک‬‫منتشر‬‫شده‬‫عبارتند‬‫از‬:‫مجله‬‫های‬،‫ادورای‬ ‫روزنامه‬،‫ها‬‫گزارش‬‫های‬،‫مالی‬‫اسناد‬،‫دولتی‬‫چکیده‬،‫مقاالت‬ ‫کتاب‬،‫ها‬‫راهنمای‬‫شرکت‬،‫ها‬‫روزنامه‬‫ها‬‫و‬‫دفترچه‬‫های‬ ‫راهنمای‬‫سازمان‬‫و‬‫شرکت‬‫ها‬.‫شبکه‬‫های‬‫رایانه‬‫ای‬‫و‬‫اینترنت‬ ‫در‬‫دسترس‬‫شرکت‬‫هاست‬‫و‬‫آنها‬‫می‬‫توانند‬‫با‬‫ورود‬‫به‬‫این‬‫شبکه‬ ‫ها‬‫اطالعاتی‬‫را‬،‫گردآوری‬‫دسته‬‫بندی‬‫و‬‫ارزیابی‬‫نمایند‬. 75
 75. 75. ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ابزارها‬ ‫پیش‬‫بینی‬‫یعنی‬‫در‬‫نظر‬‫گرفتن‬‫مفروضات‬‫سنجیده‬‫درباره‬‫روندها‬ ‫و‬‫رویدادهای‬‫آینده‬.‫به‬‫سبب‬‫وجود‬‫عواملی‬‫مانند‬‫نوآوری‬‫های‬ ‫فن‬،‫آوری‬‫تغییرات‬،‫فرهنگی‬‫عرضه‬‫محصوالت‬،‫جدید‬‫ارائه‬‫خدمات‬ ،‫بهتر‬‫رقیبان‬،‫سرسخت‬‫تغییر‬‫در‬‫اولویت‬‫های‬،‫دولت‬‫تغییر‬‫در‬ ‫ارزش‬‫های‬،‫اجتماعی‬‫شرایط‬‫اقتصادی‬‫ناپایدار‬‫و‬‫رویدادهای‬ ‫غیر‬،‫منتظره‬‫پیش‬‫بینی‬‫به‬‫صورت‬‫کار‬‫یا‬‫فعالیتی‬‫بسیار‬ ‫پیچیده‬‫در‬‫می‬‫آید‬. ‫می‬‫توان‬‫روش‬‫های‬‫پیش‬‫بینی‬‫را‬‫به‬‫دو‬‫گروه‬‫عمده‬‫طبقه‬‫بندی‬ ‫کرد‬:‫روش‬‫های‬‫کمی‬‫و‬‫روش‬‫های‬‫کیفی‬.‫اگر‬‫داده‬‫های‬‫تاریخی‬ ‫وجود‬‫داشته‬‫باشند‬‫و‬‫اگر‬‫انتظار‬‫می‬‫رود‬‫که‬‫در‬‫آینده‬‫رابطه‬ ‫بین‬‫متغیرهای‬‫اصلی‬‫تغییر‬،‫نکند‬‫در‬‫چنین‬‫حالتی‬‫معقول‬‫این‬ ‫است‬‫که‬‫از‬‫روش‬‫های‬‫کمی‬‫استفاده‬‫کرد‬‫و‬‫آینده‬‫را‬‫پیش‬‫بینی‬ ‫نمود‬.‫برای‬‫پیش‬‫بینی‬،‫آینده‬‫سه‬‫روش‬‫کمی‬‫شناخته‬‫شده‬‫اند‬: ‫الگوهای‬‫اقتصاد‬،‫سنجی‬‫رگرسیون‬‫و‬‫بستن‬‫تناسب‬. 76
 76. 76. ‫مفروضات‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫بدون‬‫در‬‫نظر‬‫گرفتن‬‫مفروضات‬‫به‬‫هیچ‬‫وجه‬‫نمی‬‫توان‬‫برنامه‬ ‫ریزی‬‫کرد‬.«‫مک‬‫کان‬‫کی‬»‫مفروضات‬‫را‬‫بدین‬‫گونه‬‫تعریف‬‫می‬ ‫کند‬:«‫بهترین‬‫برآورد‬‫از‬‫اثرات‬‫ناشی‬‫از‬‫عوامل‬‫اصلی‬،‫خارجی‬ ‫همان‬‫عواملی‬‫است‬‫که‬‫مدیر‬‫هیچ‬‫نوع‬‫کنترلی‬‫بر‬‫آنها‬‫ندارد‬ ‫ولی‬‫می‬‫توانند‬‫بر‬‫عملکرد‬‫سازمان‬‫یا‬‫توانایی‬‫آن‬‫در‬‫تامین‬ ‫نتایج‬‫مورد‬‫نظر‬‫اثرات‬‫بالقوه‬‫زیادی‬‫داشته‬‫باشند‬.» ‫استراتژیست‬‫ها‬‫با‬‫تعداد‬‫بسیار‬‫زیادی‬‫متغیر‬‫غیر‬‫قابل‬‫پیش‬ ‫بینی‬‫رو‬‫به‬‫رو‬‫می‬‫شوند‬‫که‬‫به‬‫هیچ‬‫وجه‬‫نمی‬‫توانند‬‫به‬‫صورت‬ ‫صد‬‫در‬‫صد‬‫دقیق‬‫آنها‬‫را‬‫پیش‬‫بینی‬‫یا‬‫کنترل‬‫نمایند‬. 77
 77. 77. ‫رقابت‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬:‫الگوی‬ ‫پورتر‬ ‫نیروی‬ ‫پنج‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫این‬‫الگو‬‫درباره‬‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫وضع‬‫رقابتی‬‫است‬‫و‬‫بسیاری‬ ‫از‬‫سازمان‬‫ها‬‫برای‬‫تدوین‬‫استراتژی‬‫ها‬‫از‬‫این‬‫الگو‬‫استفاده‬ ‫می‬‫کنند‬.‫از‬‫دیدگاه‬‫پورتر‬‫در‬‫هر‬‫صنعت‬‫ماهیت‬‫رقابت‬‫به‬ ‫وسیله‬‫پنج‬‫عامل‬‫به‬‫شرح‬‫زیر‬‫تعیین‬‫می‬‫شود‬: .1‫هم‬‫چشمی‬‫بین‬‫سازمان‬‫های‬‫رقیب؛‬ .2‫توان‬‫بالقوه‬‫برای‬‫ورود‬‫رقبای‬‫جدید؛‬ .3‫توان‬‫بالقوه‬‫برای‬‫توسعه‬‫محصوالت‬‫جایگزین؛‬ .4‫توان‬‫عرضه‬‫کنندگان‬‫مواد‬‫اولیه‬‫در‬‫چانه‬‫زدن؛‬ .5‫توان‬‫مصرف‬‫کنندگان‬‫در‬‫چانه‬‫زدن‬. 78

×