ค่า Gdp ในอาเซียน

5,454 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,454
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ค่า Gdp ในอาเซียน

 1. 1. ค่า GDP ในอาเซียน Asean GDP
 2. 2. ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย ):ค่า GDP ในอาเซียน ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) :Asean GDP ประเภทโครงงาน : สื่อการสอน ชือผู้ทาโครงงาน:1. น.ส.พันธกานต์ สายอุดต๊ะ 2. น.ส พรลภัส เงินแดง ่ ชื่อที่ปรึกษา : คุณครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
 3. 3. บทที่ 1 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ในปัจจุบันประเทศไทยกาลังเข้าไปสู่สังคมอาเชียนในปีพุทธศักราช 2559 ประเทศเราก็จะเปิดกว้างและมีการติดต่อลงทุนกับเพือน ่ ต่างชาติในอาเซียนมากขึ้น ดังนั้นผู้ที่ทางานลงทุนกับเพือนกลุ่มอาเซียน ่ จึงจาเป็นต้องทราบถึงค่า GDPต่างๆของเพื่อนบ้านเพื่อที่จะได้ใช้เป็น ข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะลงทุนกับประเทศใดหรืออาจจะใช้เป็นข้อมูล ศึกษาของผู้ที่สนใจในหัวข้อนี้ คณะผู้จัดทาโครงงานในหัวข้อประชาคม อาเซียนนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อคนไทยที่สนใจและต้องการจะศึกษาใน หัวข้อของโครงงานนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตอันไกล้นี้
 4. 4. วัตถุประสงค์ 1.เพื่อจัดทาสื่อการเรียนรู้สาหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาประชาคมอาเชียน 2.เป็นการประหยัดการใช้ทรัพยากร 3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของคนที่อยากศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองในเวลา ว่าง ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) ประชาคมอาชียนมีด้วยกันอยู่ 10 ประเทษคือ 1.ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 2.ประเทศกัมพูชา (Cambodia) 3.ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) 4.ประเทศลาว (Laos) 5.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) 6.ประเทศพม่า (Myanmar) 7.ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) 8.ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) 9.ประเทศ เวียดนาม (Vietnam) 10.ประเทศไทย (Thailand)
 5. 5. บทที่ 2 ค่า GDP ในอาเซียน GDP (Gross Domestic Product) ข้อมูลเบืองต้นของ GDP ้ GDP คืออะไร? GDP ย่อมาจาก Gross Domestic Product หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ประเทศ เป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สาคัญที่สุดตัวหนึ่งที่บ่งบอกถึงมูลค่าของ สินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมดในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง เช่นหนึ่งปี โดย การคานวณมูลค่า GDP มีวิธีคานวณหลักๆ ที่นิยมอยู่ 2 วิธีคือ 1) การคานวณ จากมูลค่าสินค้าและบริการ โดยดูจากฝั่งผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ ซึ่งสินค้าที่ผลิต และถูกเก็บไว้ในโกดังก็นับใน GDP ด้วยเพราะถือว่า
 6. 6. ผลิตแล้ ว หากดูจากรายงานข้ างบน จะเห็นว่ามีการพูดถึงมูลค่าของการ ผลิตทางอุตสาหกรรม การก่อสร้ าง การค้ า การขนส่ง รวมไปถึงการ บริการโรงแรมและร้ านอาหารด้ วย สาหรับวิธีคานวณที่นิยมอีกวิธีคือ 2) การคานวณจากมูลค่าสินค้ าที่และบริการที่ถกซื ้อโดยแบ่งตามผู้บริโภค ู เช่นการบริโภคภาคครัวเรื อน ภาครัฐบาล การลงทุน รวมไปถึงการ ส่งออก (บริโภคโดยคนที่อยูนอกประเทศไทย) และเนื่องจากมูลค่า ่ GDP คานวณจาก ปริมาณสินค้ าและบริการ x ราคา ทาให้ GDP มี หน่วยเป็ นบาท
 7. 7. แต่ทาไม GDP ในข่าวมักมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์? สิ่งที่น่าสนใจกว่าตัวเลขมูลค่า GDP ก็คืออัตราการเติบโต (หรือหดตัว) ของ มูลค่า GDP ซึ่งมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เพราะอัตราการขยายตัว (หรือ หดตัว) จะบอกเราว่าคนในประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้น (หรือลดลง) กว่าปีที่ แล้ว การจ้างงานจะขยายตัว (หรือหดตัว) ซึ่งมีผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (หรือแย่ลง) ของคนในชาติด้วย คิดง่ายๆ ก็คือถ้าเราผลิตของออกมาขาย ได้มากกว่าปีทแล้วความมั่งคั่งของคนในชาติก็น่าจะมากขึ้นกว่าปีที่แล้วด้วย ี่
 8. 8. ทาไมต้องมีคาว่า "แท้จริง" ? เวลาอ่านข่าวหรือรายงานภาวะเศรษฐกิจเกี่ยวกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เรามักจะเจอกับคาว่า "มูลค่าที่แท้จริง" หรือ "อัตราการขยายตัวที่แท้จริง" คาถามก็คือคาว่า "แท้จริง" แปลว่าอะไร? การคานวณอัตราการเติบโตของมูลค่า GDP หากใช้ราคาสินค้าในแต่ละปีจะทาให้อัตราการเติบโตที่ได้มีการเพิ่มขึ้นตามเงินเฟ้อ และ อาจไม่สะท้อนถึงปริมาณการผลิตหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง เรา เรียกมูลค่า GDP แบบที่คานวณจากราคาปีปัจจุบันดังกล่าวว่า Nominal GDP แต่ถ้าเรา ต้องการวัดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการผลิตหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริงโดยไม่นาผลของเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้อง เราต้องใช้การคานวณแบบ ราคาคงที่ (โดยประเทศไทยใช้ราคาสินค้าและบริการในปี 1988 เป็นมาตรฐาน) เรา เรียกมูลค่า GDP ที่คานวณได้ในแบบราคาคงที่นี้ว่า Real GDP และเนื่องจากเราใช้ราคา คงที่ ดังนั้นการเติบโตของ GDP ที่คานวณได้จึงสะท้อนถึงปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น (หรือ ก็คือกิจกรรมการผลิตเพิ่มขึ้น) และไม่มีผลจากเงินเฟ้อ
 9. 9. ข้อมูลข้างบนทั้งหมด คือรายได้เฉลี่ยต่อหัว หรือ GDP Per Capita นั้นเองซึ่ง เป็นตัวชีวัดว่าประเทศใหนคนมีเงิน มีกาลังจ่ายเยอะหรือพูดกันง่ายๆคนในประเทส นั้นรวยเเค่ใหนนันเอง ถ้าลองคิดกันเป็นเงินไทยเเล้วนะครับ เมื่อเปรียบเทียบ ้ ระหว่างประเทศที่ร่ารวยที่สุดในอาเซียนคือสิงคโปร์ที่คนมีรายได้เฉลี่ยประมาณปีละ 1.52 ล้านบาท กับประเทศที่ยากจนที่สุดในกลุ่มคือพม่าซึ่งประชาชนโดยเฉลี่ยมี รายได้เพียงประมาณ 24,000 บาทต่อปีเท่า หรือเทียบได้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วคน สิงคโปร์รวยกว่าคนพม่าโดยเฉลี่ยประมาณ 63 เท่า แน่นอนว่า GDP Per Capita คงไม่ได้บ่งบอกถึงความสุขในการดาเนินชีวิต เพราะคนรวยไม่จาเป็นต้องมีความสุข และคนจนไม่จาเป็นต้องมีแต่ความทุกข์เสมอไปแต่อย่างน้อยที่สุด GDP Per Capita หรือรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีก็สะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่าง เช่น ความสามารถในการจับจ่าย ความสามารถในการบริโภคเพื่อตอบสนองความ ต้องการของประชากร และแสดงให้เห็นความแตกต่างกันในระดับการพัฒนาการ ทางเศรษฐกิจได้อย่างแน่นอน
 10. 10. ช่องว่างของระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน มีผลอย่างมากทีทาให้การรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจเป็นไปได้ด้วยความยากลาบาก เพราะระดับการพัฒนาการเศรษฐกิจที่ แตกต่างกัน ก็มีเป้าหมายในการดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ความ ต้องการของผู้คนในสังคมก็แตกต่างกัน ในขณะที่คนในบางประเทศเน้นการดาเนิน ชีวิตแค่ในมีกินไม่อดตาย แต่บางประเทศผู้คนอาจมีกาลังซื้อมากชนิดเหลือกินเหลือ ใช้ และช่องว่างนี้มีแนวโน้มที่จะยิ่งกว้างมากยิ่งขึ้น เพราะปัจจัยหลักที่จะทาให้คนลืม ตาอ้าปากได้คือการลงทุนในการพัฒนาคน แต่แน่นอนว่าประเทศร่ารวยก็จะยิ่งก้าว หนีล้าหน้าประเทศยากจนได้อย่างก้าวกระโดดด้วยทรัพยากรที่แตกต่างกันอย่าง มาก
 11. 11. อ้าวเเล้วต่อมาละนี้คอมาดู จานวนคนในวัยต่างๆแต่ละประเทศกัน ดูสครับว่า ื ิ ไทยมีศกยภาพพร้อมเเค่ใหนในจานวนคนที่อยูในวัยเเรงงาน ทังเเรงงานไร้ฝมอ ั ่ ้ ี ื เเละแรงงานมีฝมอ ี ื
 12. 12. ภาพเศรษฐกิจในกลุ่มอาเซียน
 13. 13. ไทย
 14. 14. เวียดนาม
 15. 15. อินโดนีเซีย
 16. 16. มาเลเซีย
 17. 17. ลาว
 18. 18. พม่า
 19. 19. บรูไน
 20. 20. ฟิลิปปินส์
 21. 21. กัมพูชา
 22. 22. สิงคโปร์
 23. 23. บทที่ 3 วิธีดาเนินการ ระเบียบวิธทใช้ในการศึกษาโครงงาน ี ี่ ในการศึกษาโครงงานใช้รูปแบบการสารวจสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต วิธการเก็บรวบรวมข้อมูล ี 1.รวบรวมข้อมูลของหัวข้อโครงงาน 2.หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน 3.คืบค้น รูปภาพ รายละเอียดของข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
 24. 24. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาหรือเก็บข้อมูล 1.โครงร่างการจัดทาโครงงาน จัดทาโดยการระดมสมองในกลุ่มแล้ว กาหนดเป็นรูปแบบสาหรับใช้วางแผนในการจัดทาโครงงาน 2.อินเทอร์เน็ต งบประมาณ 42 บาท
 25. 25. ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน
 26. 26. บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน จากการที่ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลค่า GDP ของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนทาให้ได้รู้ว่าแต่ละประเทศโดยรวมๆแล้วสถาณการณ์ ทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไรบ้างและสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในประเทศนั้นๆได้ และเรายังสามารถนาข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์สถาณการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคตได้อีกด้วย
 27. 27. บทที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลทีคาดว่าจะได้รบ ่ ั 1.สามารถนาสื่อที่จัดทาขึ้นมานี้ นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง 2.รู้ค่า GDP ของประเทศในอาเซียน 3.สามารถนาข้อมูลที่ได้นี้ นาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้จริง 4.สามารถใช้ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ดีขึ้น 5.สามารถนาข้อมูลนี้ไปเป็นสื่อการสอนได้จริง สถานทีดาเนินการ ่ บ้านของนักเรียน โรงเรียน ห้องสมุด กลุมสาระการเรียนรูทเกี่ยวข้อง ่ ้ ี่ 1. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 2. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3. ศิลปะ
 28. 28. บรรณานุกรม http://www.scbeic.com/THA/document/gdp_180 82009/ http://board.postjung.com/630820.html http://plcs-club.com/aseancorner/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E 0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5 %E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8% 97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B 8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0 %B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4/

×