สารสนเทศ

372 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
372
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
30
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สารสนเทศ

 1. 1. 1.ข้อมูลที่ใช้ในการคำานวณ (Numeric) ได้แก่ข้อมูลที่ เป็นตัวเลขล้วนๆ จะใช้ตัวเลขในการ คำานวณ 2.ข้อมูลที่ไม่นำามาใช้ในการคำานวณ (Character) ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร หรือ ข้อมูล ที่ผสมตัวเลข หรือ ตัวเลขล้วนๆ แต่ไม่นำาไปใช้ในการ
 2. 2. ปัจจุบัน เป็นยุคที่สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทใน ชีวิตประจำาวันของทุกๆ คนอย่างเห็นได้ชัด อาจกล่าวได้ว่าความสำาคัญของข้อมูล และใช้ข้อมูลมาตั้งแต่อดีต กาล แต่ระดับและขอบเขตการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เกิด ขึ้นในช่วงทศวรรษสุดท้าย ของศตวรรษที่ 20 สารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีด้าน คอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศด้านต่างๆ การสื่อสารโทรคมนาคม และระบบ อื่นๆ
 3. 3. อาจจะกล่าวได้ว่าปัจจัยพื้นฐานของกิจกรรม ต่างๆ ของมนุษย์คือ พลังงาน วัตถุ และสารสนเทศ ปัจจัยทั้ง 3 นี้ ทำาให้มนุษย์จัดหาสิ่งต่างๆ ที่ มนุษย์ต้องการได้ สารสนเทศจัดว่าเป็นปัจจัยที่ สำาคัญยิ่งปัจจัยหนึ่ง ในหน่วยที่ 2 นี้ จะ กล่าวถึงความหมายของสารสนเทศ การได้มาซึ่ง สารสนเทศ และการนำาไป ประยุกต์ใช้งาน
 4. 4. ข้อมูล (data) ยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาท ในชีวิตประจำาวันของทุกๆคนอย่างเห็น ได้ชัด ดังนั้นการอธิบายถึง ความหมายของข้อมูลและ สารสนเทศจึงเป็นสิ่งจำาเป็น โดยมีผู้ให้ ความหมายเกี่ยวกับข้อมูล ดังนี้ ข้อมูล (data) คือ ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นกลุ่มสัญลักษณ์แทน ปริมาณ หรือการกระทำาต่างๆ อาจอยู่ในรูปของตัวเลข ตัว หนังสือ และท้ายสุดของข้อมูลคือ วัตถุดิบ ของสารสนเทศ
 5. 5. 1.ข้อมูลการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 2.ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามา เที่ยวในจังหวัดสระบุรี 3.ความคิดเห็นของผู้ชมรายการโทรทัศน์รายการ หนึ่งที่มีต่อผู้แสดงรายการนั้น 4.ไอบีเอ็มหนุนใช้ลีนุกซ์ในเมืองไทย ดันเป็น มาตรฐานระบบเครือข่าย 5.ตลาดโน๊ตบุ๊กแข่งเดือดเปิดตัว 1 GHz
 6. 6. สารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับการ ประมวลผลแล้วด้วยวิธี ต่างๆเป็นความรู้ที่ต้องการสำาหรับใช้ทำาประโยชน์ และสามารถนำาไปกระทำา กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะได้ สารสนเทศ คือข้อความรู้ที่ประมวลได้จาก ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องนั้น จนได้เป็นข้อสรุปข้อความรู้ที่สามารถ นำาไปใช้ประโยชน์ได้
 7. 7. ตัวอย่าง เช่น ในระบบการบริหารกิจการใด ๆ มักแบ่ง ระดับการบริหารงาน ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1.ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ กำาหนดนโยบายและ วางแผนระยะยาว 2.ผู้บริหารระดับกลางมีหน้าที่และความรับผิดชอบใน การวางแผนระยะปาน กลางและดำาเนินการเพื่อให้บรรลุผลสำาเร็จตามแผน 3.ผู้บริหารระดับต้นซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบใน การวางแผนระยะปาน กลางและการดำาเนินการให้เป็นไปตามที่กำาหนด
 8. 8. ผู้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศแต่ละคน มีความรับรู้ ต่อข้อมูลและสารสนเทศ เดียวกันแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ในการดำาเนินงาน เกี่ยวกับใบสั่งซื้อสินค้าของ องค์กรหนึ่ง พนักงานแต่ละคนก็จะมีความรับผิดชอบ แตกต่างกัน ตามหน้าที่ที่ผู้ใช้ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ พนักงานขายจะถือว่าใบสั่งซื้อสินค้าที่ ได้จากลูกค้าเป็น สารสนเทศของเขา ผู้จัดการฝ่ายการขาย จะถือว่า รายงานเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสินค้า หรือปริมาณยอดขายเป็นสารสนเทศของเขา
 9. 9. โดยสรุปสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเปลี่ยนแปลง หรือจัดกระทำา เพื่อผลของการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ 1.ข้อมูล เป็นตัวเลข ข้อความเสียงและภาพ เป็นข้อมูลป้อนเข้า 2.การประมวลผล เป็นการกำาหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลจัดกระทำา ข้อมูล 3.การจัดเก็บ เป็นวิธีการที่จะเก็บข้อมูลให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการใช้ 4.เทคโนโลยีเป็นเครื่องที่ช่วยในการเก็บข้อมูล การประมวลผลทำาให้ เกิดผลผลิต 5.สารสนเทศ ต้องถูกต้องกับความต้องการใช้ และทันต่อเหตุการณ์ใช้ งาน
 10. 10. ข้อมูลที่นำำมำใช้ประมวลผล เกิดขึ้นมำจำก 2 แหล่ง คือ 1.แหล่งข้อมูลภำยในองค์กำร ในหน่วยงำนต่ำง ๆ แหล่งข้อมูลจะ ประกอบด้วยข้อมูลของพนักงำนในองค์กร เช่น ประสิทธิภำพในกำรทำำงำนของลูกจ้ำง เป็นต้น อำจจะได้จำกวิธีกำรที่ไม่เป็นทำงกำร เช่น กำร พบปะพูดคุยกัน 2.แหล่งข้อมูลภำยนอกองค์กร แหล่งข้อมูลเหล่ำนี้ ได้แก่ ตัวลูกค้ำ บริษัทขำย ส่งสินค้ำ บริษัทคู่แข่ง เป็นต้น ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับรำย ได้ประชำชำติ ยอดรวมของ
 11. 11. กำรจัดเก็บข้อมูลจำำเป็นต้องมีควำมพยำยำม และตั้งใจดำำเนินกำรอย่ำงมี ประสิทธิภำพ กำรจัดกำรระบบ ที่สำมำรถ ดำำเนินกำรได้ ข้อมูลจะต้องมี คุณสมบัติขั้นพื้นฐำนดังนี้ 1.ควำมถูกต้อง โดยทีโครงสร้ำงข้อมูลที่ ออกแบบต้องคำำนึงถึงกรรมวิธี ดำำเนินกำรเพื่อให้เกิดควำมถูกต้องแม่นยำำมำก ที่สุด
 12. 12. 2.ควำมรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ต้องให้ทันต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ มีคำำ ตอบสนองผู้ใช้ ไดเร็วตีควำมหมำยสำรสนเทศได้ทันต่อเหตุกำรณ์หรือควำมต้องกำรได้ 3.ควำมสมบรูณ์ ควำมสมบรูณ์ของสำรสนเทขึ้นอยู่กับกำรรวบรวมข้อมูล และวิธีกำร ปฏิบัติด้วยกำรดำำเนินกำรจัดกำรสำรสนเทศต้องสำำรวจและสอบถำม ควำมต้องกำรใช้ ข้อมูล 4.ควำมชัดเจนและกะทัดรัด กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำำนวนมำกจะต้องใช้ พื้นที่ในกำร จัดเก็บมำกจึงต้องออกแบบระบบโครงสร้ำง ข้อมูลให้กะทัดรัดสื่อควำม หมำยได้ 5.ควำมสอดคล้อง ควำมต้องกำรเป็นเรื่องที่สำำคัญ ดังนั้นจึงต้องมีกำร สำำรวจเพื่อหำควำมต้องกำรของหน่วยงำนและองค์กำร
 13. 13. นำงสำว วจี ณรงค์ น้อย เลขที่ 4 นำงสำว พรพรรณ ทับทิม เลขที่ 36 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6/1

×