ความปลอดภัยในสถานศึกษา

984 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
984
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ความปลอดภัยในสถานศึกษา

 1. 1. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง สวัส ดิภ าพ และ ความปลอดภัย ในสถานศึก ษา
 2. 2. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง สมาชิก ในกลุ่ม ตรัง 4
 3. 3. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง 1. นายศุภณัฐ แก้วมี เลขที่ 2 2. น.ส.สุรีรัตน์ อินทจักร์ เลขที่ 3 3. น.ส.พรนิภา พิรามวิทวัส เลขที่ 4 4. น.ส.วัชรี เลิศสกุลจินดา เลขที่ 13 5. นายชะลอ ลัคนาวิวัฒน์ เลขที่
 4. 4. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง 8. น.ส.สุทศา เป็นสุข ิ เลขที่ 31 9. นางศิริกานต์ ทองร่วง เลขที่ 34 10. น.ส.สุธิพร มณีรัตน์ เลขที่ 35 11. นายสุภาษิต กัณฐสุทธิ์ เลขที่ 36
 5. 5. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง 15. นางมาลี อ่อนเกลียง เลขที่ 43 ้ 16. นายธันวพล พิณเขียว เลขที่ 44 17. น.ส.เพียงตะวัน วิคบำาเพิง เลขที่ 47 18. นายสุธี ณ ระนอง เลขที่ 59 19. นางวิภาวดี ยั่งยืน เลขที่
 6. 6. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง 22. น.ส.กรองแก้ว ชูสกล เลขที่ 75 23. น.ส.พวงผกา เหมือนแสน เลขที่ 85 24. นายอัสลามี หนูเบ๊ะ เลขที่ 93 25. นางยุพเยาว์ เอียดสัน ้ เลขที่ 100 26. นางยินดี นิลแก้ว เลขที่ 101
 7. 7. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง ท่านอยากเป็นเช่นนี้ หรือไม่
 8. 8. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง พ.ร.บ. การศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐานที่ 10 มีส ุข นิส ัย สุข ภาพกาย และสุข ภาพจิต ที่ด ี ตัวบ่งชี้
 9. 9. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง ตัวบ่งชี้ (ต่อ) 2. มีนำ้าหนัก ส่วนสูง และ สมรรถภาพ ทางกายตาม เกณฑ์ 3. ป้องกันตนเองจากสิ่ง เสพติด และหลีกเลี่ยงภาวะที่ เสียงต่อความรุนแรง โรคภัย ่
 10. 10. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง ตัวบ่งชี้ (ต่อ) 4. มีความมันใจ กล้า ่ แสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น
 11. 11. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง พระราชบัญ ญัต ิค ุ้ม ครอง เด็ก พ.ศ. 2546 หมวด 7 การส่ง เสริม ความ ประพฤติน ัก เรีย นและ นัก ศึก ษา
 12. 12. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง มาตรา 63 โรงเรีย นและ สถานศึก ษาต้อ งจัด ให้ม ีร ะบบ งานและกิจ กรรมในการ แนะแนว ให้ค ำา ปรึก ษา และฝึก อบรมแก่ นัก เรีย น นัก ศึก ษา และผู้ ปกครอง เพื่อ ส่ง เสริม ความ ประพฤติ ที่เ หมาะ
 13. 13. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง มาตรา 64 นัก เรีย นและ นัก ศึก ษาต้อ งแต่ง กายตาม ระเบีย บของโรงเรีย นหรือ สถานศึก ษา และต้อ ง ประพฤติต นตามระเบีย บ ของโรงเรีย นหรือ สถาน ศึก ษาและตามทีก ำา หนดใน ่
 14. 14. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง มาตรา 65 นัก เรีย นหรือ นัก ศึก ษาผู้ใ ดฝ่า ฝืน มาตรา 64 ให้พ นัก งานเจ้า หน้า ที่ป ฏิบ ัต ิต าม ระเบีย บที่ร ัฐ มนตรี กำา หนดและมีอ ำา นาจนำา ตัว ไป มอบแก่ผ ู้บ ริห ารโรงเรีย น หรือ สถานศึก ษาของนัก เรีย น หรือ นัก ศึก ษานั้น เพื่อ
 15. 15. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง มาตรา 65 (ต่อ) เมือ ได้่ อบรมสั่ง สอนหรือ ลงโทษ นัก เรีย นหรือ นัก ศึก ษาแล้ว ให้พ นัก งานเจ้า หน้า ที่ห รือ ผู้บ ริห ารโรงเรีย นหรือ สถานศึก ษาแจ้ง ให้ผ ู้ การลงโทษนัก เรีย นหรือ ปกครองว่า กล่า วตัก เตือ น นัก ศึก ษาให้ก ระทำา เท่า ที่ส มควร  
 16. 16. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง หลัก ทั่ว ไปในการสร้า ง สวัส ดิภ าพ
 17. 17. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง สวัส ดิภ าพ หมายถึง การจัด สภาพสิ่ง ต่า ง ๆ รวมทั้ง ตัว บุค คลให้ ปราศจากอัน ตรายทั้ง ปวง ความปลอดภัย หมาย
 18. 18. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง สถานศึก ษา คือ สถานพัฒ นาเด็ก ปฐมวัย โรงเรีย น ศูน ย์ก ารเรีย น วิท ยาลัย สถาบัน มหาวิท ยาลัย หน่ว ย งานทางการศึก ษาหรือ
 19. 19. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง สวัส ดิภ าพและความ ปลอดภัย ในสถานศึก ษา หมายถึง สถานที่ใ น การจัด การศึก ษา ที่ม ี การจัด สภาพแวดล้อ ม ต่า งๆ รวมทั้ง ตัว บุค คล
 20. 20. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง สวัส ดิภ าพ แบ่ง ได้ 2 ประเภท คือ 1. สวัส ดิภ าพส่ว นบุค คล 2. สวัส ดิภ าพชุม ชนหรือ สวัส ดิภ าพส่ว นรวม
 21. 21. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง หลัก ทั่ว ไปในการสร้า ง สวัส ดิภ าพ 1. มีค วามละเอีย ด รอบคอบ 2. มีร ะเบีย บในการ ทำา งาน
 22. 22. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง หลัก ทั่ว ไปในการสร้า ง สวัส ดิภ าพ (ต่อ ) 5.ไม่ฝ ืน ทำา ในสิ่ง ที่ต น ไม่ร ู้ 6.รัก ษาร่า งกายของตน ให้ป กติก ่อ นปฏิบ ัต ิง าน
 23. 23. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง หลัก ทั่ว ไปในการสร้า ง สวัส ดิภ าพ (ต่อ ) 8. เก็บ สิ่ง อัน ตรายต่า งๆ ให้พ ้น มือ เด็ก   9. หลีก เลี่ย งการเข้า ไป อยู่ใ นบริเ วณอัน ตราย
 24. 24. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง คู่ม ือ ข้อ ปฏิบ ัต ิแ ละ มาตรการรัก ษาความ ปลอดภัย ในสถานศึก ษา ของ สพฐ. กล่า วว่า “ความปลอดภัย ของ   นัก เรีย นเป็น ปัจ จัย ที่ม ี
 25. 25. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง อย่า งมีค วามสุข และ ปลอดภัย แล้ว ยัง มีผ ล ทางตรงต่อ การพัฒ นา คุณ ภาพและผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นของ   นัก เรีย น ตลอดถึง การ
 26. 26. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง * จากข้อ มูล กระทรวง สาธารณสุข พบว่า เด็ก ไทย ช่ว งอายุ 13 -24 ปี เสีย ชีว ิต จากอุบ ัต ิเ หตุ เฉลี่ย ปีล ะ3,000 -4,000   คน
 27. 27. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง ร้อ ยละ 50 * ข้อ มูล จากการศึก ษา ร้อ ยละ 17.8 ของการ บาดเจ็บ เกิด ขึ้น ใน สถานศึก ษา  
 28. 28. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง ปัญ หาเกี่ย วกับ ความ ปลอดภัย ของเด็ก และ เยาวชน 1.อัต ราการเลี้ย งลูก ด้ว ยนมแม่ล ดลง   2.เด็ก อายุ 3-5 ปี จะถูก
 29. 29. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง ปัญ หาเกี่ย วกับ ความ ปลอดภัย ของเด็ก และ เยาวชน (ต่อ ) 4. เยาวชนไทยมีเ พีย ง 1 ใน 20 คนเท่า นั้น ที่   ได้ร ับ การศึก ษาถึง
 30. 30. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง ปัญ หาเกี่ย วกับ ความ ปลอดภัย ของเด็ก และ เยาวชน (ต่อ ) 5. เด็ก และเยาวชนไทย ถูก ใช้ง านเกิน ตัว    6.วัย รุ่น ไทยส่ว นใหญ่
 31. 31. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง ปัญ หาเกี่ย วกับ ความ ปลอดภัย ของเด็ก และ เยาวชน (ต่อ ) 7. ให้ค วามสำา คัญ กับ เพื่อ นมาก    8. มีแ นวโน้ม ของการมี
 32. 32. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง ปัญ หาเกี่ย วกับ ความ ปลอดภัย ของเด็ก และ เยาวชน (ต่อ ) 9. เด็ก วัย รุ่น 1 ใน 4 มี แนวโน้ม จะฆ่า ตัว ตาย    และพยายามจะฆ่า ตัว
 33. 33. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง    เชิญ ชม
 34. 34. มาตรการป้อ งกัน และแก้ไ ข อุบ ัต ิเ หตุอุบ ัต ิภ ัย และปัญ หา ทางสัง คมโดย นายอัส ลามี หนูเ บ๊ะ กลุ่ม ที่ ๔
 35. 35. ผู้บ ริห ารสถาน ศึก ษา• ทำา อย่า งไรให้ นัก เรีย น ผู้ป กครอง คณะครู และผู้ม ี ส่ว นได้ส ่ว นเสีย รูส ึก มั่น ใจในความ ้
 36. 36. ผู้บ ริห ารสถาน ศึก ษา• ท่า นจะทำา อย่า งไรเมื่อ นัก เรีย นประสบ อุบ ัต ิเ หตุ ภัย พิบ ัต ิ และปัญ หาทางสัง คม
 37. 37. วางแผน การรัก ษาความ ปลอดภัย ในสถานยุท ธศาสตร์ษา บ สพฐ. ศึก ระดั - กำา หนดนโยบาย -ประสานเครือ ข่า ย - ส่ง เสริม สนับ สนุน -ติด ตามประเมิน ผล
 38. 38. ยุท ธศาสตร์ ระดับ สพท.• จัด ระบบรัก ษาความปลอดภัย ในระดับ สพท.• กำา หนดผู้ร ับ ผิด ชอบในการ ประสานงานเครือ ข่า ย• ส่ง เสริม สนับ สนุน ให้ส ถาน ศึก ษาจัด ระบบรัก ษาความ ปลอดภัย ของนัก เรีย นให้ม ี
 39. 39. ยุท ธศาสตร์ ระดับ โรงเรีย น• จัด ระบบการรัก ษาความ ปลอดภัย ของนัก เรีย น โดยเน้น การมีส ่ว นร่ว ม• กำา หนดมาตรการการ รัก ษาความปลอดภัย
 40. 40. การวางแผนการรัก ษา ความปลอดภัย ในสถานศึก ษา องค์ป ระกอบที่ สำา คัญ 1. สาระสำา คัญ ของ แผน
 41. 41. สาระสำา คัญ ของแผนการรัก ษาความ ปลอดภัย ในสถาน ศึก ษา • ศึก ษาสภาพทั่ว ไป • กำา หนดมาตรการ หลัก • กำา หนดมาตรการ เสริม
 42. 42. รูป แบบของแผนการรัก ษาความปลอดภัย ใน สถานศึก ษา• แผนพัฒ นาระบบความ ปลอดภัย ของนัก เรีย น• แผนป้อ งกัน และแก้ไ ข อุบ ัต ิเ หตุข องนัก เรีย น• แผนป้อ งกัน อุบ ต ิภ ย ใน ั ั
 43. 43. มาตรการป้อ งกัน อุบ ัต ิเ หตุ อุบ ัต ิภ ัย และปัญ หาทาง สัง คม
 44. 44. การเกิด อุบ ัต ิเ หตุใ นสถาน ศึก ษา• อุบ ัต ิเ หตุจ ากอาคารเรีย น หรือ อาคารประกอบ• อุบ ัต ิเ หตุจ ากบริเ วณ โรงเรีย น• อุบ ัต ิเ หตุจ ากสภาพแวดล้อ ม• อุบ ัต ิเ หตุจ ากเครือ งมือ ่
 45. 45. • อุบ ต ิเ หตุจ ากการเดิน ทาง ั ไป-กลับ• อุบ ต ิเ หตุจ ากการพา ั นัก เรีย นไปศึก ษานอกสถาน• อุบ ต ิเ หตุจ ากการร่ว ม ั กิจ กรรมสำา คัญ
 46. 46. มาตรการป้อ งกัน และ แก้ไ ขอุบ ัต ิเ หตุ• สร้า งความตระหนัก และให้ ความรู้• สำา รวจ ตรวจสอบ อย่า ง สมำ่า เสมอ• แต่ง ตั้ง บุค ลากรควบคุม ดูแ ล รับ ผิด ชอบ
 47. 47. • จัด งบประมาณซ่อ มแซม หากชำา รุด• งดใช้เ มือ พิจ ารณาแล้ว ่ เห็น ว่า เสีย ง ่• ให้ข ออนุญ าตรื้อ ถอนกรณี ซ่อ มไม่ไ ด้• จัด ทำา ป้า ยข้อ ควรระวัง ใน
 48. 48. อุบ ัต ิภ ัย1. อัค คีภ ัย 2. วาตภัย3. อุท กภัย 4. ธรณีพ ิบ ัต ิภ ัย5. สึน ามิ 6. ดิน
 49. 49. มาตรการป้อ งกัน• แต่งแก้คณะกรรมการรับ ตั้ง ไ ขและฟื้น ฟู ผิด ชอบ• ให้ค วามรู้ ฝึก อบรม จัด กิจ กรรมการการสอน และฝึก ซ้อ มตามแผน กรณีเ กิด ภัย พิบ ัต ิ
 50. 50. • วางแผนรับ สถานการณ์ ไว้ล ่ว งหน้า• ประสานเครือ ข่า ย แหล่ง ข้อ มูล ที่ส ามารถ ขอ ความช่ว ยเหลือ ได้• ติด ตั้ง สัญ ญาณเตือ นภัย / แผนผัง การหนี
 51. 51. • ส่ง เสริม ให้ท ำา ประกัน ชีว ติ• สั่ง ปิด สถานศึก ษาเมื่อ เกิด ความไม่ป ลอดภัย• จัด เตรีย มอุป กรณ์ส ำา หรับ ช่ว ยเหลือ เคลื่อ นย้า ย เมื่อ เกิด ภัย พิบ ัต ิ
 52. 52. • กำา หนดเขตควบคุม เพื่อ สะดวกต่อ ผู้ป ฏิบ ัต ิง าน• เฝ้า ระวัง สุข ภาพจิต ของ ผู้ป ระสบภัย และให้ค วาม ช่ว ยเหลือ โดยด่ว น• ประเมิน ความเสีย หาย รายงานขอความช่ว ย
 53. 53. ปัญ หาทางสัง คม1. การล่ว งละเมิด ทาง ร่า งกายและจิต ใจ2. การทำา ร้า ยตนเองและ การฆ่า ตัว ตาย3. สารเสพติด4. การอุป โภคบริโ ภค
 54. 54. 6. การถูก ล่อ ลวง และลัก พา7. สือ ลามก ่ อนาจาร8. อบายมุข9. พฤติก รรมชู้ส าว
 55. 55. มาตรการป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หา ทาง สัง คม• ตั้ง คณะกรรมการเฝ้า ระวัง และดูแ ลช่ว ยเหลือ นัก เรีย น• จัด กิจ กรรมให้ค วามรู้แ ก่ ครู นัก เรีย น ผู้ป กครอง
 56. 56. • จัด บริก ารให้ค ำา ปรึก ษา เช่น เพื่อ นวัย ใส• พัฒ นาระบบดูแ ลช่ว ย เหลือ นัก เรีย นให้ม ี ประสิท ธิภ าพ• จัด การศึก ษาโดยเน้น ความรู้ค ู่ค ุณ ธรรม•
 57. 57. • กำา หนดกฎระเบีย บด้า น วิน ัย นัก เรีย นการเสริม แรง และการลงโทษ• สถานศึก ษาจัด หลัก สูต รบู รณาการการสอนเรื่อ ง เพศศึก ษา ศีล ธรรม คุณ ธรรม จริย ธรรมที่ด ี เกีย วกับ สัง คมไทย ่
 58. 58. จบการนำา เสนอ
 59. 59. แป้น บาสฯล้ม ทับ นัก เรีย นขอนแก่น วิท ย์2 เจ็บ สาหัส เวลา 17.00 น. 21 พ.ค. 53 อาการสาหัส เลือ ดคลั่ง ใน สมองที่ม า : http://www.ichumphae.com/description.aspx?q_sec=105019961
 60. 60. ตู้น ำ้า เย็น ไฟรัว ช็อ ต 2 ่นัก เรีย น กดดื่ม ถึง สลบเด็ก ป.3 เคราะห์ร ้า ยไปกดนำ้า เย็น ดืม ถูก ไฟช็อ ต ่ถึง สลบเหมือ ด ที่
 61. 61. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง มาตรการรัก ษาความ ปลอดภัย ของนัก เรีย น และบุค ลากรใน โรงเรีย น
 62. 62. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง
 63. 63. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง
 64. 64. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง
 65. 65. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง
 66. 66. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง
 67. 67. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง
 68. 68. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง
 69. 69. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง
 70. 70. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง โรงเรีย นอัน ตรายเป็น อย่า งไร •เป็น เหมือ นดิน แดนเสรี •ถนนในโรงเรีย น คือ ทางวิ่ง ของรถยนต์ สนามหญ้า ใน โรงเรีย นคือ ที่จ อดรถ •สนามเด็ก เล่น แบบวัด ดวง •มี แหล่ง นำ้า ทีไ ม่จ ำา เป็น ่
 71. 71. 8 จุด เสี่ย งในบ้า นหลัง ที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง สอง (กรมบรรเทาและป้อ งกัน •ประตูสาธารณภัย ) โ รงเรีย น •เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้า •โต๊ะ เก้า อี้ •บัน ได
 72. 72. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง •สนามเด็ก เล่น •บ่อ นำ้า •สนามกีฬ า •อาคารที่ก ำา ลัง ก่อ สร้า ง
 73. 73. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง โรงเรีย นปลอดภัย เป็น อย่า งไร •โรงเรีย นที่ม ีท ีม งาน ดูแ ล ในเรือ งของความ ่ ปลอดภัย ในโรงเรีย น โดยเฉพาะ •มีผ ู้บ ริห ารที่เ ปิด ใจกว้า ง
 74. 74. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง 9 มาตรการเพื่อ ความ ปลอดภัย ในโรงเรีย น
 75. 75. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง 1. กำา หนดให้เ รือ ง “ความ ่ ปลอดภัย ของนัก เรีย น” เป็น นโยบายสำา คัญ ของ โรงเรีย น  
 76. 76. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง 2. ดำา เนิน การเรือ ง ่ “ความปลอดภัย ใน โรงเรีย น” ร่ว มกับ ชุม ชน และผู้ป กครอง
 77. 77. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง 3. กำา หนดแผนและขั้น ตอนการปฏิบ ัต ิ • ทำา ทั้ง ระบบด้ว ยหลัก 3 ก • ก่อ • กัน • แก้
 78. 78. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง 4. จัด ตั้ง คณะกรรมการ เพื่อ ตรวจสอบมาตรการ ความปลอดภัย ใน โรงเรีย น
 79. 79. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง 5. จัด ให้ม ีห ลัก สูต ร “จิต สำา นึก ความ ปลอดภัย ” ในโรงเรีย น
 80. 80. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง 6. จัด ให้ม ีร ะบบการดูแ ล คุ้ม ครองเด็ก ที่ด ี • มุ่ง สร้า งระบบความ ปลอดภัย ในโรงเรีย น 3 ด้า น • 1. การดูแ ลและคุ้ม ครอง เด็ก
 81. 81. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง  7. จัด ให้ม ีค วาม ปลอดภัย ด้า นอาคารและ สถานที่โ ดยรอบของ โรงเรีย น
 82. 82. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง 8. กำา หนดการเดิน ทางไป กลับ โรงเรีย นอย่า งถูก วิธ ี (safe route school) • การเดิน ทางไป-กลับ โรงเรีย น • การจัด บริก ารเรือ งการ ่ ใช้ร ถ
 83. 83. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง การจัด บริก ารเรือ งการ ่ เดิน ทาง ไป-กลับ โรงเรีย น    • 1. การจัด ทำา เส้น ทางการ เดิน ทางที่ป ลอดภัย ที่ส ุด • 2. การใช้ธ งนำา กลุ่ม นัก เรีย น 
 84. 84. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง การจัด บริก ารเรือ งการใช้ ่ รถ โรงเรีย น • จัด ลานจอดรถ • จัด ให้ม ีบ ริก ารรถรับ ส่ง ของโรงเรีย น
 85. 85. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง 9. มีก ารบัน ทึก ข้อ มูล อุบ ัต ิภ ัย ในโรงเรีย น อย่า งเป็น ระบบ
 86. 86. มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง หลัก การงาน 3E •เป็น หลัก การสากลที่ใ ห้ แนวทางในการป้อ งกัน อุบ ัต ิเ หตุ ประกอบด้ว ย •E = Engineering •E = Education

×