Successfully reported this slideshow.

สารสนเทศ

319 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

สารสนเทศ

 1. 4. 1. ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ (Numeric) ได้แก่ข้อมูลที่ เป็นตัวเลขล้วนๆ จะใช้ตัวเลขในการคำนวณ 2. ข้อมูลที่ไม่นำมาใช้ในการคำนวณ (Character) ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร หรือ ข้อมูลที่ผสมตัวเลข หรือ ตัวเลขล้วนๆ แต่ไม่นำไปใช้ในการคำนวณ
 2. 5. ปัจจุบัน เป็นยุคที่สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกๆ คนอย่างเห็นได้ชัด อาจกล่าวได้ว่าความสำคัญของข้อมูลและใช้ข้อมูลมาตั้งแต่อดีต กาล แต่ระดับและขอบเขตการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษสุดท้าย ของศตวรรษที่ 20 ก็อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยหนึ่งคือวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบประยุกต์ สารสนเทศด้านต่างๆ การสื่อสารโทรคมนาคม และระบบอื่นๆ
 3. 6. อาจจะกล่าวได้ว่าปัจจัยพื้นฐานของกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์คือ พลังงาน วัตถุ และสารสนเทศ ปัจจัยทั้ง 3 นี้ทำให้มนุษย์จัดหาสิ่งต่างๆ ที่ มนุษย์ต้องการได้ และเพื่อเป็นการผลิตหรือจัดหาสิ่งต่างๆ ดังกล่าวนี้ สารสนเทศจัดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งปัจจัยหนึ่ง ในหน่วยที่ 2 นี้ จะ กล่าวถึงความหมายของสารสนเทศ การได้มาซึ่งสารสนเทศ และการนำไป ประยุกต์ใช้งาน
 4. 7. ข้อมูล (data) ยุคปัจจุบัน เป็นยุคที่สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของทุกๆคนอย่างเห็น ได้ชัด ข้อมูลและสารสนเทศเป็นคำที่มักใช้ควบคู่กันและบางครั้งก็ใช้ทดแทนกัน ดังนั้นการอธิบายถึง ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศจึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยมีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับข้อมูล ดังนี้ ข้อมูล (data) คือ ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ เป็นกลุ่มสัญลักษณ์แทน ปริมาณ หรือการกระทำต่างๆ ที่ยังไม่ได้ผ่านการประมวลผล อาจอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวหนังสือ และท้ายสุดของข้อมูลคือ วัตถุดิบของสารสนเทศ
 5. 8. 1. ข้อมูลการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 2. ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดสระบุรี 3. ความคิดเห็นของผู้ชมรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งที่มีต่อผู้แสดงรายการนั้น 4. ไอบีเอ็มหนุนใช้ลีนุกซ์ในเมืองไทย ดันเป็นมาตรฐานระบบเครือข่าย 5. ตลาดโน๊ตบุ๊กแข่งเดือดเปิดตัว 1 GHz
 6. 9. สารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับการประมวลผลแล้วด้วยวิธี ต่างๆเป็นความรู้ที่ต้องการสำหรับใช้ทำประโยชน์ และสามารถนำไปกระทำ กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะได้ สารสนเทศ คือข้อความรู้ที่ประมวลได้จากข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องนั้น จนได้เป็นข้อสรุปข้อความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
 7. 10. ตัวอย่าง เช่น ในระบบการบริหารกิจการใด ๆ มักแบ่งระดับการบริหารงาน ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและ วางแผนระยะยาว 2. ผู้บริหารระดับกลางมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนระยะปาน กลางและดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามแผน 3. ผู้บริหารระดับต้นซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนระยะปาน กลางและการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนด
 8. 11. ผู้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศแต่ละคน มีความรับรู้ต่อข้อมูลและสารสนเทศ เดียวกันแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ในการดำเนินงานเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสินค้าของ องค์กรหนึ่ง พนักงานแต่ละคนก็จะมีความรับผิดชอบแตกต่างกัน ตามหน้าที่ที่ผู้ใช้ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ พนักงานขายจะถือว่าใบสั่งซื้อสินค้าที่ได้จากลูกค้าเป็น สารสนเทศของเขา ผู้จัดการฝ่ายการขาย จะถือว่ารายงานเกี่ยวกับใบสั่งซื้อสินค้า หรือปริมาณยอดขายเป็นสารสนเทศของเขา
 9. 12. โดยสรุปสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการเปลี่ยนแปลง หรือจัดกระทำ เพื่อผลของการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ 1. ข้อมูล เป็นตัวเลข ข้อความเสียงและภาพ เป็นข้อมูลป้อนเข้า 2. การประมวลผล เป็นการกำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลจัดกระทำข้อมูลเพื่อให้เหมาะสมต่อการนำไปใช้ 3. การจัดเก็บ เป็นวิธีการที่จะเก็บข้อมูลให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการใช้ 4. เทคโนโลยีเป็นเครื่องที่ช่วยในการเก็บข้อมูล การประมวลผลทำให้เกิดผลผลิต 5. สารสนเทศ ผลผลิตของระบบสารสนเทศจะต้องถูกต้องกับความต้องการใช้ และทัน ต่อเหตุการณ์ใช้งาน
 10. 13. ข้อมูลที่นำมาใช้ประมวลผล เกิดขึ้นมาจาก 2 แหล่งคือ 1. แหล่งข้อมูลภายในองค์การ ในหน่วยงานต่าง ๆ แหล่งข้อมูลจะ ประกอบด้วยข้อมูลของพนักงานในองค์กร เช่น ประสิทธิภาพในการทำงานของลูกจ้าง เป็นต้น ซึ่งการได้มาของข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายในนี้ อาจจะได้จากวิธีการที่ไม่เป็น ทางการ เช่น การพบปะพูดคุยกัน 2. แหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร แหล่งข้อมูลเหล่านี้ได้แก่ ตัวลูกค้า บริษัทขาย ส่งสินค้า บริษัทคู่แข่ง เป็นต้น ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติ ยอดรวมของ การบริโภคสินค้าแต่ละปี ฯลฯ
 11. 14. การจัดเก็บข้อมูลจำเป็นต้องมีความพยายามและตั้งใจดำเนินการอย่างมี ประสิทธิภาพ การจัดการระบบ ข้อมูลจึงต้องคำนึงถึงปัญหาต่างๆ สามารถ ดำเนินการได้ ข้อมูลจะต้องมีคุณสมบัติขั้นพื้นฐานดังนี้ 1. ความถูกต้อง โดยทีโครงสร้างข้อมูลที่ออกแบบต้องคำนึงถึงกรรมวิธี ดำเนินการเพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
 12. 15. 2. ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ต้องให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ มีคำตอบสนองผู้ใช้ ไดเร็วตีความหมายสารสนเทศได้ทันต่อเหตุการณ์หรือความต้องการได้ 3. ความสมบรูณ์ ความสมบรูณ์ของสารสนเทขึ้นอยู่กับการรวบรวมข้อมูลและวิธีการ ปฏิบัติด้วยการดำเนินการจัดการสารสนเทศต้องสำรวจและสอบถามความต้องการใช้ ข้อมูล 4. ความชัดเจนและกะทัดรัด การเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมากจะต้องใช้พื้นที่ในการ จัดเก็บมากจึงต้องออกแบบระบบโครงสร้าง ข้อมูลให้กะทัดรัดสื่อความหมายได้ 5. ความสอดคล้อง ความต้องการเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นจึงต้องมีการสำรวจเพื่อหาความต้องการของหน่วยงานและองค์การ ฟ
 13. 16. นางสาว วจี ณรงค์น้อย เลขที่ 4 นางสาว พรพรรณ ทับทิม เลขที่ 36 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 / 1

×